Untitled

 avatar
user_8461079950
plain_text
2 years ago
1.8 kB
6
Indexable
Never
Có rất nhiều lệnh nhưng lệnh quan trọng cần dùng là GOOD (vật phẩm trên F9)
Trước khi thêm Good vào F9 bạn cần chắc item đó đã có ở Máy chủ
Dùng lệnh thêm item vào cơ sở dữ liệu trước->xác định đã có item đó-> thêm vào F9 Good
-----------------------------------------------------------------------------------------
Item trên cơ sở dữ liệu Máy chủ
- Thêm item:
Mẫu: add ItemId|GameItemId|Name 
Ví dụ: add 90001|850559|Kiếm gì đó
- Chỉnh sửa item
Mẫu: mod ItemId|GameItemId|Name 
Ví dụ: mod 90001|850556|Tên vật phẩm sẽ thay đổi
- Xóa item
Mẫu: del ItemId 
Ví dụ: del 90001
------------------------------------------------------------------------------------------
Thêm Vật phẩm Good trên F9: (Bước này thêm Vật phẩm lên F9)
- Thêm vật phẩm:
Mẫu: add GoodsId|GoodsName|Price|CategoryId|ItemId:Qty{max:10}
Ví dụ: add 90001|Tên vật phẩm|1000|45|90001:1,90003:1 
(Đây là thêm 2 vật phẩm mỗi thứ đều có 1, có thể thêm nhiều và tùy chỉnh số lượng ở ô code cuối)
- Chỉnh sửa vật phẩm:
Mẫu: mod GoodsId|GoodsName|Price|CategoryId|ItemId:Qty{max:10}
Ví dụ: mod 90001|Accessory Bundle|555|910|90001:1,90002:1,90003:1
- Xóa vật phẩm:
Mẫu: del GoodsId
Ví dụ: del 90001
------------------------------------------------------------------------------------------
Lưu ý: 
Không được xóa item khi chưa xóa good chứa nó
Để thêm vật phẩm Test các bạn nên để giá 1 triệu kim cương để member không mua được
Mỗi khi thêm xóa vật phẩm good lên F9 các bạn cần Re-login để làm mới lại F9 của bạn