nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
266 kB
1
Indexable
Never
8-Quân hậu: Điểm tối đa
Vua Narnia không có con nên ông đã quyết định rằng đất nước sẽ được chia thành k phần riêng biệt sau khi ông qua đời và mỗi phần sẽ được thừa kế bởi ai thực hiện tốt nhất trong một bài kiểm tra nào đó . Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể thừa kế nhiều hơn một hoặc thực sự là tất cả các phần. Để đảm bảo rằng cuối cùng chỉ những người có trí thông minh cao mới trở thành người kế vị ông, Nhà vua đã nghĩ ra một bài kiểm tra tài tình. Trong một hội trường lớn có k bàn cờ được đặt . Mỗi bàn cờ có các số từ 1 đến 99 được viết trên mỗi ô vuông và được cung cấp 8 quân hậu. Nhiệm vụ mà mỗi người kế vị tiềm năng phải đối mặt là đặt 8 quân hậu lên bàn cờ sao cho không có quân hậu nào đe dọa quân hậu khác và sao cho các số trên các ô được chọn có tổng bằng một số ít nhất bằng số đã được chọn bởi nhà vua . 

Lưu ý: Theo luật cờ vua, mỗi hàng và cột của bàn cờ chứa đúng một quân hậu và mỗi đường chéo không chứa nhiều hơn một quân hậu. 

Viết chương trình đọc số lượng và chi tiết của các bàn cờ và xác định điểm cao nhất có thể cho mỗi bàn cờ trong những điều kiện này.

Đầu vào

Dòng đầu tiên chứa số đại diện cho tổng số ca kiểm thử.  Sau đó, đầu vào của từng trường hợp thử nghiệm tiếp theo.

Trường hợp thử nghiệm Đầu vào sẽ bao gồm k (số bảng), trên một dòng riêng, theo sau là k bộ 64 số, mỗi bộ gồm tám dòng tám số. Mỗi số sẽ là số nguyên dương nhỏ hơn 100. Sẽ không bao giờ có nhiều hơn 20 bảng.

đầu ra

Kết quả sẽ bao gồm k số gồm k điểm của bạn, mỗi điểm nằm trên một dòng riêng biệt.  Lưu ý rằng dòng đầu ra đầu tiên của mỗi ca kiểm thử phải là Case #tn , trong đó tn là số ca kiểm thử.

50
20
54 98 68 63 83 94 55 35 
12 63 30 17 97 62 96 26 
63 76 91 19 52 42 55 95 
8 97 6 18 96 3 46 21 
55 88 14 27 65 8 94 93 
52 39 40 52 12 94 89 39 
38 6 24 92 88 40 89 12 
40 8 86 41 66 15 61 91 
11 32 33 59 77 24 46 51 
97 17 6 58 16 40 84 28 
51 28 56 46 60 17 51 72 
74 16 67 75 38 93 56 81 
4 61 9 82 30 86 58 34 
31 19 30 93 13 72 36 96 
65 34 88 48 31 49 79 29 
25 54 25 81 18 94 32 72 
74 27 62 13 44 8 65 22 
96 89 52 14 12 34 88 96 
99 35 57 66 76 87 98 84 
62 79 63 10 21 52 72 86 
24 4 45 66 49 74 82 39 
96 95 48 69 32 43 64 25 
34 67 32 65 82 54 20 85 
21 70 27 11 72 66 44 97 
11 87 46 55 84 44 11 54 
93 27 28 9 3 86 75 29 
10 87 20 4 39 41 33 28 
92 25 88 32 4 11 99 24 
55 94 85 88 96 48 36 87 
9 92 32 79 61 26 17 99 
24 74 57 39 54 16 20 50 
28 66 61 18 58 34 75 29 
36 66 21 71 46 85 31 3 
22 27 40 23 57 93 64 74 
36 27 21 27 36 16 41 42 
37 37 88 10 89 53 92 27 
89 62 44 7 97 32 45 12 
76 81 63 78 46 92 82 42 
62 69 17 17 9 50 43 38 
91 3 49 44 59 56 56 77 
14 67 80 95 30 31 23 72 
68 36 47 81 94 97 20 33 
80 45 87 57 2 1 56 22 
18 51 57 57 37 8 56 85 
65 86 86 31 27 2 83 91 
57 86 72 66 78 58 7 28 
27 19 9 93 58 20 97 20 
6 90 60 77 6 40 66 6 
62 45 59 9 85 31 36 19 
63 53 54 63 83 94 60 53 
96 81 95 66 27 34 66 9 
5 51 41 36 52 59 44 35 
75 93 25 17 10 82 72 55 
63 78 44 96 3 96 80 81 
45 40 87 15 65 38 45 11 
21 87 15 59 77 42 33 23 
43 3 47 45 14 87 68 47 
93 26 22 92 42 29 52 33 
86 29 70 74 46 2 6 95 
21 73 33 65 88 37 61 62 
59 64 23 76 21 52 86 86 
51 80 9 72 14 25 45 75 
95 98 54 77 44 65 98 81 
32 5 82 76 6 67 38 91 
75 93 83 90 62 51 69 13 
92 50 56 50 39 93 13 22 
5 27 89 53 48 43 60 27 
38 2 81 7 55 25 61 2 
7 26 94 65 83 34 47 14 
32 64 51 43 52 13 92 34 
7 11 58 27 54 17 15 46 
85 3 84 70 73 74 12 26 
23 22 57 75 34 21 35 22 
44 74 15 60 93 34 9 21 
53 69 79 23 69 46 66 94 
77 71 79 76 6 54 51 43 
57 59 5 91 74 5 31 17 
63 54 3 13 14 79 65 33 
55 42 4 59 10 56 7 75 
78 90 89 31 9 70 30 82 
2 42 8 84 75 48 17 28 
83 96 6 3 72 43 56 75 
83 94 16 53 98 49 10 40 
11 67 72 39 48 6 82 20 
5 91 68 16 17 88 58 27 
55 20 47 33 40 93 56 94 
69 10 39 20 71 96 35 85 
58 29 19 97 95 11 26 77 
76 55 23 51 88 34 9 36 
92 64 87 2 95 67 25 87 
1 96 25 68 72 40 26 58 
60 26 55 7 38 12 61 22 
86 2 45 45 87 63 3 24 
67 87 17 6 27 75 6 94 
28 80 66 5 52 98 10 46 
20 27 41 59 64 4 76 69 
63 18 42 57 22 29 61 4 
10 73 65 36 31 1 29 5 
57 15 84 36 76 57 99 89 
97 30 73 47 79 56 41 82 
93 18 52 39 10 53 88 38 
8 25 93 83 17 94 7 54 
57 68 38 61 15 77 92 72 
12 46 78 57 94 6 12 70 
26 33 54 38 76 32 73 35 
14 71 97 33 98 85 36 26 
55 40 20 78 50 89 69 28 
43 15 22 73 32 67 29 89 
67 20 53 4 58 33 88 50 
36 58 10 68 3 69 1 50 
37 42 56 83 71 95 93 34 
29 93 99 78 19 24 14 43 
81 53 97 77 1 95 91 84 
43 57 93 70 65 18 64 1 
48 14 7 67 80 72 18 16 
69 66 46 51 98 30 75 79 
97 35 62 99 59 31 25 89 
61 59 49 13 30 70 79 4 
94 16 70 18 84 66 74 48 
20 32 25 65 17 14 8 98 
96 83 60 7 96 20 16 59 
79 77 10 72 50 41 79 29 
39 29 73 23 5 96 82 48 
98 18 40 93 36 74 87 40 
25 43 41 34 84 19 73 37 
44 49 44 19 90 16 85 92 
7 56 81 61 66 54 44 82 
80 70 26 6 22 83 75 97 
83 76 83 11 10 55 92 13 
59 30 53 19 23 50 99 58 
80 26 94 15 9 99 47 65 
2 57 51 67 51 83 19 6 
39 72 5 66 63 25 55 23 
90 1 76 38 27 74 11 38 
3 81 44 58 78 69 65 55 
56 69 19 40 12 88 48 52 
10 38 55 23 46 2 22 51 
64 62 83 36 98 89 91 87 
75 94 96 65 32 68 51 59 
1 17 72 84 1 87 75 64 
80 3 19 3 67 26 43 28 
63 38 80 73 36 68 97 15 
60 55 55 5 33 76 46 34 
46 37 78 57 21 37 2 23 
91 19 14 25 49 11 51 29 
31 72 6 3 50 54 71 67 
77 76 57 45 59 42 77 76 
67 83 49 13 88 69 10 53 
41 61 94 5 22 44 62 80 
68 32 36 76 59 64 37 46 
7 94 70 47 94 87 50 35 
94 34 23 98 28 85 68 23 
90 25 48 52 23 83 78 53 
41 6 79 43 92 86 6 95 
88 64 1 73 31 9 62 7 
23 90 76 64 72 61 28 55 
60 28 97 78 2 57 84 63 
68 6 77 49 89 82 71 8 
21 65 87 82 72 68 87 28 
1 72 21 52 64 41 26 14 
4
8 97 87 16 68 52 76 31 
61 11 36 97 82 14 22 62 
98 6 24 32 6 90 92 39 
24 2 5 58 44 82 11 29 
29 40 82 33 89 34 6 69 
30 88 43 72 92 93 23 30 
84 61 53 30 30 18 31 10 
10 95 58 13 60 5 5 63 
73 51 64 27 67 70 7 83 
87 57 9 81 86 60 44 2 
70 97 18 1 21 1 28 39 
18 17 49 1 51 80 4 86 
46 88 27 87 18 83 86 32 
30 99 63 1 13 45 65 12 
19 90 59 81 35 53 11 17 
57 14 6 3 49 84 60 15 
75 46 65 9 32 81 97 33 
78 29 38 13 91 63 13 58 
20 52 22 23 93 75 55 91 
57 69 60 7 62 73 74 24 
9 53 69 94 68 56 38 64 
76 94 59 16 14 17 59 95 
82 28 44 86 96 52 84 71 
74 97 37 15 66 92 90 49 
16 72 25 57 61 84 55 64 
85 81 50 12 43 90 26 37 
40 96 61 39 12 52 68 21 
78 52 55 34 10 69 5 82 
91 2 17 24 15 26 40 28 
91 6 33 14 14 53 78 58 
44 73 5 59 79 28 21 68 
70 17 37 81 17 12 56 79 
16
69 25 26 6 26 34 11 4 
23 25 46 35 57 32 90 71 
7 5 34 13 17 9 97 66 
13 96 85 77 19 34 51 26 
44 29 4 83 15 22 29 49 
16 39 38 83 42 47 27 18 
79 85 60 96 39 39 55 6 
91 49 83 58 70 70 72 78 
26 1 12 67 6 39 57 80 
10 86 33 11 32 32 20 5 
10 73 45 85 5 68 44 53 
44 2 20 94 30 46 72 90 
49 14 10 49 96 65 30 71 
58 76 81 41 30 41 81 71 
47 84 3 9 98 4 28 91 
92 61 51 96 47 92 43 60 
80 36 66 95 70 28 38 16 
51 14 43 66 30 74 80 80 
80 39 60 66 99 93 31 27 
93 32 42 45 55 82 34 13 
26 31 62 40 94 99 36 30 
15 99 87 56 8 80 47 20 
29 46 50 31 66 34 34 86 
38 14 66 90 71 36 56 94 
22 61 87 90 20 3 37 53 
5 33 93 46 20 56 73 92 
47 22 17 45 41 72 80 21 
54 5 8 58 98 25 77 72 
41 86 41 28 82 6 11 47 
16 10 51 48 15 42 5 30 
24 67 14 26 52 98 70 1 
1 97 59 45 24 62 28 37 
88 62 27 5 2 22 88 93 
77 22 54 43 19 28 52 80 
84 91 2 59 13 50 64 20 
72 83 23 19 17 12 94 98 
7 40 67 42 83 13 59 96 
49 59 13 85 46 50 80 17 
84 93 55 7 18 15 82 94 
98 50 12 19 33 81 24 90 
70 71 84 37 15 87 75 83 
27 8 42 2 92 89 20 35 
20 71 52 96 50 22 4 60 
42 81 45 57 13 29 25 69 
88 2 17 57 69 2 44 99 
42 50 69 89 42 76 53 49 
14 19 86 36 74 49 68 77 
3 61 55 18 78 57 60 11 
5 72 10 39 7 57 33 18 
60 67 27 17 58 87 28 97 
29 30 57 96 39 25 71 27 
10 66 79 55 40 15 57 13 
98 27 16 96 66 2 72 30 
81 35 62 28 94 47 50 41 
60 92 72 27 81 21 72 11 
32 71 69 97 89 99 2 97 
82 98 1 11 74 34 46 48 
37 28 27 34 83 25 82 61 
38 90 52 46 16 56 88 53 
70 50 81 44 5 54 34 9 
3 25 37 38 43 95 4 9 
96 15 85 20 46 35 49 59 
28 8 22 43 49 97 94 3 
58 70 85 67 47 69 62 10 
40 34 9 4 68 76 48 69 
62 66 11 44 85 46 34 64 
26 23 23 82 67 58 27 26 
67 98 58 8 61 83 45 85 
14 55 7 6 28 13 47 9 
72 44 84 36 89 65 78 21 
66 13 2 96 40 96 78 14 
1 96 86 81 79 79 9 46 
69 12 34 16 85 87 24 30 
95 10 95 95 31 52 86 99 
16 47 11 95 26 21 7 78 
97 26 64 75 15 90 32 21 
94 26 99 76 90 31 63 53 
39 23 49 95 65 11 17 91 
76 1 19 52 64 86 24 54 
30 42 1 48 65 90 56 63 
8 14 26 1 74 23 7 26 
44 36 52 80 36 93 91 8 
85 36 1 22 80 89 3 96 
6 98 8 31 17 10 82 45 
60 93 40 76 56 84 58 14 
82 4 26 67 66 97 90 86 
12 19 39 23 82 83 74 83 
66 45 11 25 36 16 70 64 
42 76 82 58 34 86 81 7 
65 71 98 43 68 67 54 81 
61 9 30 50 64 57 32 16 
87 29 44 5 75 29 39 37 
75 69 3 79 95 50 94 14 
33 88 9 69 34 95 78 72 
73 63 74 69 5 55 28 13 
79 93 48 17 70 15 67 3 
15 80 57 38 12 37 81 68 
66 94 3 78 44 24 25 60 
20 37 86 19 66 65 72 20 
85 81 77 79 42 85 91 25 
52 11 13 11 35 59 79 25 
73 29 38 74 61 33 10 66 
10 80 86 8 93 23 33 1 
88 30 92 81 96 99 11 83 
13 59 46 41 7 77 90 58 
5 31 82 31 32 60 9 36 
86 41 8 17 19 7 40 44 
98 72 66 87 24 65 80 85 
55 25 45 48 46 93 73 69 
37 30 11 97 89 81 59 34 
26 65 88 98 57 49 82 57 
64 42 76 28 96 33 18 57 
74 99 3 19 65 62 44 76 
87 57 7 93 48 27 58 49 
38 92 79 80 10 26 9 73 
68 66 15 9 73 4 96 50 
97 71 23 15 53 82 83 21 
7 41 68 12 11 67 58 90 
70 63 41 57 59 57 27 43 
29 70 79 10 97 25 52 31 
89 30 23 70 86 98 27 66 
75 4 96 13 60 23 74 91 
2 12 41 97 74 14 1 44 
93 77 80 76 96 88 80 95 
46 58 24 88 27 5 71 99 
14 65 5 35 67 62 82 5 
46 70 57 44 8 11 60 69 
49 6 35 35 80 37 31 57 
8
37 59 48 20 40 72 29 73 
44 17 82 83 96 13 6 52 
69 78 8 97 13 87 38 16 
70 68 73 46 56 21 52 11 
44 71 94 93 92 44 80 42 
54 64 35 49 91 59 90 4 
35 99 74 65 30 30 92 47 
85 21 59 74 81 20 40 85 
54 11 50 63 93 63 9 40 
8 88 45 86 49 74 80 18 
88 29 98 17 17 90 93 32 
59 36 30 29 93 59 97 57 
37 39 8 25 26 63 85 24 
12 40 34 2 28 68 15 45 
50 80 10 42 79 32 26 92 
99 69 91 58 20 32 31 94 
63 28 29 63 14 36 5 82 
69 79 95 85 27 13 58 73 
37 80 9 17 68 80 94 86 
9 87 28 96 35 87 61 99 
95 54 52 45 33 35 85 40 
87 75 99 15 95 38 94 22 
63 62 65 98 80 16 28 6 
88 63 88 62 62 35 36 11 
97 9 85 20 6 73 65 58 
59 7 80 48 30 31 30 46 
38 70 25 32 60 80 74 76 
35 79 98 56 69 44 22 2 
28 89 7 26 96 21 5 27 
84 63 50 31 70 44 94 35 
68 57 2 46 99 75 9 57 
43 31 55 65 72 43 8 76 
43 4 68 81 24 10 86 74 
53 41 91 90 7 82 37 12 
60 85 85 50 36 61 21 43 
1 20 26 60 33 20 7 76 
93 70 94 90 48 29 15 63 
55 48 57 42 74 16 32 36 
14 28 34 44 54 58 28 65 
1 56 50 97 60 22 51 77 
30 14 80 45 75 30 16 90 
77 2 74 80 57 69 71 97 
27 63 79 7 86 45 66 85 
23 61 41 16 12 56 96 88 
99 71 91 15 63 20 38 85 
3 24 40 89 83 31 71 25 
94 85 25 5 13 61 95 2 
51 68 79 39 87 87 20 54 
44 88 70 58 14 66 51 13 
10 54 23 35 30 45 73 79 
8 91 44 87 57 4 96 46 
64 13 24 74 41 42 18 51 
5 18 25 19 76 99 48 72 
77 34 66 66 19 18 32 55 
55 93 85 87 91 31 73 86 
35 48 1 17 67 5 16 94 
18 26 40 22 46 6 41 98 
77 19 82 20 24 13 33 83 
24 7 68 27 38 59 48 23 
38 30 8 42 9 20 52 30 
17 85 68 77 65 31 65 58 
82 70 56 14 58 54 78 28 
93 62 82 5 61 63 68 88 
42 27 19 12 59 88 93 39 
13
78 39 81 26 81 80 56 58 
64 45 53 87 25 93 86 46 
96 90 11 73 81 4 57 13 
17 75 73 52 77 27 37 95 
96 49 14 62 21 64 28 70 
79 78 25 23 67 26 92 55 
56 26 17 36 6 42 30 12 
86 92 55 74 6 57 75 28 
43 68 37 58 76 18 43 78 
9 57 2 22 83 46 15 94 
98 96 77 56 93 99 46 1 
32 57 73 57 56 19 37 49 
28 41 2 46 30 66 10 42 
52 54 40 87 35 43 52 35 
88 79 32 85 56 6 79 34 
58 27 24 76 70 61 42 80 
72 79 37 2 26 52 66 15 
21 13 82 73 43 31 43 41 
99 26 10 28 67 19 36 66 
80 35 93 59 48 59 42 36 
5 69 62 48 66 44 89 51 
33 50 52 77 86 43 58 78 
19 57 15 28 59 17 57 48 
22 81 49 75 49 8 28 26 
64 71 78 57 14 29 84 95 
19 55 61 42 6 39 99 7 
38 67 44 82 24 99 19 26 
17 41 42 45 92 25 19 62 
1 13 71 48 89 19 98 97 
16 88 4 63 98 94 11 83 
60 22 74 31 12 87 33 43 
9 61 10 33 57 51 72 49 
69 95 10 83 74 47 5 97 
71 80 57 79 24 12 62 62 
99 58 66 62 35 24 44 42 
49 58 71 53 79 47 80 89 
40 93 50 75 8 66 20 36 
44 37 85 72 99 14 62 94 
76 86 69 11 61 76 29 59 
1 23 34 62 58 95 65 82 
86 53 30 83 91 53 85 48 
98 32 36 79 3 41 53 28 
23 85 14 60 22 29 3 30 
33 17 87 67 49 3 88 25 
97 89 73 12 82 7 84 67 
11 14 41 79 68 65 14 9 
77 13 14 37 4 92 13 86 
29 74 4 22 69 94 43 9 
66 93 86 13 99 45 33 23 
66 3 16 95 92 69 52 76 
93 90 69 19 56 98 42 56 
74 99 42 26 93 20 59 26 
99 25 62 85 21 12 78 43 
59 90 61 5 31 65 17 70 
28 16 67 27 86 97 6 63 
72 71 46 26 56 50 97 62 
10 18 78 77 82 69 5 51 
94 40 62 25 97 84 84 27 
50 58 72 31 61 67 56 33 
29 37 43 15 51 78 56 2 
20 76 93 79 82 5 32 67 
85 85 88 25 66 81 72 76 
39 58 39 48 7 2 78 81 
64 21 43 35 33 18 66 25 
64 76 53 33 75 24 10 9 
52 35 92 17 70 30 27 50 
80 28 6 40 8 21 91 26 
4 13 42 71 15 7 92 11 
84 68 86 23 77 59 28 90 
29 68 13 63 3 28 32 71 
72 52 91 18 10 64 50 79 
85 80 23 59 66 3 37 32 
31 70 10 83 62 58 5 23 
57 34 73 70 14 96 5 67 
21 87 5 37 17 93 42 50 
53 58 47 81 22 83 32 62 
66 76 18 95 64 95 98 15 
87 57 79 93 18 74 96 53 
41 62 36 5 92 93 90 46 
65 55 63 63 71 54 49 66 
59 50 94 85 76 66 97 71 
78 31 23 34 82 26 95 50 
59 75 58 67 60 71 53 69 
84 54 8 80 65 38 89 12 
91 28 8 28 51 88 28 93 
2 24 78 40 38 34 19 67 
9 99 31 26 3 53 21 21 
86 5 97 55 13 80 91 61 
50 17 8 43 3 98 46 81 
34 70 8 8 76 8 25 18 
32 78 98 23 61 88 19 98 
55 33 33 56 83 49 28 72 
34 96 32 99 99 58 47 29 
65 84 53 77 44 74 99 9 
84 29 89 48 36 50 10 95 
80 34 2 98 7 32 5 1 
51 19 97 13 74 51 57 29 
92 47 45 39 51 84 68 43 
28 37 15 45 89 30 87 3 
67 76 74 46 69 44 62 97 
19 9 12 43 17 79 39 71 
24 11 94 29 62 11 89 23 
33 63 71 92 40 45 79 8 
27 99 7 6 19 16 75 16 
9
59 62 98 76 70 89 42 74 
4 1 29 7 47 55 47 82 
37 39 27 66 31 51 96 80 
18 39 35 61 2 55 98 23 
40 22 37 63 72 37 24 69 
21 44 69 70 11 90 8 67 
64 85 24 11 48 98 48 57 
11 92 36 63 81 44 92 38 
88 48 57 43 56 50 97 45 
35 92 26 99 38 58 98 85 
18 60 12 66 76 56 43 99 
36 77 59 50 53 21 34 67 
16 84 11 46 12 24 40 46 
85 95 22 96 89 54 7 46 
45 95 61 93 20 87 57 53 
22 87 2 8 36 98 62 73 
5 56 92 58 53 94 24 25 
86 87 28 29 45 7 20 70 
66 12 92 10 2 96 59 79 
65 98 7 77 73 24 11 29 
12 74 46 26 19 31 19 46 
23 88 60 20 13 80 19 85 
71 12 71 87 69 17 22 46 
40 72 65 65 31 78 11 19 
62 34 60 56 62 35 95 82 
51 3 84 51 14 74 81 29 
22 81 13 66 90 19 10 28 
86 54 14 32 94 77 88 33 
53 13 73 13 64 42 17 15 
2 17 10 67 97 22 86 46 
53 92 74 40 56 6 84 15 
22 75 36 2 71 71 69 74 
57 77 66 22 29 26 42 35 
74 4 95 67 33 90 5 94 
72 3 63 60 79 18 8 1 
32 50 65 56 93 45 74 53 
16 74 72 65 74 90 31 44 
43 22 43 15 10 81 8 40 
56 52 35 44 91 25 33 92 
75 76 78 34 12 17 22 89 
44 37 65 87 49 74 39 53 
51 11 9 30 43 30 61 58 
55 63 88 62 51 38 18 4 
83 40 99 38 99 41 28 15 
27 82 72 91 19 55 17 79 
16 95 86 94 66 7 28 31 
91 48 72 48 35 95 9 59 
57 7 2 27 54 5 4 66 
21 11 63 39 73 41 15 53 
24 87 24 44 37 19 70 53 
58 98 80 94 42 74 55 92 
72 28 3 19 90 29 56 92 
59 8 55 51 22 72 77 13 
38 79 12 80 33 3 43 30 
23 92 54 50 96 85 99 46 
74 43 68 94 52 72 94 52 
40 45 14 11 97 30 46 7 
88 52 89 60 54 33 3 70 
21 92 81 27 38 74 84 74 
80 69 12 90 97 24 20 11 
40 77 51 54 53 24 62 89 
80 67 43 3 25 18 99 98 
63 46 98 95 35 17 46 35 
81 16 90 4 11 9 31 47 
1 41 24 84 68 2 60 28 
88 72 5 82 88 1 80 46 
31 83 86 83 73 30 20 3 
41 69 12 92 96 88 25 46 
43 62 39 60 39 43 74 1 
61 99 55 38 11 55 90 51 
76 20 73 80 62 59 38 57 
89 6 28 70 82 55 94 2 
11
46 48 97 84 62 33 89 18 
64 19 64 79 95 73 66 26 
56 35 35 33 87 28 86 34 
80 40 14 17 37 31 21 96 
85 51 75 48 10 66 91 50 
68 71 16 5 66 67 49 75 
74 95 53 37 31 14 91 51 
39 94 59 72 96 20 17 2 
57 92 32 93 69 94 8 22 
95 31 8 18 47 5 69 93 
46 23 2 50 42 21 81 91 
9 83 96 39 33 46 12 75 
21 65 62 7 58 39 55 68 
16 66 14 72 52 20 5 22 
21 33 9 69 6 65 71 75 
99 49 84 33 75 90 40 93 
23 10 23 92 31 19 53 94 
82 90 66 46 30 42 42 72 
38 90 57 12 40 64 90 96 
9 78 32 88 90 28 43 4 
92 14 28 82 73 47 34 81 
34 64 58 33 64 98 79 30 
19 5 94 20 99 31 76 19 
15 5 13 68 78 38 72 29 
43 9 54 29 5 35 41 80 
92 95 42 54 70 9 22 50 
69 32 24 53 74 72 74 80 
83 11 57 47 73 87 88 59 
72 76 33 3 83 89 24 13 
64 39 28 49 3 96 85 62 
80 77 9 96 85 99 39 87 
63 24 59 32 45 47 62 58 
63 43 59 99 98 18 43 72 
42 95 88 83 46 75 95 66 
26 90 70 57 91 11 36 24 
88 18 66 43 96 80 75 65 
84 83 85 37 74 21 67 29 
1 14 52 39 20 61 86 34 
65 68 94 62 83 11 39 40 
76 16 89 28 64 51 13 85 
84 17 24 54 68 97 76 17 
98 89 8 26 81 62 3 8 
42 57 22 61 86 94 31 60 
29 85 98 53 22 17 74 98 
1 14 45 10 77 44 58 49 
83 64 7 70 19 87 95 5 
83 46 52 26 61 55 7 81 
32 43 20 11 74 33 70 58 
53 87 81 86 24 50 10 8 
80 28 54 23 55 40 29 13 
4 75 47 49 4 86 67 71 
57 50 43 9 64 53 15 85 
46 99 22 90 74 8 39 44 
5 13 21 56 47 22 72 90 
97 30 26 47 42 73 26 68 
60 18 14 81 65 28 36 77 
68 59 16 47 23 3 61 88 
52 6 31 65 90 30 11 69 
47 39 69 55 38 3 1 87 
79 99 41 85 87 1 69 99 
93 20 73 4 99 17 5 34 
6 35 71 64 10 60 32 52 
18 84 15 34 93 53 26 10 
41 1 89 96 76 16 59 94 
77 86 62 32 71 31 1 53 
32 76 88 92 66 4 36 15 
59 89 59 65 38 7 37 91 
51 69 83 15 7 16 62 69 
64 6 10 22 36 22 96 86 
80 53 87 11 56 48 34 4 
5 29 62 50 37 36 87 61 
3 4 9 58 93 34 41 9 
79 75 4 89 27 64 45 47 
86 36 33 99 8 79 43 39 
73 21 40 14 93 14 32 16 
74 46 11 73 83 7 69 67 
35 37 89 68 14 27 11 21 
69 42 47 61 87 81 92 10 
68 32 67 3 42 10 41 29 
26 87 89 22 58 63 30 71 
23 81 74 16 98 78 65 63 
34 35 15 25 92 32 19 79 
76 75 82 85 54 88 91 42 
5 66 12 91 33 32 15 21 
25 45 23 13 18 82 89 6 
65 26 77 34 56 7 69 81 
70 11 77 54 30 15 70 70 
40 65 97 89 59 37 26 84 
16
11 60 60 43 1 76 48 38 
73 37 59 46 80 99 23 6 
44 7 17 11 47 72 1 46 
17 29 47 19 2 73 5 12 
8 68 80 79 90 26 63 11 
79 57 92 63 20 76 82 21 
31 86 12 69 41 4 91 24 
97 47 15 34 41 78 96 75 
16 92 19 68 9 49 95 20 
97 55 46 45 93 74 10 43 
72 87 92 13 51 79 75 55 
33 52 68 56 72 70 45 15 
58 34 42 82 5 65 61 95 
25 12 55 60 66 77 25 81 
15 43 36 81 27 24 51 8 
95 4 3 72 6 88 9 31 
5 57 38 32 30 4 48 45 
8 69 75 15 95 78 26 29 
52 45 45 53 17 70 96 34 
3 21 36 6 52 81 17 10 
74 81 21 58 27 1 18 62 
38 23 86 47 41 82 74 62 
26 44 39 36 64 62 55 70 
22 82 6 14 17 6 72 20 
32 88 19 40 40 5 3 29 
53 33 88 33 56 1 10 45 
25 50 61 76 10 50 47 37 
62 26 75 84 1 29 47 19 
87 18 88 89 8 73 5 6 
42 16 3 78 91 55 42 24 
84 34 78 53 90 96 59 41 
86 49 29 45 6 29 87 42 
2 70 6 53 68 74 1 40 
34 50 75 26 95 77 50 29 
85 25 76 78 43 75 58 70 
98 9 68 54 27 89 10 15 
78 5 68 11 51 80 39 64 
10 70 71 51 14 8 90 78 
57 12 65 3 96 62 72 99 
51 20 24 7 57 9 5 43 
70 38 96 76 89 77 39 94 
96 72 79 68 85 96 85 67 
75 43 75 5 81 51 11 88 
46 59 44 31 87 88 31 22 
76 48 33 2 9 62 91 32 
67 12 9 21 52 4 34 84 
61 24 60 5 22 38 50 77 
29 59 96 87 4 45 24 25 
42 73 40 68 33 37 60 61 
43 4 91 88 46 94 4 94 
87 23 92 51 41 34 39 94 
93 17 77 75 92 99 87 13 
62 9 5 96 81 14 81 51 
88 21 79 86 3 52 36 53 
67 66 70 29 57 56 99 51 
80 83 99 26 31 86 96 32 
74 12 33 37 74 18 60 54 
19 96 51 62 50 60 42 96 
64 39 13 60 84 30 23 43 
77 73 1 5 98 48 3 12 
66 96 54 77 23 79 76 11 
95 24 2 99 13 18 8 46 
89 85 58 97 39 94 76 51 
17 57 36 12 69 34 24 64 
70 39 22 40 41 41 81 43 
26 55 51 16 16 31 89 9 
99 11 71 29 28 96 95 39 
82 68 90 80 15 8 53 90 
67 70 7 78 34 52 98 56 
64 1 40 62 77 14 15 74 
97 79 34 78 60 88 88 58 
1 96 62 82 4 37 55 71 
85 85 6 83 10 73 20 43 
12 30 31 25 16 91 83 18 
36 12 53 2 36 37 37 38 
47 92 76 19 99 3 65 73 
98 37 33 80 68 74 15 78 
19 75 11 26 43 99 67 98 
10 92 56 92 58 17 93 99 
43 66 78 28 67 95 91 48 
27 39 30 27 10 34 20 23 
76 26 84 17 70 81 12 59 
65 62 93 75 23 10 80 44 
57 86 36 81 62 12 13 33 
38 59 56 17 28 40 46 20 
31 30 81 90 5 89 31 28 
92 23 36 11 24 10 96 57 
5 82 40 86 43 59 83 46 
47 32 93 77 17 90 74 97 
69 95 51 68 50 87 14 19 
31 35 76 91 53 21 9 10 
47 41 1 82 61 55 24 93 
17 44 48 69 64 93 60 70 
27 90 66 9 9 46 18 26 
63 18 32 50 96 51 55 58 
96 10 51 47 65 28 31 62 
53 48 45 91 57 64 29 36 
87 41 22 5 77 47 75 31 
25 52 38 49 42 24 51 41 
8 94 47 86 3 11 73 27 
14 52 32 72 79 28 77 74 
79 34 33 82 51 79 91 99 
91 74 55 85 66 69 77 83 
81 63 65 48 18 51 86 44 
1 24 79 78 9 22 76 54 
81 16 38 3 22 46 38 82 
91 82 63 90 52 27 91 92 
71 40 4 9 47 3 84 56 
62 91 80 8 25 87 67 23 
15 90 97 61 77 55 63 13 
94 37 65 34 73 47 19 62 
72 10 85 79 32 29 48 91 
94 41 46 94 99 81 64 18 
49 23 92 88 5 25 86 10 
22 51 85 14 1 86 60 69 
28 17 51 10 3 5 35 57 
39 21 14 6 4 64 49 58 
4 36 27 48 84 82 98 76 
40 4 71 65 5 14 86 74 
28 64 66 79 92 12 69 51 
87 35 42 47 6 12 82 47 
41 15 25 39 96 67 61 97 
60 28 91 60 51 7 40 24 
11 16 15 6 28 42 50 51 
76 51 8 53 68 5 92 71 
73 99 35 94 16 26 9 48 
44 21 36 2 3 52 37 48 
61 91 10 37 33 97 47 22 
22
90 14 95 54 33 78 5 55 
94 27 79 18 13 49 82 98 
34 15 27 19 46 63 62 10 
76 77 60 29 89 5 11 55 
39 82 79 21 98 15 6 94 
59 90 99 70 95 59 41 76 
84 65 12 55 92 78 65 34 
9 72 91 36 38 36 51 53 
40 60 46 23 12 46 12 41 
15 39 88 41 48 87 49 79 
43 42 59 66 9 11 39 58 
88 65 86 67 72 26 60 5 
95 11 69 13 91 88 52 93 
43 9 17 92 56 59 16 54 
43 22 15 4 16 64 53 56 
78 54 31 35 33 33 39 82 
68 26 56 39 67 29 34 97 
80 54 89 85 12 66 34 96 
76 7 53 12 50 14 58 45 
95 57 49 49 65 88 72 5 
79 16 53 46 77 30 52 44 
28 54 46 78 18 74 82 46 
92 16 83 36 53 5 92 90 
18 13 95 15 30 91 32 35 
11 13 35 79 68 23 86 72 
42 12 61 23 88 23 23 91 
4 94 51 18 78 56 74 6 
85 82 60 34 93 18 71 85 
1 70 15 74 98 11 1 70 
42 46 41 73 45 19 2 68 
78 7 36 93 86 57 11 49 
93 50 71 7 32 10 29 15 
49 64 39 70 34 69 39 67 
4 4 29 75 18 45 51 58 
48 40 50 97 49 68 91 27 
99 20 87 30 31 88 30 28 
17 95 87 98 49 48 37 45 
63 48 2 73 48 53 85 89 
98 4 43 64 46 25 89 92 
19 19 1 95 86 40 79 78 
21 80 75 89 31 66 7 30 
18 70 69 11 86 71 5 38 
81 28 95 19 67 32 65 45 
27 96 40 95 3 27 71 62 
39 64 53 71 72 14 53 92 
21 78 78 25 89 93 92 27 
1 66 25 87 13 68 59 32 
60 24 69 16 93 82 79 29 
7 9 3 65 79 55 57 58 
87 5 9 53 30 88 19 25 
25 94 80 94 89 79 98 47 
10 93 85 39 82 11 67 69 
24 98 44 93 63 26 91 89 
91 3 74 25 83 98 36 49 
78 7 51 56 17 91 96 29 
33 19 19 47 4 88 78 24 
44 44 28 73 47 32 9 2 
65 47 23 71 38 36 80 61 
50 22 53 88 22 93 47 68 
38 38 35 19 97 62 43 79 
83 72 43 19 63 53 45 56 
3 36 39 17 90 85 75 73 
81 82 42 5 42 52 32 97 
2 9 36 27 17 57 75 67 
16 36 10 42 54 40 26 61 
55 88 39 85 47 2 25 40 
78 48 7 17 20 5 15 96 
52 10 55 44 22 60 71 70 
74 8 82 49 68 16 55 68 
33 45 75 97 25 15 20 67 
5 6 68 28 16 58 46 95 
82 44 61 37 82 38 16 15 
54 81 54 47 66 73 27 82 
10 70 34 70 46 24 37 5 
83 58 85 44 91 94 57 68 
42 36 57 71 78 27 76 75 
8 76 47 36 20 82 14 51 
12 47 34 14 45 2 33 49 
94 35 50 63 22 65 68 37 
41 32 82 10 99 35 2 71 
46 28 20 17 5 78 77 68 
30 83 32 42 68 90 53 47 
83 84 85 84 91 95 78 69 
48 97 8 11 44 41 28 73 
41 99 66 82 12 72 63 76 
15 7 17 61 67 7 24 86 
50 80 55 99 91 80 76 82 
92 23 39 30 19 96 78 93 
25 73 15 27 36 48 97 65 
73 69 12 75 5 39 58 9 
53 14 53 2 25 89 31 36 
61 21 18 20 43 26 53 94 
86 53 25 40 88 56 93 69 
71 42 73 84 52 45 53 96 
16 2 8 78 4 62 1 43 
3 23 19 30 41 24 45 84 
73 64 94 8 81 26 51 72 
38 20 98 88 91 58 90 84 
15 80 82 12 49 9 22 56 
23 86 53 8 49 57 23 20 
98 57 55 12 42 52 49 5 
58 19 9 80 12 79 33 49 
88 10 74 87 90 15 20 81 
86 86 62 94 14 67 49 1 
29 99 70 32 7 7 57 41 
78 75 67 54 15 84 33 16 
36 69 18 80 70 34 5 65 
21 21 26 32 89 62 63 79 
90 84 38 48 18 30 23 5 
4 51 71 96 10 23 23 59 
16 64 77 66 34 95 66 8 
10 15 57 55 38 27 90 48 
71 26 95 31 31 36 81 66 
98 27 47 92 14 9 23 96 
42 17 55 20 43 97 83 51 
97 6 3 1 35 16 43 52 
19 57 9 51 10 9 53 45 
86 8 62 25 56 37 34 95 
93 74 86 8 64 13 17 84 
87 62 42 97 63 53 17 80 
38 39 80 77 24 7 41 2 
50 17 14 73 74 68 45 69 
4 6 40 95 74 82 13 48 
43 68 94 73 15 42 88 70 
95 49 48 74 58 59 34 48 
34 3 35 15 16 37 26 77 
69 1 21 48 61 22 2 25 
85 33 8 53 90 49 25 5 
14 89 82 4 4 64 4 42 
37 35 92 20 35 49 36 26 
42 72 66 24 21 19 97 44 
96 86 67 59 3 18 74 13 
77 81 89 21 60 97 8 88 
24 4 88 60 98 84 12 70 
38 53 50 78 58 32 1 86 
19 81 91 7 69 63 65 73 
30 71 9 82 38 3 85 39 
13 24 60 2 81 91 80 11 
30 1 79 65 88 89 93 75 
51 90 33 13 21 69 19 11 
74 27 15 40 57 95 65 91 
83 27 76 9 69 92 50 93 
49 92 96 37 35 95 43 83 
53 10 81 90 96 95 35 95 
72 36 17 44 46 65 55 90 
78 72 43 40 53 82 15 14 
87 28 75 39 32 25 3 29 
45 57 57 47 46 71 1 44 
45 9 57 36 43 72 49 30 
92 38 99 54 37 26 53 14 
96 27 28 16 23 24 9 77 
4 72 18 88 26 97 82 23 
74 77 15 62 96 48 27 46 
87 25 19 6 36 61 26 80 
87 36 98 7 59 10 80 40 
69 17 54 19 4 49 38 44 
1 98 1 61 62 97 52 28 
78 55 8 44 67 96 80 50 
29 19 66 53 3 72 26 78 
37 73 89 34 54 70 6 63 
21 45 59 68 8 94 70 6 
43 71 11 18 66 14 48 4 
50 62 45 85 24 72 32 96 
63 48 85 34 67 78 9 88 
97 19 75 17 9 88 16 59 
18 41 5 73 72 67 44 70 
41 74 81 38 6 46 74 50 
67 66 34 12 34 64 53 70 
47 37 60 36 48 99 2 16 
98 52 98 51 33 80 67 25 
50 89 58 38 35 96 12 35 
20 78 66 55 62 86 33 10 
47 42 64 54 24 17 31 49 
40 15 40 88 11 51 3 90 
81 57 92 11 13 4 84 1 
59 54 43 52 63 79 24 51 
2
97 72 94 37 6 86 77 56 
59 7 23 73 48 19 37 6 
54 34 78 47 15 23 41 78 
88 61 87 62 47 85 87 7 
90 2 76 3 2 40 69 22 
40 15 85 99 13 69 79 47 
75 70 61 55 52 36 94 30 
92 51 41 91 66 63 58 20 
27 5 19 42 10 44 39 69 
33 12 6 74 55 90 82 91 
41 19 74 65 8 21 51 28 
5 82 91 93 86 88 52 87 
38 68 35 87 10 36 46 92 
35 81 10 97 63 4 55 82 
90 34 29 15 47 57 44 45 
83 51 12 20 26 72 99 85 
17
15 39 81 53 40 1 42 66 
41 21 73 90 15 55 26 85 
7 37 47 7 11 52 10 8 
95 73 32 78 16 83 47 5 
98 34 74 63 61 53 29 66 
42 57 19 66 16 85 85 10 
55 5 21 96 29 7 18 79 
81 46 98 9 99 29 66 30 
10 29 25 33 91 9 25 99 
70 37 58 90 80 96 84 72 
42 34 98 94 46 81 16 25 
13 93 99 52 90 13 95 65 
73 25 5 31 6 14 59 49 
46 74 25 35 68 87 3 96 
54 26 55 56 80 97 16 87 
28 77 24 16 41 53 46 48 
47 18 90 92 64 65 22 22 
25 78 64 44 22 1 85 35 
20 77 74 4 32 25 84 36 
99 59 72 79 87 19 91 41 
27 8 73 31 13 3 62 50 
95 56 29 33 70 29 31 59 
99 83 49 34 89 76 53 59 
32 91 50 96 47 25 60 25 
36 83 47 27 78 17 86 78 
82 14 80 89 25 10 3 60 
87 34 81 15 22 17 8 70 
68 29 75 88 27 33 44 5 
40 37 22 33 74 43 64 83 
43 50 92 73 83 29 19 55 
13 17 83 86 86 56 95 99 
82 21 74 52 15 51 91 7 
34 52 13 78 98 63 20 58 
70 63 43 14 25 16 57 82 
38 16 76 60 22 48 24 4 
84 13 83 55 83 35 13 78 
47 14 46 58 32 9 43 18 
88 50 27 18 17 53 58 98 
62 16 90 20 52 97 58 60 
17 47 48 34 91 87 75 91 
46 1 56 43 42 54 78 2 
62 1 42 57 8 64 20 85 
17 91 64 21 85 52 26 67 
60 66 21 2 81 56 8 36 
30 89 88 74 77 25 29 69 
83 4 97 80 33 22 1 48 
69 19 49 91 15 12 9 46 
26 6 68 41 78 38 95 25 
32 55 95 65 76 88 61 2 
86 44 12 7 10 45 14 7 
20 71 2 29 17 17 52 39 
61 99 63 8 92 75 86 97 
22 69 42 1 55 65 98 3 
31 5 13 26 42 1 39 12 
5 18 91 8 54 60 59 11 
47 78 87 26 21 59 85 8 
99 95 1 37 17 16 24 97 
18 65 39 99 17 2 10 30 
91 23 94 68 71 76 94 48 
99 71 34 95 41 25 59 38 
4 2 52 7 54 53 79 36 
79 2 39 63 6 9 23 51 
85 51 98 26 99 54 77 58 
69 1 5 87 18 55 30 86 
5 47 88 6 34 33 67 83 
84 86 65 25 64 27 31 88 
28 60 98 68 53 21 92 73 
40 89 10 43 99 81 83 76 
9 90 11 11 17 62 49 33 
33 89 84 60 33 12 47 76 
86 8 1 54 31 56 78 43 
31 54 70 76 18 81 62 56 
57 87 29 65 41 91 46 97 
61 76 73 20 37 63 46 69 
72 47 21 12 17 85 37 42 
95 12 15 75 90 78 71 90 
22 88 61 84 36 18 37 12 
41 13 15 27 86 30 59 47 
25 29 80 46 77 78 27 67 
23 72 82 94 20 44 68 67 
13 42 40 58 8 88 62 33 
75 57 3 73 72 6 79 7 
21 98 17 30 66 55 67 35 
33 47 23 67 89 95 79 97 
72 96 99 46 53 94 21 39 
7 68 40 27 74 31 56 72 
70 4 69 11 19 80 38 85 
82 40 92 92 71 97 81 15 
79 91 89 80 49 74 69 29 
5 1 41 24 54 94 1 86 
19 80 91 6 56 68 76 78 
62 53 59 44 19 62 18 72 
45 68 66 65 61 15 27 29 
78 3 24 73 59 30 83 14 
45 69 46 6 84 75 79 99 
98 88 98 68 70 48 85 48 
16 60 97 75 34 48 70 80 
72 25 24 58 21 23 33 42 
61 6 4 70 91 9 3 54 
50 41 98 82 50 60 46 38 
72 3 56 60 1 53 34 49 
61 12 79 30 52 98 40 80 
17 19 43 35 53 24 63 67 
10 3 54 75 65 50 16 63 
29 27 30 39 77 57 17 24 
57 4 39 16 56 34 48 60 
93 39 56 6 27 18 37 87 
8 66 66 9 8 18 73 65 
35 56 14 1 65 34 71 15 
5 40 65 10 14 51 68 33 
8 91 41 58 55 38 57 88 
7 16 54 14 54 9 55 9 
75 17 10 13 47 2 13 54 
83 57 26 83 95 21 67 74 
11 96 7 43 66 77 19 60 
3 38 38 95 65 17 58 78 
68 29 30 8 95 29 15 93 
10 85 97 75 53 58 70 80 
86 75 71 81 70 78 76 19 
27 11 51 32 86 79 37 81 
66 9 1 92 61 31 11 11 
31 54 69 99 25 26 62 69 
57 43 61 65 64 27 41 99 
45 15 36 71 46 86 10 48 
53 72 52 48 84 66 93 2 
29 91 37 40 33 35 88 83 
74 12 14 60 27 57 86 60 
59 22 45 34 59 68 48 29 
54 30 25 24 86 44 15 85 
22 19 8 52 82 42 54 81 
28 91 76 4 25 50 43 82 
2 6 37 11 23 7 87 98 
23 89 70 43 73 18 86 3 
62 55 96 66 62 50 22 50 
41 88 2 3 7 35 2 69 
42 31 85 66 21 30 20 50 
17
56 49 98 38 88 76 19 35 
19 28 80 51 12 16 94 69 
7 56 39 4 87 13 42 83 
66 66 38 20 10 1 1 59 
32 30 60 54 6 18 17 62 
23 38 68 4 23 17 43 6 
45 15 65 37 26 87 47 64 
73 70 34 70 70 39 90 11 
16 92 63 83 65 99 3 96 
77 68 72 67 29 67 45 76 
5 59 5 6 21 94 53 57 
10 97 32 8 75 9 78 95 
3 24 20 70 8 69 7 29 
91 73 8 67 20 68 70 41 
74 83 55 97 88 61 49 67 
32 52 84 54 42 39 48 44 
85 23 12 42 22 37 78 82 
65 15 64 16 34 82 16 92 
48 90 82 82 91 76 46 36 
90 54 15 13 33 21 3 16 
54 95 91 11 45 67 89 16 
4 65 99 12 57 26 93 64 
13 90 29 18 36 86 77 37 
39 29 19 72 53 3 69 7 
92 59 87 78 58 90 37 20 
4 5 46 36 22 80 43 16 
53 5 5 41 81 99 98 81 
19 14 63 7 62 95 96 50 
85 39 95 21 92 90 33 23 
58 26 6 51 6 83 21 47 
51 65 92 77 30 80 87 13 
77 52 89 73 59 66 53 8 
14 71 85 10 23 15 19 84 
60 27 54 9 36 34 12 87 
84 11 51 36 31 54 41 10 
52 98 5 14 94 42 33 81 
52 97 98 90 74 65 52 2 
98 18 39 44 81 89 14 9 
29 90 5 8 81 7 80 85 
82 20 94 53 64 12 48 4 
76 75 50 3 16 11 17 3 
60 17 77 74 65 65 56 7 
56 63 54 70 24 80 50 85 
1 86 13 5 10 21 34 44 
57 65 22 63 64 71 14 53 
25 53 63 2 53 40 82 19 
36 94 71 85 51 81 13 92 
37 82 85 62 22 75 49 3 
58 42 74 75 84 33 70 50 
71 63 56 15 56 46 61 16 
33 66 97 99 98 69 56 21 
21 99 13 6 38 39 71 19 
48 85 35 30 87 36 34 28 
77 94 90 84 37 81 85 99 
12 62 48 41 51 69 88 22 
74 40 63 97 41 39 4 62 
85 88 4 95 29 84 72 55 
16 3 74 68 1 98 63 11 
30 79 12 27 41 62 38 79 
21 14 80 87 61 57 69 39 
31 52 56 32 16 37 77 30 
56 54 85 5 2 11 33 20 
46 22 44 55 43 86 58 13 
78 42 78 9 74 38 12 89 
37 84 34 78 98 16 62 91 
65 23 73 20 41 92 47 36 
11 6 77 9 86 46 23 76 
60 54 42 76 7 85 98 88 
56 7 55 63 76 3 62 9 
6 93 59 22 65 75 85 99 
77 55 14 56 40 99 28 56 
81 88 32 92 29 58 20 42 
37 48 7 92 91 33 33 87 
39 61 39 5 70 51 46 88 
91 3 28 49 23 65 90 73 
47 95 74 42 58 80 83 97 
27 45 51 63 39 9 53 66 
23 27 77 46 94 70 53 11 
97 92 66 24 1 22 50 87 
66 30 72 97 58 32 24 30 
65 46 19 53 58 87 25 19 
9 4 11 10 31 45 47 11 
36 76 46 2 86 8 68 87 
41 60 1 11 42 53 93 50 
94 10 15 27 31 87 67 53 
51 14 51 40 10 44 94 69 
45 17 57 87 38 20 31 98 
68 64 4 23 68 43 72 7 
48 1 13 29 94 82 29 13 
96 89 77 68 15 96 82 1 
59 83 61 70 64 15 38 80 
48 27 98 55 41 61 54 79 
61 94 62 93 26 12 71 72 
88 68 43 12 75 92 21 50 
9 58 92 26 15 10 20 28 
70 43 73 16 15 27 62 82 
63 77 84 36 53 71 86 44 
70 4 74 69 66 77 40 1 
24 29 57 12 91 77 26 67 
28 18 91 96 86 17 37 67 
79 43 66 56 48 14 81 73 
81 53 67 24 12 61 92 70 
31 96 32 70 41 54 25 62 
6 65 84 73 3 67 42 15 
35 95 75 40 31 55 89 40 
54 86 92 46 78 10 53 9 
48 68 64 29 56 35 10 10 
88 9 56 10 56 75 63 46 
52 49 45 57 69 69 62 58 
23 80 88 88 84 48 19 1 
97 64 78 98 77 72 96 42 
58 81 84 47 86 97 9 11 
44 24 82 61 76 89 78 77 
17 23 67 86 92 64 7 67 
93 10 66 76 93 78 22 25 
88 25 19 18 80 49 7 98 
29 55 67 88 16 7 32 79 
62 11 17 62 13 99 58 62 
51 42 91 41 37 28 41 57 
59 90 77 33 73 4 9 30 
16 81 49 64 91 74 44 81 
79 50 90 24 3 62 37 73 
77 7 92 59 90 48 37 73 
38 39 54 94 42 94 89 58 
15 56 53 92 60 4 55 36 
91 57 17 60 65 14 24 24 
79 60 78 78 80 35 11 44 
93 42 12 81 17 17 42 75 
29 37 70 66 23 64 28 30 
15 57 96 45 51 77 27 70 
62 67 27 31 84 35 86 72 
92 79 87 61 69 24 83 6 
60 94 71 60 28 88 49 81 
61 84 1 40 57 36 73 6 
24 2 92 38 21 60 10 93 
94 37 88 86 22 25 53 9 
8
7 90 34 70 63 23 47 42 
80 75 86 29 30 14 56 62 
47 99 97 60 79 47 81 61 
17 94 93 43 93 13 76 68 
64 41 34 91 40 79 17 64 
1 34 14 58 61 18 79 73 
96 45 99 18 20 90 43 47 
25 59 1 46 60 41 36 32 
62 3 86 81 23 68 13 32 
8 64 33 81 91 79 72 45 
51 94 13 56 70 50 19 4 
78 3 13 92 15 47 50 90 
9 31 5 76 83 62 92 47 
71 27 42 85 39 17 63 66 
24 90 92 83 77 58 82 81 
5 23 19 92 6 55 16 28 
20 52 87 58 47 55 49 6 
74 51 21 2 83 62 16 23 
37 42 79 57 49 71 45 27 
40 85 93 99 45 12 62 29 
22 63 17 55 98 64 11 5 
8 44 36 8 64 78 28 94 
19 35 97 79 51 67 51 83 
27 31 91 17 98 88 55 73 
50 33 58 47 86 26 36 34 
70 76 36 29 79 46 32 60 
10 25 55 1 7 42 77 91 
23 68 58 92 94 77 92 36 
47 5 60 53 15 2 22 84 
72 96 55 41 84 66 93 95 
58 38 44 18 3 20 36 86 
91 83 18 25 21 91 11 92 
69 90 61 47 47 71 97 39 
32 25 13 60 97 64 16 73 
26 72 43 73 83 40 76 3 
6 29 80 55 23 66 75 15 
79 75 79 44 7 41 28 81 
77 51 12 53 96 87 32 61 
77 4 11 59 51 69 78 71 
48 32 43 72 7 61 91 66 
47 17 16 9 79 33 11 90 
46 37 38 35 14 4 13 26 
89 70 96 12 69 92 57 21 
11 90 83 14 38 53 93 15 
58 45 63 51 5 96 80 43 
84 18 65 64 46 4 61 29 
53 89 28 15 59 20 65 74 
95 76 67 63 41 44 54 20 
4 59 89 30 86 1 4 11 
49 99 48 48 47 98 17 32 
60 48 21 2 5 80 84 55 
14 30 40 50 99 58 79 41 
81 32 54 49 85 37 81 63 
7 61 28 40 30 23 52 91 
19 4 74 48 45 27 35 77 
85 67 37 54 57 40 7 32 
5 9 97 60 24 17 50 67 
32 51 28 41 69 34 73 58 
42 87 71 79 80 32 71 62 
40 73 74 96 17 55 15 45 
91 6 47 62 78 77 80 88 
7 92 58 98 96 8 24 84 
55 1 79 68 71 90 79 16 
16 5 53 49 40 92 8 27 
15
12 10 98 91 73 77 85 27 
79 13 7 3 45 77 17 91 
20 51 33 37 24 81 50 62 
94 59 30 49 65 32 27 80 
86 80 63 59 83 80 15 96 
77 69 8 40 66 47 99 92 
90 23 38 55 69 35 70 38 
42 62 4 24 4 64 85 69 
63 39 94 43 10 62 33 25 
24 88 89 20 16 76 74 14 
30 16 97 63 87 29 79 8 
21 18 82 6 62 16 41 92 
44 49 77 58 73 32 88 37 
27 20 86 10 59 43 77 15 
28 35 70 60 63 90 76 51 
75 62 24 93 18 33 31 19 
6 56 46 82 18 31 31 62 
70 92 81 40 82 62 45 65 
46 68 60 2 1 77 57 51 
26 23 34 45 67 96 88 23 
96 92 79 52 10 36 6 43 
6 22 2 1 95 80 6 49 
20 93 23 4 26 85 16 4 
59 3 65 81 33 22 44 88 
35 75 3 61 40 60 52 27 
59 9 23 37 29 81 91 53 
52 66 58 43 90 42 41 15 
38 97 16 77 54 59 23 13 
13 5 91 67 13 45 11 75 
26 36 69 58 37 80 27 78 
23 29 11 51 63 9 22 98 
92 82 32 72 96 89 49 96 
93 65 64 84 64 75 15 55 
76 73 10 32 91 29 31 33 
79 11 76 26 38 83 41 76 
29 17 7 61 44 34 44 56 
14 26 88 84 47 61 99 46 
50 73 59 82 90 13 27 34 
45 22 94 17 29 99 80 82 
26 47 78 2 7 42 25 13 
78 42 78 3 36 53 92 34 
61 72 83 95 53 50 28 10 
11 58 52 41 71 20 16 59 
28 2 37 7 12 4 6 97 
67 50 94 31 28 33 21 18 
93 93 89 18 19 97 48 96 
42 99 84 67 25 46 22 57 
59 96 13 51 11 38 97 53 
32 74 44 20 43 20 7 2 
2 42 36 51 51 41 95 40 
76 12 72 29 68 12 71 37 
10 27 87 70 76 3 11 31 
94 19 83 83 23 64 68 3 
17 8 27 61 32 4 78 96 
22 44 44 17 5 87 32 71 
45 78 87 58 5 86 46 88 
48 76 12 90 29 52 24 45 
37 65 12 69 68 44 99 31 
58 28 73 81 58 75 68 38 
98 17 88 64 13 13 9 97 
62 22 78 70 47 6 87 63 
35 76 90 59 88 53 59 16 
39 81 82 31 74 13 43 25 
81 91 11 4 38 42 95 37 
73 17 79 15 83 76 69 2 
53 83 4 72 41 56 54 37 
88 10 41 37 21 72 14 33 
71 40 20 47 42 66 4 93 
91 5 55 70 67 57 75 12 
9 11 45 9 98 15 79 85 
3 94 63 26 85 61 38 69 
21 83 34 24 8 14 24 67 
1 14 95 47 48 70 12 58 
88 76 53 31 54 23 25 64 
50 12 13 88 81 18 68 49 
53 25 14 27 39 46 47 61 
52 56 37 10 99 72 77 11 
53 73 12 57 22 10 78 86 
70 13 97 68 42 21 51 2 
64 53 65 4 60 59 58 95 
73 31 61 89 15 57 72 53 
33 82 53 67 41 39 25 70 
74 38 74 73 23 75 36 61 
19 42 47 62 23 83 41 94 
62 20 97 69 11 51 90 73 
31 71 56 99 70 8 46 49 
46 12 46 70 99 30 65 73 
60 49 60 74 94 85 76 93 
87 87 24 96 25 16 23 72 
23 87 47 54 89 49 20 60 
42 44 63 83 72 60 79 93 
96 16 53 65 68 64 39 37 
91 87 62 74 17 46 58 60 
55 67 97 84 2 28 21 55 
88 26 21 99 60 78 16 84 
11 68 22 23 57 52 4 77 
87 52 82 68 67 71 83 55 
46 27 28 10 32 48 24 90 
84 34 64 60 7 34 6 21 
58 19 10 92 96 18 41 81 
59 2 3 3 82 57 78 84 
88 72 3 8 27 43 94 35 
4 31 83 70 77 6 82 84 
65 60 8 81 45 64 20 19 
65 38 86 61 85 2 25 86 
43 87 37 11 55 81 2 67 
86 62 16 92 57 11 72 68 
32 74 49 54 81 29 2 72 
36 52 44 85 25 37 96 8 
44 46 89 16 6 69 5 71 
49 58 46 49 54 99 2 73 
27 23 22 35 7 82 50 32 
69 16 35 76 70 31 68 5 
98 4 68 75 92 45 67 44 
77 33 5 22 2 57 89 10 
92 55 52 9 44 29 22 2 
38 83 61 96 12 85 8 43 
85 1 26 6 48 79 43 92 
32 87 69 52 47 99 55 99 
44 4 19 19 38 11 71 89 
1
99 77 66 63 37 83 98 54 
61 64 76 30 83 87 31 40 
3 64 38 67 83 14 71 65 
85 46 66 58 1 53 15 38 
87 78 66 58 55 59 53 25 
95 30 23 15 94 49 82 7 
46 63 41 58 94 76 64 17 
2 5 15 89 9 13 8 72 
14
11 35 54 46 94 3 95 95 
18 35 3 90 75 82 6 72 
84 81 35 55 54 27 27 38 
14 86 44 77 97 6 54 5 
67 72 29 47 47 49 27 42 
69 65 14 81 10 71 82 16 
92 36 41 23 50 18 96 65 
36 59 55 83 49 55 14 7 
86 34 84 34 69 6 60 94 
72 24 94 14 95 3 57 99 
1 43 34 86 68 2 2 36 
83 76 77 40 8 16 55 28 
54 41 43 14 14 94 4 2 
61 80 8 63 67 39 17 26 
67 99 98 73 9 58 85 91 
17 36 84 93 10 52 55 15 
2 68 47 28 30 45 39 91 
19 64 41 46 62 51 25 86 
98 63 40 41 67 70 66 53 
38 96 77 24 86 40 61 98 
12 52 65 55 60 99 19 82 
74 63 4 9 11 18 15 55 
48 48 86 84 36 36 32 30 
2 78 75 46 69 64 92 96 
8 89 82 5 47 9 67 73 
3 27 27 34 42 31 91 89 
16 31 84 32 7 58 45 13 
5 57 19 10 85 21 40 10 
64 34 11 23 28 30 83 48 
25 62 63 38 79 87 33 33 
48 47 7 47 65 52 38 77 
96 70 73 98 58 14 69 21 
2 1 80 88 41 31 35 75 
13 35 87 72 47 98 88 13 
38 88 45 25 95 40 15 87 
66 16 23 30 7 53 14 2 
86 62 47 17 17 93 63 9 
83 71 96 22 64 81 79 39 
28 12 14 97 78 55 52 83 
57 47 77 58 51 65 80 6 
34 54 83 57 83 4 79 83 
95 58 9 7 44 61 98 10 
4 26 49 32 92 39 1 98 
53 81 63 68 3 80 49 69 
3 67 90 90 69 56 70 24 
64 40 64 78 3 77 11 3 
98 7 11 26 12 44 78 46 
88 92 33 83 75 41 69 16 
2 53 83 37 95 61 89 35 
44 20 24 30 47 75 53 84 
96 83 77 18 8 31 78 25 
43 14 61 57 75 95 66 51 
85 25 6 46 82 31 67 6 
37 63 74 80 85 10 34 5 
23 48 52 72 47 70 64 14 
46 41 40 80 8 7 32 68 
55 52 20 5 48 90 3 13 
97 91 20 90 20 45 33 93 
54 51 58 94 96 41 73 83 
68 23 89 79 77 43 35 41 
59 64 11 32 3 75 66 15 
20 88 86 47 52 57 4 71 
12 2 42 24 17 34 11 84 
34 74 45 9 78 82 12 31 
93 51 85 85 60 31 6 54 
51 94 28 80 78 28 71 41 
63 69 70 30 69 45 59 52 
9 67 70 65 9 14 74 81 
98 63 71 52 27 7 34 60 
81 12 14 48 93 51 30 85 
27 82 33 20 7 83 71 6 
9 31 46 75 61 36 4 22 
64 6 19 56 5 68 39 44 
47 1 37 47 86 30 49 79 
61 29 42 34 82 66 66 51 
94 56 77 1 24 54 53 63 
28 49 3 57 97 84 80 4 
36 80 13 5 47 74 68 76 
78 56 30 48 48 20 42 76 
75 92 88 38 84 86 51 6 
69 19 16 44 4 40 88 20 
78 31 79 83 59 6 99 15 
34 70 52 72 48 78 66 55 
7 48 32 17 25 57 92 29 
20 1 72 46 14 22 68 57 
54 90 96 84 5 56 25 21 
30 39 85 50 25 90 76 44 
88 92 73 3 25 3 48 1 
56 41 13 24 24 33 93 66 
87 58 42 38 60 63 3 3 
17 84 29 59 20 10 84 86 
73 53 7 95 62 65 59 70 
99 45 96 73 21 81 13 79 
52 89 22 10 4 77 58 51 
91 93 4 13 70 98 74 9 
55 17 44 29 11 2 40 74 
23 77 5 24 90 86 43 18 
68 3 59 3 6 58 90 45 
97 11 51 57 11 32 99 21 
77 30 23 70 40 73 74 31 
40 61 40 40 14 75 76 82 
1 74 1 50 35 70 73 45 
26 38 38 74 69 92 87 17 
28 98 1 23 18 53 21 42 
19 80 29 20 71 85 73 62 
61 39 16 23 59 94 46 98 
13 40 49 81 76 71 35 78 
46 87 56 24 9 24 8 98 
67 76 21 96 40 64 71 28 
14 90 92 26 39 17 27 33 
43 38 93 26 54 71 14 67 
15 23 90 43 74 76 35 73 
22
52 81 37 89 68 74 35 61 
84 46 95 35 31 2 65 49 
13 99 94 25 2 66 34 63 
85 26 88 72 12 76 20 54 
69 3 45 91 63 61 24 61 
35 8 7 4 45 28 94 7 
7 21 6 8 84 7 9 68 
23 10 98 56 39 76 82 47 
46 98 53 15 23 81 21 12 
14 35 64 99 72 37 3 42 
20 32 11 17 48 21 10 56 
34 8 47 81 79 51 85 23 
65 4 34 20 33 58 33 60 
54 6 12 71 38 31 58 27 
12 27 1 64 34 65 38 97 
82 7 44 92 60 89 37 27 
65 75 93 68 85 84 56 3 
48 20 26 65 75 84 14 78 
1 26 95 58 87 71 80 7 
90 20 32 38 20 52 36 50 
45 91 69 17 85 28 66 78 
46 96 15 28 26 44 4 64 
66 64 51 6 67 41 6 53 
37 79 88 59 7 69 56 32 
63 52 36 20 44 23 26 78 
59 81 23 98 44 28 52 95 
47 8 60 10 41 46 68 46 
65 39 26 94 77 47 64 59 
35 78 99 30 84 80 82 35 
56 40 32 16 91 25 62 32 
38 37 47 68 86 33 8 43 
71 73 89 82 99 60 5 63 
41 18 5 92 36 82 67 31 
68 58 52 13 37 96 24 79 
97 58 70 78 86 19 47 52 
16 83 61 55 46 57 12 24 
15 34 27 54 41 81 94 95 
82 46 35 24 64 78 11 90 
40 97 25 33 39 92 93 24 
18 89 55 41 6 56 1 66 
53 16 77 55 48 2 63 5 
47 35 59 74 59 74 82 66 
44 5 39 23 47 16 40 56 
54 30 21 69 69 48 71 67 
11 73 2 36 17 42 61 79 
70 75 43 90 25 62 80 52 
41 51 76 34 26 21 61 97 
61 70 42 62 44 99 10 45 
2 37 80 30 17 69 54 90 
17 44 38 96 67 90 33 42 
27 29 31 51 97 13 20 39 
37 97 38 40 41 44 84 64 
1 61 27 71 26 25 94 54 
17 38 28 9 6 83 50 78 
53 51 37 54 96 68 59 22 
36 18 59 22 82 88 50 43 
41 23 89 87 32 23 22 33 
51 73 33 43 66 30 30 46 
36 56 59 23 64 35 10 30 
74 60 93 20 3 11 44 40 
14 17 52 7 30 46 55 37 
67 93 9 15 86 97 50 79 
44 99 97 28 53 35 85 1 
26 78 63 47 42 64 89 62 
72 63 33 49 28 51 4 24 
69 57 42 32 12 23 76 62 
12 66 88 44 21 59 83 11 
25 41 23 11 50 69 91 66 
28 5 80 37 42 66 54 96 
21 50 56 99 99 15 59 20 
28 53 98 38 41 71 87 89 
66 47 61 16 88 22 42 52 
49 1 84 84 95 91 84 6 
44 78 8 23 12 51 29 27 
45 87 31 75 91 9 64 10 
99 11 5 64 26 88 18 69 
69 40 63 8 22 99 52 49 
23 70 89 3 25 87 6 8 
71 14 25 18 64 79 64 93 
39 74 12 56 41 7 77 12 
75 27 72 16 67 33 1 71 
97 74 27 35 23 47 91 29 
76 98 52 24 53 61 25 9 
56 94 75 84 23 87 65 22 
17 90 99 16 85 8 58 64 
70 62 79 15 95 26 70 7 
88 35 19 51 68 7 65 69 
80 55 23 43 69 13 13 88 
3 81 71 13 35 13 39 64 
1 29 42 31 47 91 18 3 
95 30 66 49 28 41 89 37 
4 61 16 21 86 36 28 47 
99 71 44 8 91 6 36 58 
10 88 45 73 89 85 84 27 
44 20 68 70 57 58 86 21 
74 39 50 5 91 84 12 82 
34 55 10 97 35 20 32 77 
75 77 51 26 44 18 12 35 
43 59 35 59 92 24 30 76 
1 36 59 77 9 53 46 21 
93 49 94 78 54 55 93 99 
37 56 58 69 40 73 24 30 
55 25 11 60 79 80 78 4 
53 22 5 19 75 15 94 42 
24 91 62 40 52 90 68 52 
93 5 98 83 19 7 30 63 
10 14 73 13 71 37 71 54 
59 89 86 6 34 9 11 67 
29 41 6 72 36 70 92 7 
1 26 39 44 28 46 21 30 
87 50 37 53 33 76 36 23 
4 53 40 12 40 49 29 67 
73 80 56 61 26 15 83 82 
76 46 79 20 27 89 75 74 
35 75 47 17 38 54 84 53 
35 47 32 8 55 21 66 59 
81 13 77 88 49 13 45 45 
96 9 55 83 84 11 54 84 
56 51 85 33 69 95 12 35 
59 28 67 61 53 81 28 6 
36 63 67 32 43 29 63 11 
96 84 37 99 75 50 4 2 
13 68 67 30 20 1 94 5 
40 77 79 36 16 60 3 21 
79 79 60 70 55 96 10 36 
70 63 29 30 88 24 52 8 
25 34 44 33 88 39 1 44 
3 95 41 93 35 57 62 58 
15 31 23 75 41 23 41 29 
74 57 69 35 20 19 17 36 
78 75 98 63 89 53 74 85 
31 6 58 92 11 45 63 25 
2 9 56 16 66 85 98 44 
21 2 30 72 73 92 96 61 
12 48 51 38 40 58 51 6 
69 52 71 86 53 69 47 72 
62 25 97 58 7 34 5 80 
82 50 19 93 65 76 72 11 
26 24 55 72 72 37 48 28 
20 3 53 29 82 46 39 97 
76 17 18 68 45 90 71 88 
91 81 78 49 20 73 14 56 
79 99 97 77 23 51 64 24 
43 46 14 68 26 62 49 48 
82 37 20 5 77 50 90 59 
41 94 82 88 69 57 74 15 
93 92 2 65 43 28 85 13 
63 92 96 49 24 80 73 13 
80 67 44 25 5 76 40 36 
81 13 44 53 58 74 86 53 
46 42 22 39 87 70 84 56 
58 74 77 14 24 32 87 33 
27 8 65 84 41 9 82 7 
24 78 6 84 38 42 74 82 
73 10 50 3 27 51 14 68 
71 46 71 3 80 21 57 93 
42 79 88 33 7 56 65 7 
39 57 46 21 70 51 43 63 
75 78 12 54 34 17 13 7 
99 84 21 51 61 21 27 28 
1 28 58 19 35 1 17 16 
53 36 81 96 26 62 79 2 
7 54 66 91 97 83 4 77 
3 87 9 93 44 83 32 15 
38 19 52 86 64 92 55 66 
56 24 57 44 86 10 61 50 
82 63 7 7 13 40 96 31 
99 73 49 57 11 25 85 81 
53 40 78 78 45 60 80 30 
96 51 56 89 40 99 45 8 
80 55 62 90 82 48 80 68 
68 87 92 72 58 38 90 98 
99 1 85 32 38 98 74 33 
83 72 95 60 88 10 73 24 
35 99 95 29 21 41 33 34 
45 90 22 61 88 86 30 91 
13
34 51 83 11 77 8 42 80 
60 25 77 38 86 73 89 38 
90 4 8 53 23 16 22 26 
69 55 43 18 6 74 22 2 
92 90 64 42 38 32 74 16 
13 32 61 7 55 56 46 46 
41 18 6 11 70 72 70 67 
31 45 38 65 2 77 8 64 
52 52 7 19 90 84 93 73 
48 34 25 23 6 19 80 68 
89 4 3 36 32 33 68 84 
6 79 57 64 54 76 7 73 
9 19 32 37 23 88 9 1 
6 86 84 23 4 41 29 81 
91 61 70 81 28 12 47 52 
43 77 15 57 14 94 30 78 
84 7 66 5 88 48 77 98 
49 76 47 52 87 87 70 14 
31 25 82 7 51 6 88 4 
19 96 16 93 4 38 28 91 
18 69 29 36 16 54 3 33 
60 29 22 67 63 8 33 57 
7 65 5 82 65 99 18 34 
26 27 69 35 18 98 5 84 
72 93 35 58 7 82 37 27 
47 98 9 32 14 34 92 62 
43 83 6 88 8 58 11 93 
80 91 73 48 24 50 10 85 
34 97 1 3 32 91 77 62 
37 79 12 21 89 83 71 39 
87 18 45 14 83 34 89 96 
24 50 29 15 58 55 34 86 
9 37 35 14 36 24 65 80 
80 94 25 18 16 61 36 56 
5 42 81 57 74 62 19 12 
16 95 31 22 32 56 24 33 
24 2 45 47 33 9 95 83 
46 8 43 16 89 50 4 42 
87 60 71 25 32 63 15 73 
36 55 70 68 29 83 66 36 
33 15 34 61 12 57 6 31 
30 11 58 17 78 25 35 84 
46 14 68 37 78 41 41 68 
92 90 38 58 99 49 96 61 
6 35 6 32 32 68 78 43 
47 35 57 33 21 37 42 31 
13 78 19 17 11 85 2 49 
11 99 21 11 73 50 99 37 
36 53 56 37 24 21 49 99 
34 42 26 84 30 28 78 88 
43 63 72 3 95 69 56 22 
38 11 1 51 45 69 3 49 
42 97 79 70 92 80 93 39 
49 30 43 2 89 22 49 23 
16 14 72 38 71 49 4 57 
44 90 58 13 86 71 82 42 
60 29 69 29 11 98 40 59 
75 33 90 26 54 27 2 58 
27 5 55 78 50 68 96 82 
21 38 69 42 39 8 64 23 
52 42 13 25 27 7 57 17 
14 15 41 6 52 36 34 81 
99 53 62 88 15 53 28 84 
83 86 9 91 14 15 16 55 
97 66 96 73 60 26 69 30 
90 78 67 98 82 26 91 34 
75 3 24 41 20 13 42 9 
67 5 46 27 97 10 56 62 
2 67 2 6 1 57 40 73 
50 58 39 73 17 57 61 23 
19 36 73 19 91 43 28 62 
27 94 50 18 49 95 48 28 
87 43 8 58 9 88 81 84 
63 24 22 9 96 77 82 8 
18 69 37 15 29 26 22 10 
45 93 83 48 94 63 2 93 
5 27 90 77 24 92 55 55 
19 80 78 87 39 16 41 12 
77 52 39 28 1 21 9 75 
22 73 9 8 36 83 76 64 
22 86 24 22 47 24 69 43 
29 65 68 10 29 87 64 17 
30 68 2 72 52 79 19 45 
81 38 82 99 45 13 76 97 
30 22 76 53 60 23 74 60 
28 50 48 79 27 92 34 65 
28 39 43 67 95 33 28 59 
67 28 62 32 68 93 52 15 
43 71 17 48 11 16 74 80 
73 46 71 11 60 12 72 55 
45 16 77 41 17 97 60 22 
45 19 97 25 21 50 2 97 
93 4 6 91 23 10 14 34 
40 91 86 29 35 15 52 48 
74 87 18 34 74 76 87 97 
7 19 38 8 91 93 72 86 
39 25 6 78 89 1 90 15 
30 62 45 67 23 53 92 61 
38 73 73 94 97 54 28 3 
61 71 30 19 41 18 55 76 
59 73 73 9 76 65 43 73 
64 70 86 68 72 63 58 74 
72 33 48 80 88 2 46 23 
41 52 14 4 1 1 87 29 
10
23 62 96 21 64 59 20 84 
60 53 83 99 66 61 26 40 
56 47 58 21 72 52 94 1 
75 30 22 74 7 58 58 47 
82 25 64 32 47 76 25 58 
10 84 76 95 67 62 12 23 
68 66 4 39 6 7 21 18 
86 15 39 38 81 97 45 79 
92 9 42 92 44 74 18 72 
33 13 18 22 55 65 88 28 
28 6 6 60 25 13 58 87 
65 2 30 41 57 85 24 20 
31 57 71 55 68 83 85 35 
78 71 86 11 6 27 74 80 
30 56 57 74 36 25 25 31 
28 20 80 1 53 49 90 55 
9 14 2 44 22 79 77 77 
27 87 74 69 76 42 42 32 
3 9 62 44 34 40 1 91 
24 96 85 10 66 61 99 94 
72 17 93 56 89 83 2 53 
95 86 79 75 10 61 27 50 
8 51 37 98 93 6 21 32 
36 55 49 30 81 42 65 71 
1 1 14 61 36 65 24 36 
36 91 11 76 33 78 24 30 
43 66 4 45 75 15 83 37 
81 17 83 98 70 59 63 39 
7 97 41 99 20 42 70 22 
34 21 85 95 56 30 86 84 
40 35 95 60 25 7 42 17 
16 98 12 22 85 26 26 71 
42 38 63 83 73 75 27 32 
7 89 31 24 78 8 27 51 
63 34 54 90 70 67 13 97 
24 15 66 78 65 4 44 66 
87 47 77 97 21 77 38 3 
11 12 85 28 77 44 18 87 
16 39 31 59 27 30 71 32 
27 76 88 21 31 99 70 45 
59 47 89 98 67 4 9 99 
34 96 93 44 18 20 89 74 
29 22 87 57 92 76 51 92 
81 92 28 69 91 68 18 47 
13 59 15 15 5 58 1 6 
97 51 12 81 51 63 36 13 
73 50 94 48 50 33 45 76 
77 67 45 20 36 13 55 35 
31 1 78 46 5 91 40 26 
62 77 4 19 8 49 5 27 
52 87 31 67 65 74 6 96 
38 2 12 39 40 78 14 93 
35 83 16 64 30 2 7 89 
16 77 44 10 6 1 7 63 
3 97 84 25 90 20 46 95 
22 96 5 65 65 62 82 31 
81 18 68 13 21 33 44 44 
86 47 16 78 50 84 11 89 
96 40 57 99 62 40 36 32 
25 46 12 8 55 7 11 73 
58 12 91 7 9 76 52 64 
33 79 13 22 24 17 45 94 
42 69 52 42 98 47 9 89 
71 43 31 50 38 98 5 74 
88 70 46 36 4 69 91 41 
52 68 39 8 1 60 98 89 
78 37 91 78 7 4 51 71 
26 75 69 44 27 76 35 5 
30 92 6 58 2 97 82 89 
71 99 3 75 34 24 17 9 
80 95 96 1 72 19 16 4 
82 32 45 19 20 21 25 57 
76 78 49 5 84 94 5 49 
55 58 26 36 63 63 8 6 
58 88 8 78 70 47 12 36 
72 94 81 68 98 63 64 51 
54 22 69 79 18 36 96 77 
99 25 41 74 14 83 37 60 
57 60 68 50 58 90 4 37 
61 42 16 65 29 78 97 21 
1
13 65 57 52 49 54 56 39 
79 85 46 93 31 31 68 53 
51 32 27 78 99 24 98 49 
53 89 49 62 90 29 29 80 
43 45 85 21 8 38 86 39 
96 10 77 94 6 72 52 59 
97 65 91 56 68 57 36 68 
1 60 35 33 69 24 55 55 
7
30 81 42 30 63 94 99 48 
72 68 94 50 8 54 24 33 
40 98 4 41 49 82 87 54 
87 7 59 33 5 5 12 53 
46 37 20 81 6 27 57 3 
40 91 54 54 38 39 29 89 
39 74 15 6 8 98 8 83 
47 22 45 44 56 2 47 96 
33 15 40 76 3 51 83 28 
92 87 21 55 27 92 87 93 
55 19 68 2 96 60 68 50 
20 10 80 14 21 95 97 1 
35 49 75 74 46 58 78 84 
15 72 24 40 97 24 51 70 
88 2 30 10 41 71 40 19 
96 70 37 98 98 53 29 38 
10 46 81 82 93 60 82 34 
3 33 78 35 31 62 5 42 
52 64 46 62 26 54 27 44 
78 76 70 7 53 67 42 78 
23 83 98 54 56 90 69 31 
62 29 83 23 68 61 67 25 
64 21 51 35 91 52 71 82 
76 73 22 85 5 50 73 88 
48 13 51 90 9 6 46 30 
9 87 21 25 10 92 92 35 
56 59 62 53 43 35 45 86 
8 77 19 36 32 36 93 33 
71 55 50 39 82 83 51 81 
65 15 59 16 15 53 66 84 
66 35 78 87 43 89 59 4 
4 76 69 3 75 81 9 71 
86 5 86 94 68 24 65 32 
66 82 52 13 3 60 12 82 
42 79 85 54 11 27 56 79 
2 32 69 76 35 68 55 60 
94 26 40 96 19 48 95 27 
54 39 34 80 53 55 86 34 
43 93 56 20 29 80 13 58 
49 75 95 97 65 91 10 55 
10 57 72 34 46 99 86 5 
81 2 28 33 2 97 78 41 
34 51 43 96 37 3 40 77 
3 10 13 52 88 78 79 7 
54 9 30 44 17 44 20 5 
11 59 37 27 47 70 16 6 
94 97 85 40 35 70 87 73 
30 12 67 71 78 70 5 63 
58 61 45 7 62 67 7 61 
11 74 51 72 46 79 56 21 
9 50 8 59 81 83 33 80 
6 30 91 35 70 35 64 68 
62 66 31 50 70 79 96 7 
63 80 45 20 14 52 94 82 
71 97 16 3 93 60 92 26 
16 82 2 71 63 59 69 65 
6
51 89 51 88 12 68 68 60 
82 77 69 27 37 58 79 88 
1 2 73 51 43 15 40 53 
61 98 52 11 54 63 90 81 
13 4 33 26 17 43 70 97 
60 90 67 19 5 10 98 74 
93 41 14 90 95 83 45 24 
29 65 97 28 49 29 81 24 
19 42 62 47 69 69 38 84 
59 11 8 83 48 47 25 50 
79 97 19 8 3 19 60 40 
23 73 75 86 99 78 69 24 
12 57 58 80 65 32 88 41 
5 51 33 76 81 3 39 51 
37 14 28 59 73 71 5 23 
48 76 99 22 80 61 83 67 
2 87 82 10 23 52 37 92 
86 7 27 9 41 40 17 18 
13 20 26 59 36 28 91 8 
84 11 30 25 90 60 51 51 
74 54 45 81 84 82 96 75 
71 57 27 52 85 60 35 2 
27 30 48 83 41 12 34 33 
82 99 75 49 47 92 93 82 
85 63 4 98 10 13 78 37 
95 68 12 40 94 97 62 65 
73 41 75 66 64 76 38 51 
66 51 89 6 91 10 30 76 
65 6 62 24 84 65 87 33 
68 88 11 63 72 23 69 77 
17 37 34 98 97 12 10 22 
28 54 73 63 87 97 79 57 
11 54 70 83 14 96 29 27 
68 51 99 69 40 37 21 19 
90 85 97 35 60 43 51 14 
36 86 76 53 19 78 54 62 
95 69 26 57 25 99 1 93 
49 73 97 72 43 78 78 77 
4 36 87 88 89 30 60 8 
28 8 94 66 93 4 64 31 
64 95 73 87 68 99 2 17 
35 58 75 38 52 19 99 52 
38 25 71 28 46 64 31 89 
15 59 67 49 40 67 18 19 
32 59 4 76 16 57 24 88 
23 92 48 96 53 66 42 51 
42 73 65 86 14 73 59 58 
77 73 85 12 7 89 19 89 
18
73 56 82 60 65 61 13 80 
46 77 35 62 58 58 90 40 
83 29 52 96 20 33 22 70 
62 85 19 69 28 68 12 84 
35 16 27 18 55 99 98 48 
75 72 3 8 74 96 98 28 
47 72 76 19 1 39 93 20 
22 48 2 20 77 64 69 59 
24 13 89 25 89 23 70 35 
18 90 3 47 21 4 10 74 
35 49 68 31 45 58 2 23 
36 4 43 73 63 1 52 16 
7 27 9 40 66 14 56 28 
99 35 3 57 42 24 68 16 
7 63 93 2 19 71 82 50 
69 28 89 70 46 70 58 28 
33 83 80 45 17 51 97 80 
29 54 28 37 17 96 32 65 
2 62 82 24 21 57 76 42 
72 46 46 70 23 61 99 41 
36 56 64 44 10 9 41 22 
97 45 64 8 58 58 63 5 
48 44 22 9 84 87 41 13 
82 28 78 53 22 58 94 76 
35 64 77 58 44 60 48 48 
81 51 54 11 14 43 35 89 
58 49 58 96 78 33 39 46 
16 88 9 24 9 44 70 24 
33 71 93 37 55 74 85 35 
46 65 3 12 62 82 30 45 
23 70 96 40 7 61 41 2 
76 94 21 8 81 99 65 44 
17 94 51 48 14 16 29 22 
34 21 70 96 22 3 42 71 
24 41 2 22 4 38 30 6 
54 54 57 52 73 98 25 74 
59 91 42 81 25 49 68 25 
76 6 82 73 42 30 70 38 
26 47 99 42 42 24 98 60 
22 26 22 26 49 15 7 20 
15 69 23 50 24 32 97 31 
87 48 19 72 9 83 28 86 
77 17 73 23 27 75 47 38 
34 16 71 19 15 18 75 58 
24 82 7 86 85 22 23 99 
66 28 20 46 38 83 33 33 
9 29 66 10 99 48 83 84 
33 74 30 47 4 73 8 39 
13 30 67 47 17 72 58 58 
98 71 86 68 85 44 18 63 
38 7 81 71 32 95 30 15 
43 99 78 44 87 48 84 86 
89 62 35 12 60 34 29 13 
48 46 80 34 38 77 19 33 
66 21 81 94 34 64 14 18 
77 36 52 65 70 99 3 92 
49 70 3 77 90 53 67 37 
69 74 18 62 18 92 85 73 
81 91 86 89 51 1 74 54 
28 77 53 90 91 86 65 25 
65 98 22 67 18 75 17 74 
98 20 78 91 80 95 76 85 
50 80 78 90 56 47 59 55 
72 62 40 20 25 61 82 19 
6 34 3 23 86 38 32 46 
58 95 1 82 17 87 57 44 
29 1 96 51 65 45 24 26 
75 74 29 75 79 77 78 83 
15 11 15 14 77 83 70 41 
49 60 81 20 55 70 7 94 
55 12 41 47 23 27 36 41 
85 49 95 3 95 80 82 3 
22 11 87 21 3 43 6 20 
65 21 77 9 51 38 9 51 
54 17 71 76 10 29 71 50 
32 65 79 66 51 18 36 29 
45 64 10 59 11 49 19 18 
78 30 3 76 99 84 58 7 
32 68 4 61 41 78 15 69 
33 49 74 54 57 29 90 84 
82 47 30 56 83 31 97 39 
48 87 35 70 30 2 61 21 
81 67 19 41 66 4 61 93 
87 73 35 77 59 53 3 70 
19 80 55 65 39 13 42 62 
16 40 10 61 5 74 32 26 
78 58 52 79 68 29 13 83 
81 58 76 67 36 26 44 52 
22 33 51 62 25 18 62 37 
9 80 18 43 20 86 93 26 
83 34 1 64 66 73 85 77 
83 72 72 76 4 80 88 73 
46 23 46 42 29 62 73 82 
40 51 16 31 7 19 77 1 
41 34 19 1 12 55 99 80 
49 27 55 81 9 44 28 44 
28 13 24 25 69 66 5 92 
5 38 14 59 33 51 27 95 
82 46 23 21 93 89 88 71 
14 85 19 79 36 43 58 49 
88 11 30 50 3 39 93 33 
81 75 86 86 96 55 93 33 
20 3 88 72 31 86 92 2 
1 54 15 88 3 2 83 47 
34 77 68 78 15 92 83 40 
37 46 64 94 35 5 39 4 
53 85 48 31 80 54 64 93 
19 88 53 52 59 39 22 63 
56 14 3 96 31 33 32 23 
20 75 39 84 14 66 32 73 
64 20 95 90 32 98 62 42 
55 89 7 30 93 72 95 99 
28 71 57 9 6 62 3 60 
63 40 60 79 38 6 52 75 
19 80 82 69 10 20 56 15 
90 5 5 10 24 14 41 28 
10 47 13 44 32 82 70 7 
84 61 38 27 45 84 90 21 
69 90 24 5 73 18 25 47 
80 31 36 96 7 75 3 90 
44 86 12 51 35 88 19 86 
85 8 41 91 7 61 43 87 
52 14 87 57 14 87 57 52 
71 9 49 20 30 63 31 5 
60 80 55 2 76 76 41 92 
54 95 98 67 30 92 20 27 
85 67 7 10 61 22 51 11 
91 27 53 31 19 81 90 58 
70 67 4 89 51 37 38 97 
61 86 97 61 56 31 36 64 
75 15 70 67 75 11 12 76 
54 23 16 98 31 33 52 9 
69 30 77 29 86 56 24 39 
60 89 85 10 58 25 20 93 
10 59 29 55 54 39 57 77 
56 78 63 22 58 15 97 89 
39 4 54 59 47 20 17 28 
91 61 69 66 48 22 6 81 
63 61 91 22 27 91 13 9 
79 23 81 13 27 19 18 3 
45 65 75 37 30 11 49 50 
80 4 16 9 67 65 40 69 
91 20 27 37 60 46 14 40 
90 33 18 11 98 41 11 24 
16
41 37 44 68 6 61 59 34 
68 49 34 96 93 77 66 38 
86 59 93 51 81 5 15 40 
32 75 76 69 67 88 98 51 
3 95 83 28 79 1 83 45 
51 53 65 48 45 81 55 29 
55 80 5 35 68 38 45 63 
90 20 91 68 84 68 47 4 
70 71 81 11 7 26 23 89 
94 75 46 67 55 26 92 74 
70 34 7 80 81 79 16 78 
24 74 58 60 74 78 59 97 
11 37 82 51 53 7 47 32 
91 15 38 37 51 92 3 69 
19 27 54 89 85 99 86 89 
98 23 4 44 16 56 99 19 
35 30 54 19 86 19 99 17 
78 39 28 73 63 74 86 93 
41 25 30 97 46 81 82 85 
24 7 73 51 84 49 99 43 
6 44 88 18 70 49 95 73 
38 66 26 24 14 72 12 12 
19 51 33 79 23 16 7 38 
59 29 38 49 55 13 67 23 
29 34 98 87 63 94 23 17 
4 79 60 77 26 98 23 70 
82 89 88 37 76 4 31 4 
6 51 87 42 95 12 81 1 
57 14 17 99 21 59 38 46 
52 21 84 50 18 72 34 4 
9 84 40 11 59 56 2 25 
17 93 35 63 73 25 91 99 
93 56 98 61 97 59 73 46 
8 89 71 94 4 24 30 27 
21 38 53 77 24 91 33 26 
92 34 18 84 53 32 19 31 
82 92 24 16 44 19 30 81 
43 45 18 99 97 92 68 44 
92 13 21 44 20 39 15 17 
74 16 88 11 92 28 57 85 
22 17 89 37 7 71 83 7 
77 8 41 88 5 25 79 38 
40 30 49 54 91 38 8 92 
58 35 29 82 50 19 73 43 
50 78 20 36 31 58 78 58 
75 55 79 16 33 81 65 80 
27 70 72 85 82 34 42 31 
80 51 38 70 82 13 4 64 
56 88 57 59 55 33 35 57 
50 25 96 72 86 27 99 26 
67 73 45 51 33 84 24 95 
28 80 39 83 37 35 59 98 
75 17 66 82 19 58 42 7 
60 15 74 84 61 39 27 12 
18 41 44 93 75 56 27 35 
32 2 75 65 63 15 21 75 
89 92 35 22 57 4 60 98 
12 81 17 11 56 3 66 63 
83 30 66 96 46 27 1 78 
75 50 13 91 6 94 39 9 
28 5 73 24 98 50 24 6 
57 41 52 46 64 16 4 86 
20 58 33 74 75 78 63 45 
80 20 40 73 7 22 42 1 
65 2 10 71 75 87 40 87 
97 68 31 18 74 80 3 74 
21 5 84 77 87 8 8 34 
23 69 67 57 5 58 26 34 
25 89 98 80 12 15 84 84 
78 98 21 89 74 11 94 2 
37 7 86 87 8 18 95 29 
23 11 26 22 35 70 60 78 
76 35 15 3 28 41 7 26 
94 26 17 57 48 32 86 31 
59 60 23 24 57 20 63 1 
47 18 69 81 29 38 84 85 
36 66 54 23 45 84 28 23 
86 3 32 52 77 75 52 7 
27 22 1 38 52 40 18 3 
10 25 72 85 17 48 12 92 
64 67 36 60 78 70 42 71 
41 44 5 42 38 82 42 58 
28 5 51 19 7 10 38 73 
71 23 33 16 25 97 25 23 
75 83 98 69 40 37 13 50 
91 20 91 26 5 7 75 99 
93 86 25 85 34 68 75 33 
38 66 71 91 74 92 82 81 
23 19 8 40 40 31 78 26 
22 63 71 37 48 8 46 28 
6 98 94 94 40 66 52 92 
67 64 27 63 87 50 13 57 
14 38 44 91 85 8 46 46 
57 64 49 46 39 56 16 28 
92 35 56 37 32 66 62 39 
59 87 63 17 78 92 15 29 
95 61 15 86 79 31 96 45 
73 74 47 55 41 32 24 65 
26 48 25 36 9 38 73 50 
62 67 66 72 63 54 59 50 
67 73 48 12 20 74 82 40 
92 3 12 3 16 25 74 90 
28 51 42 50 70 58 23 86 
71 92 40 86 50 82 92 70 
74 16 93 93 9 23 30 33 
82 17 11 61 24 31 50 41 
67 15 65 73 14 16 21 89 
29 11 16 47 47 26 29 13 
5 89 22 95 36 69 31 12 
60 48 32 36 19 60 1 36 
57 70 78 33 30 8 51 90 
23 33 44 77 59 51 57 91 
1 55 28 10 94 17 58 46 
87 83 88 68 53 28 51 79 
59 7 85 90 9 42 64 3 
90 23 94 37 87 26 35 4 
44 32 25 66 71 74 49 89 
72 69 14 34 79 63 95 61 
84 75 14 42 35 36 90 22 
14 12 63 17 28 35 93 30 
69 1 52 28 50 65 15 85 
72 12 62 41 41 99 2 54 
84 84 11 19 94 13 25 30 
22 82 66 44 77 66 39 35 
52 98 67 92 15 20 40 55 
89 78 12 35 81 83 10 16 
64 2 46 85 65 11 37 94 
92 82 43 80 27 22 43 69 
10
23 52 92 43 76 81 8 74 
94 59 92 43 69 29 88 72 
54 12 42 24 70 69 65 47 
17 49 20 64 11 54 67 47 
34 9 94 8 86 64 36 23 
43 28 29 60 21 43 96 3 
32 23 22 46 50 35 76 57 
47 70 94 75 50 92 47 51 
45 62 99 84 7 89 17 80 
69 58 88 67 12 8 54 2 
78 13 92 1 9 18 48 39 
2 9 66 43 69 46 12 96 
35 60 44 40 5 27 13 36 
78 16 53 96 24 48 54 55 
2 40 57 54 23 77 85 58 
61 89 34 46 6 78 48 99 
39 69 95 40 60 21 67 27 
30 88 40 74 52 63 76 3 
65 84 53 73 71 41 73 24 
68 60 33 61 6 26 28 20 
50 81 58 50 57 85 14 38 
48 81 98 25 96 23 84 27 
95 47 50 18 48 10 86 94 
25 89 29 60 27 91 9 62 
24 6 73 26 93 8 65 1 
15 27 13 71 66 72 28 57 
73 51 55 47 52 55 81 74 
92 70 23 14 33 56 28 81 
74 81 10 27 74 46 19 91 
71 76 2 30 83 21 37 72 
45 41 9 15 94 25 98 16 
91 15 51 86 99 67 13 79 
74 59 78 5 15 31 61 37 
15 5 19 17 76 58 31 95 
12 83 83 73 93 33 64 15 
4 56 86 45 12 50 71 3 
56 19 19 12 37 65 59 8 
9 6 53 42 87 41 10 98 
37 67 89 70 79 69 87 19 
65 52 31 49 62 95 97 44 
11 61 7 93 76 24 64 24 
70 98 25 18 60 97 59 97 
41 5 69 53 90 92 64 19 
78 82 26 53 54 72 69 48 
90 8 53 94 76 51 13 49 
79 23 91 48 56 33 50 58 
6 26 1 63 72 35 71 54 
97 46 43 16 3 16 50 1 
5 99 4 54 87 67 26 97 
72 38 44 35 42 18 36 93 
68 86 94 40 84 2 72 11 
44 67 91 84 25 35 84 38 
25 5 36 12 73 61 9 27 
47 30 6 79 92 98 57 59 
33 64 98 20 92 68 17 20 
92 87 13 9 56 12 3 41 
78 9 62 4 4 93 52 44 
61 3 38 76 94 91 36 62 
55 53 93 35 71 82 33 64 
80 75 85 33 35 1 24 39 
55 21 35 57 58 98 28 1 
28 83 34 19 44 88 79 55 
55 76 93 18 8 63 40 66 
4 17 19 98 13 25 45 8 
4 72 32 4 29 83 95 99 
25 20 22 99 45 47 80 37 
9 76 47 91 93 3 36 3 
16 23 59 45 46 83 50 69 
29 16 70 69 15 25 98 84 
87 83 65 2 11 2 15 52 
54 15 41 82 36 62 8 91 
32 25 85 8 7 43 10 93 
99 27 3 72 22 70 62 51 
8 68 60 13 65 57 43 95 
88 76 89 11 46 80 24 3 
26 76 14 17 71 46 75 95 
43 1 13 36 71 43 1 39 
40 87 39 11 42 90 11 5 
67 72 49 93 46 62 38 46 
31 53 91 5 27 3 84 41 
20
56 23 72 87 35 7 36 97 
77 67 74 83 51 48 68 5 
30 3 45 69 87 89 85 40 
52 1 94 71 99 58 38 43 
33 84 97 9 12 63 75 52 
97 44 78 40 56 66 19 77 
99 75 76 57 6 97 27 5 
93 59 12 11 93 4 43 50 
95 85 20 81 10 34 39 36 
27 5 93 73 1 67 38 16 
56 20 96 59 42 73 26 36 
18 20 74 61 11 11 62 27 
26 52 45 60 38 66 55 38 
66 19 88 52 47 31 50 17 
93 27 10 37 88 4 84 6 
87 69 98 47 52 53 44 94 
30 38 78 10 76 95 98 12 
43 87 28 58 33 24 32 31 
28 22 18 59 14 67 49 41 
87 26 1 2 91 92 86 39 
37 37 17 6 77 40 90 65 
99 51 75 78 65 99 3 72 
99 62 19 5 54 24 17 35 
24 45 88 69 68 70 34 1 
95 75 61 31 67 99 99 67 
7 81 87 15 24 93 31 10 
68 42 10 62 21 15 28 35 
28 17 70 5 3 15 78 79 
76 11 4 76 38 62 43 47 
50 82 21 70 61 24 32 76 
17 89 82 29 96 72 72 47 
47 64 50 68 79 40 57 37 
74 40 35 47 62 98 80 92 
45 97 29 66 99 96 67 61 
50 65 27 13 34 8 87 43 
56 47 29 33 59 39 56 92 
5 92 44 53 77 64 23 50 
22 1 60 26 35 1 44 14 
94 65 27 28 60 19 53 47 
46 54 5 80 73 95 7 27 
4 29 14 17 94 97 26 27 
36 1 61 88 34 9 18 44 
95 21 68 3 72 87 99 44 
37 16 73 98 25 75 88 76 
32 51 27 67 99 24 91 90 
67 44 75 96 38 77 93 19 
26 97 30 71 40 79 6 83 
64 90 25 91 88 27 25 40 
69 87 62 45 47 51 72 63 
13 6 43 7 54 50 17 67 
76 93 88 76 5 46 91 68 
87 74 48 65 12 83 90 76 
19 9 93 98 64 72 63 31 
91 1 1 80 69 54 85 75 
61 43 18 75 80 22 29 62 
89 97 30 40 13 66 5 99 
4 12 95 88 50 63 7 39 
48 74 81 93 36 97 42 90 
16 15 89 29 50 25 34 90 
74 25 51 44 81 76 32 89 
73 33 34 81 76 87 96 88 
47 11 19 28 80 77 76 18 
98 11 68 10 74 62 72 36 
65 54 90 14 83 2 88 77 
93 43 76 53 85 88 67 46 
75 23 37 76 3 72 25 25 
86 68 22 2 79 18 53 40 
13 19 26 96 50 14 31 62 
57 47 85 92 92 99 5 31 
39 63 63 39 72 46 71 32 
82 57 9 94 68 67 36 6 
82 85 29 49 89 68 68 94 
73 80 22 94 85 32 39 24 
71 14 17 29 32 47 44 26 
10 85 88 89 11 65 23 95 
68 57 69 36 78 6 53 91 
78 19 41 66 23 87 49 69 
21 95 17 64 95 9 24 48 
13 91 16 96 54 55 67 27 
83 69 15 33 69 51 88 24 
28 67 95 20 32 47 58 65 
64 61 78 75 49 46 32 5 
59 50 42 35 14 59 66 82 
60 91 27 25 81 14 20 25 
99 68 37 81 19 81 40 71 
95 98 14 2 50 62 40 54 
37 70 17 34 78 90 66 2 
57 30 68 5 10 86 41 85 
92 99 12 84 58 40 11 9 
33 29 32 92 28 43 67 20 
56 93 84 32 8 43 58 81 
52 23 96 75 21 48 95 58 
28 68 64 70 92 61 40 53 
17 9 39 3 86 57 76 82 
51 1 88 77 34 94 81 82 
45 45 63 50 50 59 69 52 
52 20 36 94 43 64 36 44 
8 31 35 3 96 60 80 82 
75 99 68 25 61 7 22 19 
60 4 21 49 10 69 99 38 
27 35 63 15 98 55 60 78 
88 18 23 66 6 90 37 18 
4 40 58 43 65 30 13 71 
41 41 19 6 79 8 65 44 
41 27 82 5 20 24 18 13 
65 31 96 81 31 71 52 49 
37 1 93 7 95 93 32 74 
52 33 98 60 12 89 97 60 
2 42 23 45 42 44 62 64 
65 63 50 43 59 10 77 94 
92 96 5 1 68 16 7 24 
83 92 5 60 32 15 73 35 
44 63 15 23 71 73 93 7 
36 43 74 55 53 98 13 31 
14 78 16 21 78 95 12 73 
43 64 74 67 39 67 11 73 
17 8 83 41 83 57 58 74 
50 33 55 31 45 15 3 94 
64 29 52 68 85 19 66 39 
65 29 43 51 99 18 82 45 
97 26 50 6 28 19 49 63 
98 30 77 95 41 18 43 84 
29 67 34 60 29 54 37 95 
99 98 44 87 56 16 6 73 
80 3 34 35 26 72 9 26 
96 67 20 81 18 53 69 55 
17 44 80 17 13 55 38 73 
25 25 6 64 20 1 40 47 
84 57 50 57 71 13 23 75 
79 8 62 31 21 49 71 23 
55 48 3 68 17 62 29 68 
38 87 53 79 75 94 97 7 
51 46 14 8 29 21 25 82 
8 54 78 94 73 22 81 60 
96 99 15 60 92 93 20 30 
58 6 12 38 79 2 37 61 
42 55 32 34 35 61 99 81 
59 39 40 33 66 68 79 2 
14 54 23 41 62 59 64 69 
24 32 98 56 59 13 58 71 
41 10 13 91 98 81 71 62 
38 33 15 20 65 70 93 41 
1 2 34 71 21 50 63 58 
2 50 34 60 17 5 15 60 
54 64 58 43 99 17 16 74 
67 38 67 30 6 97 97 33 
77 67 47 20 34 42 66 28 
74 82 27 81 22 34 3 11 
9 12 71 64 90 84 56 28 
91 92 60 55 93 97 13 85 
79 11 62 66 41 92 66 64 
50 83 91 66 20 47 67 65 
55 78 46 39 97 85 59 92 
80 67 53 93 12 9 6 72 
69 22 76 98 52 47 8 19 
55 42 32 67 26 68 99 25 
65 25 78 60 14 8 41 96 
22 70 1 52 10 50 92 25 
29 32 80 16 48 36 78 99 
42 81 55 45 28 12 38 49 
20
43 58 29 10 22 64 27 28 
43 55 50 11 27 35 33 62 
99 64 22 83 70 14 74 81 
60 61 74 84 75 66 59 69 
65 73 59 24 82 39 32 32 
58 67 11 12 27 39 45 94 
23 14 35 85 48 96 67 70 
70 47 33 27 38 18 33 16 
54 9 69 68 30 21 18 89 
27 83 73 79 25 63 71 77 
33 13 82 50 52 58 68 22 
40 9 15 61 66 71 10 32 
8 47 91 27 87 12 50 76 
93 45 81 52 77 8 79 77 
93 40 96 48 47 73 22 75 
28 37 19 58 9 52 86 95 
57 64 65 56 63 62 56 92 
34 94 88 42 27 24 97 87 
4 72 23 21 84 65 32 90 
32 23 54 67 2 31 24 12 
69 37 40 81 53 69 18 58 
63 66 61 31 97 5 13 23 
99 85 16 81 98 5 64 49 
79 48 38 7 61 31 35 5 
45 38 72 5 29 77 82 17 
28 97 72 75 4 94 70 16 
46 47 38 14 10 9 41 54 
37 97 1 68 92 16 98 21 
21 36 34 93 56 74 50 32 
9 16 3 1 38 83 78 28 
49 28 63 78 21 40 47 33 
2 49 79 12 81 98 47 28 
65 95 98 93 78 1 85 90 
22 51 46 5 80 8 1 35 
42 89 72 99 20 13 24 30 
8 79 20 75 99 40 79 17 
82 80 54 20 29 38 11 2 
19 26 5 59 94 50 61 40 
99 94 55 82 79 80 74 17 
22 60 80 62 4 48 46 1 
12 50 98 58 19 20 8 92 
81 64 87 6 30 42 45 66 
25 1 16 96 56 51 59 83 
45 65 23 52 34 74 63 12 
25 61 34 67 49 23 18 18 
30 80 17 57 18 59 94 57 
58 62 62 89 92 73 99 42 
15 55 26 95 15 21 4 7 
29 68 78 77 3 71 40 51 
19 92 21 2 75 29 15 82 
76 32 16 75 12 47 74 30 
99 98 71 13 56 35 98 64 
67 20 53 91 48 38 33 88 
34 13 38 97 5 18 64 28 
84 57 3 44 26 18 24 2 
7 53 55 98 50 12 41 83 
13 63 94 85 36 42 19 46 
97 49 20 72 89 47 66 6 
28 86 64 54 29 77 47 37 
73 77 78 19 75 91 80 84 
79 43 43 2 4 47 75 64 
68 7 20 28 4 80 3 49 
83 59 45 38 98 63 2 36 
75 25 55 12 95 61 29 12 
10 1 52 62 71 66 40 5 
34 87 10 40 96 29 13 11 
65 16 5 2 97 63 6 20 
19 47 7 84 56 58 56 33 
83 72 83 54 46 60 10 50 
22 92 61 52 12 50 95 66 
16 92 7 19 74 9 37 35 
46 91 63 20 86 63 90 32 
13 93 10 40 16 34 40 7 
89 19 64 81 70 52 11 17 
18 23 31 39 61 79 28 45 
34 4 66 72 5 6 22 19 
47 96 8 54 55 41 49 1 
33 59 13 18 79 85 76 80 
85 36 58 80 74 3 79 40 
96 25 67 65 10 61 97 25 
68 9 70 2 21 79 11 81 
79 2 10 22 32 49 69 98 
70 60 85 35 12 50 43 29 
74 92 23 95 84 51 24 3 
92 55 94 60 59 97 61 19 
91 35 72 27 3 89 29 35 
53 17 17 65 62 45 34 44 
51 43 4 33 99 46 70 27 
70 59 91 79 93 90 93 6 
66 43 22 37 56 99 49 77 
54 28 64 8 91 50 27 38 
39 10 86 18 7 62 60 93 
88 39 77 78 39 94 61 57 
36 7 91 30 33 20 87 31 
25 12 51 68 55 83 53 87 
87 21 60 61 43 63 81 23 
65 11 78 52 87 2 76 9 
65 3 24 54 64 35 58 27 
53 81 9 28 92 3 8 88 
79 2 20 49 30 57 76 54 
56 86 34 64 23 43 14 20 
55 6 69 28 65 78 36 14 
58 47 79 35 22 18 41 61 
32 76 73 40 74 3 52 48 
48 77 88 54 8 1 3 70 
40 87 90 46 33 32 55 67 
97 20 13 15 54 81 64 46 
96 64 35 58 67 3 70 90 
64 88 97 28 90 4 35 62 
88 17 57 71 50 23 9 81 
62 2 70 58 79 96 49 6 
60 81 31 5 81 9 55 86 
62 23 27 66 7 25 60 19 
4 57 47 39 82 25 51 74 
74 96 21 37 72 12 24 27 
43 42 95 53 77 18 87 65 
34 82 50 23 72 87 88 86 
24 72 52 59 83 57 91 81 
92 2 44 84 93 21 80 15 
99 57 71 46 97 74 11 74 
4 63 50 22 90 60 90 32 
20 20 69 11 87 91 4 67 
12 13 26 14 86 66 65 97 
20 32 13 98 71 68 25 87 
34 61 21 57 48 57 92 46 
1 55 6 44 15 39 17 12 
58 24 66 6 80 38 88 27 
26 73 80 99 11 41 90 96 
20 63 64 1 14 41 84 39 
4 34 79 84 71 62 23 21 
94 22 71 15 89 69 16 73 
77 80 48 9 11 74 30 18 
87 61 91 89 45 24 11 45 
8 1 17 26 43 71 69 19 
17 95 58 67 10 46 76 34 
65 52 95 57 55 3 19 87 
3 37 24 36 81 58 81 20 
20 6 54 36 6 19 66 55 
54 26 51 60 23 96 54 22 
18 83 15 46 7 3 97 65 
61 74 93 24 46 49 60 39 
83 90 36 55 16 10 83 1 
74 94 87 63 95 95 95 77 
95 64 6 53 17 2 64 31 
97 49 37 9 46 44 72 2 
79 97 18 92 15 91 46 46 
75 77 9 19 79 68 7 59 
93 84 75 24 19 71 76 89 
77 39 7 18 77 43 5 29 
18 60 63 32 31 59 42 4 
90 48 71 39 8 84 51 49 
41 31 45 77 32 31 50 64 
2 15 60 52 14 88 98 63 
48 15 46 28 73 58 19 13 
88 76 37 9 99 62 52 51 
4 82 42 3 58 47 62 2 
6 44 63 79 20 69 60 70 
48 91 48 7 37 76 81 28 
71 32 79 87 61 64 94 90 
79 22 4 66 85 33 47 71 
15
96 96 45 38 25 49 34 38 
17 62 68 3 51 94 29 77 
77 80 2 78 1 19 14 2 
22 77 99 86 49 2 61 65 
32 45 64 3 40 90 65 65 
17 90 82 33 65 83 19 76 
74 32 53 24 31 30 90 36 
57 18 10 15 1 78 86 64 
12 5 23 26 42 66 92 16 
12 42 89 76 50 32 18 74 
82 33 14 54 58 85 13 86 
98 93 75 13 44 90 78 27 
90 81 80 6 13 14 69 6 
22 39 7 65 82 83 73 11 
52 94 31 12 35 8 92 88 
11 76 46 5 77 14 94 63 
24 89 66 27 76 37 67 92 
59 11 18 17 85 42 51 61 
41 37 18 21 58 76 65 12 
58 52 44 98 49 77 13 13 
60 53 82 58 4 94 83 61 
37 95 81 34 32 67 41 35 
93 87 65 92 74 34 86 62 
2 14 62 89 54 75 32 50 
48 7 7 50 14 5 37 35 
66 42 27 1 38 82 52 72 
58 85 32 22 75 74 37 78 
97 65 67 55 34 58 74 88 
29 92 80 41 71 47 65 68 
49 9 56 86 69 66 18 53 
74 78 49 84 99 59 16 34 
1 19 95 57 76 36 82 72 
47 63 25 49 89 59 31 53 
90 61 44 47 37 61 91 88 
83 23 24 45 34 5 45 38 
61 96 59 42 16 79 23 78 
39 80 29 80 28 38 16 17 
90 77 34 21 99 65 51 26 
22 87 29 51 10 87 68 31 
29 30 37 42 35 17 81 22 
38 15 54 27 92 41 27 16 
43 43 45 32 63 40 92 45 
22 44 15 36 7 45 53 90 
47 58 82 71 62 38 69 50 
77 47 35 60 36 83 89 44 
43 53 63 85 79 1 38 59 
14 81 98 14 52 72 87 28 
58 32 22 31 72 89 15 46 
84 68 76 38 57 40 54 33 
80 13 53 76 47 27 29 20 
25 90 73 85 19 24 80 88 
99 12 51 4 90 79 72 25 
85 76 56 6 5 46 89 42 
42 35 45 80 13 54 29 12 
77 79 1 37 27 15 64 51 
8 64 39 58 83 75 16 38 
2 78 23 88 72 97 90 69 
12 44 46 56 68 80 23 50 
92 58 18 36 44 20 92 32 
15 69 27 48 68 2 42 72 
52 95 98 98 98 45 70 46 
69 72 31 51 54 61 18 90 
88 50 31 37 83 70 40 78 
50 14 28 11 9 46 70 46 
53 52 75 32 72 3 66 40 
93 63 49 92 58 11 44 18 
79 87 20 78 6 59 5 73 
38 93 25 67 15 51 40 12 
18 86 19 69 28 43 36 48 
59 66 20 96 11 5 53 53 
75 13 34 82 20 39 5 36 
5 17 74 24 42 24 14 62 
55 45 66 73 44 96 59 8 
37 43 37 60 95 76 18 53 
86 74 97 55 78 21 83 16 
67 97 6 71 96 26 74 16 
71 82 26 94 52 56 39 85 
94 65 63 66 37 19 34 7 
15 34 4 89 85 75 2 99 
44 60 19 83 26 80 29 33 
69 63 76 65 26 70 97 85 
99 11 36 81 13 87 16 40 
65 61 20 60 87 33 45 8 
46 42 83 20 31 70 6 3 
52 62 73 6 86 50 83 46 
10 69 62 57 39 90 6 10 
35 35 83 26 80 82 20 95 
86 84 47 26 53 36 54 52 
14 64 40 16 3 63 62 40 
87 39 23 29 87 2 61 12 
20 42 7 32 5 74 55 51 
72 40 22 26 86 80 44 43 
51 59 70 82 89 39 23 71 
87 29 67 17 71 51 66 69 
12 81 69 8 51 14 2 99 
6 73 98 35 67 64 71 68 
51 51 35 75 11 66 78 82 
62 54 20 27 52 30 25 49 
1 61 28 65 55 70 31 98 
89 54 34 49 81 7 50 56 
6 51 73 52 74 90 61 48 
61 43 76 46 37 85 64 45 
72 94 5 3 98 70 38 40 
22 66 60 47 60 85 18 71 
97 81 96 52 37 19 28 78 
31 31 6 48 84 30 30 86 
11 10 1 2 13 1 39 50 
95 97 81 99 82 41 32 14 
8 71 88 97 3 19 54 16 
14 62 44 91 95 29 94 40 
94 42 84 27 72 7 71 90 
5 49 72 50 75 71 75 12 
16 62 5 97 18 14 37 40 
51 93 4 18 19 12 50 7 
2 33 96 31 2 93 94 58 
36 31 78 38 9 35 51 34 
97 2 73 45 83 89 2 63 
79 86 68 51 49 64 9 17 
6 41 52 48 69 25 89 81 
76 60 21 77 5 45 83 80 
11
48 93 18 42 89 87 33 33 
17 92 5 32 34 7 41 75 
26 34 97 95 26 63 23 7 
67 89 75 27 81 17 87 61 
71 34 76 81 18 60 29 42 
65 2 74 55 26 1 79 81 
61 3 83 42 78 38 85 7 
87 45 17 90 77 23 25 81 
46 41 67 42 37 6 70 34 
25 94 37 54 7 70 72 86 
30 83 93 19 26 61 98 52 
68 25 73 55 29 89 96 42 
61 28 21 8 69 32 4 33 
97 43 58 17 98 19 87 50 
22 79 99 84 70 5 29 18 
66 33 2 27 90 30 39 6 
12 82 51 7 96 70 16 61 
93 87 84 69 87 67 33 33 
39 62 59 45 71 57 82 70 
46 48 42 60 73 79 29 28 
4 62 56 21 60 72 24 38 
33 42 51 90 16 61 49 88 
90 78 14 50 53 33 91 79 
85 22 19 56 53 91 69 62 
51 98 22 73 59 11 82 76 
48 95 73 4 87 67 8 70 
96 41 87 98 91 65 28 7 
65 74 42 61 62 46 5 58 
79 93 14 36 55 83 79 89 
73 4 52 80 62 75 20 25 
85 43 91 36 29 13 96 14 
81 1 5 71 91 40 11 64 
21 21 84 27 65 6 37 84 
61 94 73 39 64 94 27 99 
96 40 20 53 63 52 37 56 
36 65 84 26 91 98 95 23 
19 28 72 13 68 20 10 69 
67 73 9 44 72 57 8 35 
76 66 52 90 52 85 23 90 
42 7 44 15 74 62 6 77 
27 31 94 4 4 83 90 46 
59 12 10 6 28 20 73 72 
82 26 49 34 14 34 60 65 
21 34 30 71 9 97 21 63 
4 23 60 62 67 83 3 13 
15 55 19 85 29 57 71 47 
80 94 60 15 26 42 93 31 
4 28 72 79 24 91 52 15 
23 62 57 92 16 24 7 68 
19 20 56 85 37 66 80 91 
48 21 17 13 23 77 99 29 
33 43 88 65 10 54 51 66 
65 83 59 48 66 31 96 4 
64 97 32 58 68 69 19 36 
68 22 35 56 1 26 87 5 
56 4 77 8 13 14 94 44 
19 94 25 28 93 54 2 10 
60 47 36 5 2 7 32 9 
37 91 16 17 16 98 5 95 
34 7 22 27 40 26 5 72 
83 70 96 80 32 64 83 74 
19 2 44 70 73 43 5 32 
56 91 43 15 82 25 30 36 
34 22 92 92 61 64 29 76 
69 61 3 96 75 54 38 80 
62 67 20 48 79 64 57 27 
41 59 86 17 73 62 78 58 
35 88 41 23 98 25 53 73 
90 87 53 20 78 38 98 9 
25 19 7 76 77 76 40 11 
15 99 99 38 22 82 98 92 
25 19 4 77 42 28 97 78 
78 43 45 36 53 51 30 36 
48 7 34 43 81 9 42 97 
6 92 22 38 21 85 72 65 
2 98 5 69 32 11 17 7 
67 91 59 78 71 54 32 39 
83 50 16 80 66 15 82 98 
60 88 74 27 23 89 19 96 
68 84 48 55 75 38 98 64 
5 72 58 30 65 26 40 87 
92 41 51 69 65 65 18 23 
25 11 63 56 39 36 87 10 
43 4 26 37 36 92 65 61 
44 91 92 19 27 68 23 50 
44 44 20 39 72 57 36 74 
62 54 81 29 39 87 66 19 
49 56 12 67 35 80 75 99 
8
31 94 20 4 6 83 91 20 
94 92 60 41 6 65 55 41 
84 5 92 53 28 75 40 22 
15 64 42 57 31 19 78 3 
43 83 52 9 83 60 74 9 
3 19 57 82 50 62 64 40 
39 89 43 72 65 69 81 6 
22 28 7 42 92 24 96 78 
51 59 87 9 69 25 57 7 
46 34 93 68 51 20 96 48 
31 84 23 43 28 36 50 52 
94 31 53 92 35 48 49 73 
52 11 39 34 53 83 95 24 
76 58 88 28 91 66 45 62 
40 17 20 75 67 2 52 26 
21 84 18 67 55 87 23 89 
13 7 72 71 46 76 42 76 
18 97 1 55 76 63 98 89 
21 98 70 35 54 23 88 95 
58 85 86 87 66 71 9 39 
76 4 92 69 81 79 47 91 
66 38 41 95 31 7 45 46 
98 27 57 51 82 92 55 45 
39 17 91 33 6 64 91 41 
51 42 58 32 15 3 56 4 
86 55 62 60 2 29 65 58 
72 86 10 10 70 36 48 64 
66 41 11 40 33 61 50 27 
22 44 73 27 22 88 13 59 
22 6 67 18 61 91 40 61 
11 40 4 54 54 17 59 52 
17 10 71 11 30 96 66 39 
45 19 85 78 3 17 57 14 
79 32 8 95 1 96 46 98 
56 40 63 91 93 27 77 20 
35 56 44 97 96 37 14 24 
47 59 92 73 77 1 26 31 
44 60 76 79 34 78 58 25 
22 21 59 85 71 99 85 84 
41 1 50 21 60 82 63 39 
28 42 37 54 89 84 53 82 
69 2 17 17 95 2 45 5 
91 2 8 60 89 97 69 75 
24 43 55 56 66 67 86 55 
57 29 12 26 4 52 68 52 
82 49 19 14 45 73 76 8 
24 87 73 98 75 20 7 29 
49 72 71 38 83 63 47 48 
80 66 51 48 5 18 2 33 
83 85 20 36 59 27 15 19 
47 65 66 45 76 98 73 92 
48 61 59 61 3 74 9 5 
11 83 42 47 2 33 75 25 
41 71 3 7 41 35 21 27 
62 8 43 98 60 3 42 22 
30 64 26 82 35 38 32 22 
35 95 14 3 26 81 14 40 
96 57 98 10 14 3 54 34 
42 70 11 21 18 32 83 83 
70 22 26 11 14 27 71 4 
13 2 46 54 28 82 31 98 
67 75 83 90 21 71 70 51 
32 96 20 34 63 23 62 52 
22 60 58 24 97 49 82 66 
19
84 63 5 82 88 45 29 36 
41 82 50 31 14 20 95 46 
10 69 18 31 48 44 13 5 
86 72 52 62 45 14 32 22 
13 35 13 84 88 66 73 62 
57 66 50 31 39 52 98 76 
22 1 12 79 11 89 57 13 
95 61 87 8 92 14 37 29 
38 82 97 53 5 5 75 74 
10 52 14 33 91 12 97 79 
26 11 14 83 49 54 90 13 
65 65 80 56 1 25 23 43 
97 70 38 26 91 66 97 77 
67 4 21 69 46 41 39 88 
2 37 82 46 39 93 23 41 
56 76 42 51 13 89 41 81 
11 12 71 65 42 52 4 40 
86 37 12 94 19 80 80 10 
11 63 36 89 86 58 78 8 
18 26 42 56 11 45 54 34 
84 63 94 54 79 63 72 12 
4 5 85 83 52 66 89 16 
2 25 49 58 35 95 87 94 
79 96 11 60 7 25 34 63 
7 35 65 98 64 95 88 8 
44 17 2 37 28 31 41 58 
6 99 61 17 61 51 90 53 
56 19 36 72 47 62 59 2 
53 77 98 26 90 41 47 18 
15 24 78 71 61 4 20 52 
39 15 66 54 76 66 38 10 
48 65 65 23 17 85 22 56 
80 90 70 82 86 91 54 2 
7 24 93 32 3 14 21 91 
3 44 20 80 26 80 88 63 
41 62 7 63 31 18 19 4 
32 21 16 42 16 33 23 94 
97 64 84 80 34 82 49 39 
81 6 36 27 88 28 12 77 
3 76 27 72 41 84 60 92 
36 62 27 95 72 51 76 99 
47 37 47 2 74 31 15 32 
45 69 88 46 79 40 84 97 
83 24 51 42 32 2 64 45 
3 57 60 57 91 24 48 94 
2 83 37 7 76 78 43 74 
45 47 11 17 48 50 95 35 
23 70 67 92 23 86 56 53 
29 90 26 65 36 31 79 26 
88 87 69 21 27 36 65 46 
22 1 95 33 75 79 41 73 
42 23 18 65 69 51 74 83 
94 96 98 75 8 45 22 16 
24 85 20 97 46 18 23 99 
97 37 94 15 79 53 28 69 
49 41 8 21 58 7 65 71 
63 59 8 70 39 39 37 56 
5 55 22 10 90 29 65 56 
78 12 18 4 14 90 71 51 
31 27 2 45 13 60 82 27 
84 2 45 51 3 80 94 11 
14 26 69 52 51 78 55 11 
56 26 39 62 62 9 95 19 
64 31 21 42 90 11 92 28 
92 5 62 41 97 35 75 17 
17 70 13 42 51 64 60 30 
5 27 85 76 46 22 36 44 
9 52 49 40 83 63 69 30 
5 84 67 87 66 65 67 80 
68 9 66 17 50 88 61 51 
86 11 47 52 21 38 36 72 
6 33 28 88 16 13 95 56 
23 14 30 55 76 28 69 82 
2 12 2 39 40 44 44 85 
44 20 74 18 75 67 48 18 
85 66 58 61 50 53 65 2 
33 6 79 37 36 79 88 73 
37 92 48 90 49 24 7 16 
7 42 73 24 32 13 35 67 
60 90 1 48 81 76 81 35 
7 25 2 41 86 74 43 78 
79 12 97 75 38 18 57 94 
87 15 13 42 51 74 69 82 
25 89 74 67 36 69 52 96 
99 77 45 4 3 59 59 91 
17 79 98 19 6 12 13 48 
83 19 20 68 23 51 33 92 
60 95 59 54 79 18 2 98 
52 22 17 78 93 83 72 81 
24 50 59 70 80 89 96 75 
77 85 78 17 76 39 13 2 
35 87 94 69 8 1 61 24 
85 60 83 42 4 88 28 85 
58 26 49 99 28 30 46 44 
34 90 38 27 69 27 14 85 
94 91 78 92 56 98 67 28 
9 43 68 94 12 14 81 17 
60 56 96 98 48 11 4 96 
6 55 2 58 99 6 41 89 
75 79 66 27 87 87 72 39 
17 66 56 56 28 97 95 56 
57 37 87 81 73 6 25 47 
25 54 33 92 96 60 17 34 
96 70 76 97 6 37 32 56 
85 74 93 69 3 73 43 58 
59 11 68 82 74 84 72 79 
13 99 57 32 25 72 66 10 
61 31 86 50 45 18 17 49 
75 57 81 99 16 72 10 52 
62 69 45 61 50 16 19 51 
74 60 56 5 82 21 29 76 
55 75 28 54 75 95 3 62 
34 52 84 32 82 22 85 34 
46 46 83 94 41 62 47 91 
93 43 74 55 3 81 50 73 
49 62 99 98 1 34 76 11 
90 44 25 75 54 46 73 76 
73 26 7 85 17 87 47 2 
47 8 12 55 53 30 86 3 
2 98 54 97 58 91 34 81 
60 63 81 59 14 65 82 20 
92 39 1 56 82 47 20 52 
88 57 32 93 35 33 5 44 
53 40 5 83 23 24 81 32 
41 88 98 37 82 1 34 77 
36 63 9 51 78 96 76 90 
61 44 52 84 84 59 78 48 
26 84 25 13 1 85 33 93 
17 44 75 81 12 64 57 38 
23 22 31 40 78 89 36 32 
89 68 55 63 71 70 93 35 
31 81 47 63 33 27 14 68 
57 2 71 89 90 69 92 58 
51 86 31 9 93 73 27 65 
84 71 80 85 3 29 41 2 
61 24 63 35 96 94 56 31 
12 80 6 77 39 26 86 67 
9 74 32 69 65 92 87 50 
39 48 25 30 15 91 27 11 
95 54 24 48 2 34 4 27 
18 46 57 84 15 38 97 67 
65 51 12 54 71 92 66 18 
32 37 49 97 84 10 62 1 
95 60 40 49 92 84 8 74 
95 11 63 73 10 9 94 32 
75 27 13 17 23 9 19 74 
29 23 67 10 18 39 68 82 
7 78 81 99 48 84 33 64 
52 33 22 29 48 39 51 7 
77 62 35 33 67 81 14 93 
73 39 60 13 56 25 78 35 
61 87 78 88 82 67 46 57 
10
20 88 52 88 23 55 8 94 
60 34 4 84 40 24 26 1 
66 62 71 77 11 32 14 74 
20 18 25 43 66 31 87 41 
23 79 72 27 54 1 26 36 
74 31 46 90 17 37 88 24 
28 68 72 93 41 78 42 47 
47 48 40 12 9 76 61 5 
44 72 39 89 25 94 21 91 
4 4 3 34 39 45 73 46 
1 35 28 50 53 77 18 61 
95 78 86 6 21 81 54 12 
29 97 22 39 19 47 26 38 
94 88 38 97 28 55 43 52 
2 76 68 26 83 97 10 86 
33 73 38 76 24 54 18 88 
71 54 14 73 23 85 46 37 
38 81 37 1 6 76 35 10 
2 65 47 33 62 18 58 76 
74 59 92 8 38 14 70 46 
12 91 30 25 15 40 56 33 
75 39 8 96 90 36 54 72 
12 36 40 25 20 25 75 67 
86 23 67 21 77 86 8 81 
37 25 7 58 75 55 9 56 
93 75 79 71 93 63 81 79 
92 80 45 81 82 16 47 81 
75 9 5 67 55 9 93 73 
82 25 99 73 77 79 21 19 
25 67 3 45 31 99 66 53 
53 52 80 20 72 96 29 25 
99 20 64 40 82 28 64 87 
29 24 93 5 92 77 84 21 
51 46 51 75 7 96 32 1 
47 59 87 94 11 83 49 87 
63 22 32 56 64 98 30 71 
4 15 86 23 88 16 66 44 
97 8 19 52 27 14 73 12 
77 75 29 87 13 1 7 44 
18 37 12 78 6 85 69 59 
81 45 5 29 31 76 99 55 
39 3 25 97 94 21 56 63 
90 28 90 22 91 82 75 54 
60 47 33 94 6 63 36 70 
84 25 92 62 81 47 95 7 
97 44 6 71 8 96 19 15 
83 10 78 52 60 73 97 60 
33 94 45 32 61 16 54 5 
82 25 18 93 1 28 30 33 
40 4 24 69 60 29 71 11 
96 66 22 68 24 27 90 92 
29 79 21 51 66 35 20 50 
89 72 72 30 41 25 58 54 
80 11 60 15 46 16 97 79 
20 8 69 92 87 4 40 60 
86 63 51 47 13 24 99 76 
69 56 64 13 57 56 1 74 
83 58 20 73 56 66 50 35 
88 2 95 83 51 77 6 63 
91 66 52 47 87 93 37 40 
30 22 29 16 99 48 55 85 
53 93 29 38 74 92 54 72 
85 73 93 33 13 27 21 80 
72 67 62 17 75 66 40 80 
28 77 20 50 13 37 87 57 
48 26 35 42 84 24 9 75 
40 11 79 69 68 46 86 77 
12 5 40 52 58 71 94 21 
65 88 17 59 40 67 37 48 
70 24 10 48 65 94 83 11 
30 59 90 51 9 33 79 6 
34 77 64 86 14 49 55 68 
93 81 15 21 23 93 16 2 
66 16 44 59 95 47 19 28 
77 23 88 76 24 97 45 96 
11 41 42 86 18 48 50 19 
8 39 39 47 96 80 5 42 
35 87 50 5 49 38 29 61 
52 67 54 72 97 57 4 70 
62 13 93 52 44 28 78 47 
20
7 28 86 96 1 60 81 18 
86 66 56 94 30 97 31 71 
16 90 6 13 41 44 30 56 
71 68 20 58 55 10 16 20 
87 49 20 52 39 8 14 5 
19 48 14 99 94 85 42 1 
51 24 74 48 86 31 62 2 
50 34 59 28 8 88 70 45 
44 86 62 92 85 48 20 32 
48 76 16 31 14 17 79 49 
16 1 11 80 41 96 39 62 
43 80 72 17 74 30 42 13 
99 51 65 41 42 48 62 84 
1 51 33 48 80 96 18 75 
13 90 82 81 59 49 16 45 
7 21 1 83 48 21 44 54 
36 70 13 20 21 53 90 90 
59 94 71 9 94 93 14 82 
3 84 90 23 9 65 34 1 
53 87 16 83 36 20 74 47 
92 99 23 46 41 76 37 29 
68 54 70 68 66 56 9 23 
7 95 73 69 62 97 19 33 
55 38 25 71 52 56 19 17 
69 10 51 35 32 4 17 23 
29 96 5 79 15 98 26 96 
5 60 98 86 6 65 76 87 
47 49 67 97 21 34 45 35 
28 96 82 1 33 91 33 43 
5 9 83 90 69 12 78 46 
35 32 73 33 34 63 4 60 
19 21 24 10 76 26 4 20 
86 79 39 48 93 71 71 9 
18 2 49 45 67 52 58 65 
98 91 35 66 47 57 77 91 
23 75 1 51 61 79 32 38 
25 96 81 87 69 46 2 83 
46 10 80 87 57 53 46 91 
51 39 58 42 60 84 58 69 
68 55 44 61 28 12 50 2 
78 12 94 19 31 85 78 78 
33 84 87 58 97 21 4 12 
13 97 51 10 93 55 95 28 
26 26 33 81 37 14 64 68 
47 5 8 41 50 38 40 54 
76 5 18 90 51 28 78 57 
58 9 55 17 78 51 19 52 
26 75 80 42 61 46 64 46 
85 83 78 51 18 21 10 15 
34 66 52 20 96 25 3 11 
24 41 48 11 57 23 44 67 
55 12 36 77 80 42 24 86 
10 72 3 45 26 21 95 12 
27 91 4 75 18 30 91 95 
8 82 41 31 76 97 69 52 
62 67 78 16 83 10 99 90 
96 24 7 8 78 1 89 44 
32 20 24 83 10 35 47 86 
62 41 77 17 99 73 82 27 
55 92 28 81 71 25 36 4 
80 5 53 31 93 93 67 59 
85 18 95 68 75 3 54 3 
4 50 41 3 92 15 47 61 
99 64 34 96 50 36 61 21 
53 11 41 95 90 3 90 49 
83 69 38 50 30 69 80 13 
5 63 42 22 34 67 21 73 
23 77 80 80 41 65 84 82 
71 55 99 83 5 7 5 54 
83 80 2 47 94 41 80 29 
98 54 31 4 13 42 38 24 
9 52 89 50 68 6 3 75 
46 75 96 72 77 52 37 61 
99 83 75 72 1 97 93 14 
78 22 91 75 24 21 21 25 
5 28 15 17 71 22 96 34 
50 28 31 37 60 61 4 2 
7 28 79 40 90 89 41 72 
95 85 40 57 73 63 75 33 
13 66 43 90 93 51 30 40 
16 93 36 47 13 25 1 57 
38 87 70 53 16 39 29 62 
61 86 27 69 78 95 93 50 
97 51 98 78 92 2 52 21 
31 75 83 72 9 8 13 55 
89 58 36 22 35 42 49 83 
48 86 40 30 64 20 48 29 
82 90 38 83 31 54 96 50 
50 95 76 77 24 46 6 70 
10 54 3 44 19 63 78 83 
83 70 2 52 63 5 99 65 
50 11 53 6 85 61 80 51 
81 2 50 25 49 47 32 22 
14 17 29 22 45 42 74 60 
57 45 63 46 21 97 89 6 
41 61 70 42 38 46 7 93 
93 60 78 73 82 91 26 79 
73 5 8 47 4 88 83 52 
21 41 15 18 89 12 48 40 
56 14 49 86 81 7 62 91 
15 61 66 78 32 30 9 56 
17 2 66 15 90 85 34 51 
79 7 81 74 31 37 87 7 
57 62 84 31 19 9 16 6 
33 15 55 92 16 86 84 15 
37 11 67 15 14 86 38 91 
1 15 19 15 19 30 3 90 
63 22 7 63 62 94 25 49 
96 56 22 64 58 55 41 63 
81 60 6 32 87 17 92 56 
14 59 22 37 32 25 75 24 
55 29 75 66 32 74 29 74 
12 40 74 42 96 6 52 57 
59 96 14 49 42 73 80 75 
4 57 16 37 63 22 71 85 
69 43 93 24 58 33 50 86 
44 43 56 67 77 75 76 98 
41 90 55 46 8 28 69 25 
15 46 61 6 11 97 41 99 
6 46 89 12 81 26 97 35 
18 64 46 82 51 77 55 38 
52 34 30 1 32 21 7 28 
55 85 56 31 86 99 17 42 
20 39 32 8 51 79 65 17 
21 23 57 22 86 91 15 68 
80 41 71 85 66 66 29 55 
86 56 27 99 5 47 19 29 
31 49 21 82 25 93 29 74 
93 64 37 20 55 73 66 35 
73 46 48 74 77 48 56 23 
34 64 41 91 98 29 49 28 
12 21 91 6 71 38 51 99 
42 51 65 10 39 52 4 26 
35 7 61 30 35 25 91 95 
80 33 95 89 3 8 95 52 
2 22 15 42 67 58 77 30 
29 70 59 15 31 23 7 79 
31 4 50 20 23 24 22 84 
68 11 23 67 64 21 28 62 
91 46 93 57 98 68 38 48 
75 30 68 62 33 59 41 77 
86 37 84 4 30 47 21 47 
99 66 90 97 41 71 5 63 
39 2 66 8 64 54 46 86 
62 61 78 75 55 1 52 52 
84 31 70 41 59 67 46 87 
37 91 2 51 95 38 66 11 
57 25 7 50 67 76 3 23 
34 15 5 68 19 62 74 78 
71 29 48 85 21 28 37 57 
97 98 90 93 6 72 35 6 
18 71 21 40 23 62 90 81 
87 64 6 58 52 30 25 82 
45 98 90 89 33 47 20 54 
65 22 29 90 53 94 23 92 
53 19 51 27 55 18 77 36 
84 8 65 57 94 63 4 35 
71 30 8 1 26 13 5 26 
77 19 22 99 35 1 21 70 
56 65 73 56 98 15 15 2 
10
60 7 73 96 88 96 52 70 
32 44 67 38 84 85 61 33 
68 8 80 51 55 9 75 77 
36 97 75 96 1 41 48 42 
63 86 13 13 11 75 1 23 
37 73 29 15 94 41 1 90 
71 60 86 17 94 47 1 28 
71 68 21 98 91 73 84 19 
76 94 78 13 2 93 91 70 
99 12 27 15 47 35 30 67 
49 88 68 51 30 84 77 77 
37 65 35 69 81 21 71 71 
84 59 70 71 8 88 81 11 
97 4 94 4 19 15 81 42 
45 33 73 87 41 52 89 54 
22 2 49 78 27 71 14 56 
92 36 82 75 45 86 78 2 
27 28 69 58 56 11 36 48 
27 72 48 64 82 63 65 48 
34 25 95 6 66 99 66 89 
27 20 11 21 4 93 33 65 
9 2 78 63 78 41 18 83 
81 16 34 34 79 19 79 6 
3 19 4 43 2 63 28 46 
36 40 44 11 44 1 45 77 
84 74 48 14 78 5 2 1 
20 10 67 55 28 3 56 37 
83 98 99 87 13 5 46 60 
91 60 69 60 98 84 61 74 
20 29 3 11 18 88 8 17 
72 35 86 95 96 83 64 6 
49 14 2 49 48 52 13 28 
86 74 70 92 73 7 71 54 
97 84 65 71 35 59 4 4 
93 4 22 34 28 15 20 41 
96 52 32 46 29 17 71 1 
35 16 28 41 44 13 19 71 
26 92 49 17 34 71 2 96 
59 66 3 58 32 33 86 25 
46 32 7 3 47 93 7 92 
71 52 21 46 60 30 87 41 
35 40 71 78 94 64 64 87 
66 5 56 64 94 61 73 6 
34 9 36 59 69 64 53 75 
58 79 22 61 40 74 13 39 
76 48 42 97 68 60 96 27 
32 37 5 59 72 4 38 85 
27 70 31 61 31 91 93 79 
72 35 4 45 78 43 74 98 
23 73 71 25 77 64 57 26 
1 15 67 58 93 51 84 29 
7 38 98 62 42 27 55 98 
16 87 32 70 38 20 99 14 
68 6 61 22 17 69 44 57 
33 24 62 85 56 78 62 59 
78 71 43 28 81 3 12 80 
15 39 75 17 54 70 62 35 
30 68 15 57 52 50 8 50 
15 84 1 77 35 45 70 58 
72 60 63 34 5 35 86 37 
13 28 95 71 37 46 82 77 
48 22 30 11 22 66 41 92 
54 52 94 75 72 95 51 67 
36 31 55 61 32 28 46 36 
79 28 49 34 64 82 29 11 
82 57 5 68 37 64 88 36 
76 15 53 34 84 56 98 88 
41 45 15 5 62 67 9 7 
3 43 92 11 88 2 18 66 
14 4 29 29 80 69 38 86 
33 97 76 16 58 39 49 81 
82 94 33 67 61 24 35 36 
94 15 78 20 33 6 8 33 
49 22 93 1 4 96 25 13 
98 59 68 92 53 43 88 66 
75 12 96 58 71 54 35 71 
88 19 57 89 93 85 10 62 
14 9 83 98 34 45 32 41 
66 89 27 44 2 47 48 23 
54 58 90 99 4 94 63 20 
6
63 73 53 37 11 78 62 55 
95 82 48 69 92 89 58 50 
16 44 63 6 17 7 90 81 
32 96 23 41 72 25 47 23 
93 72 57 3 43 15 1 44 
46 71 86 79 9 74 9 90 
1 15 48 42 3 89 64 37 
65 92 66 39 95 69 79 40 
88 92 56 1 23 68 7 72 
60 25 55 5 43 9 99 46 
39 26 8 55 39 71 5 23 
25 54 81 27 55 92 1 11 
59 72 14 15 75 37 67 53 
71 19 11 60 29 62 93 99 
61 64 62 65 43 68 27 63 
12 54 24 3 30 38 55 77 
54 45 5 1 14 61 27 22 
49 24 14 29 87 54 16 53 
29 11 40 62 19 49 8 7 
62 61 63 36 80 96 46 6 
52 42 10 82 31 33 93 38 
94 5 40 70 23 45 48 32 
44 45 77 12 53 27 82 21 
43 40 77 71 53 7 37 81 
72 88 23 61 7 87 31 78 
44 29 69 12 22 50 33 86 
38 42 22 43 19 60 46 95 
61 55 52 25 76 50 48 12 
62 12 44 6 6 8 65 46 
71 55 93 54 56 24 73 83 
77 76 30 67 70 56 52 42 
54 63 83 81 68 61 64 28 
9 31 85 59 76 25 79 63 
79 43 15 71 84 72 31 13 
66 18 66 59 48 69 16 96 
94 26 76 1 25 16 25 82 
29 66 66 35 51 16 17 75 
10 47 41 6 47 45 26 90 
37 33 7 71 77 99 10 14 
89 91 47 12 31 39 30 47 
76 32 18 20 45 5 79 48 
36 20 92 75 70 42 37 49 
64 82 34 25 68 96 63 71 
81 13 19 20 54 4 39 21 
39 40 77 70 61 62 32 72 
68 8 98 70 62 9 6 48 
50 31 44 13 15 52 72 70 
44 36 25 97 46 27 72 19 
7
98 93 18 85 8 91 56 47 
59 96 48 19 36 30 62 36 
34 39 1 90 9 86 31 90 
8 9 90 44 74 7 81 34 
15 26 64 87 5 44 35 53 
15 35 41 18 63 66 94 92 
45 30 28 63 54 17 96 65 
64 22 16 67 58 83 69 13 
90 40 80 22 64 25 61 96 
16 71 55 24 77 35 65 30 
16 42 3 75 25 33 33 45 
47 29 67 22 40 95 66 1 
25 13 14 27 46 37 12 23 
95 71 65 82 10 13 22 89 
94 4 7 60 99 62 28 45 
89 97 3 98 24 2 78 58 
15 30 82 27 54 39 83 15 
88 10 17 27 40 33 28 49 
25 56 91 33 10 95 89 13 
23 9 58 70 63 18 32 78 
53 86 73 28 41 47 97 85 
26 74 33 71 94 94 71 20 
50 50 85 92 31 79 48 31 
76 54 38 95 58 19 75 90 
30 88 48 24 8 41 96 85 
33 56 3 19 47 51 64 45 
9 44 82 25 85 24 58 15 
74 32 20 18 55 40 80 57 
34 48 41 89 97 57 43 97 
34 62 89 54 18 17 36 7 
33 8 52 95 41 92 93 16 
39 49 54 63 48 75 39 74 
46 90 55 86 5 92 22 41 
50 3 32 44 73 66 40 19 
59 18 36 60 16 14 51 21 
90 27 60 43 76 78 66 74 
49 47 68 58 68 2 43 67 
96 4 32 44 29 32 54 29 
15 62 47 55 72 71 48 47 
44 90 32 54 29 61 97 23 
20 60 28 38 76 1 34 64 
90 95 72 92 44 7 74 22 
27 39 68 1 21 13 26 51 
12 75 35 75 40 97 91 20 
34 82 55 34 61 64 46 52 
41 19 3 11 27 43 19 13 
16 53 56 6 17 40 48 19 
5 30 5 73 89 19 29 99 
60 73 43 50 3 27 53 87 
58 25 46 7 31 52 31 55 
3 21 40 58 66 16 95 74 
28 9 51 96 6 14 11 31 
69 5 54 65 29 80 49 60 
45 74 97 70 59 4 70 34 
7 66 19 34 19 66 76 76 
85 77 53 77 64 34 62 18 
4
56 25 47 14 78 53 94 5 
36 21 78 60 28 26 70 38 
25 64 92 72 71 18 14 77 
9 66 34 86 91 29 98 90 
14 63 48 78 33 2 49 35 
89 57 90 27 15 2 19 9 
40 22 76 71 74 69 14 2 
87 11 68 41 52 76 44 25 
79 50 4 89 16 56 17 32 
22 17 51 4 13 27 68 25 
63 6 14 6 75 4 37 51 
7 85 68 44 46 97 60 81 
59 35 33 63 57 98 25 87 
33 80 87 78 31 52 44 92 
60 5 18 16 35 13 78 17 
66 57 2 55 61 2 89 15 
71 43 41 61 47 35 36 92 
28 3 14 86 36 48 2 11 
99 77 83 84 74 12 65 87 
80 67 27 87 44 22 6 74 
41 69 17 90 36 88 47 31 
23 9 29 12 55 13 35 78 
65 55 92 45 71 40 63 46 
70 25 81 94 3 15 19 7 
6 80 33 8 32 11 86 87 
44 96 12 84 74 59 70 91 
46 40 12 75 65 54 68 77 
64 17 90 81 1 56 73 53 
9 16 48 15 4 69 21 42 
29 36 31 78 39 26 70 39 
42 10 89 3 54 37 14 56 
5 96 63 94 64 44 46 56 
7
87 3 61 79 57 51 70 18 
69 36 18 55 72 27 12 63 
9 60 97 93 89 66 59 38 
93 90 35 80 1 52 51 62 
76 25 42 46 87 8 47 67 
10 61 74 86 82 73 93 28 
58 42 80 5 37 26 58 26 
5 50 44 89 70 36 72 50 
38 25 1 49 95 60 44 41 
41 27 64 57 57 72 68 65 
47 40 19 58 27 29 24 34 
2 4 11 98 14 81 50 52 
1 96 27 95 41 12 25 9 
22 36 51 50 24 22 14 12 
38 37 23 94 28 45 20 40 
28 97 75 68 20 2 14 60 
61 21 55 50 1 98 57 56 
80 77 45 9 28 57 7 14 
67 10 55 5 29 76 9 31 
99 61 21 22 96 49 86 76 
90 60 72 37 76 93 2 72 
17 23 5 35 40 44 21 28 
39 11 22 46 42 65 53 4 
2 10 78 41 73 6 89 12 
31 64 9 41 92 99 16 58 
6 31 36 87 51 83 24 20 
32 81 75 30 3 79 8 62 
93 42 26 64 3 93 41 85 
95 64 39 5 92 57 54 24 
89 39 87 89 73 13 84 66 
96 47 19 31 65 31 25 22 
6 41 87 95 58 63 58 30 
71 78 87 31 45 42 69 89 
85 77 59 21 43 3 65 48 
54 16 97 80 10 59 56 8 
41 75 37 93 37 5 49 81 
17 7 27 83 37 63 10 84 
84 52 96 21 16 57 27 61 
1 82 9 70 34 39 49 51 
73 96 92 76 55 39 26 88 
59 37 74 80 79 62 22 45 
43 59 91 86 70 16 26 10 
98 24 90 52 59 82 46 97 
48 41 17 23 52 22 93 11 
4 37 94 6 6 18 46 21 
94 76 81 79 7 52 18 4 
87 3 32 37 31 35 89 98 
83 29 25 70 90 46 53 14 
21 63 98 97 69 41 25 68 
44 69 54 15 48 74 53 66 
76 66 69 92 13 72 17 15 
71 67 76 18 53 34 7 75 
58 53 45 57 47 78 90 53 
67 82 42 68 39 25 78 28 
46 45 83 51 92 11 62 18 
71 45 76 20 43 47 48 79 
20
30 41 42 37 12 78 52 10 
49 23 80 44 80 41 31 51 
53 4 98 78 97 57 89 18 
36 78 95 91 78 72 24 31 
3 36 71 59 54 20 49 92 
84 26 43 52 51 81 24 16 
93 6 84 3 16 31 18 17 
98 80 16 44 57 68 12 16 
61 30 22 54 55 38 40 8 
90 22 13 73 84 37 66 37 
46 11 17 17 79 8 3 46 
74 31 19 72 45 24 57 21 
82 70 32 87 2 59 27 18 
51 32 4 39 58 44 27 83 
83 89 60 95 41 10 52 53 
93 25 97 69 40 23 83 50 
29 48 97 44 8 4 25 59 
35 24 89 3 88 36 83 95 
55 59 43 38 85 57 85 60 
64 98 6 50 73 46 24 80 
44 5 74 32 28 89 56 37 
98 11 4 40 23 41 25 86 
2 80 49 59 35 65 29 60 
83 44 56 50 10 71 21 60 
57 26 78 79 48 30 51 32 
76 53 39 48 43 85 46 42 
43 64 24 2 40 46 19 19 
32 93 21 27 50 71 25 10 
82 44 82 38 91 35 54 94 
93 60 47 46 68 91 55 15 
84 68 73 27 89 11 3 72 
75 27 30 63 30 19 97 21 
19 41 23 81 12 16 14 47 
55 84 39 75 49 79 66 37 
16 97 57 19 9 64 34 29 
61 74 78 58 16 82 10 58 
48 44 90 4 99 75 90 84 
54 29 85 98 73 65 5 5 
16 99 3 83 54 10 79 68 
22 10 13 37 14 27 40 57 
38 27 39 23 80 15 54 72 
64 42 17 2 60 64 5 94 
39 73 90 47 15 50 13 46 
77 54 45 46 60 14 78 28 
39 9 81 77 11 34 82 49 
46 18 23 89 65 85 12 46 
33 64 61 62 20 79 16 83 
29 78 43 52 26 2 22 47 
86 61 88 27 84 29 65 27 
44 98 52 92 77 36 76 78 
23 61 18 99 28 94 83 78 
62 95 36 45 20 48 79 68 
2 95 90 55 31 91 2 86 
87 74 12 60 18 22 62 76 
21 5 20 51 33 83 18 96 
49 68 12 36 80 5 67 15 
88 75 78 66 11 11 94 81 
87 79 70 64 49 42 41 99 
25 78 87 34 66 36 31 80 
44 8 17 58 84 19 14 81 
37 9 2 85 20 73 62 38 
45 96 55 99 60 94 94 81 
16 16 99 84 89 36 42 41 
87 68 58 68 41 40 53 36 
18 50 69 63 88 62 31 54 
37 57 51 82 79 75 12 25 
58 93 95 61 3 65 83 61 
4 54 3 41 94 11 31 17 
90 2 49 66 82 58 36 99 
35 36 6 51 66 76 95 3 
2 38 73 45 34 2 93 98 
1 13 74 75 22 69 3 35 
96 15 69 88 2 36 21 16 
84 57 23 64 19 84 52 64 
83 23 89 41 54 21 23 78 
70 44 58 95 36 55 32 74 
62 82 17 43 78 70 40 16 
25 90 66 6 64 86 3 27 
18 67 61 70 62 95 29 1 
90 90 99 40 85 99 91 89 
98 50 39 66 82 33 57 84 
72 53 61 77 68 64 73 81 
10 36 65 82 93 93 81 36 
22 41 99 75 50 36 64 6 
1 5 40 15 15 90 44 79 
31 10 90 4 29 96 4 91 
47 43 36 44 18 81 55 29 
12 36 25 86 47 90 43 24 
46 85 85 69 14 7 82 30 
90 69 96 34 79 60 38 89 
99 49 70 46 40 22 38 92 
89 58 93 84 25 87 30 12 
2 74 2 29 49 43 64 36 
22 90 80 37 88 28 34 84 
26 60 20 2 96 75 26 16 
70 37 89 96 69 49 34 14 
14 3 71 18 28 58 91 71 
83 78 5 4 55 68 57 53 
64 31 99 43 63 96 25 56 
53 52 54 77 99 92 76 43 
16 46 36 82 89 7 72 79 
14 84 90 47 18 50 83 45 
40 61 83 27 44 41 49 43 
21 29 86 98 68 34 86 85 
26 30 1 88 8 40 27 77 
41 6 16 2 45 35 95 84 
63 98 2 32 83 58 23 80 
41 39 47 56 62 84 6 98 
42 27 28 23 92 7 85 54 
73 89 22 24 43 85 87 61 
26 37 48 57 56 93 80 42 
66 99 54 69 5 54 78 14 
52 50 37 98 86 54 84 69 
6 26 7 93 50 57 64 44 
8 20 72 23 72 93 64 74 
33 77 86 76 52 47 66 31 
26 68 12 48 66 23 71 54 
18 54 29 10 41 4 35 70 
69 33 86 74 75 97 26 94 
61 84 83 39 94 67 33 25 
18 93 88 25 45 53 5 14 
71 61 5 96 24 77 25 49 
58 13 59 76 47 44 28 94 
57 80 40 41 58 14 58 39 
67 80 69 5 69 80 49 25 
14 78 13 95 40 28 62 61 
5 41 19 16 99 67 42 34 
11 70 14 86 2 82 26 93 
96 37 14 86 18 39 83 33 
78 86 88 76 65 95 89 60 
25 46 56 2 79 98 47 47 
95 9 21 3 20 67 32 74 
14 15 38 91 7 57 88 59 
79 11 27 24 13 25 57 71 
18 3 20 66 71 67 34 40 
70 93 38 40 40 58 80 45 
11 14 21 59 86 63 62 94 
19 26 85 49 27 54 22 91 
69 36 14 60 91 97 1 89 
76 75 96 67 25 42 86 38 
64 78 1 54 39 80 7 2 
80 51 76 82 89 20 55 89 
46 13 8 59 88 14 57 46 
42 42 93 78 72 2 73 57 
35 3 71 62 84 29 36 18 
34 52 74 80 11 52 34 5 
3 50 27 59 49 32 21 29 
79 39 82 87 13 20 71 79 
66 26 90 91 72 27 72 48 
35 46 12 16 43 81 45 52 
74 12 56 80 93 68 19 33 
82 51 74 31 13 72 27 53 
90 35 73 71 92 88 48 72 
18 91 81 86 67 32 87 14 
83 8 41 62 76 38 88 22 
33 14 41 67 72 35 88 99 
19 63 94 51 66 25 5 41 
9 97 36 14 2 30 65 48 
37 94 86 65 84 49 76 33 
95 7 18 75 26 79 18 10 
7
91 86 5 46 43 91 77 12 
18 87 36 98 92 95 82 26 
76 54 75 41 8 36 75 19 
59 92 58 42 72 85 49 70 
45 43 29 25 49 70 76 19 
54 5 18 42 39 2 17 23 
4 70 98 4 18 33 28 36 
47 16 40 26 79 70 53 41 
1 18 39 25 45 11 4 6 
53 18 43 55 79 19 24 87 
72 14 61 64 80 42 45 65 
89 96 67 13 62 63 29 17 
76 23 74 8 29 91 97 33 
13 18 19 89 26 92 45 64 
29 29 15 48 90 46 50 8 
57 8 6 74 81 60 58 33 
43 29 94 64 96 99 68 45 
73 51 73 38 87 72 98 80 
65 16 30 16 45 39 39 51 
64 74 45 20 91 69 89 10 
14 67 83 23 41 34 98 69 
24 29 58 22 64 22 71 49 
17 34 99 61 32 23 79 65 
74 84 98 88 44 11 49 50 
50 28 44 44 50 99 42 19 
1 16 45 99 61 16 23 67 
71 6 40 15 42 8 13 7 
94 87 99 54 90 8 32 45 
61 61 5 27 12 17 25 92 
86 42 27 63 75 32 84 13 
59 10 87 39 57 17 50 13 
83 88 99 29 76 96 4 66 
2 75 11 99 8 7 43 70 
11 90 23 41 99 62 58 54 
60 82 3 33 61 79 74 11 
43 53 79 56 44 25 5 71 
74 38 34 29 19 8 69 21 
49 9 68 91 27 7 21 41 
97 23 63 28 30 35 43 7 
24 7 37 13 34 45 46 3 
28 77 65 12 21 63 43 90 
26 2 23 13 47 75 18 6 
47 89 75 90 40 35 81 93 
22 36 91 11 84 22 11 88 
58 81 20 84 89 28 77 20 
11 32 69 33 43 85 69 68 
27 99 63 21 65 35 90 49 
79 82 87 1 30 28 52 36 
9 96 33 14 92 62 58 24 
23 27 12 18 99 65 65 31 
2 27 71 55 71 6 39 35 
90 51 88 61 97 47 99 42 
69 27 61 3 1 42 43 8 
23 66 75 64 93 53 68 82 
86 9 69 63 27 22 72 95 
89 4 81 8 18 71 48 86 
20
40 83 87 75 49 60 60 23 
95 6 6 3 95 14 92 42 
40 48 50 92 72 5 63 61 
64 74 92 15 4 71 33 12 
59 3 41 79 73 12 52 80 
15 74 11 98 49 6 18 72 
73 19 52 30 51 23 51 37 
14 98 98 10 52 10 29 7 
68 41 67 71 16 68 42 2 
84 72 79 52 78 25 99 33 
24 18 44 94 66 86 58 95 
92 4 46 20 37 78 7 40 
10 44 6 3 86 75 69 36 
27 11 50 30 59 20 61 25 
65 97 31 41 30 23 69 62 
99 65 87 61 90 61 84 35 
88 76 34 31 6 50 61 82 
23 25 90 95 76 13 13 96 
29 38 56 17 67 39 51 7 
98 78 11 47 50 19 64 61 
66 31 56 99 2 80 27 86 
10 72 7 9 23 98 46 40 
6 38 94 71 13 6 55 49 
5 61 36 83 65 79 30 38 
62 15 21 57 13 26 60 39 
87 32 38 27 1 41 42 97 
48 21 57 48 8 70 19 54 
99 53 24 77 91 45 52 30 
59 62 99 45 86 20 40 81 
14 4 58 5 25 79 60 57 
66 27 89 88 6 50 62 36 
19 16 60 33 99 89 85 48 
96 26 10 2 80 65 31 96 
7 10 76 92 15 22 50 55 
30 24 69 29 69 36 91 50 
60 32 74 47 62 58 69 51 
75 84 94 66 61 39 77 20 
42 93 32 39 4 50 40 70 
68 98 11 5 67 89 95 7 
81 8 23 19 67 66 26 45 
53 34 34 69 4 87 15 29 
58 23 4 89 32 19 47 35 
70 60 60 48 80 45 49 57 
96 68 3 39 11 7 63 80 
48 94 45 41 93 31 56 51 
49 84 4 83 47 51 69 24 
84 38 2 87 2 7 11 1 
82 64 39 98 95 37 73 58 
38 10 77 9 24 62 4 59 
70 88 73 62 11 45 92 58 
17 87 50 46 26 53 22 84 
74 66 95 85 36 92 34 22 
61 42 13 96 2 41 41 73 
36 67 97 58 91 69 85 9 
35 80 58 49 64 33 12 3 
64 65 70 81 57 76 3 68 
13 78 71 25 36 8 40 62 
21 72 88 7 67 63 98 90 
66 16 11 14 34 66 88 95 
8 78 93 70 90 65 28 33 
49 23 4 11 53 64 52 37 
56 81 92 35 25 41 72 67 
93 11 27 55 63 48 51 50 
16 39 32 27 78 10 36 6 
85 9 97 68 84 93 17 61 
37 92 95 69 62 87 27 49 
63 6 61 87 86 43 78 1 
62 9 85 27 72 28 43 18 
97 85 74 9 69 44 55 40 
14 22 15 34 84 57 67 93 
80 63 1 20 52 87 36 29 
78 65 88 40 34 13 46 51 
17 26 89 41 60 40 74 31 
97 12 1 47 8 79 84 3 
8 67 70 59 14 89 71 61 
54 12 10 38 32 28 29 32 
38 26 34 68 17 75 66 32 
60 27 39 25 57 53 55 29 
67 24 26 8 38 30 20 76 
41 72 53 82 47 11 58 34 
14 2 31 95 9 16 6 93 
31 49 52 83 66 52 36 69 
43 60 60 68 98 62 97 91 
49 90 56 37 68 68 83 80 
57 93 40 19 15 1 52 12 
98 88 93 31 80 19 72 68 
76 27 97 35 78 10 7 77 
46 37 90 61 94 79 42 36 
37 59 53 35 23 41 52 27 
14 70 53 76 51 70 89 17 
68 94 99 4 71 68 34 49 
62 98 62 10 32 97 54 17 
86 82 99 35 31 17 33 28 
82 47 53 23 41 92 4 53 
79 57 61 64 78 6 51 70 
83 90 12 35 99 45 25 86 
94 69 39 10 47 84 6 51 
74 90 53 70 24 45 9 62 
29 30 11 5 12 64 13 48 
57 42 17 87 22 19 40 50 
13 45 69 44 84 66 71 80 
15 95 45 19 77 61 86 76 
98 51 12 12 93 53 58 41 
91 10 84 13 37 83 76 64 
48 56 21 23 72 63 10 43 
90 77 56 63 95 43 2 73 
23 76 61 63 52 56 12 50 
53 70 59 53 89 80 90 32 
69 73 58 25 45 44 87 17 
48 74 46 93 77 63 5 80 
3 90 93 40 30 31 82 26 
64 24 19 51 33 19 23 3 
3 90 82 27 45 50 54 24 
91 46 12 98 31 72 30 68 
95 94 72 18 73 4 61 65 
12 90 77 42 32 83 1 70 
39 20 25 3 29 95 47 38 
85 74 81 64 76 87 94 58 
17 14 2 66 44 73 28 11 
40 13 82 60 61 28 36 79 
22 96 55 23 58 63 83 71 
54 62 21 73 40 98 4 16 
43 93 15 56 7 11 41 55 
50 55 13 35 2 79 22 19 
57 78 74 56 6 14 66 90 
79 37 29 4 61 70 43 53 
12 4 82 54 41 60 49 34 
9 5 85 97 47 36 39 26 
12 45 22 65 54 72 87 6 
6 44 37 34 87 36 84 31 
15 35 8 21 33 36 80 32 
35 68 52 68 97 67 50 83 
10 98 67 12 94 42 15 76 
34 53 13 34 72 1 84 58 
8 96 30 18 78 24 50 80 
11 77 95 72 65 18 5 23 
33 60 16 53 28 95 8 4 
26 55 58 75 83 45 83 84 
5 26 21 99 82 85 58 58 
79 82 35 25 69 99 35 21 
27 76 8 46 64 76 8 42 
2 65 11 24 94 19 6 14 
77 77 89 22 61 47 87 87 
39 59 24 42 40 1 58 99 
93 14 19 40 22 4 39 88 
41 15 39 44 90 42 60 92 
60 28 76 34 38 16 5 42 
50 4 49 35 16 76 74 32 
96 60 56 86 31 62 12 87 
84 63 50 95 65 10 41 16 
44 79 56 82 46 62 63 41 
31 32 35 15 47 58 70 37 
54 27 64 30 30 14 21 33 
30 87 80 35 22 86 27 24 
78 52 42 11 28 34 98 48 
61 83 35 85 89 47 17 76 
50 47 19 12 66 91 44 63 
36 88 5 19 73 12 78 5 
76 89 76 61 39 48 33 78 
78 20 43 50 11 18 66 64 
1
74 33 71 96 97 46 62 20 
88 32 95 40 94 43 94 6 
56 39 71 37 96 70 88 80 
26 81 9 86 13 60 58 73 
85 54 47 86 10 73 65 59 
33 4 15 54 16 51 74 97 
41 44 75 94 39 99 85 22 
6 11 56 6 53 19 62 60 
11
61 69 15 73 57 52 89 85 
96 21 57 27 19 73 39 52 
38 6 93 11 97 22 21 86 
26 87 60 25 51 32 1 70 
69 69 62 10 14 45 8 36 
22 56 96 57 46 67 79 20 
4 89 21 17 21 98 52 16 
54 91 56 91 50 62 72 8 
27 74 27 11 45 23 65 94 
25 57 34 99 17 79 25 98 
57 52 78 34 13 62 49 66 
58 55 8 83 90 3 15 52 
22 8 10 37 35 2 81 91 
85 61 37 25 98 77 44 62 
51 18 73 13 99 5 9 30 
35 63 39 8 35 44 22 88 
66 89 27 28 52 50 28 80 
18 1 84 71 47 77 60 6 
69 3 24 72 92 69 81 21 
16 95 80 40 26 27 51 27 
19 38 99 87 52 82 37 39 
71 3 63 56 96 45 62 50 
32 24 58 8 89 41 82 76 
69 31 76 28 94 37 18 93 
62 67 59 95 71 59 3 62 
28 94 70 59 69 88 91 34 
91 94 12 82 68 55 81 53 
90 43 77 92 55 9 94 42 
19 87 49 4 34 87 77 70 
6 1 12 40 71 64 55 21 
40 23 31 35 94 92 13 34 
19 4 45 26 5 22 16 44 
44 8 18 34 44 23 69 4 
56 38 4 25 95 78 16 93 
96 19 71 72 19 81 66 18 
20 79 50 93 27 5 76 95 
29 34 27 80 94 65 52 26 
65 26 71 15 13 79 94 58 
22 81 97 75 72 96 92 31 
97 37 69 30 86 30 29 12 
96 65 45 10 61 64 55 22 
53 76 48 81 85 65 77 43 
5 14 83 98 73 60 1 18 
90 40 94 44 38 19 83 33 
7 4 52 61 4 16 66 97 
76 99 77 68 55 81 5 96 
71 12 14 63 25 40 59 45 
71 44 25 15 15 40 13 20 
53 43 35 44 66 60 36 82 
22 5 14 91 50 17 76 93 
82 70 80 66 12 52 98 6 
44 6 64 93 38 7 49 54 
60 74 93 41 77 86 73 27 
14 93 19 38 83 13 54 24 
35 78 86 76 7 59 6 9 
52 78 34 5 13 82 81 41 
93 88 32 7 50 32 44 2 
12 68 65 68 51 51 58 4 
54 27 44 34 63 70 27 87 
68 11 57 43 25 74 57 6 
48 72 67 65 82 78 74 5 
7 28 32 14 35 66 67 71 
6 98 72 49 22 40 70 96 
5 50 73 75 51 39 88 97 
52 9 28 15 56 54 53 47 
25 64 13 75 98 36 20 85 
87 74 3 7 8 73 2 16 
3 40 25 42 47 76 43 85 
74 75 46 26 36 39 25 71 
29 72 6 31 94 85 13 28 
32 34 75 63 27 20 46 40 
42 19 66 55 55 38 47 62 
13 53 67 40 74 53 93 34 
14 38 21 26 54 88 7 98 
4 53 39 44 74 75 87 92 
36 25 64 94 3 18 88 41 
1 12 45 69 6 67 25 19 
9 49 74 79 97 64 15 24 
6 1 53 50 26 84 70 17 
30 91 90 15 99 61 15 56 
7 24 43 99 49 98 43 28 
78 86 98 82 26 77 17 51 
71 50 85 51 42 37 99 75 
6 50 27 46 39 55 30 68 
33 57 35 89 8 13 30 89 
22 29 28 97 30 43 44 48 
73 64 13 90 71 70 37 54 
80 28 68 84 5 38 2 54 
17
74 99 65 70 19 28 47 70 
53 11 58 78 20 95 5 13 
7 21 84 42 69 4 64 2 
49 14 2 56 92 52 16 28 
38 31 30 9 75 41 72 92 
33 3 72 28 16 22 34 30 
38 8 19 69 65 83 34 57 
35 74 39 45 49 66 76 74 
6 30 55 80 85 28 55 91 
36 71 17 19 84 40 68 96 
13 77 52 52 35 16 15 64 
5 72 10 2 85 86 80 95 
33 6 84 27 2 11 9 1 
32 87 42 77 26 21 65 21 
86 45 15 74 5 1 82 75 
72 36 1 44 25 18 96 64 
71 78 38 73 24 71 70 93 
80 38 70 10 87 97 3 43 
8 35 11 3 44 99 31 79 
50 4 71 73 39 19 12 91 
69 76 99 29 94 45 92 71 
45 17 95 13 64 62 80 41 
25 81 12 90 74 30 79 98 
47 26 49 75 45 14 36 18 
72 38 33 88 7 34 57 76 
83 27 83 62 97 64 18 24 
80 27 66 72 59 72 66 88 
69 57 36 19 9 83 5 23 
24 11 69 31 98 93 63 80 
46 80 70 21 75 17 61 35 
18 23 89 72 13 62 53 41 
19 68 7 60 41 67 69 18 
61 52 11 19 57 45 33 91 
87 97 67 36 33 87 73 56 
72 31 75 92 92 99 24 79 
94 33 7 38 99 64 8 49 
23 27 36 1 16 62 11 54 
55 13 54 38 52 7 43 98 
78 25 82 24 6 38 82 64 
94 39 51 74 91 35 18 96 
40 14 89 7 53 81 63 43 
91 64 86 42 60 63 78 13 
70 81 45 40 4 94 56 90 
11 80 32 77 67 95 19 77 
43 95 94 54 94 1 78 69 
41 4 86 49 35 6 12 77 
74 93 70 1 88 45 96 84 
35 63 8 39 28 26 53 38 
60 68 40 44 15 73 65 78 
41 89 52 41 98 39 93 12 
17 58 34 47 6 25 70 12 
52 1 13 37 19 61 84 64 
15 33 89 59 33 15 56 51 
28 90 54 89 20 32 2 65 
19 84 86 7 49 26 72 66 
46 16 52 30 31 98 97 73 
25 7 80 71 18 97 6 2 
32 84 31 44 15 10 31 24 
99 90 47 90 59 5 17 80 
99 42 1 63 5 95 3 18 
12 10 17 34 82 55 86 78 
83 59 94 45 47 60 97 8 
75 5 11 96 24 71 41 21 
87 21 9 67 29 65 26 85 
87 75 79 83 86 81 97 63 
10 12 33 13 27 24 46 71 
58 62 41 2 76 1 1 87 
87 4 94 56 35 83 20 97 
62 43 19 44 39 26 59 75 
31 48 98 53 10 10 36 1 
59 11 76 73 98 22 79 14 
67 53 53 26 4 82 58 9 
46 65 58 20 93 2 11 65 
69 83 21 55 3 78 53 21 
85 4 25 60 18 26 76 69 
98 37 47 62 63 57 35 8 
44 2 91 6 53 80 15 20 
41 43 1 96 52 54 2 88 
37 7 65 93 10 66 17 57 
44 38 13 29 85 60 68 22 
56 22 84 74 64 89 59 58 
58 62 10 35 59 18 10 94 
17 94 53 93 95 49 47 17 
67 42 57 81 93 3 95 9 
83 5 77 86 24 21 48 37 
33 83 91 15 66 13 27 66 
21 50 10 61 44 46 33 18 
27 49 61 50 54 57 77 61 
21 38 78 87 72 21 10 44 
71 59 62 61 65 40 26 63 
43 66 33 82 71 83 65 68 
77 68 75 59 82 54 97 7 
59 20 72 5 99 1 96 4 
78 55 9 89 94 60 99 79 
76 47 89 31 40 51 55 8 
72 14 25 13 40 83 59 7 
88 56 11 51 41 24 79 73 
55 39 90 95 39 93 62 44 
6 2 22 58 58 94 35 13 
61 14 5 97 34 94 89 59 
95 66 19 26 80 21 53 46 
98 95 40 59 29 17 53 23 
18 52 39 6 81 23 62 91 
90 5 81 88 23 97 36 94 
64 72 96 9 46 77 33 48 
6 13 59 48 47 71 30 11 
92 30 26 96 14 99 13 87 
3 30 92 43 7 59 69 75 
72 12 13 67 15 37 59 41 
64 92 23 9 15 54 72 41 
10 73 38 42 6 51 83 81 
39 46 52 2 34 9 80 4 
98 29 10 51 10 7 87 19 
67 42 79 79 8 23 86 81 
45 33 4 31 53 62 98 84 
35 17 41 92 2 32 82 12 
16 76 99 96 2 51 4 15 
97 82 47 74 43 93 93 32 
68 65 21 43 99 76 98 43 
26 15 16 25 52 75 13 67 
94 18 67 22 7 92 11 89 
38 40 16 1 88 44 43 26 
50 41 60 38 36 97 48 40 
41 24 2 95 77 47 28 75 
3 27 71 30 89 15 31 43 
67 54 49 42 56 7 2 36 
56 36 65 63 99 88 34 90 
10 35 96 83 11 9 9 71 
4 85 39 11 61 61 15 8 
62 69 80 71 8 80 59 66 
50 37 52 48 74 72 64 44 
55 50 72 51 37 87 55 25 
60 83 73 35 78 33 31 53 
96 43 18 46 48 18 30 52 
90 39 8 8 91 28 69 85 
1 80 71 48 86 66 89 44 
18
23 45 60 47 92 69 78 37 
42 37 5 32 30 46 70 33 
49 88 41 30 1 2 35 61 
46 7 7 37 88 57 67 66 
14 98 29 18 58 45 20 53 
39 90 73 60 93 63 24 33 
81 26 31 14 87 34 44 55 
77 64 43 11 58 26 70 22 
75 53 65 88 12 90 50 8 
19 99 60 80 40 62 58 39 
61 25 45 15 49 63 1 91 
12 3 60 81 35 84 60 47 
36 94 77 5 92 63 72 60 
76 56 59 86 60 40 48 99 
20 56 38 50 5 6 29 81 
98 52 42 65 43 43 82 84 
35 83 63 59 98 42 26 69 
15 28 48 20 6 18 3 58 
2 67 42 88 33 3 83 30 
96 13 60 27 60 34 12 80 
20 52 98 89 89 28 84 88 
44 53 89 69 87 40 66 56 
59 75 81 40 70 14 55 39 
70 60 67 78 29 12 62 70 
46 5 49 82 80 43 55 69 
89 39 30 68 74 74 21 30 
54 72 60 64 17 24 68 9 
99 37 5 78 48 52 79 93 
83 18 59 71 51 30 82 58 
80 69 99 2 96 3 77 15 
56 19 67 67 26 37 84 36 
69 62 92 32 77 53 43 80 
4 38 63 34 37 57 42 3 
56 93 15 94 43 39 84 43 
47 48 77 3 17 81 95 13 
72 25 42 90 34 38 70 62 
94 84 76 97 32 12 45 42 
70 41 76 26 61 12 24 42 
18 67 50 70 62 4 32 29 
16 86 42 55 95 44 9 66 
49 50 99 37 93 3 37 16 
79 7 66 16 57 74 14 38 
64 52 26 17 98 76 55 74 
14 78 70 69 1 37 42 16 
72 97 17 70 33 61 96 58 
52 59 54 34 1 1 3 52 
97 53 34 35 19 92 62 30 
88 8 86 28 45 3 90 31 
76 63 97 65 28 44 40 3 
68 38 92 99 15 88 77 5 
36 89 83 66 76 66 85 78 
73 49 38 69 83 48 4 30 
85 51 97 36 9 24 15 79 
14 59 20 71 88 56 58 10 
5 56 72 98 86 33 88 95 
11 51 52 81 32 5 70 26 
30 44 52 43 70 98 4 13 
86 5 56 62 62 43 97 80 
41 18 79 64 18 52 74 56 
51 34 44 97 65 20 11 32 
52 90 85 94 62 87 24 26 
91 31 9 29 44 12 84 29 
92 12 71 46 4 4 74 33 
56 92 11 95 17 68 81 54 
3 14 4 45 97 33 28 39 
46 66 67 73 96 46 43 58 
14 45 95 71 36 88 60 93 
96 87 35 7 80 47 72 98 
42 9 97 94 45 96 3 68 
73 12 6 49 42 53 29 75 
69 98 85 15 64 32 34 2 
52 57 85 2 10 71 8 67 
38 41 44 94 37 62 67 29 
9 39 85 51 62 60 34 77 
33 26 58 99 98 79 35 22 
11 9 11 4 15 79 46 59 
71 49 2 36 61 38 76 29 
97 90 48 25 2 16 83 62 
88 50 18 91 7 97 32 11 
71 21 49 78 69 32 80 67 
30 44 15 64 67 53 21 76 
89 82 23 62 59 92 40 25 
31 68 49 9 19 77 33 25 
43 46 20 43 2 13 38 88 
11 9 14 68 63 56 21 77 
49 4 21 1 95 84 97 56 
59 47 24 13 22 30 80 18 
40 9 26 58 5 25 81 8 
22 95 10 80 17 22 39 31 
47 13 39 24 33 6 83 42 
87 28 97 13 62 87 47 37 
91 4 58 31 25 94 8 15 
78 30 1 87 53 42 64 34 
66 42 59 66 47 93 62 69 
36 22 8 64 49 6 44 31 
32 97 88 18 73 71 46 89 
7 10 69 17 61 35 25 84 
96 91 46 6 78 8 32 19 
35 14 81 71 46 62 15 41 
7 31 75 21 19 24 61 14 
43 7 80 45 86 37 81 72 
37 40 50 67 25 28 25 69 
25 57 25 83 80 56 38 9 
72 13 60 90 87 44 53 64 
29 61 85 96 32 8 30 85 
98 33 5 24 44 58 7 94 
53 81 32 97 35 7 25 70 
90 27 70 21 67 47 57 15 
22 85 20 40 63 30 98 11 
98 88 28 94 52 23 79 68 
80 84 79 57 55 57 23 60 
36 28 15 56 5 67 39 35 
82 66 2 94 5 7 54 28 
66 98 24 47 27 68 78 59 
73 37 28 52 44 73 16 9 
91 43 89 83 6 61 3 92 
84 59 34 21 38 64 92 20 
38 26 79 92 1 63 72 32 
11 83 24 20 65 40 17 43 
48 70 75 43 34 10 84 53 
10 94 8 32 7 49 49 60 
61 3 66 91 71 97 66 51 
78 39 98 46 38 66 76 89 
8 81 33 16 16 15 56 77 
49 72 93 86 13 30 90 22 
91 38 40 52 92 84 97 75 
72 88 65 60 48 82 80 66 
82 17 15 34 35 97 23 22 
5 66 47 87 18 99 18 76 
95 8 41 28 76 57 40 61 
97 93 24 42 35 39 46 94 
90 90 49 72 34 5 24 44 
85 19 12 86 42 70 68 87 
49 64 95 19 97 71 1 62 
70 81 57 14 97 13 29 87 
63 89 55 58 17 2 35 92 
11 49 12 82 65 75 11 22 
34 27 11 71 87 5 21 29 
13 57 32 51 97 96 15 58 
41 72 34 59 44 79 64 20 
11 44 58 20 26 74 51 38 
44 92 81 82 39 57 76 8 
59 92 4 68 52 9 26 16 
68 67 72 95 38 45 55 68 
22
64 44 90 26 43 28 95 85 
25 85 91 3 52 78 44 53 
36 5 34 42 91 19 65 7 
76 38 31 79 34 85 81 92 
42 49 34 21 83 16 44 67 
61 83 86 88 30 70 76 48 
5 59 58 4 2 84 10 20 
74 87 77 9 98 66 1 81 
79 35 37 29 18 24 39 15 
12 24 4 66 58 33 45 3 
88 71 3 34 27 49 48 87 
5 58 91 25 18 44 59 53 
56 50 31 28 90 90 27 55 
57 38 25 66 23 78 83 90 
49 29 71 89 69 70 77 93 
85 75 81 87 87 99 91 82 
17 27 94 52 66 95 51 32 
52 40 78 78 34 54 23 91 
20 9 19 88 57 44 89 35 
7 43 99 15 28 48 26 57 
81 80 57 99 34 49 55 94 
21 29 39 47 22 44 92 93 
8 68 44 5 39 96 76 15 
28 57 42 84 81 39 92 70 
42 12 88 24 5 97 77 2 
59 92 32 81 38 62 17 98 
89 49 94 71 86 91 24 48 
82 92 56 33 12 56 13 25 
62 5 12 39 9 21 53 22 
38 95 24 49 59 62 19 13 
14 79 64 84 91 26 16 57 
76 9 36 57 5 16 7 36 
76 31 92 21 98 31 14 34 
96 92 31 75 81 29 16 57 
2 70 90 98 68 31 33 76 
84 52 21 13 67 73 92 26 
92 43 45 1 51 79 88 26 
48 21 20 46 23 80 26 56 
46 18 65 24 53 73 54 46 
56 51 95 16 29 15 85 24 
89 78 30 71 66 47 5 93 
76 1 96 6 23 70 60 48 
14 3 19 34 6 52 52 20 
12 21 95 40 41 59 96 75 
18 59 56 84 58 51 84 45 
39 40 20 59 47 91 30 77 
40 88 36 61 5 2 1 56 
43 58 99 19 76 65 32 29 
99 93 75 54 70 46 47 92 
62 29 93 70 75 61 40 2 
34 26 41 95 54 92 65 27 
16 47 37 47 31 22 99 45 
32 72 91 47 66 15 12 62 
48 40 68 61 15 41 95 84 
75 46 12 86 75 28 12 12 
64 53 79 77 20 53 98 93 
77 70 53 95 30 80 87 90 
66 36 41 14 95 20 95 99 
18 67 69 45 14 43 3 1 
95 30 49 20 84 17 30 53 
77 48 53 88 70 94 88 20 
63 57 56 71 64 25 37 31 
84 94 80 41 41 11 96 89 
91 11 15 49 83 9 85 11 
41 49 36 75 12 50 22 2 
53 34 7 34 93 16 14 71 
72 10 62 2 43 40 50 88 
4 17 89 92 99 54 62 67 
51 4 90 63 8 68 89 2 
24 77 28 63 78 87 18 24 
48 87 77 15 32 68 15 12 
54 52 36 43 36 16 48 26 
61 24 49 20 30 8 94 88 
36 84 8 77 33 69 37 1 
53 81 34 30 42 74 40 89 
40 7 62 47 22 90 28 6 
95 8 98 73 72 61 34 46 
18 35 76 57 92 25 54 21 
99 30 89 50 28 63 73 55 
27 52 24 18 3 7 85 32 
54 36 67 9 51 55 3 63 
75 95 13 41 19 51 53 16 
69 60 47 42 65 82 57 55 
54 47 23 21 50 32 1 38 
7 74 31 72 5 50 92 41 
82 16 42 26 91 80 11 27 
20 78 53 33 55 10 31 44 
34 33 8 84 55 64 50 70 
92 76 13 68 92 43 91 87 
86 30 39 71 14 79 3 1 
77 77 9 8 17 55 33 85 
48 36 75 95 33 38 9 81 
28 74 83 62 96 61 86 23 
6 56 21 91 10 50 1 97 
42 35 56 9 94 69 96 53 
52 67 69 2 18 21 46 37 
95 87 61 77 19 72 58 74 
32 98 53 64 28 28 75 84 
83 12 84 40 51 32 52 29 
73 23 77 7 66 16 29 7 
53 21 8 96 87 71 85 80 
27 43 52 24 34 80 90 40 
45 54 33 64 74 59 28 7 
7 79 37 76 58 59 23 73 
30 61 35 63 48 94 47 86 
25 60 75 67 21 13 11 48 
43 92 85 5 71 1 48 86 
27 5 32 37 96 22 88 30 
28 83 99 79 70 8 13 49 
33 9 31 47 98 64 93 8 
64 42 71 43 72 41 33 79 
73 43 92 70 4 11 85 76 
18 41 8 5 46 12 54 34 
28 29 72 77 3 8 97 24 
66 1 70 18 31 99 4 7 
62 30 95 22 25 66 66 22 
45 77 11 61 85 44 38 16 
62 43 99 31 87 49 74 10 
79 52 7 32 19 30 72 96 
78 81 65 92 25 60 84 86 
27 17 6 30 27 74 27 81 
56 62 61 41 31 30 76 91 
8 64 54 44 33 19 53 90 
78 97 74 45 94 5 86 98 
50 70 39 47 25 9 81 21 
3 78 50 97 36 28 48 2 
24 89 28 74 91 88 52 34 
95 65 36 2 45 39 22 98 
76 32 2 14 59 84 59 40 
69 71 10 54 21 52 37 83 
74 62 95 99 33 96 77 87 
28 54 20 41 6 44 29 32 
38 80 34 89 30 77 15 49 
92 3 27 20 29 47 79 88 
76 8 69 59 18 31 32 16 
51 21 35 6 34 30 50 56 
36 78 21 89 58 94 98 72 
83 20 37 64 27 92 18 79 
23 27 8 49 32 21 14 96 
10 1 42 93 6 44 19 37 
50 73 94 89 90 77 58 39 
22 51 22 17 2 1 84 27 
72 11 18 28 79 23 20 15 
21 20 43 65 18 66 71 52 
26 97 35 30 90 3 40 90 
59 14 10 68 62 22 11 11 
60 35 53 9 86 32 43 68 
74 84 92 38 90 12 36 84 
83 66 69 4 47 83 82 77 
25 9 76 63 39 36 24 23 
92 56 11 69 4 76 73 59 
31 86 89 89 66 29 38 31 
15 80 70 66 71 63 29 57 
13 18 46 11 86 59 53 59 
45 17 40 44 99 18 98 4 
23 2 79 57 9 4 3 92 
82 26 57 32 94 23 11 1 
92 12 85 78 77 45 17 32 
68 45 34 26 67 55 3 21 
56 91 55 37 3 52 52 84 
22 70 98 74 68 76 62 85 
4 42 13 90 9 76 35 55 
81 52 32 68 23 19 65 49 
8 3 56 85 57 28 1 30 
40 70 8 28 71 72 12 97 
62 46 90 35 99 73 26 60 
80 33 24 86 3 73 65 27 
23 62 69 18 1 18 65 59 
16 60 46 83 97 93 86 36 
48 46 30 55 88 92 98 80 
28 69 42 50 62 22 75 9 
27 84 28 8 84 44 55 14 
1 64 21 94 68 58 8 5 
21 47 85 55 41 19 64 64 
62 25 67 91 85 96 68 52 
8 68 14 89 81 59 80 45 
18
90 84 71 24 17 95 22 7 
41 62 98 38 78 30 66 91 
50 29 3 71 66 12 29 30 
96 51 56 86 56 45 14 60 
29 42 84 28 55 67 11 8 
2 11 10 86 25 99 50 94 
76 1 33 45 36 71 18 32 
36 17 62 17 58 50 88 95 
53 41 65 65 95 37 5 95 
88 30 69 15 53 71 91 28 
21 6 92 53 42 9 11 22 
37 31 18 11 24 93 50 61 
27 76 3 41 92 14 49 12 
44 62 21 72 87 44 73 12 
89 12 50 61 58 83 3 76 
35 62 95 30 47 74 83 68 
90 87 44 85 34 6 98 73 
96 99 63 30 88 11 89 44 
64 33 35 61 87 50 4 49 
53 23 26 56 55 82 87 99 
76 66 99 49 44 17 12 68 
59 80 59 81 49 63 41 91 
20 34 34 62 73 62 30 63 
91 75 98 94 11 8 70 8 
95 48 35 3 80 48 64 57 
29 90 28 43 3 88 40 97 
9 23 94 98 91 69 9 14 
43 30 63 70 7 35 48 18 
46 15 79 43 37 97 35 69 
86 59 48 51 8 71 8 69 
71 56 23 27 49 17 74 68 
78 40 30 32 78 50 45 30 
10 97 17 83 39 60 14 8 
95 67 58 64 67 94 75 93 
33 38 87 22 91 48 74 67 
56 10 66 49 87 32 97 12 
51 70 93 63 48 28 3 48 
9 41 58 65 8 35 81 26 
1 16 11 82 97 5 61 19 
18 86 99 14 35 56 50 7 
24 58 16 42 60 87 11 39 
57 52 3 54 1 67 75 92 
67 87 78 32 77 22 1 9 
90 66 17 40 53 96 57 26 
61 31 48 3 4 26 56 97 
61 20 11 57 44 66 16 92 
10 97 36 11 82 34 64 88 
83 93 65 63 13 27 80 56 
81 7 12 47 44 26 67 15 
23 9 57 22 74 98 71 97 
90 34 84 83 89 71 37 88 
92 56 50 42 13 10 93 53 
88 48 92 2 80 65 80 53 
31 35 78 15 61 31 19 50 
54 37 88 36 18 63 10 7 
98 91 37 54 93 13 78 47 
72 65 32 13 44 22 44 47 
57 57 69 28 9 27 45 67 
32 90 69 79 16 33 84 10 
62 84 51 2 23 96 26 39 
5 17 31 51 3 67 14 3 
55 82 83 71 55 43 46 33 
38 24 10 41 68 3 73 43 
36 62 74 7 10 19 38 1 
41 8 53 7 59 71 55 98 
66 64 33 81 73 41 28 8 
72 16 50 74 94 89 93 21 
49 5 53 16 93 35 23 77 
24 88 18 91 49 1 43 85 
17 4 94 13 70 69 4 22 
17 91 90 54 47 9 76 28 
19 34 86 94 46 95 3 85 
78 58 5 44 42 19 63 83 
14 48 98 43 87 80 98 77 
40 24 90 72 14 72 60 23 
48 23 39 33 78 50 4 13 
15 63 55 17 45 87 7 88 
52 92 37 72 3 22 46 48 
94 30 70 51 18 90 95 35 
22 88 33 40 34 45 65 20 
27 92 64 90 95 61 77 65 
9 77 61 22 24 37 89 81 
15 74 7 27 15 67 38 66 
10 95 46 50 88 22 35 39 
93 87 94 66 67 97 89 51 
48 90 80 37 95 66 81 92 
25 71 39 63 94 6 56 89 
67 55 21 17 55 20 69 73 
78 33 59 64 68 45 63 55 
15 67 66 80 98 48 83 76 
27 80 64 42 83 7 25 52 
32 27 57 15 79 75 37 1 
28 62 39 30 42 53 31 59 
40 90 48 40 46 18 65 89 
12 6 38 68 42 64 33 68 
28 16 11 45 42 22 11 67 
73 54 69 30 64 66 33 18 
40 88 13 26 85 5 8 69 
54 3 77 69 61 73 72 31 
62 72 5 25 59 89 77 92 
34 36 43 51 45 25 18 54 
13 37 10 67 98 40 3 20 
13 68 59 94 72 23 50 96 
28 97 13 97 79 4 30 68 
7 80 19 5 33 68 47 65 
46 57 45 18 4 47 47 19 
29 52 15 15 37 1 78 2 
99 38 74 28 86 89 75 59 
77 8 10 21 4 33 87 21 
4 20 88 54 49 48 51 16 
30 46 40 22 51 91 82 50 
40 84 85 98 98 68 23 97 
18 83 89 54 75 49 19 62 
43 42 62 69 22 63 32 30 
27 91 87 31 47 73 93 17 
92 77 1 20 68 55 98 92 
79 25 91 79 93 49 28 99 
97 84 54 83 41 8 17 57 
18 74 72 78 91 26 55 53 
87 5 37 19 82 65 33 24 
99 90 7 94 44 55 11 20 
91 59 10 38 61 93 41 60 
80 31 64 23 82 24 17 77 
38 97 67 49 61 11 67 40 
2 89 90 19 43 93 74 78 
30 24 30 92 70 31 53 77 
81 41 96 43 57 38 43 82 
43 38 27 82 62 99 52 66 
94 75 51 92 41 81 34 3 
4 78 82 34 92 27 8 17 
68 33 60 42 82 36 1 33 
85 53 10 13 75 35 48 95 
66 49 59 79 25 37 16 93 
87 77 88 66 82 85 68 58 
75 82 4 44 61 83 70 64 
30 16 65 60 24 21 25 94 
93 59 47 64 16 73 53 23 
40 17 31 18 34 5 12 56 
19 10 38 93 33 43 41 83 
31 48 9 60 66 54 60 2 
37 2 3 52 68 2 88 35 
5 41 50 38 73 83 19 33 
3 83 33 60 69 72 13 71 
24 19 11 74 96 33 44 28 
17
19 74 74 70 28 78 44 10 
42 48 99 58 15 84 84 14 
21 16 32 76 28 90 80 27 
40 2 86 42 47 72 54 31 
97 72 80 48 57 81 39 68 
56 86 94 84 90 10 79 22 
83 76 20 94 62 94 33 45 
75 72 99 64 87 54 36 25 
76 61 42 58 89 72 78 75 
70 82 38 82 98 7 59 81 
79 59 59 99 24 48 25 67 
33 72 40 59 39 4 96 17 
36 71 53 91 25 30 94 13 
16 19 68 15 22 97 34 33 
65 72 4 1 61 89 23 68 
68 10 57 60 86 48 36 89 
7 86 30 76 56 48 90 46 
71 31 45 79 44 11 87 99 
46 81 31 42 17 64 65 3 
82 53 19 28 9 23 24 10 
64 53 13 74 75 24 40 25 
63 20 47 9 41 88 75 92 
70 12 38 2 29 25 65 16 
26 32 19 64 82 70 1 28 
34 76 59 80 71 67 92 83 
63 40 79 67 90 77 26 1 
34 50 49 92 37 37 5 32 
93 31 70 5 81 46 80 79 
83 19 49 25 31 97 64 41 
90 10 64 59 64 37 37 4 
80 37 4 61 72 73 39 61 
29 97 7 13 77 14 48 81 
32 8 90 69 34 42 47 99 
13 6 50 19 30 36 80 63 
2 78 67 88 68 17 93 2 
21 37 90 95 36 44 60 39 
42 25 6 16 60 39 4 46 
41 63 6 15 54 51 99 24 
35 36 28 93 52 60 66 29 
7 16 95 86 23 22 46 40 
25 12 43 95 86 36 67 52 
37 75 19 51 1 69 9 15 
63 34 90 22 46 5 30 10 
70 57 27 60 98 36 7 58 
38 70 71 76 85 87 47 75 
7 98 5 67 27 86 95 54 
18 52 88 61 73 61 25 90 
42 46 7 19 22 88 16 48 
86 63 82 61 27 60 19 54 
6 46 94 36 91 8 19 38 
78 32 72 30 52 51 66 6 
97 26 78 4 48 88 15 53 
22 11 89 82 77 28 33 15 
32 89 47 63 46 48 7 51 
70 72 17 79 96 1 40 71 
63 98 12 91 27 57 25 96 
42 92 26 15 1 76 12 66 
34 62 39 92 43 32 65 60 
61 36 16 1 19 52 4 87 
9 26 92 87 8 21 31 90 
91 48 48 60 56 99 48 1 
8 57 69 98 28 92 66 18 
73 39 88 13 30 53 87 41 
51 31 33 37 38 20 94 29 
63 76 37 60 4 98 10 97 
92 24 59 91 45 73 56 61 
71 62 75 73 33 61 92 3 
56 93 66 17 59 2 47 89 
96 35 92 86 94 88 32 19 
77 72 53 17 35 27 52 11 
67 43 35 73 31 43 91 26 
36 54 45 39 11 24 91 35 
75 43 36 47 81 88 26 11 
97 74 18 53 37 14 48 71 
20 77 53 38 25 76 31 50 
48 12 46 49 27 50 8 14 
35 74 11 85 13 32 73 5 
34 59 38 15 84 6 1 33 
36 24 34 26 10 46 29 98 
97 25 68 29 43 58 39 57 
53 69 85 78 31 59 25 16 
17 14 23 48 8 83 47 69 
69 96 6 32 78 48 73 79 
39 14 31 92 89 34 8 82 
57 21 46 36 79 18 9 44 
20 86 5 36 38 36 91 39 
19 71 14 84 23 85 25 82 
67 54 76 90 90 69 4 89 
20 84 4 5 96 70 19 72 
68 86 35 94 99 63 12 84 
32 84 33 46 29 75 17 85 
32 84 66 5 71 71 91 62 
62 75 87 64 19 83 26 72 
29 77 89 76 13 73 57 33 
1 28 54 13 80 39 55 49 
25 1 90 55 54 52 5 71 
50 67 55 28 76 36 69 93 
19 87 64 65 97 84 47 97 
67 57 91 17 58 9 15 20 
85 59 52 93 53 32 52 70 
97 91 78 44 99 16 63 74 
3 4 78 80 71 24 77 71 
18 82 82 24 39 28 45 24 
99 74 84 7 85 46 12 95 
65 43 57 97 15 19 91 38 
88 68 71 78 46 29 12 36 
87 78 85 35 98 48 67 78 
4 21 36 16 60 34 36 71 
63 72 10 6 43 52 10 88 
34 86 5 45 31 45 86 56 
57 76 78 82 9 30 71 79 
73 32 79 76 87 47 46 5 
44 91 76 19 7 31 47 17 
44 22 64 4 32 27 12 80 
54 65 65 38 37 44 22 11 
40 4 12 80 71 46 37 85 
9 71 22 23 21 79 4 99 
67 97 56 13 54 40 66 44 
55 97 70 3 47 68 57 39 
76 86 50 49 13 98 74 90 
7 40 28 39 1 34 51 91 
2 96 5 63 95 59 4 61 
79 83 38 15 3 93 83 15 
2 91 31 43 11 85 97 79 
33 89 5 23 54 37 32 41 
92 59 64 80 55 67 47 37 
98 89 37 48 62 18 80 74 
86 93 16 55 61 94 18 94 
29 67 79 61 89 41 63 73 
31 88 4 25 27 57 94 57 
25 47 55 6 81 49 99 39 
44 21 88 14 57 23 15 67 
83 81 2 80 12 10 33 2 
54 43 16 92 2 31 12 92 
24 42 8 32 13 5 65 11 
37 64 52 78 86 77 45 10 
1
1 46 38 22 14 99 22 49 
43 18 11 65 2 40 96 2 
22 23 98 7 9 73 81 72 
73 32 47 38 75 31 19 61 
50 4 25 16 35 95 16 46 
69 46 45 5 89 91 13 18 
93 59 19 9 2 88 20 7 
57 78 50 92 42 73 77 95 
6
93 68 90 65 23 48 24 59 
59 90 1 24 49 61 72 25 
92 33 61 25 53 88 41 83 
61 53 31 12 42 50 14 48 
52 30 38 3 56 68 9 12 
38 81 31 47 68 53 16 38 
22 22 6 34 75 27 25 81 
70 55 29 31 75 89 38 46 
40 5 46 56 45 12 73 82 
87 83 71 6 77 79 46 19 
68 97 78 93 40 61 55 37 
20 89 61 50 90 29 41 77 
38 24 97 46 5 96 36 90 
30 97 94 60 75 17 6 13 
74 6 14 77 1 4 73 96 
47 25 97 37 70 88 37 65 
49 49 79 1 29 25 64 10 
13 61 69 77 32 30 85 21 
5 30 41 68 84 47 71 66 
9 62 8 61 72 70 91 92 
99 81 67 56 79 85 70 77 
5 40 60 36 91 62 24 9 
45 84 90 57 90 72 83 12 
84 41 53 5 25 64 15 3 
39 52 40 60 89 48 16 87 
94 41 31 20 69 43 3 97 
5 20 84 46 87 44 93 57 
74 31 96 60 30 43 64 95 
33 30 67 68 66 71 5 94 
96 3 42 28 51 88 56 67 
13 21 45 46 20 10 33 85 
2 38 95 29 60 62 45 35 
74 16 22 48 88 92 94 13 
43 95 49 64 97 97 58 61 
22 7 89 79 1 99 78 42 
14 2 6 19 59 64 9 40 
76 45 68 71 6 39 83 14 
91 30 7 44 36 54 39 79 
7 29 35 72 15 35 53 28 
73 96 78 51 46 72 54 90 
72 90 71 25 39 19 19 31 
19 45 63 92 71 24 65 80 
61 77 92 64 23 15 29 6 
74 32 61 54 6 98 24 28 
22 55 91 2 83 26 95 56 
24 18 66 41 77 61 59 83 
4 74 70 7 52 24 25 97 
23 50 2 66 99 38 13 49

package Lesson_12;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

public class Solution_Queen_Maximum_Score {
	static int map[][], T, N, max, sum;
	static int position[][], row[], value[];
	
	public static boolean check(int r, int c){
		for(int i = 0; i < r; i++){
			if(c == row[i] || (r - i) == (c - row[i]) 
					|| (r-i) == (row[i] - c)) return false;
		}
		return true;
	}
	
	public static void backTrack(int k){
		if(k == 8){
			sum = 0;
			for(int j = 0; j < 8; j++){
				sum += map[j][row[j]];
			}
			if ( max < sum) max = sum;
			return;
		}
		
		for(int i = 0; i < 8; i++){
			if(check(k, i)){
				row[k] = i;
				backTrack(k+1);
			}
		}
	}
	
	public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException{
		System.setIn(new FileInputStream("Queen_Maximum"));
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		T = scanner.nextInt();
		for(int tc = 1; tc <= T; tc++){
			N = scanner.nextInt();
			map = new int[8][8];
			row = new int[8];
			value = new int[N+1];
			for(int k = 1; k <= N; k++){
				for(int i = 0; i < 8; i++){
					for(int j = 0; j < 8; j++){
						map[i][j] = scanner.nextInt();
					}
				}
				max = 0;
				backTrack(0);
				value[k] = max;
				
			}
			System.out.println("Case #" + tc );
			for(int k = 1; k <= N; k++){
				max = 0;
				backTrack(0);
				System.out.println(value[k]);
			}
			
			
		}
	}

}

quân cờ
Trong cờ vua, quân xe là quân có thể di chuyển bất kỳ số ô nào theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

Trong bài toán này, chúng ta sẽ xem xét các bàn cờ nhỏ (nhiều nhất là 4 × 4) cũng có thể chứa các bức tường mà quân xe không thể di chuyển qua đó.

Mục tiêu là đặt càng nhiều quân xe lên bàn cờ càng tốt để không có quân nào có thể bắt được nhau.

Việc bố trí các quân xe là hợp pháp với điều kiện là không có hai quân xe nào nằm trên cùng một hàng ngang hoặc cột dọc trừ khi có ít nhất một bức tường ngăn cách chúng.

Hình ảnh sau đây hiển thị năm hình ảnh của cùng một bảng. Hình đầu tiên là bảng trống, hình thứ hai và thứ ba hiển thị cấu hình hợp pháp, hình thứ tư và thứ năm hiển thị cấu hình không hợp lệ.

Đối với bảng này, số lượng quân tối đa trong một cấu hình hợp pháp là 5; bức tranh thứ hai cho thấy một cách để làm điều đó, nhưng có một số cách khác.

 

Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình, với mô tả về một bàn cờ, tính toán số lượng quân tối đa có thể đặt trên bàn cờ theo cấu hình hợp lệ.

Đầu vào

Dòng đầu tiên nhập vào là số lượng test. Mỗi trường hợp thử nghiệm chứa một mô tả bảng.

Mỗi mô tả bảng bắt đầu bằng một dòng chứa số nguyên dương N là kích thước của bảng; N nhiều nhất là 4.

N dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một hàng của bảng, với dấu '.' biểu thị một không gian mở và chữ hoa 'X' biểu thị một bức tường. Không có khoảng trống trong tập tin đầu vào.

đầu ra

Đối với mỗi trường hợp thử nghiệm, xuất ra một dòng chứa số lượng quân tối đa có thể được đặt trên bảng theo cấu hình hợp pháp.

Lưu ý rằng dòng đầu ra đầu tiên của mỗi ca kiểm thử phải là Case #tn, trong đó tn là số ca kiểm thử.

package Lesson_12;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

public class Chess_rook {
	static int T, N, max, count;
	static char map[][];
	
	public static boolean check(int r, int c){
		for(int i = r; 0 <= i; i--){
			if(map[i][c] == 'X') break;
			if(map[i][c] == 'R') return false;
		}
		
		for(int i = c; 0 <= i; i--){
			if(map[r][i] == 'X') break;
			if(map[r][i] == 'R') return false;
		}
		return true;
	}
	
	public static void backTrack(int k){
		if(k == N*N){
			if(max < count) max = count;
			return;
		}
		
		int r = k/N;
		int c = k%N;
		
			if(check(r, c) && map[r][c] == '.'){
				count++;
				map[r][c] = 'R';
				backTrack(k + 1);
				count--;
				map[r][c] = '.';
			}
			backTrack(k+1);
		}
	
	public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException{
		System.setIn(new FileInputStream("Chess_rook"));
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		T = scanner.nextInt();
		for(int tc = 1; tc <= T; tc++){
			N = scanner.nextInt();
			map = new char[4][4];
				for(int i = 0; i < N; i++){
					String s = scanner.next();
					for(int j = 0; j < N; j++){
						map[i][j] = s.charAt(j);
					}
				}
			max = 0;
			count = 0;
			backTrack(0);
			System.out.println("Case #" + tc );
			System.out.println(max);
		}
	}

}
5000
4
....
....
....
....
4
X...
....
....
....
4
.X..
....
....
....
4
XX..
....
....
....
4
..X.
....
....
....
4
X.X.
....
....
....
4
.XX.
....
....
....
4
XXX.
....
....
....
4
...X
....
....
....
4
X..X
....
....
....
4
.X.X
....
....
....
4
XX.X
....
....
....
4
..XX
....
....
....
4
X.XX
....
....
....
4
.XXX
....
....
....
4
XXXX
....
....
....
4
....
X...
....
....
4
X...
X...
....
....
4
.X..
X...
....
....
4
XX..
X...
....
....
4
..X.
X...
....
....
4
X.X.
X...
....
....
4
.XX.
X...
....
....
4
XXX.
X...
....
....
4
...X
X...
....
....
4
X..X
X...
....
....
4
.X.X
X...
....
....
4
XX.X
X...
....
....
4
..XX
X...
....
....
4
X.XX
X...
....
....
4
.XXX
X...
....
....
4
XXXX
X...
....
....
4
....
.X..
....
....
4
X...
.X..
....
....
4
.X..
.X..
....
....
4
XX..
.X..
....
....
4
..X.
.X..
....
....
4
X.X.
.X..
....
....
4
.XX.
.X..
....
....
4
XXX.
.X..
....
....
4
...X
.X..
....
....
4
X..X
.X..
....
....
4
.X.X
.X..
....
....
4
XX.X
.X..
....
....
4
..XX
.X..
....
....
4
X.XX
.X..
....
....
4
.XXX
.X..
....
....
4
XXXX
.X..
....
....
4
....
XX..
....
....
4
X...
XX..
....
....
4
.X..
XX..
....
....
4
XX..
XX..
....
....
4
..X.
XX..
....
....
4
X.X.
XX..
....
....
4
.XX.
XX..
....
....
4
XXX.
XX..
....
....
4
...X
XX..
....
....
4
X..X
XX..
....
....
4
.X.X
XX..
....
....
4
XX.X
XX..
....
....
4
..XX
XX..
....
....
4
X.XX
XX..
....
....
4
.XXX
XX..
....
....
4
XXXX
XX..
....
....
4
....
..X.
....
....
4
X...
..X.
....
....
4
.X..
..X.
....
....
4
XX..
..X.
....
....
4
..X.
..X.
....
....
4
X.X.
..X.
....
....
4
.XX.
..X.
....
....
4
XXX.
..X.
....
....
4
...X
..X.
....
....
4
X..X
..X.
....
....
4
.X.X
..X.
....
....
4
XX.X
..X.
....
....
4
..XX
..X.
....
....
4
X.XX
..X.
....
....
4
.XXX
..X.
....
....
4
XXXX
..X.
....
....
4
....
X.X.
....
....
4
X...
X.X.
....
....
4
.X..
X.X.
....
....
4
XX..
X.X.
....
....
4
..X.
X.X.
....
....
4
X.X.
X.X.
....
....
4
.XX.
X.X.
....
....
4
XXX.
X.X.
....
....
4
...X
X.X.
....
....
4
X..X
X.X.
....
....
4
.X.X
X.X.
....
....
4
XX.X
X.X.
....
....
4
..XX
X.X.
....
....
4
X.XX
X.X.
....
....
4
.XXX
X.X.
....
....
4
XXXX
X.X.
....
....
4
....
.XX.
....
....
4
X...
.XX.
....
....
4
.X..
.XX.
....
....
4
XX..
.XX.
....
....
4
..X.
.XX.
....
....
4
X.X.
.XX.
....
....
4
.XX.
.XX.
....
....
4
XXX.
.XX.
....
....
4
...X
.XX.
....
....
4
X..X
.XX.
....
....
4
.X.X
.XX.
....
....
4
XX.X
.XX.
....
....
4
..XX
.XX.
....
....
4
X.XX
.XX.
....
....
4
.XXX
.XX.
....
....
4
XXXX
.XX.
....
....
4
....
XXX.
....
....
4
X...
XXX.
....
....
4
.X..
XXX.
....
....
4
XX..
XXX.
....
....
4
..X.
XXX.
....
....
4
X.X.
XXX.
....
....
4
.XX.
XXX.
....
....
4
XXX.
XXX.
....
....
4
...X
XXX.
....
....
4
X..X
XXX.
....
....
4
.X.X
XXX.
....
....
4
XX.X
XXX.
....
....
4
..XX
XXX.
....
....
4
X.XX
XXX.
....
....
4
.XXX
XXX.
....
....
4
XXXX
XXX.
....
....
4
....
...X
....
....
4
X...
...X
....
....
4
.X..
...X
....
....
4
XX..
...X
....
....
4
..X.
...X
....
....
4
X.X.
...X
....
....
4
.XX.
...X
....
....
4
XXX.
...X
....
....
4
...X
...X
....
....
4
X..X
...X
....
....
4
.X.X
...X
....
....
4
XX.X
...X
....
....
4
..XX
...X
....
....
4
X.XX
...X
....
....
4
.XXX
...X
....
....
4
XXXX
...X
....
....
4
....
X..X
....
....
4
X...
X..X
....
....
4
.X..
X..X
....
....
4
XX..
X..X
....
....
4
..X.
X..X
....
....
4
X.X.
X..X
....
....
4
.XX.
X..X
....
....
4
XXX.
X..X
....
....
4
...X
X..X
....
....
4
X..X
X..X
....
....
4
.X.X
X..X
....
....
4
XX.X
X..X
....
....
4
..XX
X..X
....
....
4
X.XX
X..X
....
....
4
.XXX
X..X
....
....
4
XXXX
X..X
....
....
4
....
.X.X
....
....
4
X...
.X.X
....
....
4
.X..
.X.X
....
....
4
XX..
.X.X
....
....
4
..X.
.X.X
....
....
4
X.X.
.X.X
....
....
4
.XX.
.X.X
....
....
4
XXX.
.X.X
....
....
4
...X
.X.X
....
....
4
X..X
.X.X
....
....
4
.X.X
.X.X
....
....
4
XX.X
.X.X
....
....
4
..XX
.X.X
....
....
4
X.XX
.X.X
....
....
4
.XXX
.X.X
....
....
4
XXXX
.X.X
....
....
4
....
XX.X
....
....
4
X...
XX.X
....
....
4
.X..
XX.X
....
....
4
XX..
XX.X
....
....
4
..X.
XX.X
....
....
4
X.X.
XX.X
....
....
4
.XX.
XX.X
....
....
4
XXX.
XX.X
....
....
4
...X
XX.X
....
....
4
X..X
XX.X
....
....
4
.X.X
XX.X
....
....
4
XX.X
XX.X
....
....
4
..XX
XX.X
....
....
4
X.XX
XX.X
....
....
4
.XXX
XX.X
....
....
4
XXXX
XX.X
....
....
4
....
..XX
....
....
4
X...
..XX
....
....
4
.X..
..XX
....
....
4
XX..
..XX
....
....
4
..X.
..XX
....
....
4
X.X.
..XX
....
....
4
.XX.
..XX
....
....
4
XXX.
..XX
....
....
4
...X
..XX
....
....
4
X..X
..XX
....
....
4
.X.X
..XX
....
....
4
XX.X
..XX
....
....
4
..XX
..XX
....
....
4
X.XX
..XX
....
....
4
.XXX
..XX
....
....
4
XXXX
..XX
....
....
4
....
X.XX
....
....
4
X...
X.XX
....
....
4
.X..
X.XX
....
....
4
XX..
X.XX
....
....
4
..X.
X.XX
....
....
4
X.X.
X.XX
....
....
4
.XX.
X.XX
....
....
4
XXX.
X.XX
....
....
4
...X
X.XX
....
....
4
X..X
X.XX
....
....
4
.X.X
X.XX
....
....
4
XX.X
X.XX
....
....
4
..XX
X.XX
....
....
4
X.XX
X.XX
....
....
4
.XXX
X.XX
....
....
4
XXXX
X.XX
....
....
4
....
.XXX
....
....
4
X...
.XXX
....
....
4
.X..
.XXX
....
....
4
XX..
.XXX
....
....
4
..X.
.XXX
....
....
4
X.X.
.XXX
....
....
4
.XX.
.XXX
....
....
4
XXX.
.XXX
....
....
4
...X
.XXX
....
....
4
X..X
.XXX
....
....
4
.X.X
.XXX
....
....
4
XX.X
.XXX
....
....
4
..XX
.XXX
....
....
4
X.XX
.XXX
....
....
4
.XXX
.XXX
....
....
4
XXXX
.XXX
....
....
4
....
XXXX
....
....
4
X...
XXXX
....
....
4
.X..
XXXX
....
....
4
XX..
XXXX
....
....
4
..X.
XXXX
....
....
4
X.X.
XXXX
....
....
4
.XX.
XXXX
....
....
4
XXX.
XXXX
....
....
4
...X
XXXX
....
....
4
X..X
XXXX
....
....
4
.X.X
XXXX
....
....
4
XX.X
XXXX
....
....
4
..XX
XXXX
....
....
4
X.XX
XXXX
....
....
4
.XXX
XXXX
....
....
4
XXXX
XXXX
....
....
4
....
....
X...
....
4
X...
....
X...
....
4
.X..
....
X...
....
4
XX..
....
X...
....
4
..X.
....
X...
....
4
X.X.
....
X...
....
4
.XX.
....
X...
....
4
XXX.
....
X...
....
4
...X
....
X...
....
4
X..X
....
X...
....
4
.X.X
....
X...
....
4
XX.X
....
X...
....
4
..XX
....
X...
....
4
X.XX
....
X...
....
4
.XXX
....
X...
....
4
XXXX
....
X...
....
4
....
X...
X...
....
4
X...
X...
X...
....
4
.X..
X...
X...
....
4
XX..
X...
X...
....
4
..X.
X...
X...
....
4
X.X.
X...
X...
....
4
.XX.
X...
X...
....
4
XXX.
X...
X...
....
4
...X
X...
X...
....
4
X..X
X...
X...
....
4
.X.X
X...
X...
....
4
XX.X
X...
X...
....
4
..XX
X...
X...
....
4
X.XX
X...
X...
....
4
.XXX
X...
X...
....
4
XXXX
X...
X...
....
4
....
.X..
X...
....
4
X...
.X..
X...
....
4
.X..
.X..
X...
....
4
XX..
.X..
X...
....
4
..X.
.X..
X...
....
4
X.X.
.X..
X...
....
4
.XX.
.X..
X...
....
4
XXX.
.X..
X...
....
4
...X
.X..
X...
....
4
X..X
.X..
X...
....
4
.X.X
.X..
X...
....
4
XX.X
.X..
X...
....
4
..XX
.X..
X...
....
4
X.XX
.X..
X...
....
4
.XXX
.X..
X...
....
4
XXXX
.X..
X...
....
4
....
XX..
X...
....
4
X...
XX..
X...
....
4
.X..
XX..
X...
....
4
XX..
XX..
X...
....
4
..X.
XX..
X...
....
4
X.X.
XX..
X...
....
4
.XX.
XX..
X...
....
4
XXX.
XX..
X...
....
4
...X
XX..
X...
....
4
X..X
XX..
X...
....
4
.X.X
XX..
X...
....
4
XX.X
XX..
X...
....
4
..XX
XX..
X...
....
4
X.XX
XX..
X...
....
4
.XXX
XX..
X...
....
4
XXXX
XX..
X...
....
4
....
..X.
X...
....
4
X...
..X.
X...
....
4
.X..
..X.
X...
....
4
XX..
..X.
X...
....
4
..X.
..X.
X...
....
4
X.X.
..X.
X...
....
4
.XX.
..X.
X...
....
4
XXX.
..X.
X...
....
4
...X
..X.
X...
....
4
X..X
..X.
X...
....
4
.X.X
..X.
X...
....
4
XX.X
..X.
X...
....
4
..XX
..X.
X...
....
4
X.XX
..X.
X...
....
4
.XXX
..X.
X...
....
4
XXXX
..X.
X...
....
4
....
X.X.
X...
....
4
X...
X.X.
X...
....
4
.X..
X.X.
X...
....
4
XX..
X.X.
X...
....
4
..X.
X.X.
X...
....
4
X.X.
X.X.
X...
....
4
.XX.
X.X.
X...
....
4
XXX.
X.X.
X...
....
4
...X
X.X.
X...
....
4
X..X
X.X.
X...
....
4
.X.X
X.X.
X...
....
4
XX.X
X.X.
X...
....
4
..XX
X.X.
X...
....
4
X.XX
X.X.
X...
....
4
.XXX
X.X.
X...
....
4
XXXX
X.X.
X...
....
4
....
.XX.
X...
....
4
X...
.XX.
X...
....
4
.X..
.XX.
X...
....
4
XX..
.XX.
X...
....
4
..X.
.XX.
X...
....
4
X.X.
.XX.
X...
....
4
.XX.
.XX.
X...
....
4
XXX.
.XX.
X...
....
4
...X
.XX.
X...
....
4
X..X
.XX.
X...
....
4
.X.X
.XX.
X...
....
4
XX.X
.XX.
X...
....
4
..XX
.XX.
X...
....
4
X.XX
.XX.
X...
....
4
.XXX
.XX.
X...
....
4
XXXX
.XX.
X...
....
4
....
XXX.
X...
....
4
X...
XXX.
X...
....
4
.X..
XXX.
X...
....
4
XX..
XXX.
X...
....
4
..X.
XXX.
X...
....
4
X.X.
XXX.
X...
....
4
.XX.
XXX.
X...
....
4
XXX.
XXX.
X...
....
4
...X
XXX.
X...
....
4
X..X
XXX.
X...
....
4
.X.X
XXX.
X...
....
4
XX.X
XXX.
X...
....
4
..XX
XXX.
X...
....
4
X.XX
XXX.
X...
....
4
.XXX
XXX.
X...
....
4
XXXX
XXX.
X...
....
4
....
...X
X...
....
4
X...
...X
X...
....
4
.X..
...X
X...
....
4
XX..
...X
X...
....
4
..X.
...X
X...
....
4
X.X.
...X
X...
....
4
.XX.
...X
X...
....
4
XXX.
...X
X...
....
4
...X
...X
X...
....
4
X..X
...X
X...
....
4
.X.X
...X
X...
....
4
XX.X
...X
X...
....
4
..XX
...X
X...
....
4
X.XX
...X
X...
....
4
.XXX
...X
X...
....
4
XXXX
...X
X...
....
4
....
X..X
X...
....
4
X...
X..X
X...
....
4
.X..
X..X
X...
....
4
XX..
X..X
X...
....
4
..X.
X..X
X...
....
4
X.X.
X..X
X...
....
4
.XX.
X..X
X...
....
4
XXX.
X..X
X...
....
4
...X
X..X
X...
....
4
X..X
X..X
X...
....
4
.X.X
X..X
X...
....
4
XX.X
X..X
X...
....
4
..XX
X..X
X...
....
4
X.XX
X..X
X...
....
4
.XXX
X..X
X...
....
4
XXXX
X..X
X...
....
4
....
.X.X
X...
....
4
X...
.X.X
X...
....
4
.X..
.X.X
X...
....
4
XX..
.X.X
X...
....
4
..X.
.X.X
X...
....
4
X.X.
.X.X
X...
....
4
.XX.
.X.X
X...
....
4
XXX.
.X.X
X...
....
4
...X
.X.X
X...
....
4
X..X
.X.X
X...
....
4
.X.X
.X.X
X...
....
4
XX.X
.X.X
X...
....
4
..XX
.X.X
X...
....
4
X.XX
.X.X
X...
....
4
.XXX
.X.X
X...
....
4
XXXX
.X.X
X...
....
4
....
XX.X
X...
....
4
X...
XX.X
X...
....
4
.X..
XX.X
X...
....
4
XX..
XX.X
X...
....
4
..X.
XX.X
X...
....
4
X.X.
XX.X
X...
....
4
.XX.
XX.X
X...
....
4
XXX.
XX.X
X...
....
4
...X
XX.X
X...
....
4
X..X
XX.X
X...
....
4
.X.X
XX.X
X...
....
4
XX.X
XX.X
X...
....
4
..XX
XX.X
X...
....
4
X.XX
XX.X
X...
....
4
.XXX
XX.X
X...
....
4
XXXX
XX.X
X...
....
4
....
..XX
X...
....
4
X...
..XX
X...
....
4
.X..
..XX
X...
....
4
XX..
..XX
X...
....
4
..X.
..XX
X...
....
4
X.X.
..XX
X...
....
4
.XX.
..XX
X...
....
4
XXX.
..XX
X...
....
4
...X
..XX
X...
....
4
X..X
..XX
X...
....
4
.X.X
..XX
X...
....
4
XX.X
..XX
X...
....
4
..XX
..XX
X...
....
4
X.XX
..XX
X...
....
4
.XXX
..XX
X...
....
4
XXXX
..XX
X...
....
4
....
X.XX
X...
....
4
X...
X.XX
X...
....
4
.X..
X.XX
X...
....
4
XX..
X.XX
X...
....
4
..X.
X.XX
X...
....
4
X.X.
X.XX
X...
....
4
.XX.
X.XX
X...
....
4
XXX.
X.XX
X...
....
4
...X
X.XX
X...
....
4
X..X
X.XX
X...
....
4
.X.X
X.XX
X...
....
4
XX.X
X.XX
X...
....
4
..XX
X.XX
X...
....
4
X.XX
X.XX
X...
....
4
.XXX
X.XX
X...
....
4
XXXX
X.XX
X...
....
4
....
.XXX
X...
....
4
X...
.XXX
X...
....
4
.X..
.XXX
X...
....
4
XX..
.XXX
X...
....
4
..X.
.XXX
X...
....
4
X.X.
.XXX
X...
....
4
.XX.
.XXX
X...
....
4
XXX.
.XXX
X...
....
4
...X
.XXX
X...
....
4
X..X
.XXX
X...
....
4
.X.X
.XXX
X...
....
4
XX.X
.XXX
X...
....
4
..XX
.XXX
X...
....
4
X.XX
.XXX
X...
....
4
.XXX
.XXX
X...
....
4
XXXX
.XXX
X...
....
4
....
XXXX
X...
....
4
X...
XXXX
X...
....
4
.X..
XXXX
X...
....
4
XX..
XXXX
X...
....
4
..X.
XXXX
X...
....
4
X.X.
XXXX
X...
....
4
.XX.
XXXX
X...
....
4
XXX.
XXXX
X...
....
4
...X
XXXX
X...
....
4
X..X
XXXX
X...
....
4
.X.X
XXXX
X...
....
4
XX.X
XXXX
X...
....
4
..XX
XXXX
X...
....
4
X.XX
XXXX
X...
....
4
.XXX
XXXX
X...
....
4
XXXX
XXXX
X...
....
4
....
....
.X..
....
4
X...
....
.X..
....
4
.X..
....
.X..
....
4
XX..
....
.X..
....
4
..X.
....
.X..
....
4
X.X.
....
.X..
....
4
.XX.
....
.X..
....
4
XXX.
....
.X..
....
4
...X
....
.X..
....
4
X..X
....
.X..
....
4
.X.X
....
.X..
....
4
XX.X
....
.X..
....
4
..XX
....
.X..
....
4
X.XX
....
.X..
....
4
.XXX
....
.X..
....
4
XXXX
....
.X..
....
4
....
X...
.X..
....
4
X...
X...
.X..
....
4
.X..
X...
.X..
....
4
XX..
X...
.X..
....
4
..X.
X...
.X..
....
4
X.X.
X...
.X..
....
4
.XX.
X...
.X..
....
4
XXX.
X...
.X..
....
4
...X
X...
.X..
....
4
X..X
X...
.X..
....
4
.X.X
X...
.X..
....
4
XX.X
X...
.X..
....
4
..XX
X...
.X..
....
4
X.XX
X...
.X..
....
4
.XXX
X...
.X..
....
4
XXXX
X...
.X..
....
4
....
.X..
.X..
....
4
X...
.X..
.X..
....
4
.X..
.X..
.X..
....
4
XX..
.X..
.X..
....
4
..X.
.X..
.X..
....
4
X.X.
.X..
.X..
....
4
.XX.
.X..
.X..
....
4
XXX.
.X..
.X..
....
4
...X
.X..
.X..
....
4
X..X
.X..
.X..
....
4
.X.X
.X..
.X..
....
4
XX.X
.X..
.X..
....
4
..XX
.X..
.X..
....
4
X.XX
.X..
.X..
....
4
.XXX
.X..
.X..
....
4
XXXX
.X..
.X..
....
4
....
XX..
.X..
....
4
X...
XX..
.X..
....
4
.X..
XX..
.X..
....
4
XX..
XX..
.X..
....
4
..X.
XX..
.X..
....
4
X.X.
XX..
.X..
....
4
.XX.
XX..
.X..
....
4
XXX.
XX..
.X..
....
4
...X
XX..
.X..
....
4
X..X
XX..
.X..
....
4
.X.X
XX..
.X..
....
4
XX.X
XX..
.X..
....
4
..XX
XX..
.X..
....
4
X.XX
XX..
.X..
....
4
.XXX
XX..
.X..
....
4
XXXX
XX..
.X..
....
4
....
..X.
.X..
....
4
X...
..X.
.X..
....
4
.X..
..X.
.X..
....
4
XX..
..X.
.X..
....
4
..X.
..X.
.X..
....
4
X.X.
..X.
.X..
....
4
.XX.
..X.
.X..
....
4
XXX.
..X.
.X..
....
4
...X
..X.
.X..
....
4
X..X
..X.
.X..
....
4
.X.X
..X.
.X..
....
4
XX.X
..X.
.X..
....
4
..XX
..X.
.X..
....
4
X.XX
..X.
.X..
....
4
.XXX
..X.
.X..
....
4
XXXX
..X.
.X..
....
4
....
X.X.
.X..
....
4
X...
X.X.
.X..
....
4
.X..
X.X.
.X..
....
4
XX..
X.X.
.X..
....
4
..X.
X.X.
.X..
....
4
X.X.
X.X.
.X..
....
4
.XX.
X.X.
.X..
....
4
XXX.
X.X.
.X..
....
4
...X
X.X.
.X..
....
4
X..X
X.X.
.X..
....
4
.X.X
X.X.
.X..
....
4
XX.X
X.X.
.X..
....
4
..XX
X.X.
.X..
....
4
X.XX
X.X.
.X..
....
4
.XXX
X.X.
.X..
....
4
XXXX
X.X.
.X..
....
4
....
.XX.
.X..
....
4
X...
.XX.
.X..
....
4
.X..
.XX.
.X..
....
4
XX..
.XX.
.X..
....
4
..X.
.XX.
.X..
....
4
X.X.
.XX.
.X..
....
4
.XX.
.XX.
.X..
....
4
XXX.
.XX.
.X..
....
4
...X
.XX.
.X..
....
4
X..X
.XX.
.X..
....
4
.X.X
.XX.
.X..
....
4
XX.X
.XX.
.X..
....
4
..XX
.XX.
.X..
....
4
X.XX
.XX.
.X..
....
4
.XXX
.XX.
.X..
....
4
XXXX
.XX.
.X..
....
4
....
XXX.
.X..
....
4
X...
XXX.
.X..
....
4
.X..
XXX.
.X..
....
4
XX..
XXX.
.X..
....
4
..X.
XXX.
.X..
....
4
X.X.
XXX.
.X..
....
4
.XX.
XXX.
.X..
....
4
XXX.
XXX.
.X..
....
4
...X
XXX.
.X..
....
4
X..X
XXX.
.X..
....
4
.X.X
XXX.
.X..
....
4
XX.X
XXX.
.X..
....
4
..XX
XXX.
.X..
....
4
X.XX
XXX.
.X..
....
4
.XXX
XXX.
.X..
....
4
XXXX
XXX.
.X..
....
4
....
...X
.X..
....
4
X...
...X
.X..
....
4
.X..
...X
.X..
....
4
XX..
...X
.X..
....
4
..X.
...X
.X..
....
4
X.X.
...X
.X..
....
4
.XX.
...X
.X..
....
4
XXX.
...X
.X..
....
4
...X
...X
.X..
....
4
X..X
...X
.X..
....
4
.X.X
...X
.X..
....
4
XX.X
...X
.X..
....
4
..XX
...X
.X..
....
4
X.XX
...X
.X..
....
4
.XXX
...X
.X..
....
4
XXXX
...X
.X..
....
4
....
X..X
.X..
....
4
X...
X..X
.X..
....
4
.X..
X..X
.X..
....
4
XX..
X..X
.X..
....
4
..X.
X..X
.X..
....
4
X.X.
X..X
.X..
....
4
.XX.
X..X
.X..
....
4
XXX.
X..X
.X..
....
4
...X
X..X
.X..
....
4
X..X
X..X
.X..
....
4
.X.X
X..X
.X..
....
4
XX.X
X..X
.X..
....
4
..XX
X..X
.X..
....
4
X.XX
X..X
.X..
....
4
.XXX
X..X
.X..
....
4
XXXX
X..X
.X..
....
4
....
.X.X
.X..
....
4
X...
.X.X
.X..
....
4
.X..
.X.X
.X..
....
4
XX..
.X.X
.X..
....
4
..X.
.X.X
.X..
....
4
X.X.
.X.X
.X..
....
4
.XX.
.X.X
.X..
....
4
XXX.
.X.X
.X..
....
4
...X
.X.X
.X..
....
4
X..X
.X.X
.X..
....
4
.X.X
.X.X
.X..
....
4
XX.X
.X.X
.X..
....
4
..XX
.X.X
.X..
....
4
X.XX
.X.X
.X..
....
4
.XXX
.X.X
.X..
....
4
XXXX
.X.X
.X..
....
4
....
XX.X
.X..
....
4
X...
XX.X
.X..
....
4
.X..
XX.X
.X..
....
4
XX..
XX.X
.X..
....
4
..X.
XX.X
.X..
....
4
X.X.
XX.X
.X..
....
4
.XX.
XX.X
.X..
....
4
XXX.
XX.X
.X..
....
4
...X
XX.X
.X..
....
4
X..X
XX.X
.X..
....
4
.X.X
XX.X
.X..
....
4
XX.X
XX.X
.X..
....
4
..XX
XX.X
.X..
....
4
X.XX
XX.X
.X..
....
4
.XXX
XX.X
.X..
....
4
XXXX
XX.X
.X..
....
4
....
..XX
.X..
....
4
X...
..XX
.X..
....
4
.X..
..XX
.X..
....
4
XX..
..XX
.X..
....
4
..X.
..XX
.X..
....
4
X.X.
..XX
.X..
....
4
.XX.
..XX
.X..
....
4
XXX.
..XX
.X..
....
4
...X
..XX
.X..
....
4
X..X
..XX
.X..
....
4
.X.X
..XX
.X..
....
4
XX.X
..XX
.X..
....
4
..XX
..XX
.X..
....
4
X.XX
..XX
.X..
....
4
.XXX
..XX
.X..
....
4
XXXX
..XX
.X..
....
4
....
X.XX
.X..
....
4
X...
X.XX
.X..
....
4
.X..
X.XX
.X..
....
4
XX..
X.XX
.X..
....
4
..X.
X.XX
.X..
....
4
X.X.
X.XX
.X..
....
4
.XX.
X.XX
.X..
....
4
XXX.
X.XX
.X..
....
4
...X
X.XX
.X..
....
4
X..X
X.XX
.X..
....
4
.X.X
X.XX
.X..
....
4
XX.X
X.XX
.X..
....
4
..XX
X.XX
.X..
....
4
X.XX
X.XX
.X..
....
4
.XXX
X.XX
.X..
....
4
XXXX
X.XX
.X..
....
4
....
.XXX
.X..
....
4
X...
.XXX
.X..
....
4
.X..
.XXX
.X..
....
4
XX..
.XXX
.X..
....
4
..X.
.XXX
.X..
....
4
X.X.
.XXX
.X..
....
4
.XX.
.XXX
.X..
....
4
XXX.
.XXX
.X..
....
4
...X
.XXX
.X..
....
4
X..X
.XXX
.X..
....
4
.X.X
.XXX
.X..
....
4
XX.X
.XXX
.X..
....
4
..XX
.XXX
.X..
....
4
X.XX
.XXX
.X..
....
4
.XXX
.XXX
.X..
....
4
XXXX
.XXX
.X..
....
4
....
XXXX
.X..
....
4
X...
XXXX
.X..
....
4
.X..
XXXX
.X..
....
4
XX..
XXXX
.X..
....
4
..X.
XXXX
.X..
....
4
X.X.
XXXX
.X..
....
4
.XX.
XXXX
.X..
....
4
XXX.
XXXX
.X..
....
4
...X
XXXX
.X..
....
4
X..X
XXXX
.X..
....
4
.X.X
XXXX
.X..
....
4
XX.X
XXXX
.X..
....
4
..XX
XXXX
.X..
....
4
X.XX
XXXX
.X..
....
4
.XXX
XXXX
.X..
....
4
XXXX
XXXX
.X..
....
4
....
....
XX..
....
4
X...
....
XX..
....
4
.X..
....
XX..
....
4
XX..
....
XX..
....
4
..X.
....
XX..
....
4
X.X.
....
XX..
....
4
.XX.
....
XX..
....
4
XXX.
....
XX..
....
4
...X
....
XX..
....
4
X..X
....
XX..
....
4
.X.X
....
XX..
....
4
XX.X
....
XX..
....
4
..XX
....
XX..
....
4
X.XX
....
XX..
....
4
.XXX
....
XX..
....
4
XXXX
....
XX..
....
4
....
X...
XX..
....
4
X...
X...
XX..
....
4
.X..
X...
XX..
....
4
XX..
X...
XX..
....
4
..X.
X...
XX..
....
4
X.X.
X...
XX..
....
4
.XX.
X...
XX..
....
4
XXX.
X...
XX..
....
4
...X
X...
XX..
....
4
X..X
X...
XX..
....
4
.X.X
X...
XX..
....
4
XX.X
X...
XX..
....
4
..XX
X...
XX..
....
4
X.XX
X...
XX..
....
4
.XXX
X...
XX..
....
4
XXXX
X...
XX..
....
4
....
.X..
XX..
....
4
X...
.X..
XX..
....
4
.X..
.X..
XX..
....
4
XX..
.X..
XX..
....
4
..X.
.X..
XX..
....
4
X.X.
.X..
XX..
....
4
.XX.
.X..
XX..
....
4
XXX.
.X..
XX..
....
4
...X
.X..
XX..
....
4
X..X
.X..
XX..
....
4
.X.X
.X..
XX..
....
4
XX.X
.X..
XX..
....
4
..XX
.X..
XX..
....
4
X.XX
.X..
XX..
....
4
.XXX
.X..
XX..
....
4
XXXX
.X..
XX..
....
4
....
XX..
XX..
....
4
X...
XX..
XX..
....
4
.X..
XX..
XX..
....
4
XX..
XX..
XX..
....
4
..X.
XX..
XX..
....
4
X.X.
XX..
XX..
....
4
.XX.
XX..
XX..
....
4
XXX.
XX..
XX..
....
4
...X
XX..
XX..
....
4
X..X
XX..
XX..
....
4
.X.X
XX..
XX..
....
4
XX.X
XX..
XX..
....
4
..XX
XX..
XX..
....
4
X.XX
XX..
XX..
....
4
.XXX
XX..
XX..
....
4
XXXX
XX..
XX..
....
4
....
..X.
XX..
....
4
X...
..X.
XX..
....
4
.X..
..X.
XX..
....
4
XX..
..X.
XX..
....
4
..X.
..X.
XX..
....
4
X.X.
..X.
XX..
....
4
.XX.
..X.
XX..
....
4
XXX.
..X.
XX..
....
4
...X
..X.
XX..
....
4
X..X
..X.
XX..
....
4
.X.X
..X.
XX..
....
4
XX.X
..X.
XX..
....
4
..XX
..X.
XX..
....
4
X.XX
..X.
XX..
....
4
.XXX
..X.
XX..
....
4
XXXX
..X.
XX..
....
4
....
X.X.
XX..
....
4
X...
X.X.
XX..
....
4
.X..
X.X.
XX..
....
4
XX..
X.X.
XX..
....
4
..X.
X.X.
XX..
....
4
X.X.
X.X.
XX..
....
4
.XX.
X.X.
XX..
....
4
XXX.
X.X.
XX..
....
4
...X
X.X.
XX..
....
4
X..X
X.X.
XX..
....
4
.X.X
X.X.
XX..
....
4
XX.X
X.X.
XX..
....
4
..XX
X.X.
XX..
....
4
X.XX
X.X.
XX..
....
4
.XXX
X.X.
XX..
....
4
XXXX
X.X.
XX..
....
4
....
.XX.
XX..
....
4
X...
.XX.
XX..
....
4
.X..
.XX.
XX..
....
4
XX..
.XX.
XX..
....
4
..X.
.XX.
XX..
....
4
X.X.
.XX.
XX..
....
4
.XX.
.XX.
XX..
....
4
XXX.
.XX.
XX..
....
4
...X
.XX.
XX..
....
4
X..X
.XX.
XX..
....
4
.X.X
.XX.
XX..
....
4
XX.X
.XX.
XX..
....
4
..XX
.XX.
XX..
....
4
X.XX
.XX.
XX..
....
4
.XXX
.XX.
XX..
....
4
XXXX
.XX.
XX..
....
4
....
XXX.
XX..
....
4
X...
XXX.
XX..
....
4
.X..
XXX.
XX..
....
4
XX..
XXX.
XX..
....
4
..X.
XXX.
XX..
....
4
X.X.
XXX.
XX..
....
4
.XX.
XXX.
XX..
....
4
XXX.
XXX.
XX..
....
4
...X
XXX.
XX..
....
4
X..X
XXX.
XX..
....
4
.X.X
XXX.
XX..
....
4
XX.X
XXX.
XX..
....
4
..XX
XXX.
XX..
....
4
X.XX
XXX.
XX..
....
4
.XXX
XXX.
XX..
....
4
XXXX
XXX.
XX..
....
4
....
...X
XX..
....
4
X...
...X
XX..
....
4
.X..
...X
XX..
....
4
XX..
...X
XX..
....
4
..X.
...X
XX..
....
4
X.X.
...X
XX..
....
4
.XX.
...X
XX..
....
4
XXX.
...X
XX..
....
4
...X
...X
XX..
....
4
X..X
...X
XX..
....
4
.X.X
...X
XX..
....
4
XX.X
...X
XX..
....
4
..XX
...X
XX..
....
4
X.XX
...X
XX..
....
4
.XXX
...X
XX..
....
4
XXXX
...X
XX..
....
4
....
X..X
XX..
....
4
X...
X..X
XX..
....
4
.X..
X..X
XX..
....
4
XX..
X..X
XX..
....
4
..X.
X..X
XX..
....
4
X.X.
X..X
XX..
....
4
.XX.
X..X
XX..
....
4
XXX.
X..X
XX..
....
4
...X
X..X
XX..
....
4
X..X
X..X
XX..
....
4
.X.X
X..X
XX..
....
4
XX.X
X..X
XX..
....
4
..XX
X..X
XX..
....
4
X.XX
X..X
XX..
....
4
.XXX
X..X
XX..
....
4
XXXX
X..X
XX..
....
4
....
.X.X
XX..
....
4
X...
.X.X
XX..
....
4
.X..
.X.X
XX..
....
4
XX..
.X.X
XX..
....
4
..X.
.X.X
XX..
....
4
X.X.
.X.X
XX..
....
4
.XX.
.X.X
XX..
....
4
XXX.
.X.X
XX..
....
4
...X
.X.X
XX..
....
4
X..X
.X.X
XX..
....
4
.X.X
.X.X
XX..
....
4
XX.X
.X.X
XX..
....
4
..XX
.X.X
XX..
....
4
X.XX
.X.X
XX..
....
4
.XXX
.X.X
XX..
....
4
XXXX
.X.X
XX..
....
4
....
XX.X
XX..
....
4
X...
XX.X
XX..
....
4
.X..
XX.X
XX..
....
4
XX..
XX.X
XX..
....
4
..X.
XX.X
XX..
....
4
X.X.
XX.X
XX..
....
4
.XX.
XX.X
XX..
....
4
XXX.
XX.X
XX..
....
4
...X
XX.X
XX..
....
4
X..X
XX.X
XX..
....
4
.X.X
XX.X
XX..
....
4
XX.X
XX.X
XX..
....
4
..XX
XX.X
XX..
....
4
X.XX
XX.X
XX..
....
4
.XXX
XX.X
XX..
....
4
XXXX
XX.X
XX..
....
4
....
..XX
XX..
....
4
X...
..XX
XX..
....
4
.X..
..XX
XX..
....
4
XX..
..XX
XX..
....
4
..X.
..XX
XX..
....
4
X.X.
..XX
XX..
....
4
.XX.
..XX
XX..
....
4
XXX.
..XX
XX..
....
4
...X
..XX
XX..
....
4
X..X
..XX
XX..
....
4
.X.X
..XX
XX..
....
4
XX.X
..XX
XX..
....
4
..XX
..XX
XX..
....
4
X.XX
..XX
XX..
....
4
.XXX
..XX
XX..
....
4
XXXX
..XX
XX..
....
4
....
X.XX
XX..
....
4
X...
X.XX
XX..
....
4
.X..
X.XX
XX..
....
4
XX..
X.XX
XX..
....
4
..X.
X.XX
XX..
....
4
X.X.
X.XX
XX..
....
4
.XX.
X.XX
XX..
....
4
XXX.
X.XX
XX..
....
4
...X
X.XX
XX..
....
4
X..X
X.XX
XX..
....
4
.X.X
X.XX
XX..
....
4
XX.X
X.XX
XX..
....
4
..XX
X.XX
XX..
....
4
X.XX
X.XX
XX..
....
4
.XXX
X.XX
XX..
....
4
XXXX
X.XX
XX..
....
4
....
.XXX
XX..
....
4
X...
.XXX
XX..
....
4
.X..
.XXX
XX..
....
4
XX..
.XXX
XX..
....
4
..X.
.XXX
XX..
....
4
X.X.
.XXX
XX..
....
4
.XX.
.XXX
XX..
....
4
XXX.
.XXX
XX..
....
4
...X
.XXX
XX..
....
4
X..X
.XXX
XX..
....
4
.X.X
.XXX
XX..
....
4
XX.X
.XXX
XX..
....
4
..XX
.XXX
XX..
....
4
X.XX
.XXX
XX..
....
4
.XXX
.XXX
XX..
....
4
XXXX
.XXX
XX..
....
4
....
XXXX
XX..
....
4
X...
XXXX
XX..
....
4
.X..
XXXX
XX..
....
4
XX..
XXXX
XX..
....
4
..X.
XXXX
XX..
....
4
X.X.
XXXX
XX..
....
4
.XX.
XXXX
XX..
....
4
XXX.
XXXX
XX..
....
4
...X
XXXX
XX..
....
4
X..X
XXXX
XX..
....
4
.X.X
XXXX
XX..
....
4
XX.X
XXXX
XX..
....
4
..XX
XXXX
XX..
....
4
X.XX
XXXX
XX..
....
4
.XXX
XXXX
XX..
....
4
XXXX
XXXX
XX..
....
4
....
....
..X.
....
4
X...
....
..X.
....
4
.X..
....
..X.
....
4
XX..
....
..X.
....
4
..X.
....
..X.
....
4
X.X.
....
..X.
....
4
.XX.
....
..X.
....
4
XXX.
....
..X.
....
4
...X
....
..X.
....
4
X..X
....
..X.
....
4
.X.X
....
..X.
....
4
XX.X
....
..X.
....
4
..XX
....
..X.
....
4
X.XX
....
..X.
....
4
.XXX
....
..X.
....
4
XXXX
....
..X.
....
4
....
X...
..X.
....
4
X...
X...
..X.
....
4
.X..
X...
..X.
....
4
XX..
X...
..X.
....
4
..X.
X...
..X.
....
4
X.X.
X...
..X.
....
4
.XX.
X...
..X.
....
4
XXX.
X...
..X.
....
4
...X
X...
..X.
....
4
X..X
X...
..X.
....
4
.X.X
X...
..X.
....
4
XX.X
X...
..X.
....
4
..XX
X...
..X.
....
4
X.XX
X...
..X.
....
4
.XXX
X...
..X.
....
4
XXXX
X...
..X.
....
4
....
.X..
..X.
....
4
X...
.X..
..X.
....
4
.X..
.X..
..X.
....
4
XX..
.X..
..X.
....
4
..X.
.X..
..X.
....
4
X.X.
.X..
..X.
....
4
.XX.
.X..
..X.
....
4
XXX.
.X..
..X.
....
4
...X
.X..
..X.
....
4
X..X
.X..
..X.
....
4
.X.X
.X..
..X.
....
4
XX.X
.X..
..X.
....
4
..XX
.X..
..X.
....
4
X.XX
.X..
..X.
....
4
.XXX
.X..
..X.
....
4
XXXX
.X..
..X.
....
4
....
XX..
..X.
....
4
X...
XX..
..X.
....
4
.X..
XX..
..X.
....
4
XX..
XX..
..X.
....
4
..X.
XX..
..X.
....
4
X.X.
XX..
..X.
....
4
.XX.
XX..
..X.
....
4
XXX.
XX..
..X.
....
4
...X
XX..
..X.
....
4
X..X
XX..
..X.
....
4
.X.X
XX..
..X.
....
4
XX.X
XX..
..X.
....
4
..XX
XX..
..X.
....
4
X.XX
XX..
..X.
....
4
.XXX
XX..
..X.
....
4
XXXX
XX..
..X.
....
4
....
..X.
..X.
....
4
X...
..X.
..X.
....
4
.X..
..X.
..X.
....
4
XX..
..X.
..X.
....
4
..X.
..X.
..X.
....
4
X.X.
..X.
..X.
....
4
.XX.
..X.
..X.
....
4
XXX.
..X.
..X.
....
4
...X
..X.
..X.
....
4
X..X
..X.
..X.
....
4
.X.X
..X.
..X.
....
4
XX.X
..X.
..X.
....
4
..XX
..X.
..X.
....
4
X.XX
..X.
..X.
....
4
.XXX
..X.
..X.
....
4
XXXX
..X.
..X.
....
4
....
X.X.
..X.
....
4
X...
X.X.
..X.
....
4
.X..
X.X.
..X.
....
4
XX..
X.X.
..X.
....
4
..X.
X.X.
..X.
....
4
X.X.
X.X.
..X.
....
4
.XX.
X.X.
..X.
....
4
XXX.
X.X.
..X.
....
4
...X
X.X.
..X.
....
4
X..X
X.X.
..X.
....
4
.X.X
X.X.
..X.
....
4
XX.X
X.X.
..X.
....
4
..XX
X.X.
..X.
....
4
X.XX
X.X.
..X.
....
4
.XXX
X.X.
..X.
....
4
XXXX
X.X.
..X.
....
4
....
.XX.
..X.
....
4
X...
.XX.
..X.
....
4
.X..
.XX.
..X.
....
4
XX..
.XX.
..X.
....
4
..X.
.XX.
..X.
....
4
X.X.
.XX.
..X.
....
4
.XX.
.XX.
..X.
....
4
XXX.
.XX.
..X.
....
4
...X
.XX.
..X.
....
4
X..X
.XX.
..X.
....
4
.X.X
.XX.
..X.
....
4
XX.X
.XX.
..X.
....
4
..XX
.XX.
..X.
....
4
X.XX
.XX.
..X.
....
4
.XXX
.XX.
..X.
....
4
XXXX
.XX.
..X.
....
4
....
XXX.
..X.
....
4
X...
XXX.
..X.
....
4
.X..
XXX.
..X.
....
4
XX..
XXX.
..X.
....
4
..X.
XXX.
..X.
....
4
X.X.
XXX.
..X.
....
4
.XX.
XXX.
..X.
....
4
XXX.
XXX.
..X.
....
4
...X
XXX.
..X.
....
4
X..X
XXX.
..X.
....
4
.X.X
XXX.
..X.
....
4
XX.X
XXX.
..X.
....
4
..XX
XXX.
..X.
....
4
X.XX
XXX.
..X.
....
4
.XXX
XXX.
..X.
....
4
XXXX
XXX.
..X.
....
4
....
...X
..X.
....
4
X...
...X
..X.
....
4
.X..
...X
..X.
....
4
XX..
...X
..X.
....
4
..X.
...X
..X.
....
4
X.X.
...X
..X.
....
4
.XX.
...X
..X.
....
4
XXX.
...X
..X.
....
4
...X
...X
..X.
....
4
X..X
...X
..X.
....
4
.X.X
...X
..X.
....
4
XX.X
...X
..X.
....
4
..XX
...X
..X.
....
4
X.XX
...X
..X.
....
4
.XXX
...X
..X.
....
4
XXXX
...X
..X.
....
4
....
X..X
..X.
....
4
X...
X..X
..X.
....
4
.X..
X..X
..X.
....
4
XX..
X..X
..X.
....
4
..X.
X..X
..X.
....
4
X.X.
X..X
..X.
....
4
.XX.
X..X
..X.
....
4
XXX.
X..X
..X.
....
4
...X
X..X
..X.
....
4
X..X
X..X
..X.
....
4
.X.X
X..X
..X.
....
4
XX.X
X..X
..X.
....
4
..XX
X..X
..X.
....
4
X.XX
X..X
..X.
....
4
.XXX
X..X
..X.
....
4
XXXX
X..X
..X.
....
4
....
.X.X
..X.
....
4
X...
.X.X
..X.
....
4
.X..
.X.X
..X.
....
4
XX..
.X.X
..X.
....
4
..X.
.X.X
..X.
....
4
X.X.
.X.X
..X.
....
4
.XX.
.X.X
..X.
....
4
XXX.
.X.X
..X.
....
4
...X
.X.X
..X.
....
4
X..X
.X.X
..X.
....
4
.X.X
.X.X
..X.
....
4
XX.X
.X.X
..X.
....
4
..XX
.X.X
..X.
....
4
X.XX
.X.X
..X.
....
4
.XXX
.X.X
..X.
....
4
XXXX
.X.X
..X.
....
4
....
XX.X
..X.
....
4
X...
XX.X
..X.
....
4
.X..
XX.X
..X.
....
4
XX..
XX.X
..X.
....
4
..X.
XX.X
..X.
....
4
X.X.
XX.X
..X.
....
4
.XX.
XX.X
..X.
....
4
XXX.
XX.X
..X.
....
4
...X
XX.X
..X.
....
4
X..X
XX.X
..X.
....
4
.X.X
XX.X
..X.
....
4
XX.X
XX.X
..X.
....
4
..XX
XX.X
..X.
....
4
X.XX
XX.X
..X.
....
4
.XXX
XX.X
..X.
....
4
XXXX
XX.X
..X.
....
4
....
..XX
..X.
....
4
X...
..XX
..X.
....
4
.X..
..XX
..X.
....
4
XX..
..XX
..X.
....
4
..X.
..XX
..X.
....
4
X.X.
..XX
..X.
....
4
.XX.
..XX
..X.
....
4
XXX.
..XX
..X.
....
4
...X
..XX
..X.
....
4
X..X
..XX
..X.
....
4
.X.X
..XX
..X.
....
4
XX.X
..XX
..X.
....
4
..XX
..XX
..X.
....
4
X.XX
..XX
..X.
....
4
.XXX
..XX
..X.
....
4
XXXX
..XX
..X.
....
4
....
X.XX
..X.
....
4
X...
X.XX
..X.
....
4
.X..
X.XX
..X.
....
4
XX..
X.XX
..X.
....
4
..X.
X.XX
..X.
....
4
X.X.
X.XX
..X.
....
4
.XX.
X.XX
..X.
....
4
XXX.
X.XX
..X.
....
4
...X
X.XX
..X.
....
4
X..X
X.XX
..X.
....
4
.X.X
X.XX
..X.
....
4
XX.X
X.XX
..X.
....
4
..XX
X.XX
..X.
....
4
X.XX
X.XX
..X.
....
4
.XXX
X.XX
..X.
....
4
XXXX
X.XX
..X.
....
4
....
.XXX
..X.
....
4
X...
.XXX
..X.
....
4
.X..
.XXX
..X.
....
4
XX..
.XXX
..X.
....
4
..X.
.XXX
..X.
....
4
X.X.
.XXX
..X.
....
4
.XX.
.XXX
..X.
....
4
XXX.
.XXX
..X.
....
4
...X
.XXX
..X.
....
4
X..X
.XXX
..X.
....
4
.X.X
.XXX
..X.
....
4
XX.X
.XXX
..X.
....
4
..XX
.XXX
..X.
....
4
X.XX
.XXX
..X.
....
4
.XXX
.XXX
..X.
....
4
XXXX
.XXX
..X.
....
4
....
XXXX
..X.
....
4
X...
XXXX
..X.
....
4
.X..
XXXX
..X.
....
4
XX..
XXXX
..X.
....
4
..X.
XXXX
..X.
....
4
X.X.
XXXX
..X.
....
4
.XX.
XXXX
..X.
....
4
XXX.
XXXX
..X.
....
4
...X
XXXX
..X.
....
4
X..X
XXXX
..X.
....
4
.X.X
XXXX
..X.
....
4
XX.X
XXXX
..X.
....
4
..XX
XXXX
..X.
....
4
X.XX
XXXX
..X.
....
4
.XXX
XXXX
..X.
....
4
XXXX
XXXX
..X.
....
4
....
....
X.X.
....
4
X...
....
X.X.
....
4
.X..
....
X.X.
....
4
XX..
....
X.X.
....
4
..X.
....
X.X.
....
4
X.X.
....
X.X.
....
4
.XX.
....
X.X.
....
4
XXX.
....
X.X.
....
4
...X
....
X.X.
....
4
X..X
....
X.X.
....
4
.X.X
....
X.X.
....
4
XX.X
....
X.X.
....
4
..XX
....
X.X.
....
4
X.XX
....
X.X.
....
4
.XXX
....
X.X.
....
4
XXXX
....
X.X.
....
4
....
X...
X.X.
....
4
X...
X...
X.X.
....
4
.X..
X...
X.X.
....
4
XX..
X...
X.X.
....
4
..X.
X...
X.X.
....
4
X.X.
X...
X.X.
....
4
.XX.
X...
X.X.
....
4
XXX.
X...
X.X.
....
4
...X
X...
X.X.
....
4
X..X
X...
X.X.
....
4
.X.X
X...
X.X.
....
4
XX.X
X...
X.X.
....
4
..XX
X...
X.X.
....
4
X.XX
X...
X.X.
....
4
.XXX
X...
X.X.
....
4
XXXX
X...
X.X.
....
4
....
.X..
X.X.
....
4
X...
.X..
X.X.
....
4
.X..
.X..
X.X.
....
4
XX..
.X..
X.X.
....
4
..X.
.X..
X.X.
....
4
X.X.
.X..
X.X.
....
4
.XX.
.X..
X.X.
....
4
XXX.
.X..
X.X.
....
4
...X
.X..
X.X.
....
4
X..X
.X..
X.X.
....
4
.X.X
.X..
X.X.
....
4
XX.X
.X..
X.X.
....
4
..XX
.X..
X.X.
....
4
X.XX
.X..
X.X.
....
4
.XXX
.X..
X.X.
....
4
XXXX
.X..
X.X.
....
4
....
XX..
X.X.
....
4
X...
XX..
X.X.
....
4
.X..
XX..
X.X.
....
4
XX..
XX..
X.X.
....
4
..X.
XX..
X.X.
....
4
X.X.
XX..
X.X.
....
4
.XX.
XX..
X.X.
....
4
XXX.
XX..
X.X.
....
4
...X
XX..
X.X.
....
4
X..X
XX..
X.X.
....
4
.X.X
XX..
X.X.
....
4
XX.X
XX..
X.X.
....
4
..XX
XX..
X.X.
....
4
X.XX
XX..
X.X.
....
4
.XXX
XX..
X.X.
....
4
XXXX
XX..
X.X.
....
4
....
..X.
X.X.
....
4
X...
..X.
X.X.
....
4
.X..
..X.
X.X.
....
4
XX..
..X.
X.X.
....
4
..X.
..X.
X.X.
....
4
X.X.
..X.
X.X.
....
4
.XX.
..X.
X.X.
....
4
XXX.
..X.
X.X.
....
4
...X
..X.
X.X.
....
4
X..X
..X.
X.X.
....
4
.X.X
..X.
X.X.
....
4
XX.X
..X.
X.X.
....
4
..XX
..X.
X.X.
....
4
X.XX
..X.
X.X.
....
4
.XXX
..X.
X.X.
....
4
XXXX
..X.
X.X.
....
4
....
X.X.
X.X.
....
4
X...
X.X.
X.X.
....
4
.X..
X.X.
X.X.
....
4
XX..
X.X.
X.X.
....
4
..X.
X.X.
X.X.
....
4
X.X.
X.X.
X.X.
....
4
.XX.
X.X.
X.X.
....
4
XXX.
X.X.
X.X.
....
4
...X
X.X.
X.X.
....
4
X..X
X.X.
X.X.
....
4
.X.X
X.X.
X.X.
....
4
XX.X
X.X.
X.X.
....
4
..XX
X.X.
X.X.
....
4
X.XX
X.X.
X.X.
....
4
.XXX
X.X.
X.X.
....
4
XXXX
X.X.
X.X.
....
4
....
.XX.
X.X.
....
4
X...
.XX.
X.X.
....
4
.X..
.XX.
X.X.
....
4
XX..
.XX.
X.X.
....
4
..X.
.XX.
X.X.
....
4
X.X.
.XX.
X.X.
....
4
.XX.
.XX.
X.X.
....
4
XXX.
.XX.
X.X.
....
4
...X
.XX.
X.X.
....
4
X..X
.XX.
X.X.
....
4
.X.X
.XX.
X.X.
....
4
XX.X
.XX.
X.X.
....
4
..XX
.XX.
X.X.
....
4
X.XX
.XX.
X.X.
....
4
.XXX
.XX.
X.X.
....
4
XXXX
.XX.
X.X.
....
4
....
XXX.
X.X.
....
4
X...
XXX.
X.X.
....
4
.X..
XXX.
X.X.
....
4
XX..
XXX.
X.X.
....
4
..X.
XXX.
X.X.
....
4
X.X.
XXX.
X.X.
....
4
.XX.
XXX.
X.X.
....
4
XXX.
XXX.
X.X.
....
4
...X
XXX.
X.X.
....
4
X..X
XXX.
X.X.
....
4
.X.X
XXX.
X.X.
....
4
XX.X
XXX.
X.X.
....
4
..XX
XXX.
X.X.
....
4
X.XX
XXX.
X.X.
....
4
.XXX
XXX.
X.X.
....
4
XXXX
XXX.
X.X.
....
4
....
...X
X.X.
....
4
X...
...X
X.X.
....
4
.X..
...X
X.X.
....
4
XX..
...X
X.X.
....
4
..X.
...X
X.X.
....
4
X.X.
...X
X.X.
....
4
.XX.
...X
X.X.
....
4
XXX.
...X
X.X.
....
4
...X
...X
X.X.
....
4
X..X
...X
X.X.
....
4
.X.X
...X
X.X.
....
4
XX.X
...X
X.X.
....
4
..XX
...X
X.X.
....
4
X.XX
...X
X.X.
....
4
.XXX
...X
X.X.
....
4
XXXX
...X
X.X.
....
4
....
X..X
X.X.
....
4
X...
X..X
X.X.
....
4
.X..
X..X
X.X.
....
4
XX..
X..X
X.X.
....
4
..X.
X..X
X.X.
....
4
X.X.
X..X
X.X.
....
4
.XX.
X..X
X.X.
....
4
XXX.
X..X
X.X.
....
4
...X
X..X
X.X.
....
4
X..X
X..X
X.X.
....
4
.X.X
X..X
X.X.
....
4
XX.X
X..X
X.X.
....
4
..XX
X..X
X.X.
....
4
X.XX
X..X
X.X.
....
4
.XXX
X..X
X.X.
....
4
XXXX
X..X
X.X.
....
4
....
.X.X
X.X.
....
4
X...
.X.X
X.X.
....
4
.X..
.X.X
X.X.
....
4
XX..
.X.X
X.X.
....
4
..X.
.X.X
X.X.
....
4
X.X.
.X.X
X.X.
....
4
.XX.
.X.X
X.X.
....
4
XXX.
.X.X
X.X.
....
4
...X
.X.X
X.X.
....
4
X..X
.X.X
X.X.
....
4
.X.X
.X.X
X.X.
....
4
XX.X
.X.X
X.X.
....
4
..XX
.X.X
X.X.
....
4
X.XX
.X.X
X.X.
....
4
.XXX
.X.X
X.X.
....
4
XXXX
.X.X
X.X.
....
4
....
XX.X
X.X.
....
4
X...
XX.X
X.X.
....
4
.X..
XX.X
X.X.
....
4
XX..
XX.X
X.X.
....
4
..X.
XX.X
X.X.
....
4
X.X.
XX.X
X.X.
....
4
.XX.
XX.X
X.X.
....
4
XXX.
XX.X
X.X.
....
4
...X
XX.X
X.X.
....
4
X..X
XX.X
X.X.
....
4
.X.X
XX.X
X.X.
....
4
XX.X
XX.X
X.X.
....
4
..XX
XX.X
X.X.
....
4
X.XX
XX.X
X.X.
....
4
.XXX
XX.X
X.X.
....
4
XXXX
XX.X
X.X.
....
4
....
..XX
X.X.
....
4
X...
..XX
X.X.
....
4
.X..
..XX
X.X.
....
4
XX..
..XX
X.X.
....
4
..X.
..XX
X.X.
....
4
X.X.
..XX
X.X.
....
4
.XX.
..XX
X.X.
....
4
XXX.
..XX
X.X.
....
4
...X
..XX
X.X.
....
4
X..X
..XX
X.X.
....
4
.X.X
..XX
X.X.
....
4
XX.X
..XX
X.X.
....
4
..XX
..XX
X.X.
....
4
X.XX
..XX
X.X.
....
4
.XXX
..XX
X.X.
....
4
XXXX
..XX
X.X.
....
4
....
X.XX
X.X.
....
4
X...
X.XX
X.X.
....
4
.X..
X.XX
X.X.
....
4
XX..
X.XX
X.X.
....
4
..X.
X.XX
X.X.
....
4
X.X.
X.XX
X.X.
....
4
.XX.
X.XX
X.X.
....
4
XXX.
X.XX
X.X.
....
4
...X
X.XX
X.X.
....
4
X..X
X.XX
X.X.
....
4
.X.X
X.XX
X.X.
....
4
XX.X
X.XX
X.X.
....
4
..XX
X.XX
X.X.
....
4
X.XX
X.XX
X.X.
....
4
.XXX
X.XX
X.X.
....
4
XXXX
X.XX
X.X.
....
4
....
.XXX
X.X.
....
4
X...
.XXX
X.X.
....
4
.X..
.XXX
X.X.
....
4
XX..
.XXX
X.X.
....
4
..X.
.XXX
X.X.
....
4
X.X.
.XXX
X.X.
....
4
.XX.
.XXX
X.X.
....
4
XXX.
.XXX
X.X.
....
4
...X
.XXX
X.X.
....
4
X..X
.XXX
X.X.
....
4
.X.X
.XXX
X.X.
....
4
XX.X
.XXX
X.X.
....
4
..XX
.XXX
X.X.
....
4
X.XX
.XXX
X.X.
....
4
.XXX
.XXX
X.X.
....
4
XXXX
.XXX
X.X.
....
4
....
XXXX
X.X.
....
4
X...
XXXX
X.X.
....
4
.X..
XXXX
X.X.
....
4
XX..
XXXX
X.X.
....
4
..X.
XXXX
X.X.
....
4
X.X.
XXXX
X.X.
....
4
.XX.
XXXX
X.X.
....
4
XXX.
XXXX
X.X.
....
4
...X
XXXX
X.X.
....
4
X..X
XXXX
X.X.
....
4
.X.X
XXXX
X.X.
....
4
XX.X
XXXX
X.X.
....
4
..XX
XXXX
X.X.
....
4
X.XX
XXXX
X.X.
....
4
.XXX
XXXX
X.X.
....
4
XXXX
XXXX
X.X.
....
4
....
....
.XX.
....
4
X...
....
.XX.
....
4
.X..
....
.XX.
....
4
XX..
....
.XX.
....
4
..X.
....
.XX.
....
4
X.X.
....
.XX.
....
4
.XX.
....
.XX.
....
4
XXX.
....
.XX.
....
4
...X
....
.XX.
....
4
X..X
....
.XX.
....
4
.X.X
....
.XX.
....
4
XX.X
....
.XX.
....
4
..XX
....
.XX.
....
4
X.XX
....
.XX.
....
4
.XXX
....
.XX.
....
4
XXXX
....
.XX.
....
4
....
X...
.XX.
....
4
X...
X...
.XX.
....
4
.X..
X...
.XX.
....
4
XX..
X...
.XX.
....
4
..X.
X...
.XX.
....
4
X.X.
X...
.XX.
....
4
.XX.
X...
.XX.
....
4
XXX.
X...
.XX.
....
4
...X
X...
.XX.
....
4
X..X
X...
.XX.
....
4
.X.X
X...
.XX.
....
4
XX.X
X...
.XX.
....
4
..XX
X...
.XX.
....
4
X.XX
X...
.XX.
....
4
.XXX
X...
.XX.
....
4
XXXX
X...
.XX.
....
4
....
.X..
.XX.
....
4
X...
.X..
.XX.
....
4
.X..
.X..
.XX.
....
4
XX..
.X..
.XX.
....
4
..X.
.X..
.XX.
....
4
X.X.
.X..
.XX.
....
4
.XX.
.X..
.XX.
....
4
XXX.
.X..
.XX.
....
4
...X
.X..
.XX.
....
4
X..X
.X..
.XX.
....
4
.X.X
.X..
.XX.
....
4
XX.X
.X..
.XX.
....
4
..XX
.X..
.XX.
....
4
X.XX
.X..
.XX.
....
4
.XXX
.X..
.XX.
....
4
XXXX
.X..
.XX.
....
4
....
XX..
.XX.
....
4
X...
XX..
.XX.
....
4
.X..
XX..
.XX.
....
4
XX..
XX..
.XX.
....
4
..X.
XX..
.XX.
....
4
X.X.
XX..
.XX.
....
4
.XX.
XX..
.XX.
....
4
XXX.
XX..
.XX.
....
4
...X
XX..
.XX.
....
4
X..X
XX..
.XX.
....
4
.X.X
XX..
.XX.
....
4
XX.X
XX..
.XX.
....
4
..XX
XX..
.XX.
....
4
X.XX
XX..
.XX.
....
4
.XXX
XX..
.XX.
....
4
XXXX
XX..
.XX.
....
4
....
..X.
.XX.
....
4
X...
..X.
.XX.
....
4
.X..
..X.
.XX.
....
4
XX..
..X.
.XX.
....
4
..X.
..X.
.XX.
....
4
X.X.
..X.
.XX.
....
4
.XX.
..X.
.XX.
....
4
XXX.
..X.
.XX.
....
4
...X
..X.
.XX.
....
4
X..X
..X.
.XX.
....
4
.X.X
..X.
.XX.
....
4
XX.X
..X.
.XX.
....
4
..XX
..X.
.XX.
....
4
X.XX
..X.
.XX.
....
4
.XXX
..X.
.XX.
....
4
XXXX
..X.
.XX.
....
4
....
X.X.
.XX.
....
4
X...
X.X.
.XX.
....
4
.X..
X.X.
.XX.
....
4
XX..
X.X.
.XX.
....
4
..X.
X.X.
.XX.
....
4
X.X.
X.X.
.XX.
....
4
.XX.
X.X.
.XX.
....
4
XXX.
X.X.
.XX.
....
4
...X
X.X.
.XX.
....
4
X..X
X.X.
.XX.
....
4
.X.X
X.X.
.XX.
....
4
XX.X
X.X.
.XX.
....
4
..XX
X.X.
.XX.
....
4
X.XX
X.X.
.XX.
....
4
.XXX
X.X.
.XX.
....
4
XXXX
X.X.
.XX.
....
4
....
.XX.
.XX.
....
4
X...
.XX.
.XX.
....
4
.X..
.XX.
.XX.
....
4
XX..
.XX.
.XX.
....
4
..X.
.XX.
.XX.
....
4
X.X.
.XX.
.XX.
....
4
.XX.
.XX.
.XX.
....
4
XXX.
.XX.
.XX.
....
4
...X
.XX.
.XX.
....
4
X..X
.XX.
.XX.
....
4
.X.X
.XX.
.XX.
....
4
XX.X
.XX.
.XX.
....
4
..XX
.XX.
.XX.
....
4
X.XX
.XX.
.XX.
....
4
.XXX
.XX.
.XX.
....
4
XXXX
.XX.
.XX.
....
4
....
XXX.
.XX.
....
4
X...
XXX.
.XX.
....
4
.X..
XXX.
.XX.
....
4
XX..
XXX.
.XX.
....
4
..X.
XXX.
.XX.
....
4
X.X.
XXX.
.XX.
....
4
.XX.
XXX.
.XX.
....
4
XXX.
XXX.
.XX.
....
4
...X
XXX.
.XX.
....
4
X..X
XXX.
.XX.
....
4
.X.X
XXX.
.XX.
....
4
XX.X
XXX.
.XX.
....
4
..XX
XXX.
.XX.
....
4
X.XX
XXX.
.XX.
....
4
.XXX
XXX.
.XX.
....
4
XXXX
XXX.
.XX.
....
4
....
...X
.XX.
....
4
X...
...X
.XX.
....
4
.X..
...X
.XX.
....
4
XX..
...X
.XX.
....
4
..X.
...X
.XX.
....
4
X.X.
...X
.XX.
....
4
.XX.
...X
.XX.
....
4
XXX.
...X
.XX.
....
4
...X
...X
.XX.
....
4
X..X
...X
.XX.
....
4
.X.X
...X
.XX.
....
4
XX.X
...X
.XX.
....
4
..XX
...X
.XX.
....
4
X.XX
...X
.XX.
....
4
.XXX
...X
.XX.
....
4
XXXX
...X
.XX.
....
4
....
X..X
.XX.
....
4
X...
X..X
.XX.
....
4
.X..
X..X
.XX.
....
4
XX..
X..X
.XX.
....
4
..X.
X..X
.XX.
....
4
X.X.
X..X
.XX.
....
4
.XX.
X..X
.XX.
....
4
XXX.
X..X
.XX.
....
4
...X
X..X
.XX.
....
4
X..X
X..X
.XX.
....
4
.X.X
X..X
.XX.
....
4
XX.X
X..X
.XX.
....
4
..XX
X..X
.XX.
....
4
X.XX
X..X
.XX.
....
4
.XXX
X..X
.XX.
....
4
XXXX
X..X
.XX.
....
4
....
.X.X
.XX.
....
4
X...
.X.X
.XX.
....
4
.X..
.X.X
.XX.
....
4
XX..
.X.X
.XX.
....
4
..X.
.X.X
.XX.
....
4
X.X.
.X.X
.XX.
....
4
.XX.
.X.X
.XX.
....
4
XXX.
.X.X
.XX.
....
4
...X
.X.X
.XX.
....
4
X..X
.X.X
.XX.
....
4
.X.X
.X.X
.XX.
....
4
XX.X
.X.X
.XX.
....
4
..XX
.X.X
.XX.
....
4
X.XX
.X.X
.XX.
....
4
.XXX
.X.X
.XX.
....
4
XXXX
.X.X
.XX.
....
4
....
XX.X
.XX.
....
4
X...
XX.X
.XX.
....
4
.X..
XX.X
.XX.
....
4
XX..
XX.X
.XX.
....
4
..X.
XX.X
.XX.
....
4
X.X.
XX.X
.XX.
....
4
.XX.
XX.X
.XX.
....
4
XXX.
XX.X
.XX.
....
4
...X
XX.X
.XX.
....
4
X..X
XX.X
.XX.
....
4
.X.X
XX.X
.XX.
....
4
XX.X
XX.X
.XX.
....
4
..XX
XX.X
.XX.
....
4
X.XX
XX.X
.XX.
....
4
.XXX
XX.X
.XX.
....
4
XXXX
XX.X
.XX.
....
4
....
..XX
.XX.
....
4
X...
..XX
.XX.
....
4
.X..
..XX
.XX.
....
4
XX..
..XX
.XX.
....
4
..X.
..XX
.XX.
....
4
X.X.
..XX
.XX.
....
4
.XX.
..XX
.XX.
....
4
XXX.
..XX
.XX.
....
4
...X
..XX
.XX.
....
4
X..X
..XX
.XX.
....
4
.X.X
..XX
.XX.
....
4
XX.X
..XX
.XX.
....
4
..XX
..XX
.XX.
....
4
X.XX
..XX
.XX.
....
4
.XXX
..XX
.XX.
....
4
XXXX
..XX
.XX.
....
4
....
X.XX
.XX.
....
4
X...
X.XX
.XX.
....
4
.X..
X.XX
.XX.
....
4
XX..
X.XX
.XX.
....
4
..X.
X.XX
.XX.
....
4
X.X.
X.XX
.XX.
....
4
.XX.
X.XX
.XX.
....
4
XXX.
X.XX
.XX.
....
4
...X
X.XX
.XX.
....
4
X..X
X.XX
.XX.
....
4
.X.X
X.XX
.XX.
....
4
XX.X
X.XX
.XX.
....
4
..XX
X.XX
.XX.
....
4
X.XX
X.XX
.XX.
....
4
.XXX
X.XX
.XX.
....
4
XXXX
X.XX
.XX.
....
4
....
.XXX
.XX.
....
4
X...
.XXX
.XX.
....
4
.X..
.XXX
.XX.
....
4
XX..
.XXX
.XX.
....
4
..X.
.XXX
.XX.
....
4
X.X.
.XXX
.XX.
....
4
.XX.
.XXX
.XX.
....
4
XXX.
.XXX
.XX.
....
4
...X
.XXX
.XX.
....
4
X..X
.XXX
.XX.
....
4
.X.X
.XXX
.XX.
....
4
XX.X
.XXX
.XX.
....
4
..XX
.XXX
.XX.
....
4
X.XX
.XXX
.XX.
....
4
.XXX
.XXX
.XX.
....
4
XXXX
.XXX
.XX.
....
4
....
XXXX
.XX.
....
4
X...
XXXX
.XX.
....
4
.X..
XXXX
.XX.
....
4
XX..
XXXX
.XX.
....
4
..X.
XXXX
.XX.
....
4
X.X.
XXXX
.XX.
....
4
.XX.
XXXX
.XX.
....
4
XXX.
XXXX
.XX.
....
4
...X
XXXX
.XX.
....
4
X..X
XXXX
.XX.
....
4
.X.X
XXXX
.XX.
....
4
XX.X
XXXX
.XX.
....
4
..XX
XXXX
.XX.
....
4
X.XX
XXXX
.XX.
....
4
.XXX
XXXX
.XX.
....
4
XXXX
XXXX
.XX.
....
4
....
....
XXX.
....
4
X...
....
XXX.
....
4
.X..
....
XXX.
....
4
XX..
....
XXX.
....
4
..X.
....
XXX.
....
4
X.X.
....
XXX.
....
4
.XX.
....
XXX.
....
4
XXX.
....
XXX.
....
4
...X
....
XXX.
....
4
X..X
....
XXX.
....
4
.X.X
....
XXX.
....
4
XX.X
....
XXX.
....
4
..XX
....
XXX.
....
4
X.XX
....
XXX.
....
4
.XXX
....
XXX.
....
4
XXXX
....
XXX.
....
4
....
X...
XXX.
....
4
X...
X...
XXX.
....
4
.X..
X...
XXX.
....
4
XX..
X...
XXX.
....
4
..X.
X...
XXX.
....
4
X.X.
X...
XXX.
....
4
.XX.
X...
XXX.
....
4
XXX.
X...
XXX.
....
4
...X
X...
XXX.
....
4
X..X
X...
XXX.
....
4
.X.X
X...
XXX.
....
4
XX.X
X...
XXX.
....
4
..XX
X...
XXX.
....
4
X.XX
X...
XXX.
....
4
.XXX
X...
XXX.
....
4
XXXX
X...
XXX.
....
4
....
.X..
XXX.
....
4
X...
.X..
XXX.
....
4
.X..
.X..
XXX.
....
4
XX..
.X..
XXX.
....
4
..X.
.X..
XXX.
....
4
X.X.
.X..
XXX.
....
4
.XX.
.X..
XXX.
....
4
XXX.
.X..
XXX.
....
4
...X
.X..
XXX.
....
4
X..X
.X..
XXX.
....
4
.X.X
.X..
XXX.
....
4
XX.X
.X..
XXX.
....
4
..XX
.X..
XXX.
....
4
X.XX
.X..
XXX.
....
4
.XXX
.X..
XXX.
....
4
XXXX
.X..
XXX.
....
4
....
XX..
XXX.
....
4
X...
XX..
XXX.
....
4
.X..
XX..
XXX.
....
4
XX..
XX..
XXX.
....
4
..X.
XX..
XXX.
....
4
X.X.
XX..
XXX.
....
4
.XX.
XX..
XXX.
....
4
XXX.
XX..
XXX.
....
4
...X
XX..
XXX.
....
4
X..X
XX..
XXX.
....
4
.X.X
XX..
XXX.
....
4
XX.X
XX..
XXX.
....
4
..XX
XX..
XXX.
....
4
X.XX
XX..
XXX.
....
4
.XXX
XX..
XXX.
....
4
XXXX
XX..
XXX.
....
4
....
..X.
XXX.
....
4
X...
..X.
XXX.
....
4
.X..
..X.
XXX.
....
4
XX..
..X.
XXX.
....
4
..X.
..X.
XXX.
....
4
X.X.
..X.
XXX.
....
4
.XX.
..X.
XXX.
....
4
XXX.
..X.
XXX.
....
4
...X
..X.
XXX.
....
4
X..X
..X.
XXX.
....
4
.X.X
..X.
XXX.
....
4
XX.X
..X.
XXX.
....
4
..XX
..X.
XXX.
....
4
X.XX
..X.
XXX.
....
4
.XXX
..X.
XXX.
....
4
XXXX
..X.
XXX.
....
4
....
X.X.
XXX.
....
4
X...
X.X.
XXX.
....
4
.X..
X.X.
XXX.
....
4
XX..
X.X.
XXX.
....
4
..X.
X.X.
XXX.
....
4
X.X.
X.X.
XXX.
....
4
.XX.
X.X.
XXX.
....
4
XXX.
X.X.
XXX.
....
4
...X
X.X.
XXX.
....
4
X..X
X.X.
XXX.
....
4
.X.X
X.X.
XXX.
....
4
XX.X
X.X.
XXX.
....
4
..XX
X.X.
XXX.
....
4
X.XX
X.X.
XXX.
....
4
.XXX
X.X.
XXX.
....
4
XXXX
X.X.
XXX.
....
4
....
.XX.
XXX.
....
4
X...
.XX.
XXX.
....
4
.X..
.XX.
XXX.
....
4
XX..
.XX.
XXX.
....
4
..X.
.XX.
XXX.
....
4
X.X.
.XX.
XXX.
....
4
.XX.
.XX.
XXX.
....
4
XXX.
.XX.
XXX.
....
4
...X
.XX.
XXX.
....
4
X..X
.XX.
XXX.
....
4
.X.X
.XX.
XXX.
....
4
XX.X
.XX.
XXX.
....
4
..XX
.XX.
XXX.
....
4
X.XX
.XX.
XXX.
....
4
.XXX
.XX.
XXX.
....
4
XXXX
.XX.
XXX.
....
4
....
XXX.
XXX.
....
4
X...
XXX.
XXX.
....
4
.X..
XXX.
XXX.
....
4
XX..
XXX.
XXX.
....
4
..X.
XXX.
XXX.
....
4
X.X.
XXX.
XXX.
....
4
.XX.
XXX.
XXX.
....
4
XXX.
XXX.
XXX.
....
4
...X
XXX.
XXX.
....
4
X..X
XXX.
XXX.
....
4
.X.X
XXX.
XXX.
....
4
XX.X
XXX.
XXX.
....
4
..XX
XXX.
XXX.
....
4
X.XX
XXX.
XXX.
....
4
.XXX
XXX.
XXX.
....
4
XXXX
XXX.
XXX.
....
4
....
...X
XXX.
....
4
X...
...X
XXX.
....
4
.X..
...X
XXX.
....
4
XX..
...X
XXX.
....
4
..X.
...X
XXX.
....
4
X.X.
...X
XXX.
....
4
.XX.
...X
XXX.
....
4
XXX.
...X
XXX.
....
4
...X
...X
XXX.
....
4
X..X
...X
XXX.
....
4
.X.X
...X
XXX.
....
4
XX.X
...X
XXX.
....
4
..XX
...X
XXX.
....
4
X.XX
...X
XXX.
....
4
.XXX
...X
XXX.
....
4
XXXX
...X
XXX.
....
4
....
X..X
XXX.
....
4
X...
X..X
XXX.
....
4
.X..
X..X
XXX.
....
4
XX..
X..X
XXX.
....
4
..X.
X..X
XXX.
....
4
X.X.
X..X
XXX.
....
4
.XX.
X..X
XXX.
....
4
XXX.
X..X
XXX.
....
4
...X
X..X
XXX.
....
4
X..X
X..X
XXX.
....
4
.X.X
X..X
XXX.
....
4
XX.X
X..X
XXX.
....
4
..XX
X..X
XXX.
....
4
X.XX
X..X
XXX.
....
4
.XXX
X..X
XXX.
....
4
XXXX
X..X
XXX.
....
4
....
.X.X
XXX.
....
4
X...
.X.X
XXX.
....
4
.X..
.X.X
XXX.
....
4
XX..
.X.X
XXX.
....
4
..X.
.X.X
XXX.
....
4
X.X.
.X.X
XXX.
....
4
.XX.
.X.X
XXX.
....
4
XXX.
.X.X
XXX.
....
4
...X
.X.X
XXX.
....
4
X..X
.X.X
XXX.
....
4
.X.X
.X.X
XXX.
....
4
XX.X
.X.X
XXX.
....
4
..XX
.X.X
XXX.
....
4
X.XX
.X.X
XXX.
....
4
.XXX
.X.X
XXX.
....
4
XXXX
.X.X
XXX.
....
4
....
XX.X
XXX.
....
4
X...
XX.X
XXX.
....
4
.X..
XX.X
XXX.
....
4
XX..
XX.X
XXX.
....
4
..X.
XX.X
XXX.
....
4
X.X.
XX.X
XXX.
....
4
.XX.
XX.X
XXX.
....
4
XXX.
XX.X
XXX.
....
4
...X
XX.X
XXX.
....
4
X..X
XX.X
XXX.
....
4
.X.X
XX.X
XXX.
....
4
XX.X
XX.X
XXX.
....
4
..XX
XX.X
XXX.
....
4
X.XX
XX.X
XXX.
....
4
.XXX
XX.X
XXX.
....
4
XXXX
XX.X
XXX.
....
4
....
..XX
XXX.
....
4
X...
..XX
XXX.
....
4
.X..
..XX
XXX.
....
4
XX..
..XX
XXX.
....
4
..X.
..XX
XXX.
....
4
X.X.
..XX
XXX.
....
4
.XX.
..XX
XXX.
....
4
XXX.
..XX
XXX.
....
4
...X
..XX
XXX.
....
4
X..X
..XX
XXX.
....
4
.X.X
..XX
XXX.
....
4
XX.X
..XX
XXX.
....
4
..XX
..XX
XXX.
....
4
X.XX
..XX
XXX.
....
4
.XXX
..XX
XXX.
....
4
XXXX
..XX
XXX.
....
4
....
X.XX
XXX.
....
4
X...
X.XX
XXX.
....
4
.X..
X.XX
XXX.
....
4
XX..
X.XX
XXX.
....
4
..X.
X.XX
XXX.
....
4
X.X.
X.XX
XXX.
....
4
.XX.
X.XX
XXX.
....
4
XXX.
X.XX
XXX.
....
4
...X
X.XX
XXX.
....
4
X..X
X.XX
XXX.
....
4
.X.X
X.XX
XXX.
....
4
XX.X
X.XX
XXX.
....
4
..XX
X.XX
XXX.
....
4
X.XX
X.XX
XXX.
....
4
.XXX
X.XX
XXX.
....
4
XXXX
X.XX
XXX.
....
4
....
.XXX
XXX.
....
4
X...
.XXX
XXX.
....
4
.X..
.XXX
XXX.
....
4
XX..
.XXX
XXX.
....
4
..X.
.XXX
XXX.
....
4
X.X.
.XXX
XXX.
....
4
.XX.
.XXX
XXX.
....
4
XXX.
.XXX
XXX.
....
4
...X
.XXX
XXX.
....
4
X..X
.XXX
XXX.
....
4
.X.X
.XXX
XXX.
....
4
XX.X
.XXX
XXX.
....
4
..XX
.XXX
XXX.
....
4
X.XX
.XXX
XXX.
....
4
.XXX
.XXX
XXX.
....
4
XXXX
.XXX
XXX.
....
4
....
XXXX
XXX.
....
4
X...
XXXX
XXX.
....
4
.X..
XXXX
XXX.
....
4
XX..
XXXX
XXX.
....
4
..X.
XXXX
XXX.
....
4
X.X.
XXXX
XXX.
....
4
.XX.
XXXX
XXX.
....
4
XXX.
XXXX
XXX.
....
4
...X
XXXX
XXX.
....
4
X..X
XXXX
XXX.
....
4
.X.X
XXXX
XXX.
....
4
XX.X
XXXX
XXX.
....
4
..XX
XXXX
XXX.
....
4
X.XX
XXXX
XXX.
....
4
.XXX
XXXX
XXX.
....
4
XXXX
XXXX
XXX.
....
4
....
....
...X
....
4
X...
....
...X
....
4
.X..
....
...X
....
4
XX..
....
...X
....
4
..X.
....
...X
....
4
X.X.
....
...X
....
4
.XX.
....
...X
....
4
XXX.
....
...X
....
4
...X
....
...X
....
4
X..X
....
...X
....
4
.X.X
....
...X
....
4
XX.X
....
...X
....
4
..XX
....
...X
....
4
X.XX
....
...X
....
4
.XXX
....
...X
....
4
XXXX
....
...X
....
4
....
X...
...X
....
4
X...
X...
...X
....
4
.X..
X...
...X
....
4
XX..
X...
...X
....
4
..X.
X...
...X
....
4
X.X.
X...
...X
....
4
.XX.
X...
...X
....
4
XXX.
X...
...X
....
4
...X
X...
...X
....
4
X..X
X...
...X
....
4
.X.X
X...
...X
....
4
XX.X
X...
...X
....
4
..XX
X...
...X
....
4
X.XX
X...
...X
....
4
.XXX
X...
...X
....
4
XXXX
X...
...X
....
4
....
.X..
...X
....
4
X...
.X..
...X
....
4
.X..
.X..
...X
....
4
XX..
.X..
...X
....
4
..X.
.X..
...X
....
4
X.X.
.X..
...X
....
4
.XX.
.X..
...X
....
4
XXX.
.X..
...X
....
4
...X
.X..
...X
....
4
X..X
.X..
...X
....
4
.X.X
.X..
...X
....
4
XX.X
.X..
...X
....
4
..XX
.X..
...X
....
4
X.XX
.X..
...X
....
4
.XXX
.X..
...X
....
4
XXXX
.X..
...X
....
4
....
XX..
...X
....
4
X...
XX..
...X
....
4
.X..
XX..
...X
....
4
XX..
XX..
...X
....
4
..X.
XX..
...X
....
4
X.X.
XX..
...X
....
4
.XX.
XX..
...X
....
4
XXX.
XX..
...X
....
4
...X
XX..
...X
....
4
X..X
XX..
...X
....
4
.X.X
XX..
...X
....
4
XX.X
XX..
...X
....
4
..XX
XX..
...X
....
4
X.XX
XX..
...X
....
4
.XXX
XX..
...X
....
4
XXXX
XX..
...X
....
4
....
..X.
...X
....
4
X...
..X.
...X
....
4
.X..
..X.
...X
....
4
XX..
..X.
...X
....
4
..X.
..X.
...X
....
4
X.X.
..X.
...X
....
4
.XX.
..X.
...X
....
4
XXX.
..X.
...X
....
4
...X
..X.
...X
....
4
X..X
..X.
...X
....
4
.X.X
..X.
...X
....
4
XX.X
..X.
...X
....
4
..XX
..X.
...X
....
4
X.XX
..X.
...X
....
4
.XXX
..X.
...X
....
4
XXXX
..X.
...X
....
4
....
X.X.
...X
....
4
X...
X.X.
...X
....
4
.X..
X.X.
...X
....
4
XX..
X.X.
...X
....
4
..X.
X.X.
...X
....
4
X.X.
X.X.
...X
....
4
.XX.
X.X.
...X
....
4
XXX.
X.X.
...X
....
4
...X
X.X.
...X
....
4
X..X
X.X.
...X
....
4
.X.X
X.X.
...X
....
4
XX.X
X.X.
...X
....
4
..XX
X.X.
...X
....
4
X.XX
X.X.
...X
....
4
.XXX
X.X.
...X
....
4
XXXX
X.X.
...X
....
4
....
.XX.
...X
....
4
X...
.XX.
...X
....
4
.X..
.XX.
...X
....
4
XX..
.XX.
...X
....
4
..X.
.XX.
...X
....
4
X.X.
.XX.
...X
....
4
.XX.
.XX.
...X
....
4
XXX.
.XX.
...X
....
4
...X
.XX.
...X
....
4
X..X
.XX.
...X
....
4
.X.X
.XX.
...X
....
4
XX.X
.XX.
...X
....
4
..XX
.XX.
...X
....
4
X.XX
.XX.
...X
....
4
.XXX
.XX.
...X
....
4
XXXX
.XX.
...X
....
4
....
XXX.
...X
....
4
X...
XXX.
...X
....
4
.X..
XXX.
...X
....
4
XX..
XXX.
...X
....
4
..X.
XXX.
...X
....
4
X.X.
XXX.
...X
....
4
.XX.
XXX.
...X
....
4
XXX.
XXX.
...X
....
4
...X
XXX.
...X
....
4
X..X
XXX.
...X
....
4
.X.X
XXX.
...X
....
4
XX.X
XXX.
...X
....
4
..XX
XXX.
...X
....
4
X.XX
XXX.
...X
....
4
.XXX
XXX.
...X
....
4
XXXX
XXX.
...X
....
4
....
...X
...X
....
4
X...
...X
...X
....
4
.X..
...X
...X
....
4
XX..
...X
...X
....
4
..X.
...X
...X
....
4
X.X.
...X
...X
....
4
.XX.
...X
...X
....
4
XXX.
...X
...X
....
4
...X
...X
...X
....
4
X..X
...X
...X
....
4
.X.X
...X
...X
....
4
XX.X
...X
...X
....
4
..XX
...X
...X
....
4
X.XX
...X
...X
....
4
.XXX
...X
...X
....
4
XXXX
...X
...X
....
4
....
X..X
...X
....
4
X...
X..X
...X
....
4
.X..
X..X
...X
....
4
XX..
X..X
...X
....
4
..X.
X..X
...X
....
4
X.X.
X..X
...X
....
4
.XX.
X..X
...X
....
4
XXX.
X..X
...X
....
4
...X
X..X
...X
....
4
X..X
X..X
...X
....
4
.X.X
X..X
...X
....
4
XX.X
X..X
...X
....
4
..XX
X..X
...X
....
4
X.XX
X..X
...X
....
4
.XXX
X..X
...X
....
4
XXXX
X..X
...X
....
4
....
.X.X
...X
....
4
X...
.X.X
...X
....
4
.X..
.X.X
...X
....
4
XX..
.X.X
...X
....
4
..X.
.X.X
...X
....
4
X.X.
.X.X
...X
....
4
.XX.
.X.X
...X
....
4
XXX.
.X.X
...X
....
4
...X
.X.X
...X
....
4
X..X
.X.X
...X
....
4
.X.X
.X.X
...X
....
4
XX.X
.X.X
...X
....
4
..XX
.X.X
...X
....
4
X.XX
.X.X
...X
....
4
.XXX
.X.X
...X
....
4
XXXX
.X.X
...X
....
4
....
XX.X
...X
....
4
X...
XX.X
...X
....
4
.X..
XX.X
...X
....
4
XX..
XX.X
...X
....
4
..X.
XX.X
...X
....
4
X.X.
XX.X
...X
....
4
.XX.
XX.X
...X
....
4
XXX.
XX.X
...X
....
4
...X
XX.X
...X
....
4
X..X
XX.X
...X
....
4
.X.X
XX.X
...X
....
4
XX.X
XX.X
...X
....
4
..XX
XX.X
...X
....
4
X.XX
XX.X
...X
....
4
.XXX
XX.X
...X
....
4
XXXX
XX.X
...X
....
4
....
..XX
...X
....
4
X...
..XX
...X
....
4
.X..
..XX
...X
....
4
XX..
..XX
...X
....
4
..X.
..XX
...X
....
4
X.X.
..XX
...X
....
4
.XX.
..XX
...X
....
4
XXX.
..XX
...X
....
4
...X
..XX
...X
....
4
X..X
..XX
...X
....
4
.X.X
..XX
...X
....
4
XX.X
..XX
...X
....
4
..XX
..XX
...X
....
4
X.XX
..XX
...X
....
4
.XXX
..XX
...X
....
4
XXXX
..XX
...X
....
4
....
X.XX
...X
....
4
X...
X.XX
...X
....
4
.X..
X.XX
...X
....
4
XX..
X.XX
...X
....
4
..X.
X.XX
...X
....
4
X.X.
X.XX
...X
....
4
.XX.
X.XX
...X
....
4
XXX.
X.XX
...X
....
4
...X
X.XX
...X
....
4
X..X
X.XX
...X
....
4
.X.X
X.XX
...X
....
4
XX.X
X.XX
...X
....
4
..XX
X.XX
...X
....
4
X.XX
X.XX
...X
....
4
.XXX
X.XX
...X
....
4
XXXX
X.XX
...X
....
4
....
.XXX
...X
....
4
X...
.XXX
...X
....
4
.X..
.XXX
...X
....
4
XX..
.XXX
...X
....
4
..X.
.XXX
...X
....
4
X.X.
.XXX
...X
....
4
.XX.
.XXX
...X
....
4
XXX.
.XXX
...X
....
4
...X
.XXX
...X
....
4
X..X
.XXX
...X
....
4
.X.X
.XXX
...X
....
4
XX.X
.XXX
...X
....
4
..XX
.XXX
...X
....
4
X.XX
.XXX
...X
....
4
.XXX
.XXX
...X
....
4
XXXX
.XXX
...X
....
4
....
XXXX
...X
....
4
X...
XXXX
...X
....
4
.X..
XXXX
...X
....
4
XX..
XXXX
...X
....
4
..X.
XXXX
...X
....
4
X.X.
XXXX
...X
....
4
.XX.
XXXX
...X
....
4
XXX.
XXXX
...X
....
4
...X
XXXX
...X
....
4
X..X
XXXX
...X
....
4
.X.X
XXXX
...X
....
4
XX.X
XXXX
...X
....
4
..XX
XXXX
...X
....
4
X.XX
XXXX
...X
....
4
.XXX
XXXX
...X
....
4
XXXX
XXXX
...X
....
4
....
....
X..X
....
4
X...
....
X..X
....
4
.X..
....
X..X
....
4
XX..
....
X..X
....
4
..X.
....
X..X
....
4
X.X.
....
X..X
....
4
.XX.
....
X..X
....
4
XXX.
....
X..X
....
4
...X
....
X..X
....
4
X..X
....
X..X
....
4
.X.X
....
X..X
....
4
XX.X
....
X..X
....
4
..XX
....
X..X
....
4
X.XX
....
X..X
....
4
.XXX
....
X..X
....
4
XXXX
....
X..X
....
4
....
X...
X..X
....
4
X...
X...
X..X
....
4
.X..
X...
X..X
....
4
XX..
X...
X..X
....
4
..X.
X...
X..X
....
4
X.X.
X...
X..X
....
4
.XX.
X...
X..X
....
4
XXX.
X...
X..X
....
4
...X
X...
X..X
....
4
X..X
X...
X..X
....
4
.X.X
X...
X..X
....
4
XX.X
X...
X..X
....
4
..XX
X...
X..X
....
4
X.XX
X...
X..X
....
4
.XXX
X...
X..X
....
4
XXXX
X...
X..X
....
4
....
.X..
X..X
....
4
X...
.X..
X..X
....
4
.X..
.X..
X..X
....
4
XX..
.X..
X..X
....
4
..X.
.X..
X..X
....
4
X.X.
.X..
X..X
....
4
.XX.
.X..
X..X
....
4
XXX.
.X..
X..X
....
4
...X
.X..
X..X
....
4
X..X
.X..
X..X
....
4
.X.X
.X..
X..X
....
4
XX.X
.X..
X..X
....
4
..XX
.X..
X..X
....
4
X.XX
.X..
X..X
....
4
.XXX
.X..
X..X
....
4
XXXX
.X..
X..X
....
4
....
XX..
X..X
....
4
X...
XX..
X..X
....
4
.X..
XX..
X..X
....
4
XX..
XX..
X..X
....
4
..X.
XX..
X..X
....
4
X.X.
XX..
X..X
....
4
.XX.
XX..
X..X
....
4
XXX.
XX..
X..X
....
4
...X
XX..
X..X
....
4
X..X
XX..
X..X
....
4
.X.X
XX..
X..X
....
4
XX.X
XX..
X..X
....
4
..XX
XX..
X..X
....
4
X.XX
XX..
X..X
....
4
.XXX
XX..
X..X
....
4
XXXX
XX..
X..X
....
4
....
..X.
X..X
....
4
X...
..X.
X..X
....
4
.X..
..X.
X..X
....
4
XX..
..X.
X..X
....
4
..X.
..X.
X..X
....
4
X.X.
..X.
X..X
....
4
.XX.
..X.
X..X
....
4
XXX.
..X.
X..X
....
4
...X
..X.
X..X
....
4
X..X
..X.
X..X
....
4
.X.X
..X.
X..X
....
4
XX.X
..X.
X..X
....
4
..XX
..X.
X..X
....
4
X.XX
..X.
X..X
....
4
.XXX
..X.
X..X
....
4
XXXX
..X.
X..X
....
4
....
X.X.
X..X
....
4
X...
X.X.
X..X
....
4
.X..
X.X.
X..X
....
4
XX..
X.X.
X..X
....
4
..X.
X.X.
X..X
....
4
X.X.
X.X.
X..X
....
4
.XX.
X.X.
X..X
....
4
XXX.
X.X.
X..X
....
4
...X
X.X.
X..X
....
4
X..X
X.X.
X..X
....
4
.X.X
X.X.
X..X
....
4
XX.X
X.X.
X..X
....
4
..XX
X.X.
X..X
....
4
X.XX
X.X.
X..X
....
4
.XXX
X.X.
X..X
....
4
XXXX
X.X.
X..X
....
4
....
.XX.
X..X
....
4
X...
.XX.
X..X
....
4
.X..
.XX.
X..X
....
4
XX..
.XX.
X..X
....
4
..X.
.XX.
X..X
....
4
X.X.
.XX.
X..X
....
4
.XX.
.XX.
X..X
....
4
XXX.
.XX.
X..X
....
4
...X
.XX.
X..X
....
4
X..X
.XX.
X..X
....
4
.X.X
.XX.
X..X
....
4
XX.X
.XX.
X..X
....
4
..XX
.XX.
X..X
....
4
X.XX
.XX.
X..X
....
4
.XXX
.XX.
X..X
....
4
XXXX
.XX.
X..X
....
4
....
XXX.
X..X
....
4
X...
XXX.
X..X
....
4
.X..
XXX.
X..X
....
4
XX..
XXX.
X..X
....
4
..X.
XXX.
X..X
....
4
X.X.
XXX.
X..X
....
4
.XX.
XXX.
X..X
....
4
XXX.
XXX.
X..X
....
4
...X
XXX.
X..X
....
4
X..X
XXX.
X..X
....
4
.X.X
XXX.
X..X
....
4
XX.X
XXX.
X..X
....
4
..XX
XXX.
X..X
....
4
X.XX
XXX.
X..X
....
4
.XXX
XXX.
X..X
....
4
XXXX
XXX.
X..X
....
4
....
...X
X..X
....
4
X...
...X
X..X
....
4
.X..
...X
X..X
....
4
XX..
...X
X..X
....
4
..X.
...X
X..X
....
4
X.X.
...X
X..X
....
4
.XX.
...X
X..X
....
4
XXX.
...X
X..X
....
4
...X
...X
X..X
....
4
X..X
...X
X..X
....
4
.X.X
...X
X..X
....
4
XX.X
...X
X..X
....
4
..XX
...X
X..X
....
4
X.XX
...X
X..X
....
4
.XXX
...X
X..X
....
4
XXXX
...X
X..X
....
4
....
X..X
X..X
....
4
X...
X..X
X..X
....
4
.X..
X..X
X..X
....
4
XX..
X..X
X..X
....
4
..X.
X..X
X..X
....
4
X.X.
X..X
X..X
....
4
.XX.
X..X
X..X
....
4
XXX.
X..X
X..X
....
4
...X
X..X
X..X
....
4
X..X
X..X
X..X
....
4
.X.X
X..X
X..X
....
4
XX.X
X..X
X..X
....
4
..XX
X..X
X..X
....
4
X.XX
X..X
X..X
....
4
.XXX
X..X
X..X
....
4
XXXX
X..X
X..X
....
4
....
.X.X
X..X
....
4
X...
.X.X
X..X
....
4
.X..
.X.X
X..X
....
4
XX..
.X.X
X..X
....
4
..X.
.X.X
X..X
....
4
X.X.
.X.X
X..X
....
4
.XX.
.X.X
X..X
....
4
XXX.
.X.X
X..X
....
4
...X
.X.X
X..X
....
4
X..X
.X.X
X..X
....
4
.X.X
.X.X
X..X
....
4
XX.X
.X.X
X..X
....
4
..XX
.X.X
X..X
....
4
X.XX
.X.X
X..X
....
4
.XXX
.X.X
X..X
....
4
XXXX
.X.X
X..X
....
4
....
XX.X
X..X
....
4
X...
XX.X
X..X
....
4
.X..
XX.X
X..X
....
4
XX..
XX.X
X..X
....
4
..X.
XX.X
X..X
....
4
X.X.
XX.X
X..X
....
4
.XX.
XX.X
X..X
....
4
XXX.
XX.X
X..X
....
4
...X
XX.X
X..X
....
4
X..X
XX.X
X..X
....
4
.X.X
XX.X
X..X
....
4
XX.X
XX.X
X..X
....
4
..XX
XX.X
X..X
....
4
X.XX
XX.X
X..X
....
4
.XXX
XX.X
X..X
....
4
XXXX
XX.X
X..X
....
4
....
..XX
X..X
....
4
X...
..XX
X..X
....
4
.X..
..XX
X..X
....
4
XX..
..XX
X..X
....
4
..X.
..XX
X..X
....
4
X.X.
..XX
X..X
....
4
.XX.
..XX
X..X
....
4
XXX.
..XX
X..X
....
4
...X
..XX
X..X
....
4
X..X
..XX
X..X
....
4
.X.X
..XX
X..X
....
4
XX.X
..XX
X..X
....
4
..XX
..XX
X..X
....
4
X.XX
..XX
X..X
....
4
.XXX
..XX
X..X
....
4
XXXX
..XX
X..X
....
4
....
X.XX
X..X
....
4
X...
X.XX
X..X
....
4
.X..
X.XX
X..X
....
4
XX..
X.XX
X..X
....
4
..X.
X.XX
X..X
....
4
X.X.
X.XX
X..X
....
4
.XX.
X.XX
X..X
....
4
XXX.
X.XX
X..X
....
4
...X
X.XX
X..X
....
4
X..X
X.XX
X..X
....
4
.X.X
X.XX
X..X
....
4
XX.X
X.XX
X..X
....
4
..XX
X.XX
X..X
....
4
X.XX
X.XX
X..X
....
4
.XXX
X.XX
X..X
....
4
XXXX
X.XX
X..X
....
4
....
.XXX
X..X
....
4
X...
.XXX
X..X
....
4
.X..
.XXX
X..X
....
4
XX..
.XXX
X..X
....
4
..X.
.XXX
X..X
....
4
X.X.
.XXX
X..X
....
4
.XX.
.XXX
X..X
....
4
XXX.
.XXX
X..X
....
4
...X
.XXX
X..X
....
4
X..X
.XXX
X..X
....
4
.X.X
.XXX
X..X
....
4
XX.X
.XXX
X..X
....
4
..XX
.XXX
X..X
....
4
X.XX
.XXX
X..X
....
4
.XXX
.XXX
X..X
....
4
XXXX
.XXX
X..X
....
4
....
XXXX
X..X
....
4
X...
XXXX
X..X
....
4
.X..
XXXX
X..X
....
4
XX..
XXXX
X..X
....
4
..X.
XXXX
X..X
....
4
X.X.
XXXX
X..X
....
4
.XX.
XXXX
X..X
....
4
XXX.
XXXX
X..X
....
4
...X
XXXX
X..X
....
4
X..X
XXXX
X..X
....
4
.X.X
XXXX
X..X
....
4
XX.X
XXXX
X..X
....
4
..XX
XXXX
X..X
....
4
X.XX
XXXX
X..X
....
4
.XXX
XXXX
X..X
....
4
XXXX
XXXX
X..X
....
4
....
....
.X.X
....
4
X...
....
.X.X
....
4
.X..
....
.X.X
....
4
XX..
....
.X.X
....
4
..X.
....
.X.X
....
4
X.X.
....
.X.X
....
4
.XX.
....
.X.X
....
4
XXX.
....
.X.X
....
4
...X
....
.X.X
....
4
X..X
....
.X.X
....
4
.X.X
....
.X.X
....
4
XX.X
....
.X.X
....
4
..XX
....
.X.X
....
4
X.XX
....
.X.X
....
4
.XXX
....
.X.X
....
4
XXXX
....
.X.X
....
4
....
X...
.X.X
....
4
X...
X...
.X.X
....
4
.X..
X...
.X.X
....
4
XX..
X...
.X.X
....
4
..X.
X...
.X.X
....
4
X.X.
X...
.X.X
....
4
.XX.
X...
.X.X
....
4
XXX.
X...
.X.X
....
4
...X
X...
.X.X
....
4
X..X
X...
.X.X
....
4
.X.X
X...
.X.X
....
4
XX.X
X...
.X.X
....
4
..XX
X...
.X.X
....
4
X.XX
X...
.X.X
....
4
.XXX
X...
.X.X
....
4
XXXX
X...
.X.X
....
4
....
.X..
.X.X
....
4
X...
.X..
.X.X
....
4
.X..
.X..
.X.X
....
4
XX..
.X..
.X.X
....
4
..X.
.X..
.X.X
....
4
X.X.
.X..
.X.X
....
4
.XX.
.X..
.X.X
....
4
XXX.
.X..
.X.X
....
4
...X
.X..
.X.X
....
4
X..X
.X..
.X.X
....
4
.X.X
.X..
.X.X
....
4
XX.X
.X..
.X.X
....
4
..XX
.X..
.X.X
....
4
X.XX
.X..
.X.X
....
4
.XXX
.X..
.X.X
....
4
XXXX
.X..
.X.X
....
4
....
XX..
.X.X
....
4
X...
XX..
.X.X
....
4
.X..
XX..
.X.X
....
4
XX..
XX..
.X.X
....
4
..X.
XX..
.X.X
....
4
X.X.
XX..
.X.X
....
4
.XX.
XX..
.X.X
....
4
XXX.
XX..
.X.X
....
4
...X
XX..
.X.X
....
4
X..X
XX..
.X.X
....
4
.X.X
XX..
.X.X
....
4
XX.X
XX..
.X.X
....
4
..XX
XX..
.X.X
....
4
X.XX
XX..
.X.X
....
4
.XXX
XX..
.X.X
....
4
XXXX
XX..
.X.X
....
4
....
..X.
.X.X
....
4
X...
..X.
.X.X
....
4
.X..
..X.
.X.X
....
4
XX..
..X.
.X.X
....
4
..X.
..X.
.X.X
....
4
X.X.
..X.
.X.X
....
4
.XX.
..X.
.X.X
....
4
XXX.
..X.
.X.X
....
4
...X
..X.
.X.X
....
4
X..X
..X.
.X.X
....
4
.X.X
..X.
.X.X
....
4
XX.X
..X.
.X.X
....
4
..XX
..X.
.X.X
....
4
X.XX
..X.
.X.X
....
4
.XXX
..X.
.X.X
....
4
XXXX
..X.
.X.X
....
4
....
X.X.
.X.X
....
4
X...
X.X.
.X.X
....
4
.X..
X.X.
.X.X
....
4
XX..
X.X.
.X.X
....
4
..X.
X.X.
.X.X
....
4
X.X.
X.X.
.X.X
....
4
.XX.
X.X.
.X.X
....
4
XXX.
X.X.
.X.X
....
4
...X
X.X.
.X.X
....
4
X..X
X.X.
.X.X
....
4
.X.X
X.X.
.X.X
....
4
XX.X
X.X.
.X.X
....
4
..XX
X.X.
.X.X
....
4
X.XX
X.X.
.X.X
....
4
.XXX
X.X.
.X.X
....
4
XXXX
X.X.
.X.X
....
4
....
.XX.
.X.X
....
4
X...
.XX.
.X.X
....
4
.X..
.XX.
.X.X
....
4
XX..
.XX.
.X.X
....
4
..X.
.XX.
.X.X
....
4
X.X.
.XX.
.X.X
....
4
.XX.
.XX.
.X.X
....
4
XXX.
.XX.
.X.X
....
4
...X
.XX.
.X.X
....
4
X..X
.XX.
.X.X
....
4
.X.X
.XX.
.X.X
....
4
XX.X
.XX.
.X.X
....
4
..XX
.XX.
.X.X
....
4
X.XX
.XX.
.X.X
....
4
.XXX
.XX.
.X.X
....
4
XXXX
.XX.
.X.X
....
4
....
XXX.
.X.X
....
4
X...
XXX.
.X.X
....
4
.X..
XXX.
.X.X
....
4
XX..
XXX.
.X.X
....
4
..X.
XXX.
.X.X
....
4
X.X.
XXX.
.X.X
....
4
.XX.
XXX.
.X.X
....
4
XXX.
XXX.
.X.X
....
4
...X
XXX.
.X.X
....
4
X..X
XXX.
.X.X
....
4
.X.X
XXX.
.X.X
....
4
XX.X
XXX.
.X.X
....
4
..XX
XXX.
.X.X
....
4
X.XX
XXX.
.X.X
....
4
.XXX
XXX.
.X.X
....
4
XXXX
XXX.
.X.X
....
4
....
...X
.X.X
....
4
X...
...X
.X.X
....
4
.X..
...X
.X.X
....
4
XX..
...X
.X.X
....
4
..X.
...X
.X.X
....
4
X.X.
...X
.X.X
....
4
.XX.
...X
.X.X
....
4
XXX.
...X
.X.X
....
4
...X
...X
.X.X
....
4
X..X
...X
.X.X
....
4
.X.X
...X
.X.X
....
4
XX.X
...X
.X.X
....
4
..XX
...X
.X.X
....
4
X.XX
...X
.X.X
....
4
.XXX
...X
.X.X
....
4
XXXX
...X
.X.X
....
4
....
X..X
.X.X
....
4
X...
X..X
.X.X
....
4
.X..
X..X
.X.X
....
4
XX..
X..X
.X.X
....
4
..X.
X..X
.X.X
....
4
X.X.
X..X
.X.X
....
4
.XX.
X..X
.X.X
....
4
XXX.
X..X
.X.X
....
4
...X
X..X
.X.X
....
4
X..X
X..X
.X.X
....
4
.X.X
X..X
.X.X
....
4
XX.X
X..X
.X.X
....
4
..XX
X..X
.X.X
....
4
X.XX
X..X
.X.X
....
4
.XXX
X..X
.X.X
....
4
XXXX
X..X
.X.X
....
4
....
.X.X
.X.X
....
4
X...
.X.X
.X.X
....
4
.X..
.X.X
.X.X
....
4
XX..
.X.X
.X.X
....
4
..X.
.X.X
.X.X
....
4
X.X.
.X.X
.X.X
....
4
.XX.
.X.X
.X.X
....
4
XXX.
.X.X
.X.X
....
4
...X
.X.X
.X.X
....
4
X..X
.X.X
.X.X
....
4
.X.X
.X.X
.X.X
....
4
XX.X
.X.X
.X.X
....
4
..XX
.X.X
.X.X
....
4
X.XX
.X.X
.X.X
....
4
.XXX
.X.X
.X.X
....
4
XXXX
.X.X
.X.X
....
4
....
XX.X
.X.X
....
4
X...
XX.X
.X.X
....
4
.X..
XX.X
.X.X
....
4
XX..
XX.X
.X.X
....
4
..X.
XX.X
.X.X
....
4
X.X.
XX.X
.X.X
....
4
.XX.
XX.X
.X.X
....
4
XXX.
XX.X
.X.X
....
4
...X
XX.X
.X.X
....
4
X..X
XX.X
.X.X
....
4
.X.X
XX.X
.X.X
....
4
XX.X
XX.X
.X.X
....
4
..XX
XX.X
.X.X
....
4
X.XX
XX.X
.X.X
....
4
.XXX
XX.X
.X.X
....
4
XXXX
XX.X
.X.X
....
4
....
..XX
.X.X
....
4
X...
..XX
.X.X
....
4
.X..
..XX
.X.X
....
4
XX..
..XX
.X.X
....
4
..X.
..XX
.X.X
....
4
X.X.
..XX
.X.X
....
4
.XX.
..XX
.X.X
....
4
XXX.
..XX
.X.X
....
4
...X
..XX
.X.X
....
4
X..X
..XX
.X.X
....
4
.X.X
..XX
.X.X
....
4
XX.X
..XX
.X.X
....
4
..XX
..XX
.X.X
....
4
X.XX
..XX
.X.X
....
4
.XXX
..XX
.X.X
....
4
XXXX
..XX
.X.X
....
4
....
X.XX
.X.X
....
4
X...
X.XX
.X.X
....
4
.X..
X.XX
.X.X
....
4
XX..
X.XX
.X.X
....
4
..X.
X.XX
.X.X
....
4
X.X.
X.XX
.X.X
....
4
.XX.
X.XX
.X.X
....
4
XXX.
X.XX
.X.X
....
4
...X
X.XX
.X.X
....
4
X..X
X.XX
.X.X
....
4
.X.X
X.XX
.X.X
....
4
XX.X
X.XX
.X.X
....
4
..XX
X.XX
.X.X
....
4
X.XX
X.XX
.X.X
....
4
.XXX
X.XX
.X.X
....
4
XXXX
X.XX
.X.X
....
4
....
.XXX
.X.X
....
4
X...
.XXX
.X.X
....
4
.X..
.XXX
.X.X
....
4
XX..
.XXX
.X.X
....
4
..X.
.XXX
.X.X
....
4
X.X.
.XXX
.X.X
....
4
.XX.
.XXX
.X.X
....
4
XXX.
.XXX
.X.X
....
4
...X
.XXX
.X.X
....
4
X..X
.XXX
.X.X
....
4
.X.X
.XXX
.X.X
....
4
XX.X
.XXX
.X.X
....
4
..XX
.XXX
.X.X
....
4
X.XX
.XXX
.X.X
....
4
.XXX
.XXX
.X.X
....
4
XXXX
.XXX
.X.X
....
4
....
XXXX
.X.X
....
4
X...
XXXX
.X.X
....
4
.X..
XXXX
.X.X
....
4
XX..
XXXX
.X.X
....
4
..X.
XXXX
.X.X
....
4
X.X.
XXXX
.X.X
....
4
.XX.
XXXX
.X.X
....
4
XXX.
XXXX
.X.X
....
4
...X
XXXX
.X.X
....
4
X..X
XXXX
.X.X
....
4
.X.X
XXXX
.X.X
....
4
XX.X
XXXX
.X.X
....
4
..XX
XXXX
.X.X
....
4
X.XX
XXXX
.X.X
....
4
.XXX
XXXX
.X.X
....
4
XXXX
XXXX
.X.X
....
4
....
....
XX.X
....
4
X...
....
XX.X
....
4
.X..
....
XX.X
....
4
XX..
....
XX.X
....
4
..X.
....
XX.X
....
4
X.X.
....
XX.X
....
4
.XX.
....
XX.X
....
4
XXX.
....
XX.X
....
4
...X
....
XX.X
....
4
X..X
....
XX.X
....
4
.X.X
....
XX.X
....
4
XX.X
....
XX.X
....
4
..XX
....
XX.X
....
4
X.XX
....
XX.X
....
4
.XXX
....
XX.X
....
4
XXXX
....
XX.X
....
4
....
X...
XX.X
....
4
X...
X...
XX.X
....
4
.X..
X...
XX.X
....
4
XX..
X...
XX.X
....
4
..X.
X...
XX.X
....
4
X.X.
X...
XX.X
....
4
.XX.
X...
XX.X
....
4
XXX.
X...
XX.X
....
4
...X
X...
XX.X
....
4
X..X
X...
XX.X
....
4
.X.X
X...
XX.X
....
4
XX.X
X...
XX.X
....
4
..XX
X...
XX.X
....
4
X.XX
X...
XX.X
....
4
.XXX
X...
XX.X
....
4
XXXX
X...
XX.X
....
4
....
.X..
XX.X
....
4
X...
.X..
XX.X
....
4
.X..
.X..
XX.X
....
4
XX..
.X..
XX.X
....
4
..X.
.X..
XX.X
....
4
X.X.
.X..
XX.X
....
4
.XX.
.X..
XX.X
....
4
XXX.
.X..
XX.X
....
4
...X
.X..
XX.X
....
4
X..X
.X..
XX.X
....
4
.X.X
.X..
XX.X
....
4
XX.X
.X..
XX.X
....
4
..XX
.X..
XX.X
....
4
X.XX
.X..
XX.X
....
4
.XXX
.X..
XX.X
....
4
XXXX
.X..
XX.X
....
4
....
XX..
XX.X
....
4
X...
XX..
XX.X
....
4
.X..
XX..
XX.X
....
4
XX..
XX..
XX.X
....
4
..X.
XX..
XX.X
....
4
X.X.
XX..
XX.X
....
4
.XX.
XX..
XX.X
....
4
XXX.
XX..
XX.X
....
4
...X
XX..
XX.X
....
4
X..X
XX..
XX.X
....
4
.X.X
XX..
XX.X
....
4
XX.X
XX..
XX.X
....
4
..XX
XX..
XX.X
....
4
X.XX
XX..
XX.X
....
4
.XXX
XX..
XX.X
....
4
XXXX
XX..
XX.X
....
4
....
..X.
XX.X
....
4
X...
..X.
XX.X
....
4
.X..
..X.
XX.X
....
4
XX..
..X.
XX.X
....
4
..X.
..X.
XX.X
....
4
X.X.
..X.
XX.X
....
4
.XX.
..X.
XX.X
....
4
XXX.
..X.
XX.X
....
4
...X
..X.
XX.X
....
4
X..X
..X.
XX.X
....
4
.X.X
..X.
XX.X
....
4
XX.X
..X.
XX.X
....
4
..XX
..X.
XX.X
....
4
X.XX
..X.
XX.X
....
4
.XXX
..X.
XX.X
....
4
XXXX
..X.
XX.X
....
4
....
X.X.
XX.X
....
4
X...
X.X.
XX.X
....
4
.X..
X.X.
XX.X
....
4
XX..
X.X.
XX.X
....
4
..X.
X.X.
XX.X
....
4
X.X.
X.X.
XX.X
....
4
.XX.
X.X.
XX.X
....
4
XXX.
X.X.
XX.X
....
4
...X
X.X.
XX.X
....
4
X..X
X.X.
XX.X
....
4
.X.X
X.X.
XX.X
....
4
XX.X
X.X.
XX.X
....
4
..XX
X.X.
XX.X
....
4
X.XX
X.X.
XX.X
....
4
.XXX
X.X.
XX.X
....
4
XXXX
X.X.
XX.X
....
4
....
.XX.
XX.X
....
4
X...
.XX.
XX.X
....
4
.X..
.XX.
XX.X
....
4
XX..
.XX.
XX.X
....
4
..X.
.XX.
XX.X
....
4
X.X.
.XX.
XX.X
....
4
.XX.
.XX.
XX.X
....
4
XXX.
.XX.
XX.X
....
4
...X
.XX.
XX.X
....
4
X..X
.XX.
XX.X
....
4
.X.X
.XX.
XX.X
....
4
XX.X
.XX.
XX.X
....
4
..XX
.XX.
XX.X
....
4
X.XX
.XX.
XX.X
....
4
.XXX
.XX.
XX.X
....
4
XXXX
.XX.
XX.X
....
4
....
XXX.
XX.X
....
4
X...
XXX.
XX.X
....
4
.X..
XXX.
XX.X
....
4
XX..
XXX.
XX.X
....
4
..X.
XXX.
XX.X
....
4
X.X.
XXX.
XX.X
....
4
.XX.
XXX.
XX.X
....
4
XXX.
XXX.
XX.X
....
4
...X
XXX.
XX.X
....
4
X..X
XXX.
XX.X
....
4
.X.X
XXX.
XX.X
....
4
XX.X
XXX.
XX.X
....
4
..XX
XXX.
XX.X
....
4
X.XX
XXX.
XX.X
....
4
.XXX
XXX.
XX.X
....
4
XXXX
XXX.
XX.X
....
4
....
...X
XX.X
....
4
X...
...X
XX.X
....
4
.X..
...X
XX.X
....
4
XX..
...X
XX.X
....
4
..X.
...X
XX.X
....
4
X.X.
...X
XX.X
....
4
.XX.
...X
XX.X
....
4
XXX.
...X
XX.X
....
4
...X
...X
XX.X
....
4
X..X
...X
XX.X
....
4
.X.X
...X
XX.X
....
4
XX.X
...X
XX.X
....
4
..XX
...X
XX.X
....
4
X.XX
...X
XX.X
....
4
.XXX
...X
XX.X
....
4
XXXX
...X
XX.X
....
4
....
X..X
XX.X
....
4
X...
X..X
XX.X
....
4
.X..
X..X
XX.X
....
4
XX..
X..X
XX.X
....
4
..X.
X..X
XX.X
....
4
X.X.
X..X
XX.X
....
4
.XX.
X..X
XX.X
....
4
XXX.
X..X
XX.X
....
4
...X
X..X
XX.X
....
4
X..X
X..X
XX.X
....
4
.X.X
X..X
XX.X
....
4
XX.X
X..X
XX.X
....
4
..XX
X..X
XX.X
....
4
X.XX
X..X
XX.X
....
4
.XXX
X..X
XX.X
....
4
XXXX
X..X
XX.X
....
4
....
.X.X
XX.X
....
4
X...
.X.X
XX.X
....
4
.X..
.X.X
XX.X
....
4
XX..
.X.X
XX.X
....
4
..X.
.X.X
XX.X
....
4
X.X.
.X.X
XX.X
....
4
.XX.
.X.X
XX.X
....
4
XXX.
.X.X
XX.X
....
4
...X
.X.X
XX.X
....
4
X..X
.X.X
XX.X
....
4
.X.X
.X.X
XX.X
....
4
XX.X
.X.X
XX.X
....
4
..XX
.X.X
XX.X
....
4
X.XX
.X.X
XX.X
....
4
.XXX
.X.X
XX.X
....
4
XXXX
.X.X
XX.X
....
4
....
XX.X
XX.X
....
4
X...
XX.X
XX.X
....
4
.X..
XX.X
XX.X
....
4
XX..
XX.X
XX.X
....
4
..X.
XX.X
XX.X
....
4
X.X.
XX.X
XX.X
....
4
.XX.
XX.X
XX.X
....
4
XXX.
XX.X
XX.X
....
4
...X
XX.X
XX.X
....
4
X..X
XX.X
XX.X
....
4
.X.X
XX.X
XX.X
....
4
XX.X
XX.X
XX.X
....
4
..XX
XX.X
XX.X
....
4
X.XX
XX.X
XX.X
....
4
.XXX
XX.X
XX.X
....
4
XXXX
XX.X
XX.X
....
4
....
..XX
XX.X
....
4
X...
..XX
XX.X
....
4
.X..
..XX
XX.X
....
4
XX..
..XX
XX.X
....
4
..X.
..XX
XX.X
....
4
X.X.
..XX
XX.X
....
4
.XX.
..XX
XX.X
....
4
XXX.
..XX
XX.X
....
4
...X
..XX
XX.X
....
4
X..X
..XX
XX.X
....
4
.X.X
..XX
XX.X
....
4
XX.X
..XX
XX.X
....
4
..XX
..XX
XX.X
....
4
X.XX
..XX
XX.X
....
4
.XXX
..XX
XX.X
....
4
XXXX
..XX
XX.X
....
4
....
X.XX
XX.X
....
4
X...
X.XX
XX.X
....
4
.X..
X.XX
XX.X
....
4
XX..
X.XX
XX.X
....
4
..X.
X.XX
XX.X
....
4
X.X.
X.XX
XX.X
....
4
.XX.
X.XX
XX.X
....
4
XXX.
X.XX
XX.X
....
4
...X
X.XX
XX.X
....
4
X..X
X.XX
XX.X
....
4
.X.X
X.XX
XX.X
....
4
XX.X
X.XX
XX.X
....
4
..XX
X.XX
XX.X
....
4
X.XX
X.XX
XX.X
....
4
.XXX
X.XX
XX.X
....
4
XXXX
X.XX
XX.X
....
4
....
.XXX
XX.X
....
4
X...
.XXX
XX.X
....
4
.X..
.XXX
XX.X
....
4
XX..
.XXX
XX.X
....
4
..X.
.XXX
XX.X
....
4
X.X.
.XXX
XX.X
....
4
.XX.
.XXX
XX.X
....
4
XXX.
.XXX
XX.X
....
4
...X
.XXX
XX.X
....
4
X..X
.XXX
XX.X
....
4
.X.X
.XXX
XX.X
....
4
XX.X
.XXX
XX.X
....
4
..XX
.XXX
XX.X
....
4
X.XX
.XXX
XX.X
....
4
.XXX
.XXX
XX.X
....
4
XXXX
.XXX
XX.X
....
4
....
XXXX
XX.X
....
4
X...
XXXX
XX.X
....
4
.X..
XXXX
XX.X
....
4
XX..
XXXX
XX.X
....
4
..X.
XXXX
XX.X
....
4
X.X.
XXXX
XX.X
....
4
.XX.
XXXX
XX.X
....
4
XXX.
XXXX
XX.X
....
4
...X
XXXX
XX.X
....
4
X..X
XXXX
XX.X
....
4
.X.X
XXXX
XX.X
....
4
XX.X
XXXX
XX.X
....
4
..XX
XXXX
XX.X
....
4
X.XX
XXXX
XX.X
....
4
.XXX
XXXX
XX.X
....
4
XXXX
XXXX
XX.X
....
4
....
....
..XX
....
4
X...
....
..XX
....
4
.X..
....
..XX
....
4
XX..
....
..XX
....
4
..X.
....
..XX
....
4
X.X.
....
..XX
....
4
.XX.
....
..XX
....
4
XXX.
....
..XX
....
4
...X
....
..XX
....
4
X..X
....
..XX
....
4
.X.X
....
..XX
....
4
XX.X
....
..XX
....
4
..XX
....
..XX
....
4
X.XX
....
..XX
....
4
.XXX
....
..XX
....
4
XXXX
....
..XX
....
4
....
X...
..XX
....
4
X...
X...
..XX
....
4
.X..
X...
..XX
....
4
XX..
X...
..XX
....
4
..X.
X...
..XX
....
4
X.X.
X...
..XX
....
4
.XX.
X...
..XX
....
4
XXX.
X...
..XX
....
4
...X
X...
..XX
....
4
X..X
X...
..XX
....
4
.X.X
X...
..XX
....
4
XX.X
X...
..XX
....
4
..XX
X...
..XX
....
4
X.XX
X...
..XX
....
4
.XXX
X...
..XX
....
4
XXXX
X...
..XX
....
4
....
.X..
..XX
....
4
X...
.X..
..XX
....
4
.X..
.X..
..XX
....
4
XX..
.X..
..XX
....
4
..X.
.X..
..XX
....
4
X.X.
.X..
..XX
....
4
.XX.
.X..
..XX
....
4
XXX.
.X..
..XX
....
4
...X
.X..
..XX
....
4
X..X
.X..
..XX
....
4
.X.X
.X..
..XX
....
4
XX.X
.X..
..XX
....
4
..XX
.X..
..XX
....
4
X.XX
.X..
..XX
....
4
.XXX
.X..
..XX
....
4
XXXX
.X..
..XX
....
4
....
XX..
..XX
....
4
X...
XX..
..XX
....
4
.X..
XX..
..XX
....
4
XX..
XX..
..XX
....
4
..X.
XX..
..XX
....
4
X.X.
XX..
..XX
....
4
.XX.
XX..
..XX
....
4
XXX.
XX..
..XX
....
4
...X
XX..
..XX
....
4
X..X
XX..
..XX
....
4
.X.X
XX..
..XX
....
4
XX.X
XX..
..XX
....
4
..XX
XX..
..XX
....
4
X.XX
XX..
..XX
....
4
.XXX
XX..
..XX
....
4
XXXX
XX..
..XX
....
4
....
..X.
..XX
....
4
X...
..X.
..XX
....
4
.X..
..X.
..XX
....
4
XX..
..X.
..XX
....
4
..X.
..X.
..XX
....
4
X.X.
..X.
..XX
....
4
.XX.
..X.
..XX
....
4
XXX.
..X.
..XX
....
4
...X
..X.
..XX
....
4
X..X
..X.
..XX
....
4
.X.X
..X.
..XX
....
4
XX.X
..X.
..XX
....
4
..XX
..X.
..XX
....
4
X.XX
..X.
..XX
....
4
.XXX
..X.
..XX
....
4
XXXX
..X.
..XX
....
4
....
X.X.
..XX
....
4
X...
X.X.
..XX
....
4
.X..
X.X.
..XX
....
4
XX..
X.X.
..XX
....
4
..X.
X.X.
..XX
....
4
X.X.
X.X.
..XX
....
4
.XX.
X.X.
..XX
....
4
XXX.
X.X.
..XX
....
4
...X
X.X.
..XX
....
4
X..X
X.X.
..XX
....
4
.X.X
X.X.
..XX
....
4
XX.X
X.X.
..XX
....
4
..XX
X.X.
..XX
....
4
X.XX
X.X.
..XX
....
4
.XXX
X.X.
..XX
....
4
XXXX
X.X.
..XX
....
4
....
.XX.
..XX
....
4
X...
.XX.
..XX
....
4
.X..
.XX.
..XX
....
4
XX..
.XX.
..XX
....
4
..X.
.XX.
..XX
....
4
X.X.
.XX.
..XX
....
4
.XX.
.XX.
..XX
....
4
XXX.
.XX.
..XX
....
4
...X
.XX.
..XX
....
4
X..X
.XX.
..XX
....
4
.X.X
.XX.
..XX
....
4
XX.X
.XX.
..XX
....
4
..XX
.XX.
..XX
....
4
X.XX
.XX.
..XX
....
4
.XXX
.XX.
..XX
....
4
XXXX
.XX.
..XX
....
4
....
XXX.
..XX
....
4
X...
XXX.
..XX
....
4
.X..
XXX.
..XX
....
4
XX..
XXX.
..XX
....
4
..X.
XXX.
..XX
....
4
X.X.
XXX.
..XX
....
4
.XX.
XXX.
..XX
....
4
XXX.
XXX.
..XX
....
4
...X
XXX.
..XX
....
4
X..X
XXX.
..XX
....
4
.X.X
XXX.
..XX
....
4
XX.X
XXX.
..XX
....
4
..XX
XXX.
..XX
....
4
X.XX
XXX.
..XX
....
4
.XXX
XXX.
..XX
....
4
XXXX
XXX.
..XX
....
4
....
...X
..XX
....
4
X...
...X
..XX
....
4
.X..
...X
..XX
....
4
XX..
...X
..XX
....
4
..X.
...X
..XX
....
4
X.X.
...X
..XX
....
4
.XX.
...X
..XX
....
4
XXX.
...X
..XX
....
4
...X
...X
..XX
....
4
X..X
...X
..XX
....
4
.X.X
...X
..XX
....
4
XX.X
...X
..XX
....
4
..XX
...X
..XX
....
4
X.XX
...X
..XX
....
4
.XXX
...X
..XX
....
4
XXXX
...X
..XX
....
4
....
X..X
..XX
....
4
X...
X..X
..XX
....
4
.X..
X..X
..XX
....
4
XX..
X..X
..XX
....
4
..X.
X..X
..XX
....
4
X.X.
X..X
..XX
....
4
.XX.
X..X
..XX
....
4
XXX.
X..X
..XX
....
4
...X
X..X
..XX
....
4
X..X
X..X
..XX
....
4
.X.X
X..X
..XX
....
4
XX.X
X..X
..XX
....
4
..XX
X..X
..XX
....
4
X.XX
X..X
..XX
....
4
.XXX
X..X
..XX
....
4
XXXX
X..X
..XX
....
4
....
.X.X
..XX
....
4
X...
.X.X
..XX
....
4
.X..
.X.X
..XX
....
4
XX..
.X.X
..XX
....
4
..X.
.X.X
..XX
....
4
X.X.
.X.X
..XX
....
4
.XX.
.X.X
..XX
....
4
XXX.
.X.X
..XX
....
4
...X
.X.X
..XX
....
4
X..X
.X.X
..XX
....
4
.X.X
.X.X
..XX
....
4
XX.X
.X.X
..XX
....
4
..XX
.X.X
..XX
....
4
X.XX
.X.X
..XX
....
4
.XXX
.X.X
..XX
....
4
XXXX
.X.X
..XX
....
4
....
XX.X
..XX
....
4
X...
XX.X
..XX
....
4
.X..
XX.X
..XX
....
4
XX..
XX.X
..XX
....
4
..X.
XX.X
..XX
....
4
X.X.
XX.X
..XX
....
4
.XX.
XX.X
..XX
....
4
XXX.
XX.X
..XX
....
4
...X
XX.X
..XX
....
4
X..X
XX.X
..XX
....
4
.X.X
XX.X
..XX
....
4
XX.X
XX.X
..XX
....
4
..XX
XX.X
..XX
....
4
X.XX
XX.X
..XX
....
4
.XXX
XX.X
..XX
....
4
XXXX
XX.X
..XX
....
4
....
..XX
..XX
....
4
X...
..XX
..XX
....
4
.X..
..XX
..XX
....
4
XX..
..XX
..XX
....
4
..X.
..XX
..XX
....
4
X.X.
..XX
..XX
....
4
.XX.
..XX
..XX
....
4
XXX.
..XX
..XX
....
4
...X
..XX
..XX
....
4
X..X
..XX
..XX
....
4
.X.X
..XX
..XX
....
4
XX.X
..XX
..XX
....
4
..XX
..XX
..XX
....
4
X.XX
..XX
..XX
....
4
.XXX
..XX
..XX
....
4
XXXX
..XX
..XX
....
4
....
X.XX
..XX
....
4
X...
X.XX
..XX
....
4
.X..
X.XX
..XX
....
4
XX..
X.XX
..XX
....
4
..X.
X.XX
..XX
....
4
X.X.
X.XX
..XX
....
4
.XX.
X.XX
..XX
....
4
XXX.
X.XX
..XX
....
4
...X
X.XX
..XX
....
4
X..X
X.XX
..XX
....
4
.X.X
X.XX
..XX
....
4
XX.X
X.XX
..XX
....
4
..XX
X.XX
..XX
....
4
X.XX
X.XX
..XX
....
4
.XXX
X.XX
..XX
....
4
XXXX
X.XX
..XX
....
4
....
.XXX
..XX
....
4
X...
.XXX
..XX
....
4
.X..
.XXX
..XX
....
4
XX..
.XXX
..XX
....
4
..X.
.XXX
..XX
....
4
X.X.
.XXX
..XX
....
4
.XX.
.XXX
..XX
....
4
XXX.
.XXX
..XX
....
4
...X
.XXX
..XX
....
4
X..X
.XXX
..XX
....
4
.X.X
.XXX
..XX
....
4
XX.X
.XXX
..XX
....
4
..XX
.XXX
..XX
....
4
X.XX
.XXX
..XX
....
4
.XXX
.XXX
..XX
....
4
XXXX
.XXX
..XX
....
4
....
XXXX
..XX
....
4
X...
XXXX
..XX
....
4
.X..
XXXX
..XX
....
4
XX..
XXXX
..XX
....
4
..X.
XXXX
..XX
....
4
X.X.
XXXX
..XX
....
4
.XX.
XXXX
..XX
....
4
XXX.
XXXX
..XX
....
4
...X
XXXX
..XX
....
4
X..X
XXXX
..XX
....
4
.X.X
XXXX
..XX
....
4
XX.X
XXXX
..XX
....
4
..XX
XXXX
..XX
....
4
X.XX
XXXX
..XX
....
4
.XXX
XXXX
..XX
....
4
XXXX
XXXX
..XX
....
4
....
....
X.XX
....
4
X...
....
X.XX
....
4
.X..
....
X.XX
....
4
XX..
....
X.XX
....
4
..X.
....
X.XX
....
4
X.X.
....
X.XX
....
4
.XX.
....
X.XX
....
4
XXX.
....
X.XX
....
4
...X
....
X.XX
....
4
X..X
....
X.XX
....
4
.X.X
....
X.XX
....
4
XX.X
....
X.XX
....
4
..XX
....
X.XX
....
4
X.XX
....
X.XX
....
4
.XXX
....
X.XX
....
4
XXXX
....
X.XX
....
4
....
X...
X.XX
....
4
X...
X...
X.XX
....
4
.X..
X...
X.XX
....
4
XX..
X...
X.XX
....
4
..X.
X...
X.XX
....
4
X.X.
X...
X.XX
....
4
.XX.
X...
X.XX
....
4
XXX.
X...
X.XX
....
4
...X
X...
X.XX
....
4
X..X
X...
X.XX
....
4
.X.X
X...
X.XX
....
4
XX.X
X...
X.XX
....
4
..XX
X...
X.XX
....
4
X.XX
X...
X.XX
....
4
.XXX
X...
X.XX
....
4
XXXX
X...
X.XX
....
4
....
.X..
X.XX
....
4
X...
.X..
X.XX
....
4
.X..
.X..
X.XX
....
4
XX..
.X..
X.XX
....
4
..X.
.X..
X.XX
....
4
X.X.
.X..
X.XX
....
4
.XX.
.X..
X.XX
....
4
XXX.
.X..
X.XX
....
4
...X
.X..
X.XX
....
4
X..X
.X..
X.XX
....
4
.X.X
.X..
X.XX
....
4
XX.X
.X..
X.XX
....
4
..XX
.X..
X.XX
....
4
X.XX
.X..
X.XX
....
4
.XXX
.X..
X.XX
....
4
XXXX
.X..
X.XX
....
4
....
XX..
X.XX
....
4
X...
XX..
X.XX
....
4
.X..
XX..
X.XX
....
4
XX..
XX..
X.XX
....
4
..X.
XX..
X.XX
....
4
X.X.
XX..
X.XX
....
4
.XX.
XX..
X.XX
....
4
XXX.
XX..
X.XX
....
4
...X
XX..
X.XX
....
4
X..X
XX..
X.XX
....
4
.X.X
XX..
X.XX
....
4
XX.X
XX..
X.XX
....
4
..XX
XX..
X.XX
....
4
X.XX
XX..
X.XX
....
4
.XXX
XX..
X.XX
....
4
XXXX
XX..
X.XX
....
4
....
..X.
X.XX
....
4
X...
..X.
X.XX
....
4
.X..
..X.
X.XX
....
4
XX..
..X.
X.XX
....
4
..X.
..X.
X.XX
....
4
X.X.
..X.
X.XX
....
4
.XX.
..X.
X.XX
....
4
XXX.
..X.
X.XX
....
4
...X
..X.
X.XX
....
4
X..X
..X.
X.XX
....
4
.X.X
..X.
X.XX
....
4
XX.X
..X.
X.XX
....
4
..XX
..X.
X.XX
....
4
X.XX
..X.
X.XX
....
4
.XXX
..X.
X.XX
....
4
XXXX
..X.
X.XX
....
4
....
X.X.
X.XX
....
4
X...
X.X.
X.XX
....
4
.X..
X.X.
X.XX
....
4
XX..
X.X.
X.XX
....
4
..X.
X.X.
X.XX
....
4
X.X.
X.X.
X.XX
....
4
.XX.
X.X.
X.XX
....
4
XXX.
X.X.
X.XX
....
4
...X
X.X.
X.XX
....
4
X..X
X.X.
X.XX
....
4
.X.X
X.X.
X.XX
....
4
XX.X
X.X.
X.XX
....
4
..XX
X.X.
X.XX
....
4
X.XX
X.X.
X.XX
....
4
.XXX
X.X.
X.XX
....
4
XXXX
X.X.
X.XX
....
4
....
.XX.
X.XX
....
4
X...
.XX.
X.XX
....
4
.X..
.XX.
X.XX
....
4
XX..
.XX.
X.XX
....
4
..X.
.XX.
X.XX
....
4
X.X.
.XX.
X.XX
....
4
.XX.
.XX.
X.XX
....
4
XXX.
.XX.
X.XX
....
4
...X
.XX.
X.XX
....
4
X..X
.XX.
X.XX
....
4
.X.X
.XX.
X.XX
....
4
XX.X
.XX.
X.XX
....
4
..XX
.XX.
X.XX
....
4
X.XX
.XX.
X.XX
....
4
.XXX
.XX.
X.XX
....
4
XXXX
.XX.
X.XX
....
4
....
XXX.
X.XX
....
4
X...
XXX.
X.XX
....
4
.X..
XXX.
X.XX
....
4
XX..
XXX.
X.XX
....
4
..X.
XXX.
X.XX
....
4
X.X.
XXX.
X.XX
....
4
.XX.
XXX.
X.XX
....
4
XXX.
XXX.
X.XX
....
4
...X
XXX.
X.XX
....
4
X..X
XXX.
X.XX
....
4
.X.X
XXX.
X.XX
....
4
XX.X
XXX.
X.XX
....
4
..XX
XXX.
X.XX
....
4
X.XX
XXX.
X.XX
....
4
.XXX
XXX.
X.XX
....
4
XXXX
XXX.
X.XX
....
4
....
...X
X.XX
....
4
X...
...X
X.XX
....
4
.X..
...X
X.XX
....
4
XX..
...X
X.XX
....
4
..X.
...X
X.XX
....
4
X.X.
...X
X.XX
....
4
.XX.
...X
X.XX
....
4
XXX.
...X
X.XX
....
4
...X
...X
X.XX
....
4
X..X
...X
X.XX
....
4
.X.X
...X
X.XX
....
4
XX.X
...X
X.XX
....
4
..XX
...X
X.XX
....
4
X.XX
...X
X.XX
....
4
.XXX
...X
X.XX
....
4
XXXX
...X
X.XX
....
4
....
X..X
X.XX
....
4
X...
X..X
X.XX
....
4
.X..
X..X
X.XX
....
4
XX..
X..X
X.XX
....
4
..X.
X..X
X.XX
....
4
X.X.
X..X
X.XX
....
4
.XX.
X..X
X.XX
....
4
XXX.
X..X
X.XX
....
4
...X
X..X
X.XX
....
4
X..X
X..X
X.XX
....
4
.X.X
X..X
X.XX
....
4
XX.X
X..X
X.XX
....
4
..XX
X..X
X.XX
....
4
X.XX
X..X
X.XX
....
4
.XXX
X..X
X.XX
....
4
XXXX
X..X
X.XX
....
4
....
.X.X
X.XX
....
4
X...
.X.X
X.XX
....
4
.X..
.X.X
X.XX
....
4
XX..
.X.X
X.XX
....
4
..X.
.X.X
X.XX
....
4
X.X.
.X.X
X.XX
....
4
.XX.
.X.X
X.XX
....
4
XXX.
.X.X
X.XX
....
4
...X
.X.X
X.XX
....
4
X..X
.X.X
X.XX
....
4
.X.X
.X.X
X.XX
....
4
XX.X
.X.X
X.XX
....
4
..XX
.X.X
X.XX
....
4
X.XX
.X.X
X.XX
....
4
.XXX
.X.X
X.XX
....
4
XXXX
.X.X
X.XX
....
4
....
XX.X
X.XX
....
4
X...
XX.X
X.XX
....
4
.X..
XX.X
X.XX
....
4
XX..
XX.X
X.XX
....
4
..X.
XX.X
X.XX
....
4
X.X.
XX.X
X.XX
....
4
.XX.
XX.X
X.XX
....
4
XXX.
XX.X
X.XX
....
4
...X
XX.X
X.XX
....
4
X..X
XX.X
X.XX
....
4
.X.X
XX.X
X.XX
....
4
XX.X
XX.X
X.XX
....
4
..XX
XX.X
X.XX
....
4
X.XX
XX.X
X.XX
....
4
.XXX
XX.X
X.XX
....
4
XXXX
XX.X
X.XX
....
4
....
..XX
X.XX
....
4
X...
..XX
X.XX
....
4
.X..
..XX
X.XX
....
4
XX..
..XX
X.XX
....
4
..X.
..XX
X.XX
....
4
X.X.
..XX
X.XX
....
4
.XX.
..XX
X.XX
....
4
XXX.
..XX
X.XX
....
4
...X
..XX
X.XX
....
4
X..X
..XX
X.XX
....
4
.X.X
..XX
X.XX
....
4
XX.X
..XX
X.XX
....
4
..XX
..XX
X.XX
....
4
X.XX
..XX
X.XX
....
4
.XXX
..XX
X.XX
....
4
XXXX
..XX
X.XX
....
4
....
X.XX
X.XX
....
4
X...
X.XX
X.XX
....
4
.X..
X.XX
X.XX
....
4
XX..
X.XX
X.XX
....
4
..X.
X.XX
X.XX
....
4
X.X.
X.XX
X.XX
....
4
.XX.
X.XX
X.XX
....
4
XXX.
X.XX
X.XX
....
4
...X
X.XX
X.XX
....
4
X..X
X.XX
X.XX
....
4
.X.X
X.XX
X.XX
....
4
XX.X
X.XX
X.XX
....
4
..XX
X.XX
X.XX
....
4
X.XX
X.XX
X.XX
....
4
.XXX
X.XX
X.XX
....
4
XXXX
X.XX
X.XX
....
4
....
.XXX
X.XX
....
4
X...
.XXX
X.XX
....
4
.X..
.XXX
X.XX
....
4
XX..
.XXX
X.XX
....
4
..X.
.XXX
X.XX
....
4
X.X.
.XXX
X.XX
....
4
.XX.
.XXX
X.XX
....
4
XXX.
.XXX
X.XX
....
4
...X
.XXX
X.XX
....
4
X..X
.XXX
X.XX
....
4
.X.X
.XXX
X.XX
....
4
XX.X
.XXX
X.XX
....
4
..XX
.XXX
X.XX
....
4
X.XX
.XXX
X.XX
....
4
.XXX
.XXX
X.XX
....
4
XXXX
.XXX
X.XX
....
4
....
XXXX
X.XX
....
4
X...
XXXX
X.XX
....
4
.X..
XXXX
X.XX
....
4
XX..
XXXX
X.XX
....
4
..X.
XXXX
X.XX
....
4
X.X.
XXXX
X.XX
....
4
.XX.
XXXX
X.XX
....
4
XXX.
XXXX
X.XX
....
4
...X
XXXX
X.XX
....
4
X..X
XXXX
X.XX
....
4
.X.X
XXXX
X.XX
....
4
XX.X
XXXX
X.XX
....
4
..XX
XXXX
X.XX
....
4
X.XX
XXXX
X.XX
....
4
.XXX
XXXX
X.XX
....
4
XXXX
XXXX
X.XX
....
4
....
....
.XXX
....
4
X...
....
.XXX
....
4
.X..
....
.XXX
....
4
XX..
....
.XXX
....
4
..X.
....
.XXX
....
4
X.X.
....
.XXX
....
4
.XX.
....
.XXX
....
4
XXX.
....
.XXX
....
4
...X
....
.XXX
....
4
X..X
....
.XXX
....
4
.X.X
....
.XXX
....
4
XX.X
....
.XXX
....
4
..XX
....
.XXX
....
4
X.XX
....
.XXX
....
4
.XXX
....
.XXX
....
4
XXXX
....
.XXX
....
4
....
X...
.XXX
....
4
X...
X...
.XXX
....
4
.X..
X...
.XXX
....
4
XX..
X...
.XXX
....
4
..X.
X...
.XXX
....
4
X.X.
X...
.XXX
....
4
.XX.
X...
.XXX
....
4
XXX.
X...
.XXX
....
4
...X
X...
.XXX
....
4
X..X
X...
.XXX
....
4
.X.X
X...
.XXX
....
4
XX.X
X...
.XXX
....
4
..XX
X...
.XXX
....
4
X.XX
X...
.XXX
....
4
.XXX
X...
.XXX
....
4
XXXX
X...
.XXX
....
4
....
.X..
.XXX
....
4
X...
.X..
.XXX
....
4
.X..
.X..
.XXX
....
4
XX..
.X..
.XXX
....
4
..X.
.X..
.XXX
....
4
X.X.
.X..
.XXX
....
4
.XX.
.X..
.XXX
....
4
XXX.
.X..
.XXX
....
4
...X
.X..
.XXX
....
4
X..X
.X..
.XXX
....
4
.X.X
.X..
.XXX
....
4
XX.X
.X..
.XXX
....
4
..XX
.X..
.XXX
....
4
X.XX
.X..
.XXX
....
4
.XXX
.X..
.XXX
....
4
XXXX
.X..
.XXX
....
4
....
XX..
.XXX
....
4
X...
XX..
.XXX
....
4
.X..
XX..
.XXX
....
4
XX..
XX..
.XXX
....
4
..X.
XX..
.XXX
....
4
X.X.
XX..
.XXX
....
4
.XX.
XX..
.XXX
....
4
XXX.
XX..
.XXX
....
4
...X
XX..
.XXX
....
4
X..X
XX..
.XXX
....
4
.X.X
XX..
.XXX
....
4
XX.X
XX..
.XXX
....
4
..XX
XX..
.XXX
....
4
X.XX
XX..
.XXX
....
4
.XXX
XX..
.XXX
....
4
XXXX
XX..
.XXX
....
4
....
..X.
.XXX
....
4
X...
..X.
.XXX
....
4
.X..
..X.
.XXX
....
4
XX..
..X.
.XXX
....
4
..X.
..X.
.XXX
....
4
X.X.
..X.
.XXX
....
4
.XX.
..X.
.XXX
....
4
XXX.
..X.
.XXX
....
4
...X
..X.
.XXX
....
4
X..X
..X.
.XXX
....
4
.X.X
..X.
.XXX
....
4
XX.X
..X.
.XXX
....
4
..XX
..X.
.XXX
....
4
X.XX
..X.
.XXX
....
4
.XXX
..X.
.XXX
....
4
XXXX
..X.
.XXX
....
4
....
X.X.
.XXX
....
4
X...
X.X.
.XXX
....
4
.X..
X.X.
.XXX
....
4
XX..
X.X.
.XXX
....
4
..X.
X.X.
.XXX
....
4
X.X.
X.X.
.XXX
....
4
.XX.
X.X.
.XXX
....
4
XXX.
X.X.
.XXX
....
4
...X
X.X.
.XXX
....
4
X..X
X.X.
.XXX
....
4
.X.X
X.X.
.XXX
....
4
XX.X
X.X.
.XXX
....
4
..XX
X.X.
.XXX
....
4
X.XX
X.X.
.XXX
....
4
.XXX
X.X.
.XXX
....
4
XXXX
X.X.
.XXX
....
4
....
.XX.
.XXX
....
4
X...
.XX.
.XXX
....
4
.X..
.XX.
.XXX
....
4
XX..
.XX.
.XXX
....
4
..X.
.XX.
.XXX
....
4
X.X.
.XX.
.XXX
....
4
.XX.
.XX.
.XXX
....
4
XXX.
.XX.
.XXX
....
4
...X
.XX.
.XXX
....
4
X..X
.XX.
.XXX
....
4
.X.X
.XX.
.XXX
....
4
XX.X
.XX.
.XXX
....
4
..XX
.XX.
.XXX
....
4
X.XX
.XX.
.XXX
....
4
.XXX
.XX.
.XXX
....
4
XXXX
.XX.
.XXX
....
4
....
XXX.
.XXX
....
4
X...
XXX.
.XXX
....
4
.X..
XXX.
.XXX
....
4
XX..
XXX.
.XXX
....
4
..X.
XXX.
.XXX
....
4
X.X.
XXX.
.XXX
....
4
.XX.
XXX.
.XXX
....
4
XXX.
XXX.
.XXX
....
4
...X
XXX.
.XXX
....
4
X..X
XXX.
.XXX
....
4
.X.X
XXX.
.XXX
....
4
XX.X
XXX.
.XXX
....
4
..XX
XXX.
.XXX
....
4
X.XX
XXX.
.XXX
....
4
.XXX
XXX.
.XXX
....
4
XXXX
XXX.
.XXX
....
4
....
...X
.XXX
....
4
X...
...X
.XXX
....
4
.X..
...X
.XXX
....
4
XX..
...X
.XXX
....
4
..X.
...X
.XXX
....
4
X.X.
...X
.XXX
....
4
.XX.
...X
.XXX
....
4
XXX.
...X
.XXX
....
4
...X
...X
.XXX
....
4
X..X
...X
.XXX
....
4
.X.X
...X
.XXX
....
4
XX.X
...X
.XXX
....
4
..XX
...X
.XXX
....
4
X.XX
...X
.XXX
....
4
.XXX
...X
.XXX
....
4
XXXX
...X
.XXX
....
4
....
X..X
.XXX
....
4
X...
X..X
.XXX
....
4
.X..
X..X
.XXX
....
4
XX..
X..X
.XXX
....
4
..X.
X..X
.XXX
....
4
X.X.
X..X
.XXX
....
4
.XX.
X..X
.XXX
....
4
XXX.
X..X
.XXX
....
4
...X
X..X
.XXX
....
4
X..X
X..X
.XXX
....
4
.X.X
X..X
.XXX
....
4
XX.X
X..X
.XXX
....
4
..XX
X..X
.XXX
....
4
X.XX
X..X
.XXX
....
4
.XXX
X..X
.XXX
....
4
XXXX
X..X
.XXX
....
4
....
.X.X
.XXX
....
4
X...
.X.X
.XXX
....
4
.X..
.X.X
.XXX
....
4
XX..
.X.X
.XXX
....
4
..X.
.X.X
.XXX
....
4
X.X.
.X.X
.XXX
....
4
.XX.
.X.X
.XXX
....
4
XXX.
.X.X
.XXX
....
4
...X
.X.X
.XXX
....
4
X..X
.X.X
.XXX
....
4
.X.X
.X.X
.XXX
....
4
XX.X
.X.X
.XXX
....
4
..XX
.X.X
.XXX
....
4
X.XX
.X.X
.XXX
....
4
.XXX
.X.X
.XXX
....
4
XXXX
.X.X
.XXX
....
4
....
XX.X
.XXX
....
4
X...
XX.X
.XXX
....
4
.X..
XX.X
.XXX
....
4
XX..
XX.X
.XXX
....
4
..X.
XX.X
.XXX
....
4
X.X.
XX.X
.XXX
....
4
.XX.
XX.X
.XXX
....
4
XXX.
XX.X
.XXX
....
4
...X
XX.X
.XXX
....
4
X..X
XX.X
.XXX
....
4
.X.X
XX.X
.XXX
....
4
XX.X
XX.X
.XXX
....
4
..XX
XX.X
.XXX
....
4
X.XX
XX.X
.XXX
....
4
.XXX
XX.X
.XXX
....
4
XXXX
XX.X
.XXX
....
4
....
..XX
.XXX
....
4
X...
..XX
.XXX
....
4
.X..
..XX
.XXX
....
4
XX..
..XX
.XXX
....
4
..X.
..XX
.XXX
....
4
X.X.
..XX
.XXX
....
4
.XX.
..XX
.XXX
....
4
XXX.
..XX
.XXX
....
4
...X
..XX
.XXX
....
4
X..X
..XX
.XXX
....
4
.X.X
..XX
.XXX
....
4
XX.X
..XX
.XXX
....
4
..XX
..XX
.XXX
....
4
X.XX
..XX
.XXX
....
4
.XXX
..XX
.XXX
....
4
XXXX
..XX
.XXX
....
4
....
X.XX
.XXX
....
4
X...
X.XX
.XXX
....
4
.X..
X.XX
.XXX
....
4
XX..
X.XX
.XXX
....
4
..X.
X.XX
.XXX
....
4
X.X.
X.XX
.XXX
....
4
.XX.
X.XX
.XXX
....
4
XXX.
X.XX
.XXX
....
4
...X
X.XX
.XXX
....
4
X..X
X.XX
.XXX
....
4
.X.X
X.XX
.XXX
....
4
XX.X
X.XX
.XXX
....
4
..XX
X.XX
.XXX
....
4
X.XX
X.XX
.XXX
....
4
.XXX
X.XX
.XXX
....
4
XXXX
X.XX
.XXX
....
4
....
.XXX
.XXX
....
4
X...
.XXX
.XXX
....
4
.X..
.XXX
.XXX
....
4
XX..
.XXX
.XXX
....
4
..X.
.XXX
.XXX
....
4
X.X.
.XXX
.XXX
....
4
.XX.
.XXX
.XXX
....
4
XXX.
.XXX
.XXX
....
4
...X
.XXX
.XXX
....
4
X..X
.XXX
.XXX
....
4
.X.X
.XXX
.XXX
....
4
XX.X
.XXX
.XXX
....
4
..XX
.XXX
.XXX
....
4
X.XX
.XXX
.XXX
....
4
.XXX
.XXX
.XXX
....
4
XXXX
.XXX
.XXX
....
4
....
XXXX
.XXX
....
4
X...
XXXX
.XXX
....
4
.X..
XXXX
.XXX
....
4
XX..
XXXX
.XXX
....
4
..X.
XXXX
.XXX
....
4
X.X.
XXXX
.XXX
....
4
.XX.
XXXX
.XXX
....
4
XXX.
XXXX
.XXX
....
4
...X
XXXX
.XXX
....
4
X..X
XXXX
.XXX
....
4
.X.X
XXXX
.XXX
....
4
XX.X
XXXX
.XXX
....
4
..XX
XXXX
.XXX
....
4
X.XX
XXXX
.XXX
....
4
.XXX
XXXX
.XXX
....
4
XXXX
XXXX
.XXX
....
4
....
....
XXXX
....
4
X...
....
XXXX
....
4
.X..
....
XXXX
....
4
XX..
....
XXXX
....
4
..X.
....
XXXX
....
4
X.X.
....
XXXX
....
4
.XX.
....
XXXX
....
4
XXX.
....
XXXX
....
4
...X
....
XXXX
....
4
X..X
....
XXXX
....
4
.X.X
....
XXXX
....
4
XX.X
....
XXXX
....
4
..XX
....
XXXX
....
4
X.XX
....
XXXX
....
4
.XXX
....
XXXX
....
4
XXXX
....
XXXX
....
4
....
X...
XXXX
....
4
X...
X...
XXXX
....
4
.X..
X...
XXXX
....
4
XX..
X...
XXXX
....
4
..X.
X...
XXXX
....
4
X.X.
X...
XXXX
....
4
.XX.
X...
XXXX
....
4
XXX.
X...
XXXX
....
4
...X
X...
XXXX
....
4
X..X
X...
XXXX
....
4
.X.X
X...
XXXX
....
4
XX.X
X...
XXXX
....
4
..XX
X...
XXXX
....
4
X.XX
X...
XXXX
....
4
.XXX
X...
XXXX
....
4
XXXX
X...
XXXX
....
4
....
.X..
XXXX
....
4
X...
.X..
XXXX
....
4
.X..
.X..
XXXX
....
4
XX..
.X..
XXXX
....
4
..X.
.X..
XXXX
....
4
X.X.
.X..
XXXX
....
4
.XX.
.X..
XXXX
....
4
XXX.
.X..
XXXX
....
4
...X
.X..
XXXX
....
4
X..X
.X..
XXXX
....
4
.X.X
.X..
XXXX
....
4
XX.X
.X..
XXXX
....
4
..XX
.X..
XXXX
....
4
X.XX
.X..
XXXX
....
4
.XXX
.X..
XXXX
....
4
XXXX
.X..
XXXX
....
4
....
XX..
XXXX
....
4
X...
XX..
XXXX
....
4
.X..
XX..
XXXX
....
4
XX..
XX..
XXXX
....
4
..X.
XX..
XXXX
....
4
X.X.
XX..
XXXX
....
4
.XX.
XX..
XXXX
....
4
XXX.
XX..
XXXX
....
4
...X
XX..
XXXX
....
4
X..X
XX..
XXXX
....
4
.X.X
XX..
XXXX
....
4
XX.X
XX..
XXXX
....
4
..XX
XX..
XXXX
....
4
X.XX
XX..
XXXX
....
4
.XXX
XX..
XXXX
....
4
XXXX
XX..
XXXX
....
4
....
..X.
XXXX
....
4
X...
..X.
XXXX
....
4
.X..
..X.
XXXX
....
4
XX..
..X.
XXXX
....
4
..X.
..X.
XXXX
....
4
X.X.
..X.
XXXX
....
4
.XX.
..X.
XXXX
....
4
XXX.
..X.
XXXX
....
4
...X
..X.
XXXX
....
4
X..X
..X.
XXXX
....
4
.X.X
..X.
XXXX
....
4
XX.X
..X.
XXXX
....
4
..XX
..X.
XXXX
....
4
X.XX
..X.
XXXX
....
4
.XXX
..X.
XXXX
....
4
XXXX
..X.
XXXX
....
4
....
X.X.
XXXX
....
4
X...
X.X.
XXXX
....
4
.X..
X.X.
XXXX
....
4
XX..
X.X.
XXXX
....
4
..X.
X.X.
XXXX
....
4
X.X.
X.X.
XXXX
....
4
.XX.
X.X.
XXXX
....
4
XXX.
X.X.
XXXX
....
4
...X
X.X.
XXXX
....
4
X..X
X.X.
XXXX
....
4
.X.X
X.X.
XXXX
....
4
XX.X
X.X.
XXXX
....
4
..XX
X.X.
XXXX
....
4
X.XX
X.X.
XXXX
....
4
.XXX
X.X.
XXXX
....
4
XXXX
X.X.
XXXX
....
4
....
.XX.
XXXX
....
4
X...
.XX.
XXXX
....
4
.X..
.XX.
XXXX
....
4
XX..
.XX.
XXXX
....
4
..X.
.XX.
XXXX
....
4
X.X.
.XX.
XXXX
....
4
.XX.
.XX.
XXXX
....
4
XXX.
.XX.
XXXX
....
4
...X
.XX.
XXXX
....
4
X..X
.XX.
XXXX
....
4
.X.X
.XX.
XXXX
....
4
XX.X
.XX.
XXXX
....
4
..XX
.XX.
XXXX
....
4
X.XX
.XX.
XXXX
....
4
.XXX
.XX.
XXXX
....
4
XXXX
.XX.
XXXX
....
4
....
XXX.
XXXX
....
4
X...
XXX.
XXXX
....
4
.X..
XXX.
XXXX
....
4
XX..
XXX.
XXXX
....
4
..X.
XXX.
XXXX
....
4
X.X.
XXX.
XXXX
....
4
.XX.
XXX.
XXXX
....
4
XXX.
XXX.
XXXX
....
4
...X
XXX.
XXXX
....
4
X..X
XXX.
XXXX
....
4
.X.X
XXX.
XXXX
....
4
XX.X
XXX.
XXXX
....
4
..XX
XXX.
XXXX
....
4
X.XX
XXX.
XXXX
....
4
.XXX
XXX.
XXXX
....
4
XXXX
XXX.
XXXX
....
4
....
...X
XXXX
....
4
X...
...X
XXXX
....
4
.X..
...X
XXXX
....
4
XX..
...X
XXXX
....
4
..X.
...X
XXXX
....
4
X.X.
...X
XXXX
....
4
.XX.
...X
XXXX
....
4
XXX.
...X
XXXX
....
4
...X
...X
XXXX
....
4
X..X
...X
XXXX
....
4
.X.X
...X
XXXX
....
4
XX.X
...X
XXXX
....
4
..XX
...X
XXXX
....
4
X.XX
...X
XXXX
....
4
.XXX
...X
XXXX
....
4
XXXX
...X
XXXX
....
4
....
X..X
XXXX
....
4
X...
X..X
XXXX
....
4
.X..
X..X
XXXX
....
4
XX..
X..X
XXXX
....
4
..X.
X..X
XXXX
....
4
X.X.
X..X
XXXX
....
4
.XX.
X..X
XXXX
....
4
XXX.
X..X
XXXX
....
4
...X
X..X
XXXX
....
4
X..X
X..X
XXXX
....
4
.X.X
X..X
XXXX
....
4
XX.X
X..X
XXXX
....
4
..XX
X..X
XXXX
....
4
X.XX
X..X
XXXX
....
4
.XXX
X..X
XXXX
....
4
XXXX
X..X
XXXX
....
4
....
.X.X
XXXX
....
4
X...
.X.X
XXXX
....
4
.X..
.X.X
XXXX
....
4
XX..
.X.X
XXXX
....
4
..X.
.X.X
XXXX
....
4
X.X.
.X.X
XXXX
....
4
.XX.
.X.X
XXXX
....
4
XXX.
.X.X
XXXX
....
4
...X
.X.X
XXXX
....
4
X..X
.X.X
XXXX
....
4
.X.X
.X.X
XXXX
....
4
XX.X
.X.X
XXXX
....
4
..XX
.X.X
XXXX
....
4
X.XX
.X.X
XXXX
....
4
.XXX
.X.X
XXXX
....
4
XXXX
.X.X
XXXX
....
4
....
XX.X
XXXX
....
4
X...
XX.X
XXXX
....
4
.X..
XX.X
XXXX
....
4
XX..
XX.X
XXXX
....
4
..X.
XX.X
XXXX
....
4
X.X.
XX.X
XXXX
....
4
.XX.
XX.X
XXXX
....
4
XXX.
XX.X
XXXX
....
4
...X
XX.X
XXXX
....
4
X..X
XX.X
XXXX
....
4
.X.X
XX.X
XXXX
....
4
XX.X
XX.X
XXXX
....
4
..XX
XX.X
XXXX
....
4
X.XX
XX.X
XXXX
....
4
.XXX
XX.X
XXXX
....
4
XXXX
XX.X
XXXX
....
4
....
..XX
XXXX
....
4
X...
..XX
XXXX
....
4
.X..
..XX
XXXX
....
4
XX..
..XX
XXXX
....
4
..X.
..XX
XXXX
....
4
X.X.
..XX
XXXX
....
4
.XX.
..XX
XXXX
....
4
XXX.
..XX
XXXX
....
4
...X
..XX
XXXX
....
4
X..X
..XX
XXXX
....
4
.X.X
..XX
XXXX
....
4
XX.X
..XX
XXXX
....
4
..XX
..XX
XXXX
....
4
X.XX
..XX
XXXX
....
4
.XXX
..XX
XXXX
....
4
XXXX
..XX
XXXX
....
4
....
X.XX
XXXX
....
4
X...
X.XX
XXXX
....
4
.X..
X.XX
XXXX
....
4
XX..
X.XX
XXXX
....
4
..X.
X.XX
XXXX
....
4
X.X.
X.XX
XXXX
....
4
.XX.
X.XX
XXXX
....
4
XXX.
X.XX
XXXX
....
4
...X
X.XX
XXXX
....
4
X..X
X.XX
XXXX
....
4
.X.X
X.XX
XXXX
....
4
XX.X
X.XX
XXXX
....
4
..XX
X.XX
XXXX
....
4
X.XX
X.XX
XXXX
....
4
.XXX
X.XX
XXXX
....
4
XXXX
X.XX
XXXX
....
4
....
.XXX
XXXX
....
4
X...
.XXX
XXXX
....
4
.X..
.XXX
XXXX
....
4
XX..
.XXX
XXXX
....
4
..X.
.XXX
XXXX
....
4
X.X.
.XXX
XXXX
....
4
.XX.
.XXX
XXXX
....
4
XXX.
.XXX
XXXX
....
4
...X
.XXX
XXXX
....
4
X..X
.XXX
XXXX
....
4
.X.X
.XXX
XXXX
....
4
XX.X
.XXX
XXXX
....
4
..XX
.XXX
XXXX
....
4
X.XX
.XXX
XXXX
....
4
.XXX
.XXX
XXXX
....
4
XXXX
.XXX
XXXX
....
4
....
XXXX
XXXX
....
4
X...
XXXX
XXXX
....
4
.X..
XXXX
XXXX
....
4
XX..
XXXX
XXXX
....
4
..X.
XXXX
XXXX
....
4
X.X.
XXXX
XXXX
....
4
.XX.
XXXX
XXXX
....
4
XXX.
XXXX
XXXX
....
4
...X
XXXX
XXXX
....
4
X..X
XXXX
XXXX
....
4
.X.X
XXXX
XXXX
....
4
XX.X
XXXX
XXXX
....
4
..XX
XXXX
XXXX
....
4
X.XX
XXXX
XXXX
....
4
.XXX
XXXX
XXXX
....
4
XXXX
XXXX
XXXX
....
4
....
....
....
X...
4
X...
....
....
X...
4
.X..
....
....
X...
4
XX..
....
....
X...
4
..X.
....
....
X...
4
X.X.
....
....
X...
4
.XX.
....
....
X...
4
XXX.
....
....
X...
4
...X
....
....
X...
4
X..X
....
....
X...
4
.X.X
....
....
X...
4
XX.X
....
....
X...
4
..XX
....
....
X...
4
X.XX
....
....
X...
4
.XXX
....
....
X...
4
XXXX
....
....
X...
4
....
X...
....
X...
4
X...
X...
....
X...
4
.X..
X...
....
X...
4
XX..
X...
....
X...
4
..X.
X...
....
X...
4
X.X.
X...
....
X...
4
.XX.
X...
....
X...
4
XXX.
X...
....
X...
4
...X
X...
....
X...
4
X..X
X...
....
X...
4
.X.X
X...
....
X...
4
XX.X
X...
....
X...
4
..XX
X...
....
X...
4
X.XX
X...
....
X...
4
.XXX
X...
....
X...
4
XXXX
X...
....
X...
4
....
.X..
....
X...
4
X...
.X..
....
X...
4
.X..
.X..
....
X...
4
XX..
.X..
....
X...
4
..X.
.X..
....
X...
4
X.X.
.X..
....
X...
4
.XX.
.X..
....
X...
4
XXX.
.X..
....
X...
4
...X
.X..
....
X...
4
X..X
.X..
....
X...
4
.X.X
.X..
....
X...
4
XX.X
.X..
....
X...
4
..XX
.X..
....
X...
4
X.XX
.X..
....
X...
4
.XXX
.X..
....
X...
4
XXXX
.X..
....
X...
4
....
XX..
....
X...
4
X...
XX..
....
X...
4
.X..
XX..
....
X...
4
XX..
XX..
....
X...
4
..X.
XX..
....
X...
4
X.X.
XX..
....
X...
4
.XX.
XX..
....
X...
4
XXX.
XX..
....
X...
4
...X
XX..
....
X...
4
X..X
XX..
....
X...
4
.X.X
XX..
....
X...
4
XX.X
XX..
....
X...
4
..XX
XX..
....
X...
4
X.XX
XX..
....
X...
4
.XXX
XX..
....
X...
4
XXXX
XX..
....
X...
4
....
..X.
....
X...
4
X...
..X.
....
X...
4
.X..
..X.
....
X...
4
XX..
..X.
....
X...
4
..X.
..X.
....
X...
4
X.X.
..X.
....
X...
4
.XX.
..X.
....
X...
4
XXX.
..X.
....
X...
4
...X
..X.
....
X...
4
X..X
..X.
....
X...
4
.X.X
..X.
....
X...
4
XX.X
..X.
....
X...
4
..XX
..X.
....
X...
4
X.XX
..X.
....
X...
4
.XXX
..X.
....
X...
4
XXXX
..X.
....
X...
4
....
X.X.
....
X...
4
X...
X.X.
....
X...
4
.X..
X.X.
....
X...
4
XX..
X.X.
....
X...
4
..X.
X.X.
....
X...
4
X.X.
X.X.
....
X...
4
.XX.
X.X.
....
X...
4
XXX.
X.X.
....
X...
4
...X
X.X.
....
X...
4
X..X
X.X.
....
X...
4
.X.X
X.X.
....
X...
4
XX.X
X.X.
....
X...
4
..XX
X.X.
....
X...
4
X.XX
X.X.
....
X...
4
.XXX
X.X.
....
X...
4
XXXX
X.X.
....
X...
4
....
.XX.
....
X...
4
X...
.XX.
....
X...
4
.X..
.XX.
....
X...
4
XX..
.XX.
....
X...
4
..X.
.XX.
....
X...
4
X.X.
.XX.
....
X...
4
.XX.
.XX.
....
X...
4
XXX.
.XX.
....
X...
4
...X
.XX.
....
X...
4
X..X
.XX.
....
X...
4
.X.X
.XX.
....
X...
4
XX.X
.XX.
....
X...
4
..XX
.XX.
....
X...
4
X.XX
.XX.
....
X...
4
.XXX
.XX.
....
X...
4
XXXX
.XX.
....
X...
4
....
XXX.
....
X...
4
X...
XXX.
....
X...
4
.X..
XXX.
....
X...
4
XX..
XXX.
....
X...
4
..X.
XXX.
....
X...
4
X.X.
XXX.
....
X...
4
.XX.
XXX.
....
X...
4
XXX.
XXX.
....
X...
4
...X
XXX.
....
X...
4
X..X
XXX.
....
X...
4
.X.X
XXX.
....
X...
4
XX.X
XXX.
....
X...
4
..XX
XXX.
....
X...
4
X.XX
XXX.
....
X...
4
.XXX
XXX.
....
X...
4
XXXX
XXX.
....
X...
4
....
...X
....
X...
4
X...
...X
....
X...
4
.X..
...X
....
X...
4
XX..
...X
....
X...
4
..X.
...X
....
X...
4
X.X.
...X
....
X...
4
.XX.
...X
....
X...
4
XXX.
...X
....
X...
4
...X
...X
....
X...
4
X..X
...X
....
X...
4
.X.X
...X
....
X...
4
XX.X
...X
....
X...
4
..XX
...X
....
X...
4
X.XX
...X
....
X...
4
.XXX
...X
....
X...
4
XXXX
...X
....
X...
4
....
X..X
....
X...
4
X...
X..X
....
X...
4
.X..
X..X
....
X...
4
XX..
X..X
....
X...
4
..X.
X..X
....
X...
4
X.X.
X..X
....
X...
4
.XX.
X..X
....
X...
4
XXX.
X..X
....
X...
4
...X
X..X
....
X...
4
X..X
X..X
....
X...
4
.X.X
X..X
....
X...
4
XX.X
X..X
....
X...
4
..XX
X..X
....
X...
4
X.XX
X..X
....
X...
4
.XXX
X..X
....
X...
4
XXXX
X..X
....
X...
4
....
.X.X
....
X...
4
X...
.X.X
....
X...
4
.X..
.X.X
....
X...
4
XX..
.X.X
....
X...
4
..X.
.X.X
....
X...
4
X.X.
.X.X
....
X...
4
.XX.
.X.X
....
X...
4
XXX.
.X.X
....
X...
4
...X
.X.X
....
X...
4
X..X
.X.X
....
X...
4
.X.X
.X.X
....
X...
4
XX.X
.X.X
....
X...
4
..XX
.X.X
....
X...
4
X.XX
.X.X
....
X...
4
.XXX
.X.X
....
X...
4
XXXX
.X.X
....
X...
4
....
XX.X
....
X...
4
X...
XX.X
....
X...
4
.X..
XX.X
....
X...
4
XX..
XX.X
....
X...
4
..X.
XX.X
....
X...
4
X.X.
XX.X
....
X...
4
.XX.
XX.X
....
X...
4
XXX.
XX.X
....
X...
4
...X
XX.X
....
X...
4
X..X
XX.X
....
X...
4
.X.X
XX.X
....
X...
4
XX.X
XX.X
....
X...
4
..XX
XX.X
....
X...
4
X.XX
XX.X
....
X...
4
.XXX
XX.X
....
X...
4
XXXX
XX.X
....
X...
4
....
..XX
....
X...
4
X...
..XX
....
X...
4
.X..
..XX
....
X...
4
XX..
..XX
....
X...
4
..X.
..XX
....
X...
4
X.X.
..XX
....
X...
4
.XX.
..XX
....
X...
4
XXX.
..XX
....
X...
4
...X
..XX
....
X...
4
X..X
..XX
....
X...
4
.X.X
..XX
....
X...
4
XX.X
..XX
....
X...
4
..XX
..XX
....
X...
4
X.XX
..XX
....
X...
4
.XXX
..XX
....
X...
4
XXXX
..XX
....
X...
4
....
X.XX
....
X...
4
X...
X.XX
....
X...
4
.X..
X.XX
....
X...
4
XX..
X.XX
....
X...
4
..X.
X.XX
....
X...
4
X.X.
X.XX
....
X...
4
.XX.
X.XX
....
X...
4
XXX.
X.XX
....
X...
4
...X
X.XX
....
X...
4
X..X
X.XX
....
X...
4
.X.X
X.XX
....
X...
4
XX.X
X.XX
....
X...
4
..XX
X.XX
....
X...
4
X.XX
X.XX
....
X...
4
.XXX
X.XX
....
X...
4
XXXX
X.XX
....
X...
4
....
.XXX
....
X...
4
X...
.XXX
....
X...
4
.X..
.XXX
....
X...
4
XX..
.XXX
....
X...
4
..X.
.XXX
....
X...
4
X.X.
.XXX
....
X...
4
.XX.
.XXX
....
X...
4
XXX.
.XXX
....
X...
4
...X
.XXX
....
X...
4
X..X
.XXX
....
X...
4
.X.X
.XXX
....
X...
4
XX.X
.XXX
....
X...
4
..XX
.XXX
....
X...
4
X.XX
.XXX
....
X...
4
.XXX
.XXX
....
X...
4
XXXX
.XXX
....
X...
4
....
XXXX
....
X...
4
X...
XXXX
....
X...
4
.X..
XXXX
....
X...
4
XX..
XXXX
....
X...
4
..X.
XXXX
....
X...
4
X.X.
XXXX
....
X...
4
.XX.
XXXX
....
X...
4
XXX.
XXXX
....
X...
4
...X
XXXX
....
X...
4
X..X
XXXX
....
X...
4
.X.X
XXXX
....
X...
4
XX.X
XXXX
....
X...
4
..XX
XXXX
....
X...
4
X.XX
XXXX
....
X...
4
.XXX
XXXX
....
X...
4
XXXX
XXXX
....
X...
4
....
....
X...
X...
4
X...
....
X...
X...
4
.X..
....
X...
X...
4
XX..
....
X...
X...
4
..X.
....
X...
X...
4
X.X.
....
X...
X...
4
.XX.
....
X...
X...
4
XXX.
....
X...
X...
4
...X
....
X...
X...
4
X..X
....
X...
X...
4
.X.X
....
X...
X...
4
XX.X
....
X...
X...
4
..XX
....
X...
X...
4
X.XX
....
X...
X...
4
.XXX
....
X...
X...
4
XXXX
....
X...
X...
4
....
X...
X...
X...
4
X...
X...
X...
X...
4
.X..
X...
X...
X...
4
XX..
X...
X...
X...
4
..X.
X...
X...
X...
4
X.X.
X...
X...
X...
4
.XX.
X...
X...
X...
4
XXX.
X...
X...
X...
4
...X
X...
X...
X...
4
X..X
X...
X...
X...
4
.X.X
X...
X...
X...
4
XX.X
X...
X...
X...
4
..XX
X...
X...
X...
4
X.XX
X...
X...
X...
4
.XXX
X...
X...
X...
4
XXXX
X...
X...
X...
4
....
.X..
X...
X...
4
X...
.X..
X...
X...
4
.X..
.X..
X...
X...
4
XX..
.X..
X...
X...
4
..X.
.X..
X...
X...
4
X.X.
.X..
X...
X...
4
.XX.
.X..
X...
X...
4
XXX.
.X..
X...
X...
4
...X
.X..
X...
X...
4
X..X
.X..
X...
X...
4
.X.X
.X..
X...
X...
4
XX.X
.X..
X...
X...
4
..XX
.X..
X...
X...
4
X.XX
.X..
X...
X...
4
.XXX
.X..
X...
X...
4
XXXX
.X..
X...
X...
4
....
XX..
X...
X...
4
X...
XX..
X...
X...
4
.X..
XX..
X...
X...
4
XX..
XX..
X...
X...
4
..X.
XX..
X...
X...
4
X.X.
XX..
X...
X...
4
.XX.
XX..
X...
X...
4
XXX.
XX..
X...
X...
4
...X
XX..
X...
X...
4
X..X
XX..
X...
X...
4
.X.X
XX..
X...
X...
4
XX.X
XX..
X...
X...
4
..XX
XX..
X...
X...
4
X.XX
XX..
X...
X...
4
.XXX
XX..
X...
X...
4
XXXX
XX..
X...
X...
4
....
..X.
X...
X...
4
X...
..X.
X...
X...
4
.X..
..X.
X...
X...
4
XX..
..X.
X...
X...
4
..X.
..X.
X...
X...
4
X.X.
..X.
X...
X...
4
.XX.
..X.
X...
X...
4
XXX.
..X.
X...
X...
4
...X
..X.
X...
X...
4
X..X
..X.
X...
X...
4
.X.X
..X.
X...
X...
4
XX.X
..X.
X...
X...
4
..XX
..X.
X...
X...
4
X.XX
..X.
X...
X...
4
.XXX
..X.
X...
X...
4
XXXX
..X.
X...
X...
4
....
X.X.
X...
X...
4
X...
X.X.
X...
X...
4
.X..
X.X.
X...
X...
4
XX..
X.X.
X...
X...
4
..X.
X.X.
X...
X...
4
X.X.
X.X.
X...
X...
4
.XX.
X.X.
X...
X...
4
XXX.
X.X.
X...
X...
4
...X
X.X.
X...
X...
4
X..X
X.X.
X...
X...
4
.X.X
X.X.
X...
X...
4
XX.X
X.X.
X...
X...
4
..XX
X.X.
X...
X...
4
X.XX
X.X.
X...
X...
4
.XXX
X.X.
X...
X...
4
XXXX
X.X.
X...
X...
4
....
.XX.
X...
X...
4
X...
.XX.
X...
X...
4
.X..
.XX.
X...
X...
4
XX..
.XX.
X...
X...
4
..X.
.XX.
X...
X...
4
X.X.
.XX.
X...
X...
4
.XX.
.XX.
X...
X...
4
XXX.
.XX.
X...
X...
4
...X
.XX.
X...
X...
4
X..X
.XX.
X...
X...
4
.X.X
.XX.
X...
X...
4
XX.X
.XX.
X...
X...
4
..XX
.XX.
X...
X...
4
X.XX
.XX.
X...
X...
4
.XXX
.XX.
X...
X...
4
XXXX
.XX.
X...
X...
4
....
XXX.
X...
X...
4
X...
XXX.
X...
X...
4
.X..
XXX.
X...
X...
4
XX..
XXX.
X...
X...
4
..X.
XXX.
X...
X...
4
X.X.
XXX.
X...
X...
4
.XX.
XXX.
X...
X...
4
XXX.
XXX.
X...
X...
4
...X
XXX.
X...
X...
4
X..X
XXX.
X...
X...
4
.X.X
XXX.
X...
X...
4
XX.X
XXX.
X...
X...
4
..XX
XXX.
X...
X...
4
X.XX
XXX.
X...
X...
4
.XXX
XXX.
X...
X...
4
XXXX
XXX.
X...
X...
4
....
...X
X...
X...
4
X...
...X
X...
X...
4
.X..
...X
X...
X...
4
XX..
...X
X...
X...
4
..X.
...X
X...
X...
4
X.X.
...X
X...
X...
4
.XX.
...X
X...
X...
4
XXX.
...X
X...
X...
4
...X
...X
X...
X...
4
X..X
...X
X...
X...
4
.X.X
...X
X...
X...
4
XX.X
...X
X...
X...
4
..XX
...X
X...
X...
4
X.XX
...X
X...
X...
4
.XXX
...X
X...
X...
4
XXXX
...X
X...
X...
4
....
X..X
X...
X...
4
X...
X..X
X...
X...
4
.X..
X..X
X...
X...
4
XX..
X..X
X...
X...
4
..X.
X..X
X...
X...
4
X.X.
X..X
X...
X...
4
.XX.
X..X
X...
X...
4
XXX.
X..X
X...
X...
4
...X
X..X
X...
X...
4
X..X
X..X
X...
X...
4
.X.X
X..X
X...
X...
4
XX.X
X..X
X...
X...
4
..XX
X..X
X...
X...
4
X.XX
X..X
X...
X...
4
.XXX
X..X
X...
X...
4
XXXX
X..X
X...
X...
4
....
.X.X
X...
X...
4
X...
.X.X
X...
X...
4
.X..
.X.X
X...
X...
4
XX..
.X.X
X...
X...
4
..X.
.X.X
X...
X...
4
X.X.
.X.X
X...
X...
4
.XX.
.X.X
X...
X...
4
XXX.
.X.X
X...
X...
4
...X
.X.X
X...
X...
4
X..X
.X.X
X...
X...
4
.X.X
.X.X
X...
X...
4
XX.X
.X.X
X...
X...
4
..XX
.X.X
X...
X...
4
X.XX
.X.X
X...
X...
4
.XXX
.X.X
X...
X...
4
XXXX
.X.X
X...
X...
4
....
XX.X
X...
X...
4
X...
XX.X
X...
X...
4
.X..
XX.X
X...
X...
4
XX..
XX.X
X...
X...
4
..X.
XX.X
X...
X...
4
X.X.
XX.X
X...
X...
4
.XX.
XX.X
X...
X...
4
XXX.
XX.X
X...
X...
4
...X
XX.X
X...
X...
4
X..X
XX.X
X...
X...
4
.X.X
XX.X
X...
X...
4
XX.X
XX.X
X...
X...
4
..XX
XX.X
X...
X...
4
X.XX
XX.X
X...
X...
4
.XXX
XX.X
X...
X...
4
XXXX
XX.X
X...
X...
4
....
..XX
X...
X...
4
X...
..XX
X...
X...
4
.X..
..XX
X...
X...
4
XX..
..XX
X...
X...
4
..X.
..XX
X...
X...
4
X.X.
..XX
X...
X...
4
.XX.
..XX
X...
X...
4
XXX.
..XX
X...
X...
4
...X
..XX
X...
X...
4
X..X
..XX
X...
X...
4
.X.X
..XX
X...
X...
4
XX.X
..XX
X...
X...
4
..XX
..XX
X...
X...
4
X.XX
..XX
X...
X...
4
.XXX
..XX
X...
X...
4
XXXX
..XX
X...
X...
4
....
X.XX
X...
X...
4
X...
X.XX
X...
X...
4
.X..
X.XX
X...
X...
4
XX..
X.XX
X...
X...
4
..X.
X.XX
X...
X...
4
X.X.
X.XX
X...
X...
4
.XX.
X.XX
X...
X...
4
XXX.
X.XX
X...
X...
4
...X
X.XX
X...
X...
4
X..X
X.XX
X...
X...
4
.X.X
X.XX
X...
X...
4
XX.X
X.XX
X...
X...
4
..XX
X.XX
X...
X...
4
X.XX
X.XX
X...
X...
4
.XXX
X.XX
X...
X...
4
XXXX
X.XX
X...
X...
4
....
.XXX
X...
X...
4
X...
.XXX
X...
X...
4
.X..
.XXX
X...
X...
4
XX..
.XXX
X...
X...
4
..X.
.XXX
X...
X...
4
X.X.
.XXX
X...
X...
4
.XX.
.XXX
X...
X...
4
XXX.
.XXX
X...
X...
4
...X
.XXX
X...
X...
4
X..X
.XXX
X...
X...
4
.X.X
.XXX
X...
X...
4
XX.X
.XXX
X...
X...
4
..XX
.XXX
X...
X...
4
X.XX
.XXX
X...
X...
4
.XXX
.XXX
X...
X...
4
XXXX
.XXX
X...
X...
4
....
XXXX
X...
X...
4
X...
XXXX
X...
X...
4
.X..
XXXX
X...
X...
4
XX..
XXXX
X...
X...
4
..X.
XXXX
X...
X...
4
X.X.
XXXX
X...
X...
4
.XX.
XXXX
X...
X...
4
XXX.
XXXX
X...
X...
4
...X
XXXX
X...
X...
4
X..X
XXXX
X...
X...
4
.X.X
XXXX
X...
X...
4
XX.X
XXXX
X...
X...
4
..XX
XXXX
X...
X...
4
X.XX
XXXX
X...
X...
4
.XXX
XXXX
X...
X...
4
XXXX
XXXX
X...
X...
4
....
....
.X..
X...
4
X...
....
.X..
X...
4
.X..
....
.X..
X...
4
XX..
....
.X..
X...
4
..X.
....
.X..
X...
4
X.X.
....
.X..
X...
4
.XX.
....
.X..
X...
4
XXX.
....
.X..
X...
4
...X
....
.X..
X...
4
X..X
....
.X..
X...
4
.X.X
....
.X..
X...
4
XX.X
....
.X..
X...
4
..XX
....
.X..
X...
4
X.XX
....
.X..
X...
4
.XXX
....
.X..
X...
4
XXXX
....
.X..
X...
4
....
X...
.X..
X...
4
X...
X...
.X..
X...
4
.X..
X...
.X..
X...
4
XX..
X...
.X..
X...
4
..X.
X...
.X..
X...
4
X.X.
X...
.X..
X...
4
.XX.
X...
.X..
X...
4
XXX.
X...
.X..
X...
4
...X
X...
.X..
X...
4
X..X
X...
.X..
X...
4
.X.X
X...
.X..
X...
4
XX.X
X...
.X..
X...
4
..XX
X...
.X..
X...
4
X.XX
X...
.X..
X...
4
.XXX
X...
.X..
X...
4
XXXX
X...
.X..
X...
4
....
.X..
.X..
X...
4
X...
.X..
.X..
X...
4
.X..
.X..
.X..
X...
4
XX..
.X..
.X..
X...
4
..X.
.X..
.X..
X...
4
X.X.
.X..
.X..
X...
4
.XX.
.X..
.X..
X...
4
XXX.
.X..
.X..
X...
4
...X
.X..
.X..
X...
4
X..X
.X..
.X..
X...
4
.X.X
.X..
.X..
X...
4
XX.X
.X..
.X..
X...
4
..XX
.X..
.X..
X...
4
X.XX
.X..
.X..
X...
4
.XXX
.X..
.X..
X...
4
XXXX
.X..
.X..
X...
4
....
XX..
.X..
X...
4
X...
XX..
.X..
X...
4
.X..
XX..
.X..
X...
4
XX..
XX..
.X..
X...
4
..X.
XX..
.X..
X...
4
X.X.
XX..
.X..
X...
4
.XX.
XX..
.X..
X...
4
XXX.
XX..
.X..
X...
4
...X
XX..
.X..
X...
4
X..X
XX..
.X..
X...
4
.X.X
XX..
.X..
X...
4
XX.X
XX..
.X..
X...
4
..XX
XX..
.X..
X...
4
X.XX
XX..
.X..
X...
4
.XXX
XX..
.X..
X...
4
XXXX
XX..
.X..
X...
4
....
..X.
.X..
X...
4
X...
..X.
.X..
X...
4
.X..
..X.
.X..
X...
4
XX..
..X.
.X..
X...
4
..X.
..X.
.X..
X...
4
X.X.
..X.
.X..
X...
4
.XX.
..X.
.X..
X...
4
XXX.
..X.
.X..
X...
4
...X
..X.
.X..
X...
4
X..X
..X.
.X..
X...
4
.X.X
..X.
.X..
X...
4
XX.X
..X.
.X..
X...
4
..XX
..X.
.X..
X...
4
X.XX
..X.
.X..
X...
4
.XXX
..X.
.X..
X...
4
XXXX
..X.
.X..
X...
4
....
X.X.
.X..
X...
4
X...
X.X.
.X..
X...
4
.X..
X.X.
.X..
X...
4
XX..
X.X.
.X..
X...
4
..X.
X.X.
.X..
X...
4
X.X.
X.X.
.X..
X...
4
.XX.
X.X.
.X..
X...
4
XXX.
X.X.
.X..
X...
4
...X
X.X.
.X..
X...
4
X..X
X.X.
.X..
X...
4
.X.X
X.X.
.X..
X...
4
XX.X
X.X.
.X..
X...
4
..XX
X.X.
.X..
X...
4
X.XX
X.X.
.X..
X...
4
.XXX
X.X.
.X..
X...
4
XXXX
X.X.
.X..
X...
4
....
.XX.
.X..
X...
4
X...
.XX.
.X..
X...
4
.X..
.XX.
.X..
X...
4
XX..
.XX.
.X..
X...
4
..X.
.XX.
.X..
X...
4
X.X.
.XX.
.X..
X...
4
.XX.
.XX.
.X..
X...
4
XXX.
.XX.
.X..
X...
4
...X
.XX.
.X..
X...
4
X..X
.XX.
.X..
X...
4
.X.X
.XX.
.X..
X...
4
XX.X
.XX.
.X..
X...
4
..XX
.XX.
.X..
X...
4
X.XX
.XX.
.X..
X...
4
.XXX
.XX.
.X..
X...
4
XXXX
.XX.
.X..
X...
4
....
XXX.
.X..
X...
4
X...
XXX.
.X..
X...
4
.X..
XXX.
.X..
X...
4
XX..
XXX.
.X..
X...
4
..X.
XXX.
.X..
X...
4
X.X.
XXX.
.X..
X...
4
.XX.
XXX.
.X..
X...
4
XXX.
XXX.
.X..
X...
4
...X
XXX.
.X..
X...
4
X..X
XXX.
.X..
X...
4
.X.X
XXX.
.X..
X...
4
XX.X
XXX.
.X..
X...
4
..XX
XXX.
.X..
X...
4
X.XX
XXX.
.X..
X...
4
.XXX
XXX.
.X..
X...
4
XXXX
XXX.
.X..
X...
4
....
...X
.X..
X...
4
X...
...X
.X..
X...
4
.X..
...X
.X..
X...
4
XX..
...X
.X..
X...
4
..X.
...X
.X..
X...
4
X.X.
...X
.X..
X...
4
.XX.
...X
.X..
X...
4
XXX.
...X
.X..
X...
4
...X
...X
.X..
X...
4
X..X
...X
.X..
X...
4
.X.X
...X
.X..
X...
4
XX.X
...X
.X..
X...
4
..XX
...X
.X..
X...
4
X.XX
...X
.X..
X...
4
.XXX
...X
.X..
X...
4
XXXX
...X
.X..
X...
4
....
X..X
.X..
X...
4
X...
X..X
.X..
X...
4
.X..
X..X
.X..
X...
4
XX..
X..X
.X..
X...
4
..X.
X..X
.X..
X...
4
X.X.
X..X
.X..
X...
4
.XX.
X..X
.X..
X...
4
XXX.
X..X
.X..
X...
4
...X
X..X
.X..
X...
4
X..X
X..X
.X..
X...
4
.X.X
X..X
.X..
X...
4
XX.X
X..X
.X..
X...
4
..XX
X..X
.X..
X...
4
X.XX
X..X
.X..
X...
4
.XXX
X..X
.X..
X...
4
XXXX
X..X
.X..
X...
4
....
.X.X
.X..
X...
4
X...
.X.X
.X..
X...
4
.X..
.X.X
.X..
X...
4
XX..
.X.X
.X..
X...
4
..X.
.X.X
.X..
X...
4
X.X.
.X.X
.X..
X...
4
.XX.
.X.X
.X..
X...
4
XXX.
.X.X
.X..
X...
4
...X
.X.X
.X..
X...
4
X..X
.X.X
.X..
X...
4
.X.X
.X.X
.X..
X...
4
XX.X
.X.X
.X..
X...
4
..XX
.X.X
.X..
X...
4
X.XX
.X.X
.X..
X...
4
.XXX
.X.X
.X..
X...
4
XXXX
.X.X
.X..
X...
4
....
XX.X
.X..
X...
4
X...
XX.X
.X..
X...
4
.X..
XX.X
.X..
X...
4
XX..
XX.X
.X..
X...
4
..X.
XX.X
.X..
X...
4
X.X.
XX.X
.X..
X...
4
.XX.
XX.X
.X..
X...
4
XXX.
XX.X
.X..
X...
4
...X
XX.X
.X..
X...
4
X..X
XX.X
.X..
X...
4
.X.X
XX.X
.X..
X...
4
XX.X
XX.X
.X..
X...
4
..XX
XX.X
.X..
X...
4
X.XX
XX.X
.X..
X...
4
.XXX
XX.X
.X..
X...
4
XXXX
XX.X
.X..
X...
4
....
..XX
.X..
X...
4
X...
..XX
.X..
X...
4
.X..
..XX
.X..
X...
4
XX..
..XX
.X..
X...
4
..X.
..XX
.X..
X...
4
X.X.
..XX
.X..
X...
4
.XX.
..XX
.X..
X...
4
XXX.
..XX
.X..
X...
4
...X
..XX
.X..
X...
4
X..X
..XX
.X..
X...
4
.X.X
..XX
.X..
X...
4
XX.X
..XX
.X..
X...
4
..XX
..XX
.X..
X...
4
X.XX
..XX
.X..
X...
4
.XXX
..XX
.X..
X...
4
XXXX
..XX
.X..
X...
4
....
X.XX
.X..
X...
4
X...
X.XX
.X..
X...
4
.X..
X.XX
.X..
X...
4
XX..
X.XX
.X..
X...
4
..X.
X.XX
.X..
X...
4
X.X.
X.XX
.X..
X...
4
.XX.
X.XX
.X..
X...
4
XXX.
X.XX
.X..
X...
4
...X
X.XX
.X..
X...
4
X..X
X.XX
.X..
X...
4
.X.X
X.XX
.X..
X...
4
XX.X
X.XX
.X..
X...
4
..XX
X.XX
.X..
X...
4
X.XX
X.XX
.X..
X...
4
.XXX
X.XX
.X..
X...
4
XXXX
X.XX
.X..
X...
4
....
.XXX
.X..
X...
4
X...
.XXX
.X..
X...
4
.X..
.XXX
.X..
X...
4
XX..
.XXX
.X..
X...
4
..X.
.XXX
.X..
X...
4
X.X.
.XXX
.X..
X...
4
.XX.
.XXX
.X..
X...
4
XXX.
.XXX
.X..
X...
4
...X
.XXX
.X..
X...
4
X..X
.XXX
.X..
X...
4
.X.X
.XXX
.X..
X...
4
XX.X
.XXX
.X..
X...
4
..XX
.XXX
.X..
X...
4
X.XX
.XXX
.X..
X...
4
.XXX
.XXX
.X..
X...
4
XXXX
.XXX
.X..
X...
4
....
XXXX
.X..
X...
4
X...
XXXX
.X..
X...
4
.X..
XXXX
.X..
X...
4
XX..
XXXX
.X..
X...
4
..X.
XXXX
.X..
X...
4
X.X.
XXXX
.X..
X...
4
.XX.
XXXX
.X..
X...
4
XXX.
XXXX
.X..
X...
4
...X
XXXX
.X..
X...
4
X..X
XXXX
.X..
X...
4
.X.X
XXXX
.X..
X...
4
XX.X
XXXX
.X..
X...
4
..XX
XXXX
.X..
X...
4
X.XX
XXXX
.X..
X...
4
.XXX
XXXX
.X..
X...
4
XXXX
XXXX
.X..
X...
4
....
....
XX..
X...
4
X...
....
XX..
X...
4
.X..
....
XX..
X...
4
XX..
....
XX..
X...
4
..X.
....
XX..
X...
4
X.X.
....
XX..
X...
4
.XX.
....
XX..
X...
4
XXX.
....
XX..
X...
4
...X
....
XX..
X...
4
X..X
....
XX..
X...
4
.X.X
....
XX..
X...
4
XX.X
....
XX..
X...
4
..XX
....
XX..
X...
4
X.XX
....
XX..
X...
4
.XXX
....
XX..
X...
4
XXXX
....
XX..
X...
4
....
X...
XX..
X...
4
X...
X...
XX..
X...
4
.X..
X...
XX..
X...
4
XX..
X...
XX..
X...
4
..X.
X...
XX..
X...
4
X.X.
X...
XX..
X...
4
.XX.
X...
XX..
X...
4
XXX.
X...
XX..
X...
4
...X
X...
XX..
X...
4
X..X
X...
XX..
X...
4
.X.X
X...
XX..
X...
4
XX.X
X...
XX..
X...
4
..XX
X...
XX..
X...
4
X.XX
X...
XX..
X...
4
.XXX
X...
XX..
X...
4
XXXX
X...
XX..
X...
4
....
.X..
XX..
X...
4
X...
.X..
XX..
X...
4
.X..
.X..
XX..
X...
4
XX..
.X..
XX..
X...
4
..X.
.X..
XX..
X...
4
X.X.
.X..
XX..
X...
4
.XX.
.X..
XX..
X...
4
XXX.
.X..
XX..
X...
4
...X
.X..
XX..
X...
4
X..X
.X..
XX..
X...
4
.X.X
.X..
XX..
X...
4
XX.X
.X..
XX..
X...
4
..XX
.X..
XX..
X...
4
X.XX
.X..
XX..
X...
4
.XXX
.X..
XX..
X...
4
XXXX
.X..
XX..
X...
4
....
XX..
XX..
X...
4
X...
XX..
XX..
X...
4
.X..
XX..
XX..
X...
4
XX..
XX..
XX..
X...
4
..X.
XX..
XX..
X...
4
X.X.
XX..
XX..
X...
4
.XX.
XX..
XX..
X...
4
XXX.
XX..
XX..
X...
4
...X
XX..
XX..
X...
4
X..X
XX..
XX..
X...
4
.X.X
XX..
XX..
X...
4
XX.X
XX..
XX..
X...
4
..XX
XX..
XX..
X...
4
X.XX
XX..
XX..
X...
4
.XXX
XX..
XX..
X...
4
XXXX
XX..
XX..
X...
4
....
..X.
XX..
X...
4
X...
..X.
XX..
X...
4
.X..
..X.
XX..
X...
4
XX..
..X.
XX..
X...
4
..X.
..X.
XX..
X...
4
X.X.
..X.
XX..
X...
4
.XX.
..X.
XX..
X...
4
XXX.
..X.
XX..
X...
4
...X
..X.
XX..
X...
4
X..X
..X.
XX..
X...
4
.X.X
..X.
XX..
X...
4
XX.X
..X.
XX..
X...
4
..XX
..X.
XX..
X...
4
X.XX
..X.
XX..
X...
4
.XXX
..X.
XX..
X...
4
XXXX
..X.
XX..
X...
4
....
X.X.
XX..
X...
4
X...
X.X.
XX..
X...
4
.X..
X.X.
XX..
X...
4
XX..
X.X.
XX..
X...
4
..X.
X.X.
XX..
X...
4
X.X.
X.X.
XX..
X...
4
.XX.
X.X.
XX..
X...
4
XXX.
X.X.
XX..
X...
4
...X
X.X.
XX..
X...
4
X..X
X.X.
XX..
X...
4
.X.X
X.X.
XX..
X...
4
XX.X
X.X.
XX..
X...
4
..XX
X.X.
XX..
X...
4
X.XX
X.X.
XX..
X...
4
.XXX
X.X.
XX..
X...
4
XXXX
X.X.
XX..
X...
4
....
.XX.
XX..
X...
4
X...
.XX.
XX..
X...
4
.X..
.XX.
XX..
X...
4
XX..
.XX.
XX..
X...
4
..X.
.XX.
XX..
X...
4
X.X.
.XX.
XX..
X...
4
.XX.
.XX.
XX..
X...
4
XXX.
.XX.
XX..
X...
4
...X
.XX.
XX..
X...
4
X..X
.XX.
XX..
X...
4
.X.X
.XX.
XX..
X...
4
XX.X
.XX.
XX..
X...
4
..XX
.XX.
XX..
X...
4
X.XX
.XX.
XX..
X...
4
.XXX
.XX.
XX..
X...
4
XXXX
.XX.
XX..
X...
4
....
XXX.
XX..
X...
4
X...
XXX.
XX..
X...
4
.X..
XXX.
XX..
X...
4
XX..
XXX.
XX..
X...
4
..X.
XXX.
XX..
X...
4
X.X.
XXX.
XX..
X...
4
.XX.
XXX.
XX..
X...
4
XXX.
XXX.
XX..
X...
4
...X
XXX.
XX..
X...
4
X..X
XXX.
XX..
X...
4
.X.X
XXX.
XX..
X...
4
XX.X
XXX.
XX..
X...
4
..XX
XXX.
XX..
X...
4
X.XX
XXX.
XX..
X...
4
.XXX
XXX.
XX..
X...
4
XXXX
XXX.
XX..
X...
4
....
...X
XX..
X...
4
X...
...X
XX..
X...
4
.X..
...X
XX..
X...
4
XX..
...X
XX..
X...
4
..X.
...X
XX..
X...
4
X.X.
...X
XX..
X...
4
.XX.
...X
XX..
X...
4
XXX.
...X
XX..
X...
4
...X
...X
XX..
X...

nord vpnnord vpn
Ad