Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
1.9 kB
1
Indexable
Never
Qua Cầu
Có 1 số cây cầu làm bằng gỗ. Trải qua 1 thời gian,những  cây cầu trở nên hư hại và xuất hiện những lỗ thủng trên đó. Được biết những cây cầu đó luôn có độ rộng M = 5(bước đi) và độ dài trong khoảng3<n<=12 font="" <="" đi).="" (bước="" style="margin: 0px; padding: 0px;"></n<=12>
Công việc:
Có 1 người luôn luôn đứng giữa ở 1 phía của cây cầu. Nhiệm vụ của bạn là phải đưa người đó qua được cầu với số đồng xu nhặt được là lớn nhất. Được biết trên cầu có 1 số đồng xu bị đánh rơi và người đó chỉ có thể đi thẳng, đi chéo trái hoặc đi chéo phải. Ngoài ra người đó có mang 1 tấm ván. Nó có thể vá được 1 lỗ thủng trên cầu giúp người đó có thể đi qua được.
Lưu ý : không có nhiều hơn 1 đồng xu tại 1 địa điểm.
 
Input
Dòng đầu tiên là số lượng trường hợp thử nghiệm.
Dòng thứ 2 chiều dài của cây cầu (N).
N dòng tiếp theo mô tả cây cầu theo ma trận 2 chiều. Trong đó: ‘0’ là có thể đi được, ‘1’ là có đồng xu(có thể đi được)và ‘2’ là lỗ thủng.
 
Output
In theo định dạng  “#test_case” và số đồng xu nhiều nhất có thể khi qua đươc cầu.
Nếu không thể qua cầu in ra  -1.


 


Sample

Input

3

7

1 2 0 1 0

0 0 2 0 1

0 1 0 2 1

1 0 0 0 1

0 0 0 2 2

2 0 1 0 1

0 1 2 2 0

10

2 2 2 2 0

1 2 0 0 2

0 2 0 0 0

2 2 0 2 2

0 2 2 2 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 2

0 0 0 0 0

2 2 0 2 1

0 2 2 2 0

9

0 2 1 1 2

0 2 2 2 2

2 2 2 1 0

0 0 2 0 2

0 2 2 1 0

1 0 2 2 2

2 2 0 2 0

2 2 2 0 2

0 0 2 0 0

 

Output

#1 6

#2 -1

#3 0


Leave a Comment