Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
3.4 kB
0
Indexable
Never
#include<stdio.h>
#include<stdbool.h>
void selectionSort(int arr[], int n)
{
  int i, j, min_idx,tmp;
  // Di chuyển ranh giới của mảng đã sắp xếp và chưa sắp xếp
  for (i = 0; i < n-1; i++)
  {
  // Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng chưa sắp xếp
  min_idx = i;
  for (j = i+1; j < n; j++)
    if (arr[j] < arr[min_idx])
    min_idx = j;

  // Đổi chỗ phần tử nhỏ nhất với phần tử đầu tiên
    tmp = arr[min_idx];
    arr[min_idx] = arr[i];
    arr[i] = tmp;
  }
}
void insertionSort(int arr[], int n)
{
  int i, key, j;
  for (i = 1; i < n; i++)
  {
    key = arr[i];
    j = i-1;
 
    /* Di chuyển các phần tử có giá trị lớn hơn giá trị 
    key về sau một vị trí so với vị trí ban đầu
    của nó */
    while (j >= 0 && arr[j] > key)
    {
      arr[j+1] = arr[j];
      j = j-1;
    }
    arr[j+1] = key;
  }
}
void bubbleSort(int arr[], int n)
{
  int i, j, tmp;
  bool haveSwap = false;
  for (i = 0; i < n-1; i++){
  // i phần tử cuối cùng đã được sắp xếp
    haveSwap = false;
    for (j = 0; j < n-i-1; j++){
      if (arr[j] > arr[j+1]){
        tmp = arr[j];
        arr[j] = arr[j+1];
        arr[j+1] = tmp;
        haveSwap = true; // Kiểm tra lần lặp này có swap không
      }
    }
    // Nếu không có swap nào được thực hiện => mảng đã sắp xếp. Không cần lặp thêm
    if(haveSwap == false){
      break;
    }
  }
}
int partition (int arr[], int low, int high)
{
  int tmp;
  int pivot = arr[high];  // pivot
  int left = low;
  int right = high - 1;
  while(true){
    while(left <= right && arr[left] < pivot) left++; // Tìm phần tử >= arr[pivot]
    while(right >= left && arr[right] > pivot) right--; // Tìm phần tử <= arr[pivot]
    if (left >= right) break; // Đã duyệt xong thì thoát vòng lặp
    tmp = arr[left];
    arr[left] = arr[right];
    arr[right] = tmp; // Nếu chưa xong, đổi chỗ.
    left++; // Vì left hiện tại đã xét, nên cần tăng
    right--; // Vì right hiện tại đã xét, nên cần giảm
  }
  tmp = arr[left];
  arr[left] = arr[high];
  arr[high] = tmp;
  return left; // Trả về chỉ số sẽ dùng để chia đổi mảng
}
void quickSort(int arr[], int low, int high)
{
  if (low < high)
  {
    /* pi là chỉ số nơi phần tử này đã đứng đúng vị trí
     và là phần tử chia mảng làm 2 mảng con trái & phải */
    int pi = partition(arr, low, high);
 
    // Gọi đệ quy sắp xếp 2 mảng con trái và phải
    quickSort(arr, low, pi - 1);
    quickSort(arr, pi + 1, high);
  }
}
/* Hàm xuất mảng */
void printArray(int arr[], int size)
{
  int i;
  for (i=0; i < size; i++)
    printf("%d ", arr[i]);
}

int main()
{
  int n,i;
  scanf("%d",&n);
  int arr[n]; 
  for(i = 0; i< n;i++){
    scanf("%d",&arr[i]);
  }
  quickSort(arr, 0, n-1);
  printArray(arr, n);
  return 0;
}