Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
a month ago
5.0 kB
1
Indexable
Never
//Mikołaj Krawczyński, Wojciech Primus, grupa 2, Informatyka i Ekonometria
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>

#define MAX_FLOORS 20

// Funkcja generująca losową liczbę zgodnie z rozkładem Poissona
int poissonRandom(double lambda)
{
  double L = exp(-lambda); // exp = Euler, L = exp(-lambda) = euler^(-lambda) = euler^(-1.5) = 0.22313
  double p = 1.0;
  int k = 0;

  do
  {
    k++;
    p *= ((double)rand() / RAND_MAX); //RAND_MAX = 32767
  } while (p > L);
  return k - 1; //wylosowana liczba
}

// Funkcja wyświetlająca pseudo-animację budynku z windą
void displayElevator(int floors, int currentFloor, int passengers)
{
  for (int i = floors - 1; i >= 0; i--)
  {
    if (i == currentFloor)
    {
      printf("|[W: %d]| <- Pietro %d\n", passengers, i);
    }
    else
    {
      printf("|   |  Pietro %d\n", i);
    }
  }
  printf("\n");
}

//Glowna funkcja
int main()
{
  int capacity, floors;
  int currentFloor = 0;
  int passengers = 0;
  int waiting[MAX_FLOORS];
  int destination[MAX_FLOORS] = { 0 }; // Liczba pasażerów chcących wysiąść na każdym piętrze

  // Inicjalizacja generatora liczb losowych
  srand(time(NULL));

  // Pobranie liczby pięter i pojemności windy
  printf("Podaj pojemnosc windy (max 12): ");
  scanf_s("%d", &capacity);
  if (capacity > 12 || capacity < 1)
  {
    printf("Pojemnosc windy musi miedzy 1 a 12.\n");
    return 1;
  }

  printf("Podaj liczbe pieter (co najmniej 5): ");
  scanf_s("%d", &floors);
  if (floors < 5 || floors > MAX_FLOORS)
  {
    printf("Liczba pieter musi byc co najmniej 5 i nie wiecej niz 20.\n");
    return 1;
  }

  // Generowanie liczby osób oczekujących na każdym piętrze
  for (int i = 0; i < floors; i++)
  {
    waiting[i] = poissonRandom(1.5); // Użycie lambda = 1.5 dla rozkładu Poissona
  }

  // Symulacja przejazdu windy
  int direction = 1; // 1 oznacza jazdę w górę, -1 oznacza jazdę w dół
  while (1)
  {
    // Wyświetlanie aktualnego stanu
    printf("\nAktualny stan budynku:\n");
    displayElevator(floors, currentFloor, passengers);
    printf("Liczba osob w windzie: %d\n", passengers);
    printf("Osoby oczekujace na pietrze %d: %d\n", currentFloor, waiting[currentFloor]);

    // Wysiadają pasażerowie na aktualnym piętrze
    while (destination[currentFloor] > 0)
    {
      passengers--;
      destination[currentFloor]--;
      printf("Osoba wysiadla z windy. Liczba osob w windzie: %d\n", passengers);
    }

    // Dodawanie pasażerów do windy
    while (passengers < capacity && waiting[currentFloor] > 0)
    {
      passengers++;
      waiting[currentFloor]--;
      // Pasażer wybiera losowe piętro docelowe
      int dest;
      do
      {
        dest = rand() % floors;
        //printf("dest: %d\n", dest);
      } while (dest == currentFloor); // Pasażer nie może jechać na to samo piętro
      destination[dest]++;
      printf("Osoba weszla do windy. Liczba osob w windzie: %d\n", passengers);
    }

    // Wyświetlanie pseudo-animacji przejazdu windy
    printf("Winda jedzie %s...\n", direction == 1 ? "do gory" : "w dol");
    Sleep(500); // Opoznienie 500 milisekund

    // Przemieszczanie windy
    if (direction == 1)
    {
      if (currentFloor < floors - 1)
      {
        currentFloor++;
      }
      else
      {
        direction = -1; // Zmiana kierunku na dół
      }
    }
    else
    {
      if (currentFloor > 0)
      {
        currentFloor--;
      }
      else
      {
        printf("Winda dotarla na parter. Symulacja zakonczona.\n");
        break; // Koniec symulacji
      }
    }
  }

  return 0;
}


/*
NOTATKI
1. podaj inputy, zweryfikuj czy sie zgadza

2. ustalamy zmienne:
passengers - ile osob jest obecnie w windzie


3. generujemy losowo ile osob czeka na danym pietrze
 for (int i = 0; i < floors; i++)
  {
    waiting[i] = poissonRandom(1.5);
  }
  lambda = 1.5 oznacza, że średnio oczekujemy 1.5 zdarzenia na określony przedział
  Przy lambda = 1.5, przykładowe prawdopodobieństwa wynoszą
  P(0;1.5) = e^(-1.5) = 22.3%
  P(1;1.5) = 1.5e^(-1.5) = 33.5%
  P(2;1.5) = [(1.5)^2 * e^(-1.5)] /2! = 25.1%
  P(3;1.5) = [(1.5)^3 * e^(-1.5)] /3! = 12.6%
  im dalej to mniej

4. int direction = 1;
  zaczynamy jazde do góry, tylko kiedy

5. zaczynamy infinite loopa => while(1) czyli warunek zawsze spelniony bo 1 to true value
*/
Leave a Comment