Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
700 B
6
Indexable
Never
Bài 2: Viết câu lệnh SQL để thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Cập nhật dữ liệu trên trường GiaPhong thuộc bảng PHONG tăng lên 10,000 VNĐ so với giá phòng hiện tại, chỉ cập nhật giá phòng của những phòng có số khách tối đa lớn hơn 10

UPDATE PHONG
SET GiaPhong = GiaPhong + 10000
WHERE SoKhachToiDa > 10;

Câu 2: Hiển thị MaPhong, LoaiPhong, SoKhachToiDa, GiaPhong, SoLanDat của những phòng được khách hàng đặt có số lần đặt lớn hơn 2 lần và trạng thái đặt là “Da dat”

SELECT MaPhong, LoaiPhong, SoKhachToiDa, GiaPhong, SoLanDat
FROM PHONG
WHERE TrangThaiDat = 'Da dat' AND SoLanDat > 2;
Leave a Comment