Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
673 B
1
Indexable
Never
import streamlit as st
from streamlit.hashing import _CodeHasher

# Decorator tùy chỉnh để vô hiệu hóa thông báo
def hide_cache_output(func):
  def wrapper(*args, **kwargs):
    # Tạo một mã băm tạm thời để vô hiệu hóa thông báo
    hasher = _CodeHasher()
    with st.cache(hash_funcs={type(hasher): lambda _: None}):
      return func(*args, **kwargs)
  return wrapper

# Hàm được bảo cache và không hiển thị thông báo
@hide_cache_output
@st.cache(allow_output_mutation=True)
def my_cached_function():
  # Đoạn code của bạn ở đây
  pass

# Sử dụng hàm bảo cache
my_cached_function()