Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
794 B
2
Indexable
Never
Xây dựng admin portal để quản lý User/Department 

Tính năng:
1) Thêm/sửa/xóa Department
2) List department có phân trang
3) Thêm/sửa/xóa User (Lưu ý: mỗi user chỉ thuộc về 1 department)
4) List user có phân trang, lọc theo department, sắp xếp (theo tên, ngày tạo...)
5) Đổi mật khẩu 
6) Log in - Log out
Yêu cầu phi chức năng: 
- Chỉ có user có quyền admin mới truy cập được
- Khi xóa user thì không được tự mình xóa mình
- Có xử lý và thông báo lỗi nếu người dùng nhập sai dữ liệu

*Viết unit test cho các function trên.


Nội dung cơ bản cần nắm được :
1. Spring boot là gì?

2. Restful API trong spring

3. Spring data

4. Spring security
Leave a Comment