Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
2 years ago
12 kB
1
Indexable
Never
using System;
using System.IO;
using System.Text;

namespace Szyfrowanie_RC4
{
  class Program
  {
    /* W programie uzyto zmiennej typu byte - jest ona ekwiwalentem unsigned char z jezyka C.
     * Metoda Encoding.ASCII.GetBytes(arg) pobiera argument typu string i zwraca tablice byte
     * zakodowana w ASCII.
     * */

    static void Main(string[] args)
    {

      /*PARAMETRY*/
      String inputFile = "./../../../input.txt";
      String outputFile = "./../../../output.txt";
      String decryptedFile = "./../../../decryptedText.txt";
      String sourceKey = "JanP2";


      try
      {
        byte[] input = GrabInput(inputFile);        //Szyfracja
        GenerateOutput(Encrypt(sourceKey, input), outputFile);

        byte[] output = GrabOutput(outputFile);       //Deszyfracja
        Decrypt(sourceKey, output, decryptedFile);
      }
      catch(Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Error occurred: {0}", ex.Message);
      }
    }

  /*-------------------------------------------------------------------------
   * Metody inicjacji klucza
   * */    /*Zwraca zainicjowany klucz*/
    private static byte[] InitiateKey(String sourceKey)
    {
      var S = GenerateArray();
      var key = GenerateKey(sourceKey);

      for(int i = 0, j = 0; i < 256; i++)
      {
        j = (j + S[i] + key[i % sourceKey.Length]) % 256;
        Swap(S, i, j);
      }
      return S;
    }    /* Pobiera klucz. Jezeli dlugosc klucza jest wieksza niz klucz, wyrzuca wyjatek
     * ze stosownym komunikatem. Jezeli jest odwrotnie, bierze pierwsze X znakow klucza,
     * gdzie X to dlugosc klucza.
     */
    private static byte[] GenerateKey(String sourceKey)
    {
      try
      {
        if(sourceKey.Length > 16 || sourceKey.Length < 5)
        {
          throw new Exception();
        }
        return Encoding.ASCII.GetBytes(sourceKey.Substring(0, sourceKey.Length));
      }
      catch(Exception ex)
      {
        throw new Exception($"Wrong key length: {sourceKey.Length}. Please choose a key containing more than 4 and less than 17 characters.");      
      }
    }    /* Tworzy permutacje identycznosciowa*/
    private static byte[] GenerateArray()
    {
      byte[] S = new byte[256];
      for(int i = 0; i < 256; i++)
      {
        S[i] = (byte) i;
      }
      return S;
    }


  /*--------------------------------------------------------------------------
   * Metody szyfrujace
   * */    private static byte[] Encrypt(String sourceKey, byte[] input)
    {
      byte[] S = InitiateKey(sourceKey);
      byte[] output = new byte[input.Length];
      for(int k = 0, i = 0, j = 0; k < input.Length; k++)
      {
        i = (i + 1) % 256;
        j = (j + S[i]) % 256;
        Swap(S, i, j);
        byte keystreamByte = S[(S[i] + S[j]) % 256];
        output[k] = (byte)(keystreamByte ^ input[k]);    //Wymaga rzutowania, bo XOR zwraca wartość jako int.
      }
      return output;
    }


    /* Zamienia miejscami elementy pod danymi indeksami tablicy*/
    private static void Swap(byte[] S, int i, int j)
    {
      byte x = S[i];
      S[i] = S[j];
      S[j] = x;
    }


    private static void Decrypt(String sourceKey, byte[] encryptedText, String decryptedFile)
    {
      byte[] decryptedText = Encrypt(sourceKey, encryptedText);
      File.WriteAllText(decryptedFile, Encoding.ASCII.GetString(decryptedText));
    }

  /*------------------------------------------------------------------------------------
   * Metody obslugujace pliki
   * */    /* Zwraca teskt jawny przekonwertowany do tablicy bajtow*/
    private static byte[] GrabInput(String inputFile)
    {
      try
      {
        return Encoding.ASCII.GetBytes(File.ReadAllText(inputFile));
      }

      catch(FileNotFoundException ex)
      {
        throw new FileNotFoundException("File not found");
      }
      catch(FileLoadException ex)
      {
        throw new FileLoadException("Could not open the file");
      }
    }    /* Konwertuje wygenerowany tekst zaszyfrowany do tablicy bajtow i zwraca ja. */
    private static byte[] GrabOutput(String outputFile)
    {
      try
      {
        String output = File.ReadAllText(outputFile);
        byte[] byteArray = new byte[output.Length];
        for(int i = 0; i < output.Length; i++)
        {
          byteArray[i] = (byte)Convert.ToInt32(output[i]);
        }
        return byteArray;
      }

      catch(FileNotFoundException ex)
      {
        throw new FileNotFoundException("File not found");
      }
      catch(FileLoadException ex)
      {
        throw new FileLoadException("Could not open the file");
      }
    }


    /* Zapisuje dana tablice bajtow do podanego pliku. Ze wzgledu
     * Niemodyfikowalnosc stringow w C# konieczne jest uzycie
     * StringBuildera.
     */
    private static void GenerateOutput(byte[] output, String outputFile)
    {
      StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
      foreach(byte encryptedByte in output)
      {
        stringBuilder.Append(Convert.ToChar(encryptedByte));
      }
      File.WriteAllText(outputFile, stringBuilder.ToString());
    }

  }
}
using System;
using System.IO;
using System.Text;

namespace Szyfrowanie_RC4
{
  class Program
  {
    /* W programie uzyto zmiennej typu byte - jest ona ekwiwalentem unsigned char z jezyka C.
     * Metoda Encoding.ASCII.GetBytes(arg) pobiera argument typu string i zwraca tablice byte
     * zakodowana w ASCII.
     * */

    static void Main(string[] args)
    {

      /*PARAMETRY*/
      String inputFile = "./../../../input.txt";
      String outputFile = "./../../../output.txt";
      String decryptedFile = "./../../../decryptedText.txt";
      String sourceKey = "JanP2";


      try
      {
        byte[] input = GrabInput(inputFile);        //Szyfracja
        GenerateOutput(Encrypt(sourceKey, input), outputFile);

        byte[] output = GrabOutput(outputFile);       //Deszyfracja
        Decrypt(sourceKey, output, decryptedFile);
      }
      catch(Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Error occurred: {0}", ex.Message);
      }
    }

  /*-------------------------------------------------------------------------
   * Metody inicjacji klucza
   * */    /*Zwraca zainicjowany klucz*/
    private static byte[] InitiateKey(String sourceKey)
    {
      var S = GenerateArray();
      var key = GenerateKey(sourceKey);

      for(int i = 0, j = 0; i < 256; i++)
      {
        j = (j + S[i] + key[i % sourceKey.Length]) % 256;
        Swap(S, i, j);
      }
      return S;
    }    /* Pobiera klucz. Jezeli dlugosc klucza jest wieksza niz klucz, wyrzuca wyjatek
     * ze stosownym komunikatem. Jezeli jest odwrotnie, bierze pierwsze X znakow klucza,
     * gdzie X to dlugosc klucza.
     */
    private static byte[] GenerateKey(String sourceKey)
    {
      try
      {
        if(sourceKey.Length > 16 || sourceKey.Length < 5)
        {
          throw new Exception();
        }
        return Encoding.ASCII.GetBytes(sourceKey.Substring(0, sourceKey.Length));
      }
      catch(Exception ex)
      {
        throw new Exception($"Wrong key length: {sourceKey.Length}. Please choose a key containing more than 4 and less than 17 characters.");      
      }
    }    /* Tworzy permutacje identycznosciowa*/
    private static byte[] GenerateArray()
    {
      byte[] S = new byte[256];
      for(int i = 0; i < 256; i++)
      {
        S[i] = (byte) i;
      }
      return S;
    }


  /*--------------------------------------------------------------------------
   * Metody szyfrujace
   * */    private static byte[] Encrypt(String sourceKey, byte[] input)
    {
      byte[] S = InitiateKey(sourceKey);
      byte[] output = new byte[input.Length];
      for(int k = 0, i = 0, j = 0; k < input.Length; k++)
      {
        i = (i + 1) % 256;
        j = (j + S[i]) % 256;
        Swap(S, i, j);
        byte keystreamByte = S[(S[i] + S[j]) % 256];
        output[k] = (byte)(keystreamByte ^ input[k]);    //Wymaga rzutowania, bo XOR zwraca wartość jako int.
      }
      return output;
    }


    /* Zamienia miejscami elementy pod danymi indeksami tablicy*/
    private static void Swap(byte[] S, int i, int j)
    {
      byte x = S[i];
      S[i] = S[j];
      S[j] = x;
    }


    private static void Decrypt(String sourceKey, byte[] encryptedText, String decryptedFile)
    {
      byte[] decryptedText = Encrypt(sourceKey, encryptedText);
      File.WriteAllText(decryptedFile, Encoding.ASCII.GetString(decryptedText));
    }

  /*------------------------------------------------------------------------------------
   * Metody obslugujace pliki
   * */    /* Zwraca teskt jawny przekonwertowany do tablicy bajtow*/
    private static byte[] GrabInput(String inputFile)
    {
      try
      {
        return Encoding.ASCII.GetBytes(File.ReadAllText(inputFile));
      }

      catch(FileNotFoundException ex)
      {
        throw new FileNotFoundException("File not found");
      }
      catch(FileLoadException ex)
      {
        throw new FileLoadException("Could not open the file");
      }
    }    /* Konwertuje wygenerowany tekst zaszyfrowany do tablicy bajtow i zwraca ja. */
    private static byte[] GrabOutput(String outputFile)
    {
      try
      {
        String output = File.ReadAllText(outputFile);
        byte[] byteArray = new byte[output.Length];
        for(int i = 0; i < output.Length; i++)
        {
          byteArray[i] = (byte)Convert.ToInt32(output[i]);
        }
        return byteArray;
      }

      catch(FileNotFoundException ex)
      {
        throw new FileNotFoundException("File not found");
      }
      catch(FileLoadException ex)
      {
        throw new FileLoadException("Could not open the file");
      }
    }


    /* Zapisuje dana tablice bajtow do podanego pliku. Ze wzgledu
     * Niemodyfikowalnosc stringow w C# konieczne jest uzycie
     * StringBuildera.
     */
    private static void GenerateOutput(byte[] output, String outputFile)
    {
      StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
      foreach(byte encryptedByte in output)
      {
        stringBuilder.Append(Convert.ToChar(encryptedByte));
      }
      File.WriteAllText(outputFile, stringBuilder.ToString());
    }

  }
}