Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
891 B
1
Indexable
Never
#!/bin/bash

# Kiểm tra xem người dùng đã nhập tên tệp đầu vào hay chưa
if [ "$#" -ne 1 ]; then
  echo "Sử dụng: $0 <tên tệp danh sách>"
  exit 1
fi

input_file="$1"
output_file="subplan.xml"

# Kiểm tra xem tệp testcaselist.txt tồn tại
if [ ! -f "$input_file" ]; then
  echo "Tệp $input_file không tồn tại."
  exit 1
fi

# Mở tệp kết quả để ghi
> "$output_file"

# Xử lý tệp và ghi kết quả vào tệp kết quả
while IFS= read -r line
do
  # Xóa ký tự xuống dòng cuối dòng
  cleaned_line=$(echo "$line" | sed -e 's/[\r\n]\+//g')
  # Thêm "<Entry include=" vào đầu và ""/>" vào cuối mỗi dòng
  processed_line="<Entry include=\"$cleaned_line\"/>"
  echo "$processed_line" >> "$output_file"
done < "$input_file"

echo "Đã xóa ký tự xuống dòng và thêm <Entry include=\"...\"/> vào $output_file."