Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
4.3 kB
0
Indexable
Never
import re

replacement_dict_labels = {
 " mở ngoặc đơn ": " 1 1 1 ",
 " đóng ngoặc đơn ": " 2 2 2 ",
 " mở ngoặc nhọn ": " 3 3 3 ",
 " đóng ngoặc nhọn ": " 4 4 4 ",
 " mở ngoặc vuông ": " 5 5 5 ",
 " đóng ngoặc vuông ": " 6 6 6 ",
 " gạch ngang trên ": " 7 7 7 ",
 " gạch ngang dưới ": " 8 8 8 ",
 " hai chấm": " 9 9",
 " chấm phẩy ": " 10 10",
 " phẩy": " 11",
 " lớn hơn ": " 12 12 ",
 " bé hơn ": " 13 13 ",
 " chấm hỏi ": " 14 14",
 " chấm than ": " 15 15",
 " a còng ": " 16 16 ",
 " dấu thăng ": " 17 17",
 " phần trăm ": " 18 18 ",
 " ba chấm ": " 19 19",
 " chấm": " 20",
 " bằng ": " 21 ",
 " xuyệt trái ": " 22 22 ",
 " xuyệt phải ": " 23 23 ",
 " xuống dòng": " 24 24"
}
replacement_dict = {
 r"(": "mở ngoặc đơn ",
 r")": " đóng ngoặc đơn",
 r"{": "mở ngoặc nhọn ",
 r"}": " đóng ngoặc nhọn ",
 r"[": "mở ngoặc vuông ",
 r"]": " đóng ngoặc vuông ",
 r"-": " gạch ngang trên ",
 r"_": " gạch ngang dưới ",
 r":": " hai chấm",
 r";": " chấm phẩy ",
 r",": " phẩy",
 r">": "lớn hơn ",
 r"<": "bé hơn ",
 r"?": "chấm hỏi ",
 r"!": "chấm than ",
 r"@": "a còng ",
 r"#": "dấu thăng ",
 r"%": "phần trăm ",
 r"...": " ba chấm ",
 r".": " chấm",
 r"=": "bằng ",
 r"/": " xuyệt trái ",
 r"\\": " xuyệt phải "
}

def replace_special_characters(text):
 for chu, dau in replacement_dict.items():
  text = text.replace(chu, dau)
  text = text.replace(".\n", " chấm xuống dòng")
  text = text.replace("\n", " xuống dòng")
 return text.strip()

def word_to_number(text):
  for chu, so in replacement_dict_labels.items():
    text = text.replace(chu, so)
    text = text.replace(" chấm xuống dòng", " 100 1 1")
  return text.strip()

def delete_space(text):
  text_del_sp = text.strip()
  text_del_sp_inside = re.sub(' +', ' ', text_del_sp)
  return text_del_sp_inside

def lower_string(text):
  return text.lower()

def text_to_0(sen):
 ls = sen.split()
 for i in range(len(ls)):
  if ls[i].isnumeric() is False:
   ls[i] = '0 '
   i+=1
  sen = ' '.join(ls)
  new_sen = re.sub(' +', ' ', sen)
 return new_sen

def num_to_0(text):
 ls = text.split()
 for i in range(len(ls)):
  if ls[i].isnumeric() == True:
   ls[i] = '0 '
   i+=1
  sen = ' '.join(ls)
  new_sen = re.sub(' +', ' ', sen)
 return new_sen

def convert_string_to_num(text):
 c1 = replace_special_characters(text)
 c2 = num_to_0(c1)
 c3 = word_to_number(c2)
 c4 = text_to_0(c3)
 return c4,c1,c2,c3

text = "Quyền lực của ông trùm xã hội đen (Kỳ 3): Bi kịch gia đình."
print(text)

c4,c1,c2,c3 = convert_string_to_num(text)
print(c4)
print(delete_space(c1))

#########################################################################################################
print('#####################33')

import re

num = '0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 2 9 9 0 0 0 0 20'
text = "Quyền lực của ông trùm xã hội đen mở ngoặc đơn Kỳ 3 đóng ngoặc đơn hai chấm Bi kịch gia đình chấm xuống dòng"

def replace_labels(text, replacement_dict):
  for key, value in replacement_dict.items():
    text = text.replace(value, key)
    text = text.replace('100 1 1', 'chấm xuống dòng')
  return text

def word_to_str(text, dic):
  for pattern, replacement in dic.items():
   text = re.sub(replacement, pattern, text)
   text = text.replace(" xuống dòng", "\n")
   text = text.replace(" chấm xuống dòng", ".\n")
  while ' ' in text:
   text = text.replace(' ', ' ')
  return text

def convert_to_text(num, text):
 ls1 = num.split()
 ls2 = text.split()
 i = 0
 j = 0
 for i in range(len(ls1)):
  if ls1[i] == '0':
   ls1[i] = ls2[j]
   i+=1
   j+=1
  elif ls1[i]!='0':
   i+=1
   j+=1
  sen = ' '.join(ls1)
  sen1 = re.sub(' + ', ' ', sen)
  sen2 = replace_labels(sen1, replacement_dict_labels)
 return sen2


txt1 = convert_to_text(num, text)
print(txt1)
txt2 = word_to_str(txt1, replacement_dict)
print(txt2)