Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
2.0 kB
4
Indexable
Never
#include <stdio.h>

void convert_numbers_to_string(int* numbers, int size) {
  char output[100] = {0}; // laikina eilutė rezultatams
  char sum = 0;
  int zero_flag = 0;

  __asm {
    xor ecx, ecx      // Nustatome ciklo skaitiklį
    xor ebx, ebx      // EBX naudojame kaip rodyklę į masyvo elementą
    lea ebx, numbers    // Įkeliame masyvo pradžios adresą į EBX

    loop_start:
    cmp ecx, size      // Tikriname, ar pabaigėme peržiūrėti visus elementus
    jge loop_end

    mov edx, [ebx + ecx*4] // Įkeliamas dabartinis skaičius iš masyvo
    cmp edx, 10       // Ar skaičius yra vienženklis?
    jge too_large      // Jei ne, vykdomas pertraukimas
    cmp edx, 0       // Ar skaičius yra 0?
    je has_zero       // Jei taip, praleidžiame šį žingsnį

    add sum, dl       // Pridedame skaičių prie sumos
    jc sum_overflow     // Tikriname ar neviršytas 8 bitų limitas

    add dl, '0'       // Konvertuojame skaičių į ASCII simbolį
    mov [output + ecx], dl // Įrašome simbolį į rezultatų eilutę

    jmp next_element

    has_zero:
    mov zero_flag, 1    // Nustatome, kad buvo rastas 0

    next_element:
    inc ecx         // Padidiname ciklo skaitiklį
    jmp loop_start     // Grįžtame į ciklo pradžią

    too_large:
    mov output, "skaiciu masyve yra ne vienazenklis skaicius"
    jmp loop_end

    sum_overflow:
    mov output, "skaiciu suma virsija 8 bitu talpa"

    loop_end:
  }

  printf("%s\n", output);
  if (zero_flag) {
    printf("skaiciu masyve buvo 0\n");
  }
}

int main() {
  int numbers[] = {4, 8, 7, 6, 1};
  int size = sizeof(numbers) / sizeof(numbers[0]);
  convert_numbers_to_string(numbers, size);
  return 0;
}
Leave a Comment