Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
20 days ago
4.5 kB
5
Indexable
Never
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Khai báo cấu trúc phân số
typedef struct {
  int tuSo;
  int mauSo;
} PhanSo;

// Hàm nhập phân số từ bàn phím
void nhapPhanSo(PhanSo *ps) {
  printf("Nhap tu so: ");
  scanf("%d", &(ps->tuSo));

  printf("Nhap mau so: ");
  scanf("%d", &(ps->mauSo));
}

// Hàm xuất phân số ra màn hình
void xuatPhanSo(const PhanSo *ps) {
  printf("%d/%d\n", ps->tuSo, ps->mauSo);
}

// Hàm tính tổng mảng phân số
PhanSo tinhTongMangPhanSo(const PhanSo *mangPhanSo, int n) {
  PhanSo tong = {0, 1}; // Khởi tạo tổng ban đầu là 0
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    tong.tuSo = tong.tuSo * mangPhanSo[i].mauSo + mangPhanSo[i].tuSo * tong.mauSo;
    tong.mauSo *= mangPhanSo[i].mauSo;
  }

  // Rút gọn phân số tổng nếu có thể
  int a = tong.tuSo;
  int b = tong.mauSo;
  while (b != 0) {
    int temp = b;
    b = a % b;
    a = temp;
  }
  tong.tuSo /= a;
  tong.mauSo /= a;

  return tong;
}

// Hàm tìm phân số lớn nhất trong mảng
PhanSo timPhanSoLonNhat(const PhanSo *mangPhanSo, int n) {
  PhanSo max = mangPhanSo[0];
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    if ((float)mangPhanSo[i].tuSo / mangPhanSo[i].mauSo > (float)max.tuSo / max.mauSo) {
      max = mangPhanSo[i];
    }
  }
  return max;
}

// Hàm tìm phân số nhỏ nhất trong mảng
PhanSo timPhanSoNhoNhat(const PhanSo *mangPhanSo, int n) {
  PhanSo min = mangPhanSo[0];
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    if ((float)mangPhanSo[i].tuSo / mangPhanSo[i].mauSo < (float)min.tuSo / min.mauSo) {
      min = mangPhanSo[i];
    }
  }
  return min;
}

// Hàm kiểm tra xem phân số có tồn tại trong mảng hay không
int phanSoTonTaiTrongMang(const PhanSo *mangPhanSo, int n, const PhanSo *ps) {
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (mangPhanSo[i].tuSo == ps->tuSo && mangPhanSo[i].mauSo == ps->mauSo) {
      return 1; // Phân số tồn tại trong mảng
    }
  }
  return 0; // Phân số không tồn tại trong mảng
}

// Hàm so sánh 2 phân số
// Trả về -1 nếu ps1 < ps2, 0 nếu ps1 = ps2, 1 nếu ps1 > ps2
int soSanhPhanSo(const PhanSo *ps1, const PhanSo *ps2) {
  float value1 = (float)ps1->tuSo / ps1->mauSo;
  float value2 = (float)ps2->tuSo / ps2->mauSo;
  if (value1 < value2) return -1;
  else if (value1 > value2) return 1;
  else return 0;
}

int main() {
  int n;

  printf("Nhap so luong phan so: ");
  scanf("%d", &n);

  // Khởi tạo mảng phân số với kích thước n
  PhanSo *mangPhanSo = (PhanSo*)malloc(n * sizeof(PhanSo));

  // Kiểm tra xem việc cấp phát bộ nhớ có thành công không
  if (mangPhanSo == NULL) {
    printf("Loi! Khong du bo nho.");
    return 1;
  }

  // Nhập các phân số vào mảng
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    printf("Nhap phan so thu %d:\n", i + 1);
    nhapPhanSo(&mangPhanSo[i]);
  }

  // Tính tổng mảng phân số
  PhanSo tong = tinhTongMangPhanSo(mangPhanSo, n);
  printf("Tong cac phan so: ");
  xuatPhanSo(&tong);

  // Tìm phân số lớn nhất và nhỏ nhất
  PhanSo max = timPhanSoLonNhat(mangPhanSo, n);
  PhanSo min = timPhanSoNhoNhat(mangPhanSo, n);
  printf("Phan so lon nhat: ");
  xuatPhanSo(&max);
  printf("Phan so nho nhat: ");
  xuatPhanSo(&min);

  // Kiểm tra phân số có tồn tại trong mảng hay không
  PhanSo ps;
  printf("Nhap phan so can kiem tra:\n");
  nhapPhanSo(&ps);
  if (phanSoTonTaiTrongMang(mangPhanSo, n, &ps)) {
    printf("Phan so ton tai trong mang.\n");
  } else {
    printf("Phan so khong ton tai trong mang.\n");
  }

  // So sánh 2 phân số
  PhanSo ps1, ps2;
  printf("Nhap phan so thu nhat:\n");
  nhapPhanSo(&ps1);
  printf("Nhap phan so thu hai:\n");
  nhapPhanSo(&ps2);
  int ketQua = soSanhPhanSo(&ps1, &ps2);
  if (ketQua == -1) {
    printf("Phan so thu nhat nho hon phan so thu hai.\n");
  } else if (ketQua == 0) {
    printf("Hai phan so bang nhau.\n");
  } else {
    printf("Phan so thu nhat lon hon phan so thu hai.\n");
  }

  // Giải phóng bộ nhớ đã cấp phát cho mảng phân số
  free(mangPhanSo);

  return 0;
}
Leave a Comment