sapxeptimkiemC

 avatar
anhhackta
c_cpp
2 months ago
5.5 kB
11
Indexable
Never
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
//heap
void maxHeapify(int arr[], int n, int i) {
 int largest = i;
 int left = i + 1; 
 int right = i + 2 ;

 if (left < n && arr[largest] > arr[left])
  largest = left;

 if (right < n && arr[largest] > arr[right])
  largest = right;

 if (largest != i) {
  int swap = arr[i];
  arr[i] = arr[largest];
  arr[largest] = swap;

  maxHeapify(arr, n, largest);
 }
}
void heapsort(int arr[],int n)
{
  //chon phan tu tai vi tri i 
   for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; i--)
 
    maxHeapify(arr, n, i);
  
}

//quick
void swap(int* x, int* y) 
  {
    int temp = *x;
    *x = *y;
    *y = temp;
  }

// Ham chia mang va dat phan tu chot vao dung vi tri
  int partition(int arr[],int low, int high) {
    int pivot = arr[high]; // Chon phan tu chot
    int i = (low - 1); // Chi muc cua phan tu nho hon pivot

    for (int j = low; j <= high - 1; j++) {
      // Neu phan tu hien tai nho hon hoac bang pivot

        if (arr[j] <= pivot) 
        {
        i++;
        swap(&arr[i], &arr[j]);
        }
    

    }
    swap(&arr[i + 1], &arr[high]);
    return (i + 1); // tra ve phan tu cuoi cung cua mang do doc tu 0
  }

  // Ham sap xep mang bang thuat toan Quick Sort
  void quickSort( int arr[],int low, int high)
{
    if (low < high) {
      // Tim vi tri dung cua phan tu chot
      int pi = partition(arr,low, high);

      // Sap xep cac phan tu nam ben trai va ben phai cua phan tu chot
      quickSort(arr,low, pi - 1);
      quickSort(arr, pi + 1, high);
    }
  }
//bubble
void bubble_sort(int arr[], int n) {
 for (int i = 0; i < n; i++) 
 {
  for (int j = 0; j < n - i; j++) 
  {
   if (arr[j] > arr[j+1]) 
   {
    int swap = arr[j];
    arr[j] = arr[j+1];
    arr[j+1] = swap;
   }
  }
 }
}
void linearsearch(int arr[],int n,int tim)
{
  if(tim >= 0)
  {
    for(int i=0; i<n; ++i)
    {
    if(tim == arr[i])
      {
        printf("tim thay so: %d tai vi tri thu : %d\n",tim,i+1);
        return;
      }
    }
  }
  printf("Nhap sai gia tri hay khong co gia tri trong mang\n");
  
}

void binarysearch(int arr[], int n, int x) {
  quickSort(arr, 0, n - 1);

  int inkq = -1;
  int l = 0, r = n - 1;

  while (l <= r) {
    int m = l + (r - l) / 2;
    if (arr[m] == x) {
      inkq = m;
      break;
    } else if (arr[m] < x) {
      l = m + 1;
    } else {
      r = m - 1;
    }
  }

  printf("\nMang da xep\n");
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    printf("%d ", arr[i]);
  }

  if (inkq == -1) {
    printf("\nKhong tim thay %d trong mang\n", x);
  } else {
    printf("\nTim thay %d tai vi tri %d\n", x, inkq + 1);
  }
}


void menu(int arr[],int mang[],int n)
{
  int tim;
  printf("\nChon thao tac :\n1.Sap xep \n2.Tim kiem \n3.IN\n");
int chon;
scanf("%d",&chon);
switch(chon)
{
  case 1 :printf("\nChon kieu sap xep :");
      printf("\n1.BubbleSort \n2.QuickSort \n3.HeapSort\n");
      scanf("%d",&chon);
      switch(chon)
      {
        case 1 :bubble_sort(arr, n-1);
            printf("Mang sau khi sap xep kieu bubblesort :\n");
            for(int i=0; i<n; ++i)
            printf("%d ", arr[i]);menu(arr,mang,n);break;
        case 2 :quickSort(arr,0, n - 1);
            printf("Mang sau khi sap xep kieu quicksort :\n");
            for(int i=0; i<n; ++i)
            printf("%d ", arr[i]);menu(arr,mang,n);break;

        case 3 :heapsort(arr,n);
            printf("Mang sau khi sap xep kieu heapsort :\n");
            for(int i=0; i<n; ++i)
            printf("%d ", arr[i]);menu(arr,mang,n);break;
        default :printf("chon sai !\n");break;
      }
  case 2 :printf("\nChon kieu tim kiem :");
      printf("\n1.Linear Search \n2.Binary Search\n");
      scanf("%d",&chon);
      switch(chon)
      {
        case 1 :printf("Nhap so can tim ver 1 : \n");
            scanf("%d",&tim);
            linearsearch(arr,n,tim);
            menu(arr,mang,n);break;
        case 2 :printf("Nhap so can tim ver 2: \n");
            scanf("%d",&tim);
            quickSort(arr,0, n - 1);
            binarysearch(arr,n,tim);
            menu(arr,mang,n);break;
        default :printf("chon sai !\n");break;
      }
  case 3 : printf("Mang luc dau\n");
      for(int i=0; i<n; ++i){
      printf("%d ", mang[i]);
      }
      printf("\nMang da xep\n");
      for(int i=0; i<n; ++i){
      printf("%d ", arr[i]);
      }
      menu(arr,mang,n);break;
  default :printf("chon sai !\n");break;
}      
}
int main(void)
{
int mang[] = {2, 6, 24, 39, 12, 19, 1, 5, 3};
int n = sizeof(mang)/sizeof(mang[0]);
int arr[n];
  printf("Mang luc dau\n");
 for(int i=0; i<n; ++i){
  printf("%d ", mang[i]);
  arr[i] = mang[i];
 }
menu(arr,mang,n);

}
Leave a Comment