Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
8 months ago
2.0 kB
2
Indexable
Never
// Sortowanie przez wymiane/wybor (selectionsort)
 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace SelectionSort
{
class Program
{
static int sprawdzenie(string liczba)
{
int ilosc_liczb;
 
while (!Int32.TryParse(liczba, out ilosc_liczb) || liczba.ElementAt(0) == '-') // Sprawdz czy wpisany znak jest liczbą oraz czy jest to liczba dodatnia
{
Console.Write("Podaj ilość liczb do posortowania: ");
liczba = Console.ReadLine();
}
 
return ilosc_liczb;
}
 
static void algorytm(int[] do_posortowania)     // Algorytm sortowania
{
int bufor;
 
for (int i = 0; i < do_posortowania.Length; i++)                   
{
for (int j = i + 1; j < do_posortowania.Length; j++)
{
 
if (do_posortowania[i] >= do_posortowania[j])  // Sprawdz czy dany element tablicy nieposortowanej jest mniejszy 
{              // od elementów tablicy posortowanej. Jeśli tak to zamień elementy
bufor = do_posortowania[i];     // miejscami.
do_posortowania[i] = do_posortowania[j];
do_posortowania[j] = bufor;
}
}
}
}
 
static void Main(string[] args)
{
int ilosc_liczb, element;
string liczba = "nic";
 
Random randomizer = new Random();
 
ilosc_liczb = sprawdzenie(liczba);
 
int[] do_posortowania = new int[ilosc_liczb];  // Deklaracja dwóch tablic zawierające elementy do posortowania
 
Console.WriteLine("");
 
for (int i = 0; i < ilosc_liczb; i++)    // Wypełnienei tablicy do posortowania liczbami losowymi
{
element = randomizer.Next(101);     // za zakresu 0 - 100
do_posortowania[i] = element;
Console.Write(do_posortowania[i] + " ");  // oraz wyświetlenie wyniku na ekranie
}
 
Console.WriteLine("");
 
algorytm(do_posortowania);
 
Console.WriteLine("Posortowane liczby:");
for (int i = 0; i < ilosc_liczb; i++)    // Wyświetlenie tablicy posortwanej.
{
Console.Write(do_posortowania[i] + " ");
}
Console.Read();
}
}
}