Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
a month ago
1.3 kB
2
Indexable
Never
#if UNITY_EDITOR
using UnityEngine;
using UnityEditor;
using Sirenix.OdinInspector;

public class EnumGenerator : MonoBehaviour
{
   [InfoBox("Folder bạn muốn script MyEnum được sinh ra")]
   [FolderPath] public string folderPath;

   public string[] myStrings;

   [Button("Generate MyEnum")]
   public void GenerateEnum()
   {
     if (string.IsNullOrEmpty(folderPath))
     {
        Debug.LogError("Vui lòng kéo và thả thư mục vào trường 'Folder Path' trên Inspector.");
        return;
     }

     var enumBuilder = new System.Text.StringBuilder();
     enumBuilder.AppendLine("public enum MyEnum");
     enumBuilder.AppendLine("{");

     for (int i = 0; i < myStrings.Length; i++)
     {
        var enumValue = myStrings[i].ToUpper();
        enumBuilder.AppendLine($"  {enumValue},");
     }

     enumBuilder.AppendLine("}");

     var enumCode = enumBuilder.ToString();
     Debug.Log(enumCode);

     var path = $"{folderPath}/MyEnum.cs";
     System.IO.File.WriteAllText(path, enumCode);

     AssetDatabase.Refresh();
     Debug.Log("Đã tạo enum thành công!");
   }
}
#endif