Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.2 kB
1
Indexable
Never
Mario Climb

0	0	1	3
1	1	1	0
0	0	0	0
2	1	1	1

Mario cần phải di chuyển từ vị trí có giá trị bằng 2 và ăn vàng ở ô có giá trị bằng 3
0 là nhữngô Mario không thể qua
1 là nhữngô Mario có thể qua
2 là vị trícủa Mario
3 là vị trí Mario cần di chuyển đến
Các vị trí này được thể hiện bằng ma trận NxM( 2<=N,M<=50)
Mario có thểdi chuyển theo hàng ngang hoặc hàng dọc
Hàng ngang mario chỉ nhảy được tối đa 1 bước
Hàng dọc mario có thể nhảy được “h” bước
Tìm bước nhảy “h” tối thiểu để Mario có thể ăn được vàng
Sample Input
3
5 8
1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 3 0 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 1 1 1 1 1 1
5 6
0 1 1 1 0 0
3 1 0 1 1 0
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1
2 1 1 1 1 1
9 13
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sample output
Case #1
2
Case #2
1
Case #3
3