nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
885 B
9
Indexable
Never
#!/bin/bash

# Cập nhật gói và cài đặt các gói cần thiết
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y wget debconf-utils

# Cấu hình các giá trị mặc định
echo "mysql-server mysql-server/root_password password root" | sudo debconf-set-selections
echo "mysql-server mysql-server/root_password_again password root" | sudo debconf-set-selections

# Thêm MySQL APT repository
wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb
sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

# Cập nhật gói và cài đặt MySQL Server
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y mysql-server

# Bắt đầu và kích hoạt MySQL Server
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql

# Xóa file mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb sau khi cài đặt
rm mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

nord vpnnord vpn
Ad