nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a month ago
4.2 kB
2
Indexable
Never
import re

replacement_dict_labels = {
 " mở ngoặc đơn ": "1 1 1 ",
 " đóng ngoặc đơn ": " 2 2 2",
 " mở ngoặc nhọn ": "3 3 3 ",
 " đóng ngoặc nhọn ": " 4 4 4",
 " mở ngoặc vuông ": "5 5 5 ",
 " đóng ngoặc vuông ": " 6 6 6",
 " gạch ngang trên ": " 7 7 7 ",
 " gạch ngang dưới ": " 8 8 8 ",
 " hai chấm": " 9 9",
 " chấm phẩy ": " 10 10",
 " phẩy": " 11",
 " lớn hơn ": " 12 12 ",
 " bé hơn ": " 13 13 ",
 " chấm hỏi ": " 14 14",
 " chấm than ": " 15 15",
 " a còng ": " 16 16 ",
 " dấu thăng ": " 17 17",
 " phần trăm ": " 18 18 ",
 " ba chấm ": " 19 19",
 " chấm ": " 20 ",
 " bằng ": " 21 ",
 " xuyệt trái ": " 22 22 ",
 " xuyệt phải ": " 23 23 ",
 " xuống dòng": " 24 24"
}
replacement_dict = {
 r"(": "mở ngoặc đơn ",
 r")": " đóng ngoặc đơn ",
 r"{": "mở ngoặc nhọn ",
 r"}": " đóng ngoặc nhọn ",
 r"[": "mở ngoặc vuông ",
 r"]": " đóng ngoặc vuông ",
 r"-": " gạch ngang trên ",
 r"_": " gạch ngang dưới ",
 r":": " hai chấm",
 r";": " chấm phẩy ",
 r",": " phẩy",
 r">": "lớn hơn ",
 r"<": "bé hơn ",
 r"?": "chấm hỏi ",
 r"!": "chấm than ",
 r"@": "a còng ",
 r"#": "dấu thăng ",
 r"%": "phần trăm ",
 r"...": " ba chấm ",
 r".": " chấm",
 r"=": "bằng ",
 r"/": " xuyệt trái ",
 r"\\": " xuyệt phải "
}

def replace_special_characters(text):
 for chu, dau in replacement_dict.items():
  text = text.replace(chu, dau)
  text = text.replace(".\n", " chấm xuống dòng")
  text = text.replace("\n", " xuống dòng")
 return text.strip()

def word_to_number(text):
  for chu, so in replacement_dict_labels.items():
    text = text.replace(chu, so)
    text = text.replace(" chấm xuống dòng", " 100 1 1")
  return text.strip()

def delete_space(text):
  text_del_sp = text.strip()
  text_del_sp_inside = re.sub(' +', ' ', text_del_sp)
  return text_del_sp_inside

def lower_string(text):
  return text.lower()

def text_to_0(sen):
 ls = sen.split()
 for i in range(len(ls)):
  if ls[i].isnumeric() is False:
   ls[i] = '0 '
   i+=1
  sen = ' '.join(ls)
  new_sen = re.sub(' +', ' ', sen)
 return new_sen

def num_to_0(text):
 ls = text.split()
 for i in range(len(ls)):
  if ls[i].isnumeric() == True:
   ls[i] = '0 '
   i+=1
  sen = ' '.join(ls)
  new_sen = re.sub(' +', ' ', sen)
 return new_sen

def convert_string_to_num(text):
 c1 = replace_special_characters(text)
 c2 = num_to_0(c1)
 c3 = word_to_number(c2)
 c4 = text_to_0(c3)
 return c4

text = "Từ 12/2/2018: Người bán, tặng xe ô tô không phải thông báo với công an. Pham Quang Vinh\n"
print(text)
print(convert_string_to_num(text))


#########################################################################################################


import re

num = '0 0 22 22 0 22 22 0 9 9 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 24 24'
text = "Từ 12 xuyệt trái 2 xuyệt trái 2018 hai chấm Người bán phẩy tặng xe ô tô không phải thông báo với công an chấm Pham Quang Vinh xuống dòng"

def replace_labels(text, replacement_dict):
  for key, value in replacement_dict.items():
    text = text.replace(value, key)
  return text
def word_to_str(text, dic):
  for pattern, replacement in dic.items():
   text = re.sub(replacement, pattern, text)
   text = text.replace(" xuống dòng", "\n")
  while ' ' in text:
   text = text.replace(' ', ' ')
  return text
def convert_to_text(num, text):
 ls1 = num.split()
 ls2 = text.split()
 i = 0
 j = 0
 for i in range(len(ls1)):
  if ls1[i] == '0':
   ls1[i] = ls2[j]
   i+=1
   j+=1
  elif ls1[i]!='0':
   i+=1
   j+=1
  sen = ' '.join(ls1)
  sen1 = re.sub(' + ', ' ', sen)
  sen2 = replace_labels(sen1, replacement_dict_labels)
 return sen2

def back_to_origin(text):
 txt1 = convert_to_text(num, text)
 txt2 = word_to_str(txt1, replacement_dict)
 return txt2
print(back_to_origin(text))

nord vpnnord vpn
Ad