Kiểm tra số dương, âm hay bằng 0

Viết chương trình cho phép người dùng nhập bất kỳ số nguyên nào có tên a và sau đó kiểm tra số đó đã nhập là dương, âm hoặc bằng 0
 avatar
nguyenthanhtruong
c_cpp
a month ago
664 B
0
Indexable
Never
//Write a program that allows user to enter any integer named a and then checks that the number
//entered is positive, negative, or zero.
//Example 1: Please enter any integer: 2
//2 is a positive number
//Example 2: Please enter any integer: -9
//-9 is a negative number
//Example 3: Please enter any integer: 0
//The number entered is zero

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
int a;
printf("Please enter any integer: ");
scanf("%d", &a);
if (a > 0){
  printf("%d is a positive number", a);
} else if (a < 0){
  printf("%d is a negative number", a);
} else{
  printf("The number entered is zero", a);
}
    return 0;
}
Leave a Comment