Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
425 B
3
Indexable
Never
from selenium import webdriver

# Đường dẫn đến Chrome Portable
chrome_path = 'path/to/chrome/portable'

# Khởi tạo trình điều khiển Chrome
chrome_options = webdriver.ChromeOptions()
chrome_options.binary_location = chrome_path
driver = webdriver.Chrome(chrome_options=chrome_options)

# Tải trang web
url = 'https://www.google.com'
driver.get(url)

# Đóng trình duyệt
driver.quit()