Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
89 kB
2
Indexable
Never
2021-12-30 16:47:18.920 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] table.find_registrant_info: Sentence at the top: CÔNG TY TNHH MEDICON Số:05PL-MDC/ 170000053/PCBPL-BYT BẢN PHÂN LOẠI 
2021-12-30 16:47:18.921 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] table.find_registrant_info: QA input: {'question': 'Kính gửi đơn vị nào?', 'context': 'CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập 
- Tự do - Hạnh phúc BẢN PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Kính gửi: Công ty TNHH Avanta Diagnostics Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý'}
2021-12-30 16:47:19.040 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] table.find_registrant_info: QA answer: Công ty TNHH Avanta Diagnostics
2021-12-30 16:47:19.045 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Registered : Disposable Blood Lancet
2021-12-30 16:47:19.045 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Extracted : Kim chích máu dùng một lân
2021-12-30 16:47:19.046 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Score   : 31
2021-12-30 16:47:19.046 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Registered : Loại B
2021-12-30 16:47:19.046 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Extracted : Loại B
2021-12-30 16:47:19.047 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Score   : 100
2021-12-30 16:47:19.047 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Registered : Twist Lancets
2021-12-30 16:47:19.047 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Extracted : Twist Lancets: Soft, Soft 2, Soft 3 Soft 4, Soft 5. SoftTwins ; Pull-top Lancets, Steel Lancets: Steel, steel 2, pricker
2021-12-30 16:47:19.048 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Score   : 100
2021-12-30 16:47:19.048 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Registered : Soft
2021-12-30 16:47:19.049 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Extracted : Twist Lancets: Soft, Soft 2, Soft 3 Soft 4, Soft 5. SoftTwins ; Pull-top Lancets, Steel Lancets: Steel, steel 2, pricker
2021-12-30 16:47:19.049 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Score   : 100
2021-12-30 16:47:19.049 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Registered : SteriLance Medical (Suzhou) Inc
2021-12-30 16:47:19.050 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Extracted : SteriLance Medical (Suzhou) Inc, China
2021-12-30 16:47:19.050 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Score   : 100
2021-12-30 16:47:19.050 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Registered : SteriLance Medical (Suzhou) Inc
2021-12-30 16:47:19.050 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Extracted : SteriLance Medical (Suzhou) Inc, China
2021-12-30 16:47:19.051 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Score   : 100
2021-12-30 16:47:19.051 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Registered : CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS
2021-12-30 16:47:19.051 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Extracted : Công ty TNHH Avanta Diagnostics
2021-12-30 16:47:19.052 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Score   : 100
2021-12-30 16:47:19.052 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.verify: Sign and stamp: {'signStatus': 'no_sign', 'stampStatus': True, 'riskClassification': True}
list_index_code [306]
2021-12-30 16:47:19.086 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Registered : Disposable Blood Lancet
2021-12-30 16:47:19.087 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Extracted : Kim chích máu dùng một lân
2021-12-30 16:47:19.087 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Score   : 31
2021-12-30 16:47:19.087 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Registered : Loại B
2021-12-30 16:47:19.088 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Extracted : Loại B
2021-12-30 16:47:19.088 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Score   : 100
2021-12-30 16:47:19.089 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Registered : Twist Lancets
2021-12-30 16:47:19.089 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Extracted : Twist Lancets: Soft, Soft 2, Soft 3 Soft 4, Soft 5. SoftTwins ; Pull-top Lancets, Steel Lancets: Steel, steel 2, pricker
2021-12-30 16:47:19.089 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Score   : 100
2021-12-30 16:47:19.090 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Registered : Soft
2021-12-30 16:47:19.090 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Extracted : Twist Lancets: Soft, Soft 2, Soft 3 Soft 4, Soft 5. SoftTwins ; Pull-top Lancets, Steel Lancets: Steel, steel 2, pricker
2021-12-30 16:47:19.090 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Score   : 100
2021-12-30 16:47:19.091 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Registered : SteriLance Medical (Suzhou) Inc
2021-12-30 16:47:19.091 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Extracted : SteriLance Medical (Suzhou) Inc, China
2021-12-30 16:47:19.091 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Score   : 100
2021-12-30 16:47:19.092 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Registered : SteriLance Medical (Suzhou) Inc
2021-12-30 16:47:19.092 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Extracted : SteriLance Medical (Suzhou) Inc, China
2021-12-30 16:47:19.092 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Score   : 100
2021-12-30 16:47:19.093 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Registered : CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS
2021-12-30 16:47:19.093 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Extracted : Công ty TNHH Avanta Diagnostics
2021-12-30 16:47:19.093 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.is_match: Score   : 100
2021-12-30 16:47:19.094 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cls] [DEBUG] verify.verify: Sign and stamp: {'signStatus': 'no_sign', 'stampStatus': True, 'riskClassification': True}
2021-12-30 16:47:19.554 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/iso] [DEBUG] check_iso.getInfoISO: 
Không convert được file pdf ISO sang ảnh
2021-12-30 16:47:33.222 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cfs] [DEBUG] cfs.final_result: date_text: This certification valid until: 2020-2-8 page 1
2021-12-30 16:47:33.226 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cfs] [DEBUG] cfs.final_result: date processed: {date}
2021-12-30 16:47:33.227 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cfs] [DEBUG] cfs.final_result: date_text: (Date: May. 22, 2019) page 1
2021-12-30 16:47:33.231 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cfs] [DEBUG] cfs.final_result: date processed: {date}
2021-12-30 16:47:33.231 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cfs] [DEBUG] cfs.final_result: date lsq: 5/27/2017 ngày 5/27/2017
2021-12-30 16:47:33.233 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cfs] [DEBUG] cfs.final_result: DATES: [[array([[ 781.,  15.],
     [1021.,  15.],
     [1021.,  40.],
     [ 781.,  40.]], dtype=float32) 1
 datetime.datetime(2019, 5, 22, 0, 0)]
 [array([[269., 67.],
     [708., 62.],
     [708., 87.],
     [269., 93.]], dtype=float32) 1
 datetime.datetime(2020, 2, 8, 0, 0)]
 [array([[269., 67.],
     [708., 62.],
     [708., 87.],
     [269., 93.]], dtype=float32) 1
 datetime.datetime(2020, 2, 8, 0, 0)]]
2021-12-30 16:47:33.236 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cfs] [DEBUG] cfs.final_result: BEGIN DATE: [array([[ 781.,  15.],
    [1021.,  15.],
    [1021.,  40.],
    [ 781.,  40.]], dtype=float32) 1
 datetime.datetime(2019, 5, 22, 0, 0)]
2021-12-30 16:47:33.237 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cfs] [DEBUG] cfs.final_result: VALID DATE: [[array([[ 781.,  15.],
     [1021.,  15.],
     [1021.,  40.],
     [ 781.,  40.]], dtype=float32) 1
 datetime.datetime(2019, 5, 22, 0, 0)]
 [array([[269., 67.],
     [708., 62.],
     [708., 87.],
     [269., 93.]], dtype=float32) 1
 datetime.datetime(2020, 2, 8, 0, 0)]
 [array([[269., 67.],
     [708., 62.],
     [708., 87.],
     [269., 93.]], dtype=float32) 1
 datetime.datetime(2020, 2, 8, 0, 0)]]
2021-12-30 16:47:33.239 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cfs] [DEBUG] cfs.final_result: LSQ DATE: [array([[549., 11.],
    [652., 11.],
    [652., 31.],
    [549., 31.]], dtype=float32), 1, datetime.datetime(2017, 5, 27, 0, 0)]
2021-12-30 16:47:33.240 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cfs] [DEBUG] cfs.final_result: [HIGHLIGHT BEGIN DATE] highlight box: [array([[ 781.,  15.],
    [1021.,  15.],
    [1021.,  40.],
    [ 781.,  40.]], dtype=float32) 1
 datetime.datetime(2019, 5, 22, 0, 0)]
2021-12-30 16:47:33.242 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cfs] [DEBUG] cfs.final_result: [HIGHLIGHT END DATE] highlight box: [array([[269., 67.],
    [708., 62.],
    [708., 87.],
    [269., 93.]], dtype=float32) 1
 datetime.datetime(2020, 2, 8, 0, 0)]
2021-12-30 16:47:33.244 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cfs] [DEBUG] cfs.final_result: [HIGHLIGHT LSQ DATE IMG] highlight box: [array([[549., 11.],
    [652., 11.],
    [652., 31.],
    [549., 31.]], dtype=float32), 1, datetime.datetime(2017, 5, 27, 0, 0)]
2021-12-30 16:47:33.245 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cfs] [DEBUG] inference.getInfoCFS: [HIGHLIGHT LSQ] highlight box: (0.18760151002879663, 0.4605132303768646, 0.5129387281342799, 0.8103650651713998), 3
2021-12-30 16:47:33.249 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cfs] [DEBUG] cfs.final_result: [HIGHLIGHT FACTORY] highlight box: [[['Trong Th s ng the the the the the sh ngày the Ho T', 0.3333333333333333, 
0.576592082616179, 0.2702301410541945, 0.011474469305794608, 20, 1005.0, 12], ['Manufacturer: SteriLance Medical (Suzhou) Inc.', 0.3856718634001485, 0.5926563396442914, 0.37787676317743135, 0.012621916236374068, 22, 1033.0, 12]], 'Trong Th s ng the the the the the sh ngày the Ho T Manufacturer: SteriLance Medical (Suzhou) Inc. page 2']
2021-12-30 16:47:33.254 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cfs] [DEBUG] cfs.final_result: [HIGHLIGHT OWNER] highlight box: [[['Trong Th s ng the the the the the sh ngày the Ho T', 0.3333333333333333, 0.576592082616179, 0.2702301410541945, 0.011474469305794608, 20, 1005.0, 12], ['Manufacturer: SteriLance Medical (Suzhou) Inc.', 0.3856718634001485, 0.5926563396442914, 0.37787676317743135, 0.012621916236374068, 22, 1033.0, 12]], 'Trong Th s ng the the the the the sh ngày the Ho T Manufacturer: SteriLance Medical (Suzhou) Inc. page 2']
2021-12-30 16:47:33.258 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/cfs] [DEBUG] cfs.final_result: [HIGHLIGHT EQT] highlight box: [[['into Twist Lancets, Pul1-top Lancets and Steel Lancets.', 0.41833704528582033, 0.42455536431440044, 0.45360059391239793, 0.01606425702811245, 28, 740.0, 7]], 'into Twist Lancets, Pul1-top Lancets and Steel Lancets. page 2']
2021-12-30 16:47:58.254 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/ap] [DEBUG] ap.get_info_apower_one_file: ========================
2021-12-30 16:47:58.255 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/ap] [DEBUG] ap.get_info_apower_one_file: lsq_date:2017-07-19 00:00:00
2021-12-30 16:47:58.255 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/ap] [DEBUG] ap.get_info_apower_one_file: sign_data:2017-06-20 00:00:00
2021-12-30 16:47:58.256 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/ap] [DEBUG] ap.get_info_apower_one_file: LSQ page:4
2021-12-30 16:47:58.256 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/ap] [DEBUG] ap.get_info_apower_one_file: ========================
2021-12-30 16:47:58.275 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/ap] [DEBUG] highlight.highlight: text line: Chúng tôi, SteriLance Medical (Suzhou) Inc.
2021-12-30 16:47:58.296 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/ap] [DEBUG] highlight.highlight: text line: Địa chỉ: No.68 Litanghe Road, Xiangcheng District, Suzhou City, P.R.China 215133.
2021-12-30 16:47:58.303 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/ap] [DEBUG] highlight.highlight: text line: Địa chỉ: 286 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam
2021-12-30 16:47:58.311 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/ap] [DEBUG] highlight.highlight: text line: Công ty TNHH Avanta Diagnostics
2021-12-30 16:47:58.973 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/ap] [DEBUG] highlight.highlight: text line: Thư ủy quyền này hiệu lực đến thời điểm: 31/12/2022
2021-12-30 16:47:58.982 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] inference.get_info_technical_doc: [TECHNICAL DESCRIPTION DOCUMENT]
2021-12-30 16:47:58.982 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] inference.get_info_technical_doc: Extract infomations from pdf ...
2021-12-30 16:47:58.983 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] inference.get_info_technical_doc: Proccessing url [2021-12-30 09:47:58] : http://hanoi.dtt.vn:8225/documents/10182/18664473/upload_00001076_1627957378887.pdf?version=1.0&fileId=18664670 ...
2021-12-30 16:48:05.158 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] extractor.extract_info: [ITEM DESC VALUE ] 1.1
2021-12-30 16:48:05.159 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] extractor.extract_info: [DEMAND DESC VALUE ] 1.3 || 1.3 || Mục đích/Chỉ định sử dụng Hướng dẫn sử dụng || Sử dụng với bút chích máu để lấy mẫu máu mao mạch từ đầu ngón tay, gan bàn tay hoặc trên cánh tay. Tham khảo HDSD đính kèm || 1.4 || phụ kiện.
2021-12-30 16:48:05.159 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.is_valid_form: ==================================================
2021-12-30 16:48:05.159 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.is_valid_form: === [CHECKING VALID FORM] ===
2021-12-30 16:48:05.160 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.is_valid_form: [CHECK TITLE] True
2021-12-30 16:48:05.160 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.is_valid_form: [CHECK ITEM DESC] True
2021-12-30 16:48:05.160 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] inference.get_info_technical_doc: [VALID_FORM-RESULT] : True
2021-12-30 16:48:05.160 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] inference.get_info_technical_doc: [VALID_FORM-COMMENT] : Đúng form TL_MTKT
2021-12-30 16:48:05.161 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.is_valid_registrant_name_address: ==================================================
2021-12-30 16:48:05.161 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.is_valid_registrant_name_address: === [CHECKING VALID REG NAME/ADDRESS] ===
2021-12-30 16:48:05.161 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [ACCEPT REG NAME VALUE] tên cơ sở đăng ký công ty tnhh avanta diagnostics địa chỉ 286 giải phóng phường phương liệt quận thanh xuân tp. hà nội.
2021-12-30 16:48:05.162 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [ACCEPT REG NAME VALUE FORWARD] TÀI LIỆU MỘ TẢ TÓM TẤT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ tên cơ sở đăng ký công ty tnhh avanta diagnostics địa chỉ 286 giải phóng phường phương liệt quận thanh xuân tp. hà nội.
2021-12-30 16:48:05.162 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [ACCEPT REG NAME VALUE BACKWARD] tên cơ sở đăng ký công ty tnhh avanta diagnostics địa chỉ 286 giải phóng phường 
phương liệt quận thanh xuân tp. hà nội. TÀI LIỆU MỘ TẢ TÓM TẤT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
2021-12-30 16:48:05.162 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [REG NAME LABEL] công ty tnhh avanta diagnostics
2021-12-30 16:48:05.723 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [ACCEPT REG ADDRESS VALUE] tên cơ sở đăng ký công ty tnhh avanta diagnostics địa chỉ 286 giải phóng phường phương 
liệt quận thanh xuân tp. hà nội.
2021-12-30 16:48:05.724 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [ACCEPT REG ADDRESS VALUE FORWARD] TÀI LIỆU MỘ TẢ TÓM TẤT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ tên cơ sở đăng ký công ty tnhh avanta diagnostics địa chỉ 286 giải phóng phường phương liệt quận thanh xuân tp. hà nội. Nội dung mô tả tóm tắt
2021-12-30 16:48:05.724 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [ACCEPT REG ADDRESS VALUE BACKWARD] Nội dung mô tả tóm tắt tên cơ sở đăng ký công ty tnhh avanta diagnostics địa chỉ 286 giải phóng phường phương liệt quận thanh xuân tp. hà nội. TÀI LIỆU MỘ TẢ TÓM TẤT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
2021-12-30 16:48:05.726 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [FAILED REG NAME FORWARD] Đề mục mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế mô tả trang thiết bị y tế tên sản phẩm disposable blood lancet kim chích máu dùng một lần chủng loại twist lancets mã sản phẩm soft
2021-12-30 16:48:05.726 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [FAILED REG NAME BACKWARD] mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế mô tả trang thiết bị y tế tên sản phẩm disposable blood lancet kim chích máu dùng một lần chủng loại twist lancets mã sản phẩm soft Đề mục
2021-12-30 16:48:05.726 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [REG NAME LABEL] công ty tnhh avanta diagnostics
2021-12-30 16:48:05.733 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [FAILED REG NAME FORWARD] cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.
2021-12-30 16:48:05.733 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [FAILED REG NAME BACKWARD] cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.
2021-12-30 16:48:05.734 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [REG NAME LABEL] công ty tnhh avanta diagnostics
2021-12-30 16:48:05.735 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [FAILED REG NAME FORWARD] Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên. người đại diện hợp pháp của cơ sở ký tên ghi rõ họ tên đóng dấu
2021-12-30 16:48:05.736 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [FAILED REG NAME BACKWARD] người đại diện hợp pháp của cơ sở ký tên ghi rõ họ tên đóng dấu Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.
2021-12-30 16:48:05.737 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [REG NAME LABEL] công ty tnhh avanta diagnostics
2021-12-30 16:48:05.737 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [CHECK REG NAME] True
2021-12-30 16:48:05.738 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [CHECK REG ADDRESS] True
2021-12-30 16:48:05.738 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] inference.get_info_technical_doc: [VALID_COMPANY-ADRESS-RESULT]: {'reg_name': True, 'reg_address': True}
2021-12-30 16:48:05.739 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] inference.get_info_technical_doc: [VALID_COMPANY-ADDRESS-COMMENT] : Địa chỉ cơ sở đăng ký không khớp | trang {1}
2021-12-30 16:48:05.739 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.get_valid_equipment_intended_use: ==================================================
2021-12-30 16:48:05.740 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.get_valid_equipment_intended_use: === [CHECKING VALID EQUIPMENT NAME] ===
2021-12-30 16:48:05.741 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [FAILED EQUIPMENT VALUE] tài liệu mộ tả tóm tất kỹ thuật trang thiết bị y tế
2021-12-30 16:48:05.742 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [EQUIPMENT NAME LABEL] Disposable Blood Lancet
2021-12-30 16:48:05.742 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [EQUIPMENT TYPE LABEL] Twist Lancets
2021-12-30 16:48:05.744 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [FAILED EQUIPMENT VALUE] tên cơ sở đăng ký công ty tnhh avanta diagnostics địa chỉ 286 giải phóng phường phương liệt quận thanh xuân tp. hà nội.
2021-12-30 16:48:05.744 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [EQUIPMENT NAME LABEL] Disposable Blood Lancet
2021-12-30 16:48:05.744 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [EQUIPMENT TYPE LABEL] Twist Lancets
2021-12-30 16:48:05.745 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [FAILED EQUIPMENT VALUE] nội dung mô tả tóm tắt
2021-12-30 16:48:05.746 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [EQUIPMENT NAME LABEL] Disposable Blood Lancet
2021-12-30 16:48:05.746 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [EQUIPMENT TYPE LABEL] Twist Lancets
2021-12-30 16:48:05.747 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [FAILED EQUIPMENT VALUE] stt
2021-12-30 16:48:05.748 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [EQUIPMENT NAME LABEL] Disposable Blood Lancet
2021-12-30 16:48:05.749 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [EQUIPMENT TYPE LABEL] Twist Lancets
2021-12-30 16:48:05.750 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [FAILED EQUIPMENT VALUE] đề mục
2021-12-30 16:48:05.751 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [EQUIPMENT NAME LABEL] Disposable Blood Lancet
2021-12-30 16:48:05.751 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [EQUIPMENT TYPE LABEL] Twist Lancets
2021-12-30 16:48:05.754 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [ACCEPT EQUIPMENT VALUE] mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế mô tả trang thiết bị y tế tên sản phẩm disposable blood lancet kim chích máu dùng một lần chủng loại twist lancets mã sản phẩm soft
2021-12-30 16:48:05.755 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [EQUIPMENT LABEL] Disposable Blood Lancet
2021-12-30 16:48:05.756 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [EQUIPMENT TYPE LABEL] Twist Lancets
2021-12-30 16:48:05.757 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.is_valid_intended_use: ==================================================
2021-12-30 16:48:05.757 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.is_valid_intended_use: === [CHECKING VALID INTENDED USE] ===
2021-12-30 16:48:05.761 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.get_valid_equipment_intended_use: ==================================================
2021-12-30 16:48:05.762 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] checker.logging: [UPDATED EQUIPMENT] [{'name': 'Disposable Blood Lancet', 'type': 'Twist Lancets', 'code': 'Soft', 'filename': 'ttkt2.pdf', 'intended_use': ['1.3', '1.3', 'Mục đích/Chỉ định sử dụng Hướng dẫn sử dụng', 'Sử dụng với bút chích máu để lấy mẫu máu mao mạch từ đầu ngón tay, gan bàn tay hoặc trên cánh tay. Tham khảo HDSD đính kèm', '1.4', 'phụ kiện.'], 'is_valid_intended_use': False}]
2021-12-30 16:48:05.763 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] inference.get_info_technical_doc: [VALID_EQUIPMENT-COMMENT] : Tên sản phẩm đăng ký khớp | trang {1}
2021-12-30 16:48:05.764 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] inference.get_info_technical_doc: [VALID_INTENDED-COMMENT] : [{'content': 'Không tìm thấy Mục đích sử dụng của Disposable Blood Lancet ở GPL', 'status': False}]
000.00.04.G18-210803-0002
0.pdf
2021-12-30 16:48:05.782 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] formatter.update_final_output: Fomart final output filename : 4361_000.00.04.G18-210803-0002_0.pdf : NOK
2021-12-30 16:48:05.782 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [DEBUG] inference.get_info_technical_doc: {'attachment_code': 'TL_MTKT', 'attachment_name': 'Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8', 'result': {'attachment_status': 'NOK', 'attachment_comment': 'Tài liệu mô tả kỹ thuật chưa đạt yêu cầu.'}, 'attachment_file_list': [{'file_status': 'NOK', 'file_url': 'http://hanoi.dtt.vn:8225/documents/10182/18664473/upload_00001076_1627957378887.pdf?version=1.0&fileId=18664670', 'file_name': '4361_000.00.04.G18-210803-0002_0.pdf', 'highlighted_file_url': 'tmp\\dmec_highlighted\\966176a5-6955-11ec-8e7f-503eaa0b53a8.pdf', 'file_comment_list': [{'comment_status': 'OK', 'comment_content': 'Tên cơ sở đăng ký khớp | trang {1}'}, {'comment_status': 'OK', 'comment_content': 'Địa chỉ cơ sở đăng ký không khớp | trang {1}'}, {'comment_status': 'OK', 'comment_content': 'Tên sản phẩm đăng ký khớp | trang {1}'}, {'comment_status': 'NOK', 'comment_content': 'Không tìm thấy Mục đích sử dụng của Disposable Blood Lancet ở GPL'}]}]}
2021-12-30 16:48:05.794 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [INFO] inference_engine.__call__: OUTPUT: {'attachment_list': [{'attachment_code': 'BK_PLTTB',
           'attachment_file_list': [{'file_comment_list': [{'comment_content': 'Tên '
                                             'thiết '
                                             'bị: '
                                             'Disposable '
                                             'Blood '
                                             'Lancet '
                                             'trong '
                                             'đơn '
                                             'đăng '
                                             'ký '
                                             'không '
                                             'tìm '
                                             'thấy '
                                             'trong '
                                             'GPL '
                                             'TBYT',
                                    'comment_status': 'NOK'},
                                   {'comment_content': 'Loại '
                                             'TTBYT '
                                             'trong '
                                             'đơn '
                                             'đăng '
                                             'ký '
                                             'tìm '
                                             'thấy '
                                             'trong '
                                             'GPL '
                                             'TBYT '
                                             '| '
                                             'trang '
                                             '{1}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Chủng '
                                             'loại '
                                             'sản '
                                             'phẩm '
                                             'trong '
                                             'đơn '
                                             'đăng '
                                             'ký '
                                             'tìm '
                                             'thấy '
                                             'trong '
                                             'GPL '
                                             'TBYT '
                                             '| '
                                             'trang '
                                             '{1}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Mã '
                                             'sản '
                                             'phẩm '
                                             'trong '
                                             'đơn '
                                             'đăng '
                                             'ký '
                                             'tìm '
                                             'thấy '
                                             'trong '
                                             'GPL '
                                             'TBYT '
                                             '| '
                                             'trang '
                                             '{1}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Tên '
                                             'cơ '
                                             'sở '
                                             'sản '
                                             'xuất/hãng, '
                                             'nước '
                                             'sản '
                                             'xuất '
                                             'trong '
                                             'đơn '
                                             'đăng '
                                             'ký '
                                             'tìm '
                                             'thấy '
                                             'trong '
                                             'GPL '
                                             'TBYT '
                                             '| '
                                             'trang '
                                             '{1}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Tên '
                                             'chủ '
                                             'sở '
                                             'hữu/hãng, '
                                             'nước '
                                             'chủ '
                                             'sở '
                                             'hữu '
                                             'trong '
                                             'đơn '
                                             'đăng '
                                             'ký '
                                             'tìm '
                                             'thấy '
                                             'trong '
                                             'GPL '
                                             'TBYT '
                                             '| '
                                             'trang '
                                             '{1}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Tên '
                                             'cơ '
                                             'sở '
                                             'đăng '
                                             'ký '
                                             'trong '
                                             'đơn '
                                             'đăng '
                                             'ký '
                                             'tìm '
                                             'thấy '
                                             'trong '
                                             'GPL '
                                             'TBYT '
                                             '| '
                                             'trang '
                                             '{1}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Địa '
                                             'chỉ '
                                             'cơ '
                                             'sở '
                                             'đăng '
                                             'ký '
                                             'trong '
                                             'đơn '
                                             'đăng '
                                             'ký '
                                             'tìm '
                                             'thấy '
                                             'trong '
                                             'GPL '
                                             'TBYT '
                                             '| '
                                             'trang '
                                             '{1}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Giấy '
                                             'phân '
                                             'loại '
                                             'không '
                                             'có '
                                             'chữ '
                                             'ký '
                                             'và '
                                             'tên '
                                             'của '
                                             'người '
                                             'thực '
                                             'hiện '
                                             'phân '
                                             'loại',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Giấy '
                                             'phân '
                                             'loại '
                                             'đầy '
                                             'đủ '
                                             'dấu '
                                             'chức '
                                             'danh '
                                             'và '
                                             'dấu '
                                             'công '
                                             'ty',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Giấy '
                                             'phân '
                                             'loại '
                                             'có '
                                             'thông '
                                             'tin '
                                             'tại '
                                             'ô '
                                             'căn '
                                             'cứ '
                                             'để '
                                             'phân '
                                             'loại '
                                             'mức '
                                             'độ '
                                             'rủi '
                                             'ro',
                                    'comment_status': 'OK'}],
                        'file_name': 'pl22.pdf',
                        'file_status': 'NOK',
                        'file_url': 'http://hanoi.dtt.vn:8225/documents/10182/18664473/upload_00001060_1627957321476.pdf?version=1.0&fileId=18664638',
                        'highlighted_file_url': 'tmp\\dmec_highlighted\\7a8cd60a-6955-11ec-98d8-503eaa0b53a8.pdf'}],
           'attachment_name': 'Bản phân loại trang thiết bị y tế',
           'result': {'attachment_comment': 'Tên thiết bị: '
                            'Disposable Blood '
                            'Lancet trong đơn đăng '
                            'ký không tìm thấy '
                            'trong GPL TBYT',
                 'attachment_status': 'NOK'}},
           {'attachment_code': 'GCN_TCCL',
           'attachment_file_list': [],
           'attachment_name': 'string',
           'result': {'attachment_comment': 'Không convert được '
                            'file pdf ISO sang ảnh',
                 'attachment_status': 'NOK'}},
           {'attachment_code': 'CNLH',
           'attachment_file_list': [{'file_comment_list': [{'comment_content': 'Thời '
                                             'gian '
                                             'hết '
                                             'hiệu '
                                             'lực '
                                             'đến '
                                             'ngày '
                                             '08/02/2020',
                                    'comment_status': 'NOK'},
                                   {'comment_content': 'Ngày '
                                             'ký '
                                             '22/05/2019, '
                                             'ngày '
                                             'lãnh '
                                             'sứ '
                                             'quán '
                                             '27/05/2017',
                                    'comment_status': 'NOK'},
                                   {'comment_content': 'Có '
                                             'dấu '
                                             'lãnh '
                                             'sự '
                                             'quán '
                                             '| '
                                             'trang '
                                             '{3}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Tên '
                                             'công '
                                             'ty '
                                             'sản '
                                             'xuất '
                                             'phù '
                                             'hợp '
                                             'với '
                                             'đơn '
                                             'đăng '
                                             'ký '
                                             '| '
                                             'trang '
                                             '{ '
                                             '2}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Tên '
                                             'công '
                                             'ty '
                                             'sở '
                                             'hữu '
                                             'phù '
                                             'hợp '
                                             'với '
                                             'đơn '
                                             'đăng '
                                             'ký '
                                             '| '
                                             'trang '
                                             '{2}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Danh '
                                             'sách '
                                             'chủng '
                                             'loại '
                                             'TTBYT '
                                             'đầy '
                                             'đủ',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Danh '
                                             'sách '
                                             'mã '
                                             'TTBYT '
                                             'ko '
                                             'đúng '
                                             ': '
                                             'Soft',
                                    'comment_status': 'NOK'}],
                        'file_name': 'lhtd2.pdf',
                        'file_status': 'NOK',
                        'file_url': 'http://hanoi.dtt.vn:8225/documents/10182/18664473/upload_00001068_1627957348525.pdf?version=1.0&fileId=18664654',
                        'highlighted_file_url': 'tmp\\dmec_highlighted\\83006d7d-6955-11ec-93f8-503eaa0b53a8.pdf'}],
           'attachment_name': 'Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn '
                     'hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối '
                     'với trang thiết bị y tế nhập khẩu '
                     'hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố '
                     'đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị '
                     'y tế đối với TTBYT sản xuất trong '
                     'nước',
           'result': {'attachment_comment': ' Danh sách mã TTBYT '
                            'không đúng; Thời gian '
                            'hết hiệu lực.',
                 'attachment_status': 'NOK'}},
           {'attachment_code': 'GUQ_TTBYT',
           'attachment_file_list': [{'file_comment_list': [{'comment_content': 'Tên '
                                             'cơ '
                                             'sở '
                                             'sở '
                                             'hữu: '
                                             'SteriLance '
                                             'Medical '
                                             '(Suzhou) '
                                             'Inc '
                                             'hợp '
                                             'lệ '
                                             '| '
                                             'trang: '
                                             '{ '
                                             '3 '
                                             '}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Địa '
                                             'chỉ '
                                             'cơ '
                                             'sở '
                                             'sở '
                                             'hữu: '
                                             'No.68 '
                                             'Litanghe '
                                             'Road, '
                                             'Xiangcheng '
                                             'District, '
                                             'Suzhou '
                                             'City, '
                                             'P.R.China '
                                             '215133 '
                                             'hợp '
                                             'lệ '
                                             '| '
                                             'trang: '
                                             '{ '
                                             '3 '
                                             '}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Địa '
                                             'chỉ '
                                             'cơ '
                                             'sở '
                                             'đăng '
                                             'ký: '
                                             '286 '
                                             'Giải '
                                             'PhóngPhường '
                                             'Phương '
                                             'LiệtQuận '
                                             'Thanh '
                                             'XuânThành '
                                             'phố '
                                             'Hà '
                                             'Nội '
                                             'hợp '
                                             'lệ '
                                             '| '
                                             'trang: '
                                             '{ '
                                             '3 '
                                             '}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Tên '
                                             'cơ '
                                             'sở '
                                             'đăng '
                                             'ký: '
                                             'CÔNG '
                                             'TY '
                                             'TNHH '
                                             'AVANTA '
                                             'DIAGNOSTICS '
                                             'hợp '
                                             'lệ '
                                             '| '
                                             'trang: '
                                             '{ '
                                             '3 '
                                             '}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Còn '
                                             'thời '
                                             'gian '
                                             'hiệu '
                                             'lực: '
                                             '31/12/2022',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Dấu '
                                             'lãnh '
                                             'sứ '
                                             'quán '
                                             'hợp '
                                             'lệ '
                                             '| '
                                             'trang '
                                             '4',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Ngày '
                                             'ký '
                                             '20/06/2017, '
                                             'ngày '
                                             'lãnh '
                                             'sứ '
                                             'quán '
                                             '19/07/2017',
                                    'comment_status': 'OK'}],
                        'file_name': 'uq2.pdf',
                        'file_status': 'OK',
                        'file_url': 'http://hanoi.dtt.vn:8225/documents/10182/18664473/upload_00001072_1627957360594.pdf?version=1.0&fileId=18664662',
                        'highlighted_file_url': 'tmp\\dmec_highlighted\\92541839-6955-11ec-bc28-503eaa0b53a8.pdf'}],
           'attachment_name': 'Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang '
                     'thiết bị y tế',
           'result': {'attachment_comment': 'Tất cả thông tin đều '
                            'phù hợp với thông tin '
                            'đăng ký.',
                 'attachment_status': 'OK'}},
           {'attachment_code': 'GCN_DKBH',
           'attachment_file_list': [],
           'attachment_name': 'Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành',
           'result': {'attachment_comment': 'Không tìm thấy giấy '
                            'bảo hành.',
                 'attachment_status': 'NOK'}},
           {'attachment_code': 'TL_MTKT',
           'attachment_file_list': [{'file_comment_list': [{'comment_content': 'Tên '
                                             'cơ '
                                             'sở '
                                             'đăng '
                                             'ký '
                                             'khớp '
                                             '| '
                                             'trang '
                                             '{1}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Địa '
                                             'chỉ '
                                             'cơ '
                                             'sở '
                                             'đăng '
                                             'ký '
                                             'không '
                                             'khớp '
                                             '| '
                                             'trang '
                                             '{1}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Tên '
                                             'sản '
                                             'phẩm '
                                             'đăng '
                                             'ký '
                                             'khớp '
                                             '| '
                                             'trang '
                                             '{1}',
                                    'comment_status': 'OK'},
                                   {'comment_content': 'Không '
                                             'tìm '
                                             'thấy '
                                             'Mục '
                                             'đích '
                                             'sử '
                                             'dụng '
                                             'của '
                                             'Disposable '
                                             'Blood '
                                             'Lancet '
                                             'ở '
                                             'GPL',
                                    'comment_status': 'NOK'}],
                        'file_name': '4361_000.00.04.G18-210803-0002_0.pdf',
                        'file_status': 'NOK',
                        'file_url': 'http://hanoi.dtt.vn:8225/documents/10182/18664473/upload_00001076_1627957378887.pdf?version=1.0&fileId=18664670',
                        'highlighted_file_url': 'tmp\\dmec_highlighted\\966176a5-6955-11ec-8e7f-503eaa0b53a8.pdf'}],
           'attachment_name': 'Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật '
                     'TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8',
           'result': {'attachment_comment': 'Tài liệu mô tả kỹ '
                            'thuật chưa đạt yêu '
                            'cầu.',
                 'attachment_status': 'NOK'}}],
 'profile_code': '000.00.04.G18-210803-0002',
 'profile_comment': 'Các giấy tờ không đạt: Bản phân loại trang thiết bị y tế, '
          'Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, Giấy chứng nhận '
          'lưu hành tự do, Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành, Tài '
          'liệu mô tả kĩ thuật.',
 'profile_id': 4361,
 'profile_status': 'NOK',
 'public_service': {'classification_list': [{'classification': {'classificationId': '05PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT',
                                'classificationRequester': 'CÔNG '
                                              'TY '
                                              'TNHH '
                                              'AVANTA '
                                              'DIAGNOSTICS',
                                'classificationUnit': 'CÔNG '
                                           'TY '
                                           'TNHH '
                                           'MEDICON',
                                'deviceName': 'Disposable '
                                       'Blood '
                                       'Lancet',
                                'riskLevel': 1},
                       'fileUrl': 'http://hanoi.dtt.vn:8225/documents/10182/18664473/upload_00001060_1627957321476.pdf?version=1.0&fileId=18664638',
                       'profileAcceptance': {'profileAcceptanceIdList': ['170000053/PCBPL-BYT'],
                                  'representatorName': 'CÔNG '
                                            'TY '
                                            'TNHH '
                                            'MEDICON'},
                       'workCertificate': {'representatorName': '',
                                 'workCertificateIdList': []}}],
          'manufacture_qualified': {'file_url': '',
                       'manufacture_qualified_id': '',
                       'manufacturer_address': '',
                       'manufacturer_name': ''}},
 'submitted_at': datetime.datetime(2021, 8, 3, 2, 24, 18, 849000, tzinfo=tzutc())}
2021-12-30 16:48:05.851 [4361/000.00.04.G18-210803-0002/td] [INFO] inference_engine.__call__: ==> PROCESSED THIS PROFILE IN 1.031 minute. <==
{
  "attachment_list": [
    {
      "attachment_code": "BK_PLTTB",
      "attachment_file_list": [
        {
          "file_comment_list": [
            {
              "comment_content": "Tên thiết bị: Disposable Blood Lancet trong đơn đăng ký không tìm thấy trong GPL TBYT",
              "comment_status": "NOK"
            },
            {
              "comment_content": "Loại TTBYT trong đơn đăng ký tìm thấy trong GPL TBYT | trang {1}",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Chủng loại sản phẩm trong đơn đăng ký tìm thấy trong GPL TBYT | trang {1}",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Mã sản phẩm trong đơn đăng ký tìm thấy trong GPL TBYT | trang {1}",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Tên cơ sở sản xuất/hãng, nước sản xuất trong đơn đăng ký tìm thấy trong GPL TBYT | trang {1}",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Tên chủ sở hữu/hãng, nước chủ sở hữu trong đơn đăng ký tìm thấy trong GPL TBYT | trang {1}",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Tên cơ sở đăng ký trong đơn đăng ký tìm thấy trong GPL TBYT | trang {1}",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Địa chỉ cơ sở đăng ký trong đơn đăng ký tìm thấy trong GPL TBYT | trang {1}",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Giấy phân loại không có chữ ký và tên của người thực hiện phân loại",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Giấy phân loại đầy đủ dấu chức danh và dấu công ty",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Giấy phân loại có thông tin tại ô căn cứ để phân loại mức độ rủi ro",
              "comment_status": "OK"
            }
          ],
          "file_name": "pl22.pdf",
          "file_status": "NOK",
          "file_url": "http://hanoi.dtt.vn:8225/documents/10182/18664473/upload_00001060_1627957321476.pdf?version=1.0&fileId=18664638",
          "highlighted_file_url": "tmp\\dmec_highlighted\\7a8cd60a-6955-11ec-98d8-503eaa0b53a8.pdf"
        }
      ],
      "attachment_name": "Bản phân loại trang thiết bị y tế",
      "result": {
        "attachment_comment": "Tên thiết bị: Disposable Blood Lancet trong đơn đăng ký không tìm thấy trong GPL TBYT",
        "attachment_status": "NOK"
      }
    },
    {
      "attachment_code": "GCN_TCCL",
      "attachment_file_list": [],
      "attachment_name": "string",
      "result": {
        "attachment_comment": "Không convert được file pdf ISO sang ảnh",
        "attachment_status": "NOK"
      }
    },
    {
      "attachment_code": "CNLH",
      "attachment_file_list": [
        {
          "file_comment_list": [
            {
              "comment_content": "Thời gian hết hiệu lực đến ngày 08/02/2020",
              "comment_status": "NOK"
            },
            {
              "comment_content": "Ngày ký 22/05/2019, ngày lãnh sứ quán 27/05/2017",
              "comment_status": "NOK"
            },
            {
              "comment_content": "Có dấu lãnh sự quán | trang {3}",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Tên công ty sản xuất phù hợp với đơn đăng ký | trang { 2}",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Tên công ty sở hữu phù hợp với đơn đăng ký | trang {2}",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Danh sách chủng loại TTBYT đầy đủ",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Danh sách mã TTBYT ko đúng : Soft",
              "comment_status": "NOK"
            }
          ],
          "file_name": "lhtd2.pdf",
          "file_status": "NOK",
          "file_url": "http://hanoi.dtt.vn:8225/documents/10182/18664473/upload_00001068_1627957348525.pdf?version=1.0&fileId=18664654",
          "highlighted_file_url": "tmp\\dmec_highlighted\\83006d7d-6955-11ec-93f8-503eaa0b53a8.pdf"
        }
      ],
      "attachment_name": "Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước",
      "result": {
        "attachment_comment": " Danh sách mã TTBYT không đúng; Thời gian hết hiệu lực.",
        "attachment_status": "NOK"
      }
    },
    {
      "attachment_code": "GUQ_TTBYT",
      "attachment_file_list": [
        {
          "file_comment_list": [
            {
              "comment_content": "Tên cơ sở sở hữu: SteriLance Medical (Suzhou) Inc hợp lệ | trang: { 3 }",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Địa chỉ cơ sở sở hữu: No.68 Litanghe Road, Xiangcheng District, Suzhou City, P.R.China 215133 hợp lệ | trang: { 3 }",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Địa chỉ cơ sở đăng ký: 286 Giải PhóngPhường Phương LiệtQuận Thanh XuânThành phố Hà Nội hợp lệ | trang: { 3 }",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Tên cơ sở đăng ký: CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS hợp lệ | trang: { 3 }",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Còn thời gian hiệu lực: 31/12/2022",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Dấu lãnh sứ quán hợp lệ | trang 4",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Ngày ký 20/06/2017, ngày lãnh sứ quán 19/07/2017",
              "comment_status": "OK"
            }
          ],
          "file_name": "uq2.pdf",
          "file_status": "OK",
          "file_url": "http://hanoi.dtt.vn:8225/documents/10182/18664473/upload_00001072_1627957360594.pdf?version=1.0&fileId=18664662",
          "highlighted_file_url": "tmp\\dmec_highlighted\\92541839-6955-11ec-bc28-503eaa0b53a8.pdf"
        }
      ],
      "attachment_name": "Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế",
      "result": {
        "attachment_comment": "Tất cả thông tin đều phù hợp với thông tin đăng ký.",
        "attachment_status": "OK"
      }
    },
    {
      "attachment_code": "GCN_DKBH",
      "attachment_file_list": [],
      "attachment_name": "Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành",
      "result": {
        "attachment_comment": "Không tìm thấy giấy bảo hành.",
        "attachment_status": "NOK"
      }
    },
    {
      "attachment_code": "TL_MTKT",
      "attachment_file_list": [
        {
          "file_comment_list": [
            {
              "comment_content": "Tên cơ sở đăng ký khớp | trang {1}",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Địa chỉ cơ sở đăng ký không khớp | trang {1}",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Tên sản phẩm đăng ký khớp | trang {1}",
              "comment_status": "OK"
            },
            {
              "comment_content": "Không tìm thấy Mục đích sử dụng của Disposable Blood Lancet ở GPL",
              "comment_status": "NOK"
            }
          ],
          "file_name": "4361_000.00.04.G18-210803-0002_0.pdf",
          "file_status": "NOK",
          "file_url": "http://hanoi.dtt.vn:8225/documents/10182/18664473/upload_00001076_1627957378887.pdf?version=1.0&fileId=18664670",
          "highlighted_file_url": "tmp\\dmec_highlighted\\966176a5-6955-11ec-8e7f-503eaa0b53a8.pdf"
        }
      ],
      "attachment_name": "Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8",
      "result": {
        "attachment_comment": "Tài liệu mô tả kỹ thuật chưa đạt yêu cầu.",
        "attachment_status": "NOK"
      }
    }
  ],
  "profile_code": "000.00.04.G18-210803-0002",
  "profile_comment": "Các giấy tờ không đạt: Bản phân loại trang thiết bị y tế, Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, Giấy chứng nhận lưu hành tự do, Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành, Tài liệu 
mô tả kĩ thuật.",
  "profile_id": 4361,
  "profile_status": "NOK",
  "public_service": {
    "classification_list": [
      {
        "classification": {
          "classificationId": "05PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT",
          "classificationRequester": "CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS",
          "classificationUnit": "CÔNG TY TNHH MEDICON",
          "deviceName": "Disposable Blood Lancet",
          "riskLevel": 1
        },
        "fileUrl": "http://hanoi.dtt.vn:8225/documents/10182/18664473/upload_00001060_1627957321476.pdf?version=1.0&fileId=18664638",
        "profileAcceptance": {
          "profileAcceptanceIdList": [
            "170000053/PCBPL-BYT"
          ],
          "representatorName": "CÔNG TY TNHH MEDICON"
        },
        "workCertificate": {
          "representatorName": "",
          "workCertificateIdList": []
        }
      }
    ],
    "manufacture_qualified": {
      "file_url": "",
      "manufacture_qualified_id": "",
      "manufacturer_address": "",
      "manufacturer_name": ""
    }
  },
  "submitted_at": "2021-08-03 02:24:18.849000+00:00"
}
Inference time: 1.21 minutes
(dmec)
hoanglv12@VB-HOANGLV12-P MINGW64 /e/Working/dmec-ai-service (feature/logging_noknob)
$