Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
2.1 kB
1
Indexable
Never
import re

def replace_special_characters(text):
 for chu, dau in replacement_dict.items():
  text = text.replace(chu, dau)
  text = text.replace(".\n", " chấm xuống dòng")
 return text.strip()

def word_to_number(text):
  for chu, so in replacement_dict_labels.items():
    text = text.replace(chu, so)
    text = text.replace(" chấm xuống dòng", " 0 1 1")
  return text.strip()

replacement_dict_labels = {
 "mở ngoặc đơn ": " 1 ",
 " đóng ngoặc đơn ": " 2 ",
 "mở ngoặc nhọn ": " 3 ",
 " đóng ngoặc nhọn ": " 4 ",
 "mở ngoặc vuông ": " 5 ",
 " đóng ngoặc vuông ": " 6 ",
 " gạch ngang trên ": " 7 ",
 " gạch ngang dưới ": " 8 ",
 " hai chấm": " 9 ",
 " chấm phẩy ": " 10 ",
 " phẩy": " 11 ",
 "lớn hơn ": " 12 ",
 "bé hơn ": " 13 ",
 "chấm hỏi ": " 14 ",
 "chấm than ": " 15 ",
 "a còng ": " 16 ",
 "dấu thăng ": " 17 ",
 "phần trăm ": " 18 ",
 " ba chấm ": " 19 ",
 " chấm ": " 20 ",
 "bằng ": " 21 ",
 "xuyệt trái ": " 22 ",
 "xuyệt phải ": " 23 ",
 "xuống dòng\n": " 24 "
}
replacement_dict = {
 r"\(": "mở ngoặc đơn ",
 r"\)": " đóng ngoặc đơn ",
 r"\{": "mở ngoặc nhọn ",
 r"\}": " đóng ngoặc nhọn ",
 r"\[": "mở ngoặc vuông ",
 r"\]": " đóng ngoặc vuông ",
 r"-": " gạch ngang trên ",
 r"_": " gạch ngang dưới ",
 r":": " hai chấm",
 r";": " chấm phẩy ",
 r",": " phẩy",
 r">": "lớn hơn ",
 r"<": "bé hơn ",
 r"\?": "chấm hỏi ",
 r"!": "chấm than ",
 r"@": "a còng ",
 r"#": "dấu thăng ",
 r"%": "phần trăm ",
 r"\.\.\.": " ba chấm ",
 r"\.+\.*": " chấm ",
 r"=": "bằng ",
 r"/": " xuyệt trái ",
 r"\\": " xuyệt phải ",
 r"\n": "xuống dòng\n"
}
        
text = "Từ 12/2/2018: Người bán, tặng xe ô tô không phải thông báo với công an.\n"
cau1 = replace_special_characters(text)
print(cau1)

cau2 = word_to_number(cau1)
print(cau2)