Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.6 kB
1
Indexable
Never
class Program
  {
    static double IloczynSkalarny(double [] L, double [] K)
    {
      double dlugoscL = L.Length;
      double dlugoscK = K.Length;
      double flaga = 1;
      double suma = 0;

      if (dlugoscL != dlugoscL)
      {
        flaga = 0;
        Console.WriteLine(flaga);
        return flaga;
      }
      else
        flaga = 1;

        double W;
        for (int i = 0; i < dlugoscL; i++)
        {
          W = L[i] * K[i];
          suma += W;
        }
      
      return suma;
    }
    static void Main(string[] args)
    { /* Napisz metodę obliczającą iloczyn skalarny dwu tablic typu double, 
      * tzn. dla ciągów double L[ ] oraz double K[ ], oblicz w = L[0]*K[0]+ L[1]*K[1] +… + L[n-1]*K[n-1]. 
      * Przed wywołaniem metody sprawdź czy tablice maja równą długość. */
      double[] L = new double[3] { 0, 1, 2 };
      double[] K = new double[3] { 4, 5, 6 };
      double flaga = IloczynSkalarny(L, K);
      double suma = IloczynSkalarny(L, K);

      if (flaga == 1)
      {
        Console.WriteLine("Ciągi L i K są równej długości, ich iloczyn skalarny wynosi: ");
        Console.WriteLine(suma);
      }
      if (flaga == 0)
        Console.WriteLine("Ciągi L i K nie są równej długości");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}