Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
2 months ago
10 kB
4
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <vector>
#include <map>
#include <queue>
#include <tuple>
#include <string>

using namespace std;

int calculate_board_size(const vector<char>& board)
{
  int max_width = 0;
  int current_width = 0;
  for (char cell : board) {
    if (cell == '<') {
      current_width++;
    }
    else if (cell == '\n') {
      if (current_width > max_width) {
        max_width = current_width;
      }
      current_width = 0;
    }
  }
  return max_width;
}

int calculate_pawns_number(const vector<char>& board) {
  int red_number = 0;
  int blue_number = 0;
  for (char cell : board) {
    if (cell == 'r') {
      red_number++;
    }
    else if (cell == 'b') {
      blue_number++;
    }
  }
  return red_number + blue_number;
}

int is_board_correct(const vector<char>& board) {
  int red_number = 0;
  int blue_number = 0;
  for (char cell : board) {
    if (cell == 'r') {
      red_number++;
    }
    else if (cell == 'b') {
      blue_number++;
    }
  }
  if (blue_number > red_number)
  {
    return 1;
  }
  else if (red_number > blue_number + 1) {
    return 1;
  }
  else {
    return 2;
  }
}

map< int, string > getDiagonals(const vector<char>& board)
{
  map< int, string > diagonals;
  int key = 1;
  int underHalfBoard = 0;

  int boardSize = calculate_board_size(board);
  int row = 0;
  int middleRow = boardSize;

  for (unsigned int i = 0; i < board.size(); ++i)
  {
    if (board[i] == '-')
    {
      continue;
    }
    else if (board[i] == '\n')
    {
      ++row;
      if (row <= middleRow)
      {
        key = 1;
      }
      else
      {
        ++underHalfBoard;
        key = 1 + underHalfBoard;
      }
    }
    else if (board[i] == '<')
    {
      if (board[i + 2] == 'r' or board[i + 2] == 'b')
      {
        diagonals[key] += board[i + 2];
      }
      else if (board[i + 2] == ' ')
      {
        diagonals[key] += 'x'; // zamiast spacji wstawiamy znak x
      }
      ++key;
      i += 4;
    }
  }

  // Kontrolne wypisanie
//  for( const auto& element : diagonals )
//  {
//    cout << element.first << " -> " << element.second << endl;
//  }

  return diagonals;
}

bool hasBluePath(vector<vector<char>>& board) {
  size_t rows = board.size();
  size_t cols = board[0].size();

  // Tworzymy kolejkę do przechowywania współrzędnych
  queue< tuple< int, int > > q;

  // Rozpoczynamy od wszystkich komórek w pierwszej kolumnie, które mają wartość 'b'
  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    if (board[i][0] == 'b') {
      q.emplace(i, 0);
    }
  }

  // Tablica do śledzenia odwiedzonych komórek
  vector<vector<bool>> visited(rows, vector<bool>(cols, false));

  while (!q.empty()) {
    auto [x, y] = q.front();
    q.pop();

    // Jeśli dotarliśmy do prawej kolumny, zwracamy true
    if (y == cols - 1) {
      return true;
    }

    // Sprawdzamy możliwe ruchy: lewo, prawo, góra, dół, lewy górny skos, prawy dolny skos
    int dx[] = { 0, 0, -1, 1, -1, 1 };
    int dy[] = { -1, 1, 0, 0, -1, 1 };
    for (int i = 0; i < 6; ++i) {
      int new_x = x + dx[i];
      int new_y = y + dy[i];
      if (new_x >= 0 && new_x < rows && new_y >= 0 && new_y < cols &&
        !visited[new_x][new_y] && board[new_x][new_y] == 'b') {
        visited[new_x][new_y] = true;
        q.emplace(new_x, new_y);
      }
    }
  }

  return false;
}

bool hasRedPath(vector< vector< char > >& board)
{
  size_t rows = board.size();
  size_t cols = board[0].size();

  queue< tuple< int, int > > q;

  // Rozpoczynamy od pierwszej kolumny
  for (int j = 0; j < cols; ++j)
  {
    if (board[0][j] == 'r')
    {
      q.emplace(0, j);
    }
  }

  // Tablica do śledzenia odwiedzonych komórek
  vector< vector< bool > > visited(rows, vector< bool >(cols, false));

  while (!q.empty())
  {
    auto [x, y] = q.front();
    q.pop();

    // Jeśli dotarliśmy do ostatniego wiersza, zwracamy true
    if (x == rows - 1)
    {
      return true;
    }

    // Sprawdzamy wszystkie możliwe ruchy w dół i w bok
    // Sprawdzamy możliwe ruchy: lewo, prawo, góra, dół, lewy górny skos, prawy dolny skos
    int dx[] = { 0, 0, -1, 1, -1, 1 };
    int dy[] = { -1, 1, 0, 0, -1, 1 };
    for (int i = 0; i < 6; ++i) {
      int new_x = x + dx[i];
      int new_y = y + dy[i];
      if (new_x >= 0 && new_x < rows && new_y >= 0 && new_y < cols &&
        !visited[new_x][new_y] && board[new_x][new_y] == 'r') {
        visited[new_x][new_y] = true;
        q.emplace(new_x, new_y);
      }
    }
  }

  return false;
}
int is_game_over(const vector<char>& board)
{
  map< int, string > diagonals = getDiagonals(board);

  vector< vector< char > > board2D;
  for (const auto& element : diagonals)
  {
    vector< char > pawns;
    for (const auto& s : element.second)
    {
      pawns.push_back(s);
    }
    board2D.push_back(pawns);
  }

  // Kontrolne wypisanie
  /*for (const auto& element : board2D)
  {
    for (const auto& e : element)
    {
      cout << e << " ";
    }
    cout << endl;
  }*/

  /* 1-czerwone 2-niebieskie 3-żaden */
  if (hasBluePath(board2D))
  {
    return 2;
  }

  if (hasRedPath(board2D))
  {
    return 1;
  }

  return 3;
}


int Answer(const string& question)
{
  if (question == "OARD_SIZE")
  {
    return 1;
  }
  else if (question == "AWNS_NUMBER")
  {
    return 2;
  }
  else if (question == "S_BOARD_CORRECT")
  {
    return 3;
  }
  else if (question == "S_GAME_OVER")
  {
    return 4;
  }
  else
  {
    return 5;
  }
}

int main()
{
  vector< char > board;
  string question;
  char cell;

  while( true )
  {
    while( cin.get( cell ) && cell != 'I' && cell != 'B' && cell != 'P' )
    {
      board.push_back( cell );
    }

    // Sprawdź, czy wczytywanie zakończyło się z powodu końca pliku (EOF)
    if (cin.eof())
    {
      // Zakończ pętlę, jeśli osiągnięto koniec pliku
      break;
    }
    else if (cin.fail())
    {
      // Obsługa niepowodzenia wczytywania danych
      cerr << "Błąd wczytywania danych." << endl;
      break; // Przerwij pętlę w przypadku błędu wczytywania
    }
    
    getline(cin, question);

    int calculated_size = calculate_board_size( board );
    int calculated_pawns = calculate_pawns_number( board );
    int game_result = is_game_over( board );

    if( Answer( question ) == 1 )
    {
      cout << calculated_size << endl;
    }
    else if( Answer( question ) == 2 )
    {
      cout << calculated_pawns << endl;
    }
    else if( Answer( question ) == 3 )
    {
      if( is_board_correct( board ) == 1 )
      {
        cout << "NO" << endl;
      }
      else
      {
        cout << "YES" << endl;
      }
    }
    else if( Answer( question ) == 4 )
    {
      if( game_result == 1 )
      {
        cout << "YES RED" << endl;
      }
      else if( game_result == 2 )
      {
        cout << "YES BLUE" << endl;
      }
      else
      {
        cout << "NO" << endl;
      }
    }
//    else if (Answer(question) == 5)
//    {
//      int game_result = is_game_over(board);
//      if (game_result == 3 && is_board_correct(board) == 1)
//      {
//        cout << "NO" << endl;
//      }
//      else if (game_result == 3 && is_board_correct(board) == 2)
//      {
//        cout << "YES" << endl;
//      }
//      else if (game_result == 1)
//      {
//        int red_number = 0;
//        int blue_number = 0;
//        for (char b : board) {
//          if (b == 'r') {
//            red_number++;
//          }
//          else if (b == 'b') {
//            blue_number++;
//          }
//        }
//        if (red_number == blue_number + 1)
//        {
//          cout << "YES" << endl;
//        }
//        else
//        {
//          cout << "NO" << endl;
//        }
//      }
//      else if (game_result == 2)
//      {
//        int red_number = 0;
//        int blue_number = 0;
//        for (char b : board) {
//          if (b == 'r') {
//            red_number++;
//          }
//          else if (b == 'b') {
//            blue_number++;
//          }
//        }
//        if (red_number == blue_number)
//        {
//          cout << "YES" << endl;
//        }
//        else
//        {
//          cout << "NO" << endl;
//        }
//      }
//    }

    question.clear();
    board.clear();
  }

  return 0;
}
Leave a Comment