بدر الزهراني

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
2.7 kB
0
Indexable
Never
package com.example.convertercapacities

import android.annotation.SuppressLint
import android.app.AlertDialog
import android.content.DialogInterface
import android.content.Intent
import android.net.Uri
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import com.example.myapplicationss.R
import com.google.android.material.dialog.MaterialAlertDialogBuilder

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  @SuppressLint("a", "MissingInflatedId")
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    val ca: EditText = findViewById(R.id.capacity_inp)
    val Mega: TextView = findViewById(R.id.totalMega)
    val Kilo: TextView = findViewById(R.id.totalKilo)
    val Byt: TextView = findViewById(R.id.totalByte)
    val Bit: TextView = findViewById(R.id.totalBit)
    val convert: Button = findViewById(R.id.convert)
    val exit: Button = findViewById(R.id.exit)
    var urll=findViewById<Button>(R.id.button2)


    urll.setOnClickListener {
      val openUrl= Intent(Intent.ACTION_VIEW)
      openUrl.data= Uri.parse("https://www.unitconverters.net/")
      startActivity(openUrl)
    }
    convert.setOnClickListener {
      val value: Double = ca.text.toString().toDouble()
      if (value < 60000) {
        ("الحجم الاجمالي بالميجا:" + value * 1024).also { Mega.text = it }
        ("الحجم الاجمالي بالكيلو بايت:" + value * 1024 * 1024).also { Kilo.text = it }
        ("الحجم الاجمالي بالبايت:" + value * 1024 * 1024 * 1024).also {
          Byt.text = it
        }
        ("الحجم الاجمالي بالبت:" + value * 1024 * 1024 * 1024 * 8).also {
          Bit.text = it
        }

      } else {
        Toast.makeText(applicationContext, "Enter a reasonable number!", Toast.LENGTH_LONG)
          .show()
      }
    }
    exit.setOnClickListener {
      AlertDialog.Builder(this).setTitle("تحذير")
        .setMessage("هل تريد اغلاق البرنامج؟")
        .setPositiveButton(
          "نعم"
        ) { p0, p1 ->
          this.finish()
        }.setNegativeButton("لا") { p0, p1 ->
        }.create().show()
    }

  }
}