Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
2 months ago
1.3 kB
3
Indexable
Never
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>F8</title>
  <meta charset="utf-8">

  <style>
    html {
      font-size: 62.5%;
    }

    .fb-group {
      padding: 16px;
    }

    .heading {
      font-size: 2.8rem;
    }

    .desc {
      font-size: 1.6rem;
    }

    .button-link {

      background-color: yellow;
      font-size: 1.5rem;
      font-weight: 600;
      padding: 8px 16px;
      border: solid black;


      /* Bỏ gạch chân mặc định của thẻ a */
      text-decoration: none;
    }

    .button-link:hover {
      color: #fff;
      background-color: #333;
    }
  </style>
  <link rel="stylesheet" href="main.css">

</head>

<body>
  <div class="fb-group">
    <h1 class="heading">Tham gia cộng đồng học viên F8 trên Facebook</h1>
    <p class="desc">Hàng nghìn người khác đang học lộ trình giống như bạn. Hãy tham gia hỏi đáp, chia sẻ và hỗ trợ
      nhau
      trong quá trình học nhé.</p>
    <a class="button-link" href="https://www.facebook.com/groups/f8official">Tham gia nhóm</a>
  </div>
</body>

</html>