nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
25 days ago
456 B
1
Indexable
Never
rgx_pattern = re.compile(r'\b\w*chấm\w*\b')
matching_items = {key: value for key, value in replacement_dict_labels.items() if rgx_pattern.search(key)}

your_sentence = "từ 12 xuyệt trái 2 xuyệt trái 2018 hai chấm người bán phẩy tặng xe ô tô không phải thông báo với công an chấm than"
regex_pattern = re.compile(r'\bchấm than\b')
modified_sentence = regex_pattern.sub("15 15", your_sentence)
print(modified_sentence)
Leave a Comment


nord vpnnord vpn
Ad