Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
2.1 kB
3
Indexable
Never
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include <stdlib.h>

// đảo ngược string
char* reverseStr(char *s, int n){
	char* str = (char*)malloc((n+1)*sizeof(char));
	int i, j = n-1;
	for(i = 0; i < n;i++)
	{
		str[i] = s[j];
		j-= 1;
	}
	str[n] = '\0';
	return str; 
} 


char* addBinary(char* a, char* b) {
  int lenA = strlen(a);
  int lenB = strlen(b);

  //tmp là biến nhớ, count là độ dài của string lớn hơn trong a và b
  int i, tmp = 0, count = 0;

  //reverse 2 string
  a = reverseStr(a,lenA);
  b = reverseStr(b,lenB);

  //Khai báo con trỏ trỏ đến string kết quả
  char* res;


  
  if(lenA > lenB)
  {
  	int k = lenA - lenB;
  	for(i = 0 ; i < k;i++)
  	{
  		b = strcat(b,"0");
		}
		res = (char*)malloc((lenA+2)*sizeof(char)); // khởi tạo vùng nhớ cho res.
		count = lenA;
	}
	else if(lenB > lenA)
	{
		int k = lenB - lenA;
  	for(i = 0 ; i < k;i++)
  	{
  		a = strcat(a,"0");
		}
		res = (char*)malloc((lenB+2)*sizeof(char)); // khởi tạo vùng nhớ cho res.
		count = lenB;
	}
	else{
		count = lenA;
		res = (char*)malloc((lenB+2)*sizeof(char)); // khởi tạo vùng nhớ cho res.
	}


  // thực hiện phép cộng
	for(i = 0;i<count;i++)
	{
		if(a[i] == b[i] && a[i] == '1')
		{
			res[i] = '0';
			if(tmp == 1)
			{
				res[i] = 1;
			}
			tmp = 1;
		}
		else if(a[i] == b[i] && a[i] == '0')
		{
			res[i] = '0';
			if(tmp == 1)
			{
				res[i] = '1';
			}
			tmp = 0;
			
		}
		else if(a[i] == '1' && b[i] == '0' || a[i] == '0' && b[i] == '1')
		{
			res[i] = '1';
			if(tmp == 1){
				res[i] = '0';
			}
		}
	}

  // nếu biến nhớ vẫn bằng 1 thì vị trí cuối của res thêm '1'. 
	if(tmp == 1)
	{
		res[count] = '1';
		res[count+1] = '\0';
	}
	else{
		res[count] = '\0';
	}

  // giải phóng bộ nhớ
	free(a);
	free(b);
	res = reverseStr(res,strlen(res));
	return res;
}
int main()
{
	char a[100] = "1010";
	char b[100] = "1011";
	printf("%s", addBinary(a,b));
	return 0;
}Leave a Comment