nord vpnnord vpn
Ad

tit

asa
mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
3.2 kB
2
Indexable
Never
"""
Klasa Składnik zawiera pola nazwa składnika, waga składnika wyrażona w kilogramach oraz cena za kilogram.
Utwórz dla tej klasy settery i gettery.

Nazwa składnika musi składać się tylko i wyłącznie z małych liter.
Waga składnika oraz cena składnika to zmienna typu double o wartościach większych od zera.

Dodatkowo zaimplementuj konstruktor bezargumentowy – dane pobierane od użytkownika oraz konstruktor argumentowy.

Klasa Produkt zawiera tablicę obiektów klasy Składnik.
Konstruktor bezargumentowy klasy Produkt prosi użytkownika o podanie liczby elementów tablicy
oraz pobiera wartości pól dla kolejnych składników.
Dodatkowo klasa zawiera metodę obliczającą cenę produktu,
która jest wyznaczona jako suma cen poszczególnych składników z tablicy
powiększona o 15% marży. Przetestuj działanie klas w funkcji głównej programu.

"""

from decimal import Decimal
import re


class Component:
  def __init__(self):
    self.name = Attributes.get_name()
    self.weight = Attributes.get_weight()
    self.price = Attributes.get_price()

  @property
  def name(self):
    return self.__name

  @name.setter
  def name(self, name):
    self.__name = Validators.validate_name(name)

  @property
  def weight(self):
    return self.__weight

  @weight.setter
  def weight(self, weight):
    self.__weight = Validators.validate_if_above_zero(weight)

  @property
  def price(self):
    return self.__price

  @price.setter
  def price(self, price):
    self.__price = Validators.validate_if_above_zero(price)


class Attributes:
  @staticmethod
  def get_name() -> str:
    while not re.match('[a-z]+$', (input_val := input(f'Name:\n'))):
      print(f'Only small letters')
    return input_val

  @staticmethod
  def get_weight() -> float:
    while not (input_val := input(f'Weight:\n')).isnumeric():
      print(f'not a number')
    return float(input_val)

  @staticmethod
  def get_price() -> Decimal:
    while not (input_val := input(f'Price:\n')).isnumeric():
      print(f'not a number')
    return Decimal(f'{input_val}')


class Validators:
  @staticmethod
  def validate_name(text: str) -> str:
    if re.match('[a-z]+$', text):
      return text
    else:
      raise ValueError('only lower case acceptable')

  @staticmethod
  def validate_if_above_zero(num: Decimal | float) -> Decimal | float:
    if num <= 0:
      ValueError('number should be above zero')
    else:
      return num


class Product:
  def __init__(self):
    components_number = self.get_num_of_components('provide components number')
    self.components = [Component() for _ in range(0, components_number)]

  def get_num_of_components(self, message: str):
    while not re.match(r'\d+', text := input(f'{message}:\n')):
      print('Value must be a positive integer')
    return int(text)


def main() -> None:
  prod = Product()


if __name__ == '__main__':
  main()

nord vpnnord vpn
Ad