Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a month ago
2.9 kB
4
Indexable
Never
import plotly.express as px
import openpyxl
import pandas


if __name__ == '__main__':
  filename = 'data/life_expectancy_all.xlsx'
  workbook = openpyxl.load_workbook(filename)

  # Wybierz arkusz (możesz użyć indeksu arkusza lub nazwy)
  sheet_name = 'Sheet 1' # Podaj nazwę arkusza
  sheet = workbook[sheet_name]

  # Rząd z datami w pliku excela
  date_row = 10

  # Reprezentacja liczba na konkretne kolumny w excelu
  # (pomocniczny słowni do wczytywania wszystkich danych odnośnie jednego kraju)
  columns = {1: 'B', 2: 'C', 3: 'D', 4: 'E', 5: 'F', 6: 'G', 7: 'H', 8: 'I', 9: 'J', 10: 'K'}

  # Rząd wybranego kraju (plik excela) dla którego chcemy wyświetlić wykres
  country_row = 14

  # Słownik główny, który wiąże kraj z datami i wartościami odpowiednimi dla tych dat
  temp_dict = {}

  # Pobranie odpowiedniej wybranego kraju (patrz linijka 22)
  country_cell = sheet[f'A{country_row}']

  # Pobranie wartości z wybranej komórki
  country_value = country_cell.value

  # Tutaj zapisujemy jako klucz do naszego słownika wybrany przez nas kraj.
  temp_dict[country_value] = []

  # Lista pomocniczna przechowująca pojedyncze słowniki (pary: data -> wartość)
  temp_list = []

  # Pętla która wykonuje się tyle razy ile mamy kolumn z danymi (czyli 10 - plik excela)
  for i in range(1, 11):
    # Tymczasowy słownik przechowujący parę (data -> wartość)
    temp_dict2 = {}

    # Pobranie komórki odpowiadającej za dany rok i komórki odpowiadający wartości za dany rok
    date_column = sheet[f'{columns[i]}{date_row}']
    avg_age = sheet[f'{columns[i]}{country_row}']

    # Pobranie data i wartości średniej długości życia dla danej daty
    data_value = date_column.value
    avg_agg_value = avg_age.value

    # Dodanie pobranych danych do struktur tymczasowych
    temp_dict2[data_value] = avg_agg_value
    temp_list.append(temp_dict2)

  # Zapisanie pod kluczem (wybranym krajem) listy słowników z datami i ich wartościami
  temp_dict[country_value] = temp_list

  # Zamknij plik Excela
  workbook.close()

  # Przygotowujemy dane do rysowania wykresu:
  # wartości x -> daty
  # wartości y -> wartości średniej długości życia przypisane do danej daty
  x_values = []
  y_values = []

  for key, value in temp_dict.items():
    for v in value:
      for k, v2 in v.items():
        # Dodawanie elementów na podstawie przygotowanej wcześniej struktury
        x_values.append(k)
        y_values.append(v2)


  # Tworzenie wykresu słupkowego
  fig = px.bar(x=x_values, y=y_values, title=f'{country_value}')

  # Wyświetlanie wykresu
  fig.show()
Leave a Comment