l

mail@pastecode.io avatar
unknown
lua
2 years ago
1.0 kB
4
Indexable
Never
-- pętla zawsze
while true do
	-- czekaj określoną ilość sekund, ustaloną w Value elementu Czas
	wait(script.Czas.Value)
	-- utworzenie nowego elementu Part oraz przypisanie go do zmiennej part
	local part = Instance.new("Part")
	-- ustawienie rozmiaru utworzonego elementu Part
	part.Size = Vector3.new(1,1,1)
	local kasa = Instance.new("NumberValue", part)
	-- ustaw nazwę utworzonego elementu NumberValue na Kasa
	kasa.Name = "Kasa"
	-- ustaw określoną wartość kasy, ustaloną w Value elementu Stawka
	kasa.Value = script.Stawka.Value
	-- sklonowanie elementu Mesh i przypisanie go do zmiennej mesh
	local mesh = script.Mesh:Clone()
	-- przypisanie utworzonego obiektu Mesh do obiektu part 
	mesh.Parent = part
	-- ustawienie pozycji eleemntu part na pozycje elementu Punkt, który jest rodzicem skryptu
	part.Position = script.Parent.Position
	-- przypisanie utworzonego obiektu part do folderu Kosz
	part.Parent = workspace.Kosz
	-- zaplanowanie usunięcia obiektu part po 10 sekundach
	game.Debris:AddItem(part, 10)
end