პდფის გადმოსაწერი

ნინოსთვის
mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
725 B
4
Indexable
Never
let jspdf = document.createElement( "script" );
jspdf.onload = function () {
let pdf = new jsPDF();
let elements = document.getElementsByTagName( "img" );
for ( let i in elements) {
let img = elements[i];
console.log( "add img " , img);
if (!/^blob:/.test(img.src)) {
console.log( "invalid src" );
continue ;
}
let can = document.createElement( 'canvas' );
let con = can.getContext( "2d" );
can.width = img.width;
can.height = img.height;
con.drawImage(img, 0, 0);
let imgData = can.toDataURL( "image/jpeg" , 1.0);
pdf.addImage(imgData, 'JPEG' , 0, 0);
pdf.addPage();
}
pdf.save( "bytesbin-download.pdf" );
};
jspdf.src = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/1.5.3/jspdf.debug.js' ;
document.body.appendChild(jspdf);