Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
2 months ago
7.1 kB
2
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <vector>
#include <map>
#include <queue>
#include <tuple>

using namespace std;

int calculate_board_size(const vector<char>& board)
{
  int max_width = 0;
  int current_width = 0;
  for (char cell : board) {
    if (cell == '<') {
      current_width++;
    }
    else if (cell == '\n') {
      if (current_width > max_width) {
        max_width = current_width;
      }
      current_width = 0;
    }
  }
  return max_width;
}

int calculate_pawns_number(const vector<char>& board) {
  int red_number = 0;
  int blue_number = 0;
  for (char cell : board) {
    if (cell == 'r') {
      red_number++;
    }
    else if (cell == 'b') {
      blue_number++;
    }
  }
  return red_number + blue_number;
}

int is_board_correct(const vector<char>& board) {
  int red_number = 0;
  int blue_number = 0;
  for (char cell : board) {
    if (cell == 'r') {
      red_number++;
    }
    else if (cell == 'b') {
      blue_number++;
    }
  }
  if (blue_number > red_number)
  {
    return 1;
  }
  else if (red_number > blue_number + 1) {
    return 1;
  }
  else {
    return 2;
  }
}

map< int, string > getDiagonals( const vector<char>& board )
{
  map< int, string > diagonals;
  int key = 1;
  int underHalfBoard = 0;

  int boardSize = calculate_board_size( board );
  int row = 0;
  int middleRow = boardSize;

  for( unsigned int i = 0; i < board.size(); ++i )
  {
    if( board[ i ] == '-' )
    {
      continue;
    }
    else if( board[ i ] == '\n' )
    {
      ++row;
      if( row <= middleRow )
      {
        key = 1;
      }
      else
      {
        ++underHalfBoard;
        key = 1 + underHalfBoard;
      }
    }
    else if( board[ i ] == '<' )
    {
      if( board[ i + 2 ] == 'r' or board[ i + 2 ] == 'b' )
      {
        diagonals[ key ] += board[ i + 2 ];
      }
      else if( board[ i + 2 ] == ' ' )
      {
        diagonals[ key ] += 'x'; // zamiast spacji wstawiamy znak x
      }
      ++key;
      i += 4;
    }
  }

  // Kontrolne wypisanie
//  for( const auto& element : diagonals )
//  {
//    cout << element.first << " -> " << element.second << endl;
//  }

  return diagonals;
}

bool is_valid( int x, int y, int rows, int cols )
{
  return x >= 0 && x < rows && y >= 0 && y < cols;
}

bool hasBluePath(vector<vector<char>>& board) {
  size_t rows = board.size();
  size_t cols = board[ 0 ].size();

  // Tworzymy kolejkę do przechowywania współrzędnych
  queue< tuple< int, int > > q;

  // Rozpoczynamy od wszystkich komórek w pierwszej kolumnie, które mają wartość 'b'
  for( int i = 0; i < rows; ++i )
  {
    if( board[ i ][ 0 ] == 'b' )
    {
      q.emplace( i, 0 );
    }
  }

  // Tablica do śledzenia odwiedzonych komórek
  vector< vector< bool > > visited( rows, vector< bool >( cols, false ) );

  while( !q.empty() )
  {
    auto[x, y] = q.front();
    q.pop();

    // Jeśli dotarliśmy do prawej kolumny, zwracamy true
    if( y == cols - 1 )
    {
      return true;
    }

    // Sprawdzamy wszystkie możliwe ruchy w prawo, w dół i w górę
    int dx[] = {0, 1, -1};
    int dy[] = {1, 0, 0};
    for( int i = 0; i < 3; ++i )
    {
      int new_x = x + dx[ i ];
      int new_y = y + dy[ i ];
      if( new_x >= 0 && new_x < rows && new_y >= 0 && new_y < cols &&
        !visited [new_x ][ new_y ] && board[ new_x ][ new_y ] == 'b')
      {
        visited[new_x][new_y] = true;
        q.emplace(new_x, new_y);
      }
    }
  }

  return false;
}

bool hasRedPath(vector< vector< char > >& board )
{
  size_t rows = board.size();
  size_t cols = board[0].size();

  queue< tuple< int, int > > q;

  // Rozpoczynamy od pierwszej kolumny
  for( int j = 0; j < cols; ++j )
  {
    if( board[ 0 ][ j ] == 'r' )
    {
      q.emplace( 0, j );
    }
  }

  // Tablica do śledzenia odwiedzonych komórek
  vector< vector< bool > > visited( rows, vector< bool >( cols, false ) );

  while( !q.empty() )
  {
    auto[ x, y ] = q.front();
    q.pop();

    // Jeśli dotarliśmy do ostatniego wiersza, zwracamy true
    if( x == rows - 1 )
    {
      return true;
    }

    // Sprawdzamy wszystkie możliwe ruchy w dół i w bok
    int dx[] = { 1, 0 };
    int dy[] = { 0, 1 };
    for( int i = 0; i < 2; ++i )
    {
      int new_x = x + dx[ i ];
      int new_y = y + dy[ i ];
      if( new_x >= 0 && new_x < rows && new_y >= 0 && new_y < cols &&
        !visited[ new_x ][ new_y ] && board[ new_x ][ new_y ] == 'r' )
      {
        visited[ new_x ][ new_y ] = true;
        q.emplace( new_x, new_y );
      }
    }
  }

  return false;
}

int is_game_over(const vector<char>& board)
{
  map< int, string > diagonals = getDiagonals( board );

  vector< vector< char > > board2D;
  for( const auto& element : diagonals )
  {
    vector< char > pawns;
    for( const auto& s : element.second )
    {
      pawns.push_back( s );
    }
    board2D.push_back( pawns );
  }

  // Kontrolne wypisanie
  for( const auto& element : board2D )
  {
    for( const auto& e : element )
    {
      cout << e << " ";
    }
    cout << endl;
  }

  /* 1-czerwone 2-niebieskie 3-żaden */
  if( hasBluePath( board2D ) )
  {
    return 2;
  }

  if( hasRedPath( board2D ) )
  {
    return 1;
  }

  return 3;
}

int main() {
  vector<char> board;
  char cell;
  while (cin.get(cell) && cell != 'I') {
    board.push_back(cell);
  }


  int calculated_size = calculate_board_size(board);
  int calculated_pawns = calculate_pawns_number(board);

  cout << calculated_size << endl << " " << endl;
  cout << calculated_pawns << endl << " " << endl;

  if (is_board_correct(board) == 1) {
    cout << "NO" << endl << " " << endl;
  }
  else {
    cout << "YES" << endl << " " << endl;
  }

  int game_result = is_game_over(board);
  if ( game_result == 1 )
  {
    cout << "YES RED" << endl << " " << endl;
  }
  else if ( game_result == 2 )
  {
    cout << "YES BLUE" << endl << " " << endl;
  }
  else
  {
    cout << "NO" << endl << " " << endl;
  }

  return 0;
}
Leave a Comment