Bài tập

mail@pastecode.io avatar
unknown
html
a year ago
2.1 kB
1
Indexable
Never
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>BTEC FPT</title>
  <!-- <link rel="stylesheet" href="btec.css"> -->  
  <style>
    .btec{
  width: 1000px;
  margin: auto; 
  margin-top: 200px; 
  border: 1px solid cyan;
  background-color: aqua;
}

.container{
  width: 650px;
  float:right
}

.img{

  margin-top: 30px;
  width: 310px;
  float: left;
}

.submit{
  background-color: orange;
}
  </style>
  
</head>
<body>
  <div class="btec">
    <div>
      <img class="img" src="https://scontent-hkg4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/364139495_667342772081996_6658144122383999433_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=iophtOw_KboAX_leano&_nc_ht=scontent-hkg4-1.xx&oh=00_AfAbNsk5W9UTgfUfP4UjS3Rf9jrsMI8L5NgKPDNJiHA-Fw&oe=64CB0095" alt="Ảnh BTEC">
    </div>
    
    <div class="container">
      <h1>REVIEW TRƯỜNG CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT CÓ TỐT KHÔNG?</h1>
      <p style="text-align: justify;">Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT được thành lập trên cơ sở liên kết giữa Tổ chức giáo dục FPT Education và Tổ chức giáo dục và khảo thí Pearson – Vương Quốc Anh, được công nhận là trường đào tạo chính thức chương trình BTEC HND tại Việt Nam. Nhận thấy được tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT luôn tối đa hóa kỹ năng ứng dụng kiến thức người học, đưa công nghệ và những thành tựu khoa học vào giảng dạy tại nhà trường. Trong đó, ứng dụng trí tuệ thông minh nhân tạo (AI) vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo được coi trọng.</p>
      <button class="submit" type="button"><a href="https://reviewedu.net/school/truong-cao-dang-anh-quoc-btec-fpt">Xem thêm</a></button>
    </div>

  </div>
</body>
</html>