محمد احمد المالكي

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
2.6 kB
1
Indexable
Never
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication3;

import javax.swing.JOptionPane;
import jdk.nashorn.internal.parser.TokenType;

/**
 *
 * @author CTI
 */
public class JavaApplication3 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    int d=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("ادخل رقم الداره")); 
    int x=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("عدد الموظفين"));
    double avg=0.0;
    int r,sum=0;
    if (d==1)
    {
      for(int i=0;i<x;i++)
      {
        
        r=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("عدد عمر الموظف"));
        if (r>=60||r<=0) JOptionPane.showMessageDialog(null,"العمر غير صحيح");
        sum=+r;
        avg=sum/x;
       
      }
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"عدد الموظفين الاره رقم 1:\n"+x+" مجموع اعمرهم هو\n"+sum+"متوسط اعمترهم هو\n"+avg);
      
      
      
    }
    else if(d==2)
    {
      for(int i=0;i<x;i++)
      {
        
        r=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("عدد عمر الموظف"));
        if (r>=60||r<=0) JOptionPane.showMessageDialog(null,"العمر غير صحيح");
        sum=+r;
        avg=sum/x;
       
      }
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"عدد الموظفين الاره رقم 1:"+x+" مجموع اعمرهم هو  :"+sum+" \nمتوسط اعمترهم هو :"+avg);
      
      
      
    }
    else if(d==3)
    {
      for(int i=0;i<x;i++)
      {
        
        r=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("عدد عمر الموظف"));
        if (r>=60||r<=0) JOptionPane.showMessageDialog(null,"العمر غير صحيح");
        sum=+r;
        avg=sum/x;
       
      }
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"عدد الموظفين الاره رقم 2:"+x+" مجموع اعمرهم هو\n"+sum+"متوسط اعمترهم هو"+avg);
      
      
    } 
    else
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"رقم الداره غير صحيح");

    
  }
  
}