Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
18 days ago
2.9 kB
1
Indexable
Never
import android.media.MediaExtractor;
import android.media.MediaFormat;
import java.nio.ByteBuffer;

public class VideoMerger {

  // Phương pháp để xác định kích thước bộ đệm dựa trên độ phân giải video
  private int determineBufferSize(MediaExtractor extractor, int trackIndex) {
    MediaFormat format = extractor.getTrackFormat(trackIndex);
    int width = format.getInteger(MediaFormat.KEY_WIDTH);
    int height = format.getInteger(MediaFormat.KEY_HEIGHT);
    int pixelCount = width * height;
    int bufferSize = 0;

    // Đặt kích thước bộ đệm dựa trên số lượng pixel
    if (pixelCount <= 1280 * 720) { // 720p
      bufferSize = 256 * 1024; // 256 KB
    } else if (pixelCount <= 1920 * 1080) { // 1080p
      bufferSize = 512 * 1024; // 512 KB
    } else if (pixelCount <= 3840 * 2160) { // 4K
      bufferSize = 1024 * 1024; // 1 MB
    } else {
      bufferSize = 2048 * 1024; // 2 MB cho các video có độ phân giải cao hơn
    }

    return bufferSize;
  }

  private void writeSampleData(MediaExtractor extractor, MediaMuxer muxer, int videoTrackIndex, int audioTrackIndex) {
    int bufferSize = determineBufferSize(extractor, videoTrackIndex);
    ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(bufferSize);
    MediaCodec.BufferInfo bufferInfo = new MediaCodec.BufferInfo();

    while (true) {
      bufferInfo.offset = 0;
      bufferInfo.size = extractor.readSampleData(buffer, 0);
      if (bufferInfo.size < 0) {
        Log.d(TAG, "No more samples to read");
        bufferInfo.size = 0;
        break;
      }
      bufferInfo.presentationTimeUs = extractor.getSampleTime();
      bufferInfo.flags = mapExtractorFlagsToCodecFlags(extractor.getSampleFlags());

      int trackIndex = extractor.getSampleTrackIndex();
      if (trackIndex == videoTrackIndex) {
        muxer.writeSampleData(videoTrackIndex, buffer, bufferInfo);
      } else if (trackIndex == audioTrackIndex && audioTrackIndex >= 0) {
        muxer.writeSampleData(audioTrackIndex, buffer, bufferInfo);
      }
      extractor.advance();
    }
  }

  private int mapExtractorFlagsToCodecFlags(int extractorFlags) {
    int codecFlags = 0;
    if ((extractorFlags & MediaExtractor.SAMPLE_FLAG_SYNC) != 0) {
      codecFlags |= MediaCodec.BUFFER_FLAG_SYNC_FRAME;
    }
    if ((extractorFlags & MediaExtractor.SAMPLE_FLAG_PARTIAL_FRAME) != 0) {
      codecFlags |= MediaCodec.BUFFER_FLAG_PARTIAL_FRAME;
    }
    if ((extractorFlags & MediaExtractor.SAMPLE_FLAG_ENCRYPTED) != 0) {
      codecFlags |= MediaCodec.BUFFER_FLAG_CODEC_CONFIG; // Best guess for encrypted
    }
    return codecFlags;
  }
}
Leave a Comment