Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
2 years ago
2.2 kB
2
Indexable
Never
// tresc zadania

Zadanie 3
public class Zadanie3 {

  /**
   * Z publicznego API: https://jsonplaceholder.typicode.com pobierz wszystkie zapisane posty znajdujące się pod adresem
   * https://jsonplaceholder.typicode.com/posts tak by po wywołaniu metody getPosts() można było wypisać wszystkie elementy w konsoli,
   * podobnie jak wypisuje je przeglądarka po wejściu w link.
   *
   * Można skorzystać z dowolnych sposobów pobierania danych z API dostępnych dla języka Java.
   * */
  public static String getPosts() {
    return "";
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(getPosts());
  }

}

// moje rozwiazanie

// 3rd task - Dto Class (Lombok dependency)

import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;
import lombok.ToString;

@Data
@ToString
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class PostDto {

  private long userId;

  private long id;

  private String title;

  private String body;
}

// 3rd task (Jackson dependency)

import com.fasterxml.jackson.core.type.TypeReference;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.util.List;

public class Main03 {

  private static final String POSTS_API_URL = "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts";

  public static void getPosts() throws IOException, InterruptedException {

    HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
    HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
        .GET()
        .header("accept", "application/json")
        .uri(URI.create(POSTS_API_URL))
        .build();

    HttpResponse<String> response = client.send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());

    ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();

    List<PostDto> posts = mapper.readValue(response.body(), new TypeReference<>() {
    });

    posts.forEach(System.out::println);
  }


  public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {

    getPosts();
  }
}