Ask Bing 1

 avatarDarin
plain_text
2 months ago
703 B
2
Indexable
Never
Tôi có một TreeSet Memory, sắp xếp theo thứ tự tăng dần của thuộc tính start của đối tượng Memory
TreeSet<Memory> freeSpace = new TreeSet<>((a, b) -> a.start - b.start);

Khi tôi clone TreeSet freeSpace sang một TreeSet mới như sau:
TreeSet<Memory> sortedBlank = new TreeSet<>((a, b) -> a.size() - b.size());
sortedBlank.addAll(freeSpace);

sortedBlank sắp xếp theo thứ tự tăng dần của thuộc tính size của đối tượng Memory
Tôi thắc mắc là nếu có 2 phần tử Memory có size bằng nhau trong sortedBlank thì 2 phần tử đó được sắp xếp như thế nào theo start ? Tăng dần hay giảm dần hay không có thứ tự ?