Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
14 kB
1
Indexable
Never
$(document).ready(function () {

  $('#categoriesTable').DataTable({

    dom: "<'row'<'col-sm-3'l><'col-sm-6 text-center'B><'col-sm-3'f>>" +
      "<'row'<'col-sm-12'tr>>" +
      "<'row'<'col-sm-5'i><'col-sm-7'p>>",
    buttons: [{
      text: 'Ekle',
      attr: {
        id: 'btnAdd'// id buton click durumu için burada kullanıldı.
               },
  action : function (e, dt, node, config) { },
  className: 'btn btn-success'
              },
  {
    text: 'Yenile',
    action: function (e, dt, node, config) {
      //Burada yenile butonuna basıldığına da Ajax ile içeriğimizi yeniliyeceğiz.
      $.ajax({
        type: 'GET',
        url: '/Admin/Category/GetAllCategories/',
        contentType: 'application/json',
        beforeSend: function () {
          $('#categoriesTable').fadeOut(1000);
          $('.spinner-border').show();
        },
        success: function (data) {
          const categoryListDto = jQuery.parseJSON(data);
          if (categoryListDto.ResultStatus === 0) {
            let tableBody = '';
            $.each(categoryListDto.Categories.$values,
              function (index, category) {
                tableBody += `
                  <tr name="${category.Id}">
                    <td>${category.Id}</td>
                    <td>${category.Name}</td>
                    <td>${category.Description}</td>
                    <td>${convertFirstLetterToUpperCase(category.IsActive)}</td>
                    <td>${convertToShortDate(category.CreatedDate)}</td>
                    <td>${category.CreatedByName}</td>
                    <td>
                      <button class="btn btn-warning btn-sm btn-update" data-id="${category.Id}"><span class="fas fa-edit text-white"></span></button>
                      <button class="btn btn-danger btn-sm btn-delete" data-id="${category.Id}"><span class="fas fa-minus-circle"></span></button>
                    </td>
                  </tr>
                `;
              });
            $('#categoriesTable > tbody').replaceWith(tableBody);
            $('.spinner-border').hide();
            $('#categoriesTable').fadeIn(1000);
          }else{
            toastr.error(`${categoryListDto.Message}`, 'İşlem başarısız!')
          }
        },
        error: function (err) {
          toastr.error(err, 'Başarısız İşlem!')
        }
      });
    },
    className: 'btn btn-warning'
  }],
  language: {
    url: "//cdn.datatables.net/plug-ins/1.13.1/i18n/tr.json"
  }
});
//Datatable burada bitiyor

  $(function () {
    const url = '/Admin/Category/Add/'; //url'ye veri tabanımızdan çekmiş olduğumuz kategorileri tanımlıyoruz.
    const placeHolderDiv = $('#modalPlaceHolder'); // burada da json da başlangı noktasını kullanmak için tanımlama yaptık 
    //Ajax'la partial viewimizi ekrna getirme
    $('#btnAdd').click(function () { // butana tıklnamada verekli olan function başlaması
      $.get(url).done(function (data) {//url bilgisini aldık "done" sorun yoksa çalıştır
        placeHolderDiv.html(data);
        placeHolderDiv.find(".modal").modal('show'); // sayafada ekleme tablosunun görnmesini sağlıyoruz.
      });
    });
    //Ajax'la (GET) partial viewimizi ekrna getirme BİTTİ
  
    //Ajax'la (POST) işlemleri
    placeHolderDiv.on('click', '#btnSave', function (event) { // Add için kaydet tuşuna basılma anı için gerekli fonksiyonların başlaması 
      event.preventDefault();
      const form = $('#form-category-add'); // formun json dönşümü 
      const actionUrl = form.attr('action');//formun ierisinde atribiut seçmek için
      const dataToSend = form.serialize();//formun içerisinde tüm verileri almak için
      $.post(actionUrl, dataToSend).done(function (data) { //
        const categoryAddAjaxModel = jQuery.parseJSON(data); // data veriloerinin json da dömnüşümü 
        const newFormBody = $('.modal-body', categoryAddAjaxModel.CategoryAddPartial);
        placeHolderDiv.find('.modal-body').replaceWith(newFormBody);
        const isValid = newFormBody.find('[name="IsValid"]').val() === 'True'; // _CategoryAddPartial'ımız daki inputta durumun true olup olmadığını burada kontrol edip isValid içerisine atıyoruz.
        if (isValid) {
          const newTableRow = `
            <tr name="${categoryAddAjaxModel.CategoryDto.Category.Id}">
              <td>${categoryAddAjaxModel.CategoryDto.Category.Id}</td>
              <td>${categoryAddAjaxModel.CategoryDto.Category.Name}</td>
              <td>${categoryAddAjaxModel.CategoryDto.Category.Description}</td>
              <td>${convertFirstLetterToUpperCase(categoryAddAjaxModel.CategoryDto.Category.IsActive)}</td>
              <td>${convertToShortDate(categoryAddAjaxModel.CategoryDto.Category.CreatedDate)}</td>
              <td>${categoryAddAjaxModel.CategoryDto.Category.CreatedByName}</td>
              <td>
                <button class="btn btn-warning btn-sm btn-update" data-id="${categoryAddAjaxModel.CategoryDto.Category.Id}"><span class="fas fa-edit text-white"></span></button>
                <button class="btn btn-danger btn-sm btn-delete" data-id="${categoryAddAjaxModel.CategoryDto.Category.Id}"><span class="fas fa-minus-circle"></span></button>
              </td>
  
            </tr>
          `;
          const newTableRowObject = $(newTableRow);
          newTableRowObject.hide(); // oluşmuş olan yeni satırı gizliyoruz 
          $('#categoriesTable').append(newTableRowObject); // yeni satırı tabloya ekliyoruz 
          newTableRowObject.fadeIn(1000); // 3 saniye ye kadar ekrana yavaş - yavaş gelmesini sağlıyoruz.
          toastr.success(`${categoryAddAjaxModel.CategoryDto.Message}`, 'Başarılı!'); // toaster kütüphanesi   ile kayıt durumu ekrana yazdırlıyo.
          placeHolderDiv.find(".modal").modal('hide'); // post ekranı kapatılıyor.
  
        } else {
          let summaryText = '<br>';
          $('#validation-summary > ul > li').each(function () {
            // each ile hata lar var ise sırasıyla toaster kütüphanesinden ekrana yazdırlıyor.
            let liText = $(this).text();
            summaryText += `*${liText}<br><br>`;
          });
          toastr.warning(summaryText, 'DİKKAT !');
        }
      });
    });
    //Ajax'la (post) işlemleri bitti
  
    //Ajax'la DELETE işlemleri
    //on burda tıklamayı alıyor
    $(document).on('click', '.btn-delete', function (event) {
      event.preventDefault();//Burada butonumuzun tipi submit olmadığı için bunu kullanmasakta olur . Sadece alışkanlık olsun diye yazıyoruz.
      const id = $(this).attr('data-id');
      Swal.fire({
        title: 'Silmek istediğinizden emin misiniz?',
        text: "İlgili kategori silinecektir!",
        icon: 'warning',
        showCancelButton: true,
        confirmButtonColor: '#3085d6',
        cancelButtonColor: '#d33',
        confirmButtonText: 'Evet',
        cancelButtonText: 'Hayır',
      }).then((result) => {
        if (result.isConfirmed) {
          //Burada kategorinin silinme işlemleri yapılacak, ardından silinmiş mesajı gösterilecek
          $.ajax({
            type: 'POST',
            dataType: 'json',
            data: { categoryId: id },
            url: '/Admin/Category/Delete/',
            success: function (data) {
              const result = jQuery.parseJSON(data);
              if (result.ResultStatus === 0) {
                Swal.fire({
                  title: 'İşlem başarılı!',
                  text: 'İlgili kategori silinmiştir.',
                  icon: 'success',
                  cofirmButtonText: 'Tamam'
                });
                const tableRow = $(`[name="${id}"]`);
                tableRow.fadeOut(3000);
              } else {
                Swal.fire({
                  title: 'Hata oluştu',
                  text: `${result.Message}`,
                  icon: 'error',
                  cofirmButtonText: 'Tamam'
                });
              }
            },
            error: function (err) {
              toaster.error(err.statusText, 'Hata!');
            }
          });
  
        };
      });
    });
  });
  $(function () {
    const url = '/Admin/Category/Update/';
    const placeHolderDiv = $('#modalPlaceHolder');

    //category update partial view getirme
    $(document).on('click', '.btn-update', function (event) {
      event.preventDefault();
      const id = $(this).attr('data-id');
      $.get(url, { categoryId: id })
        .done(function (data) {
          placeHolderDiv.html(data);
          placeHolderDiv.find('.modal').modal('show');
        })
        .fail(function () {
          toastr.error('Bir hata oluştu!');
        });
    });
    //category update partial view getirme bitti

    //
    placeHolderDiv.on('click', '#btnUpdate', function (event) {
      event.preventDefault();
      const form = $('#form-category-update');
      const actionUrl = form.attr('action');
      const dataToSend = form.serialize();
      
      $.post(actionUrl, dataToSend)
        .done(function (data) {
          const categoryUpdateAjaxModel = jQuery.parseJSON(data);

          const newFormBody = $('.modal-body', categoryUpdateAjaxModel.CategoryUpdatePartial);
          placeHolderDiv.find('.modal-body').replaceWith(newFormBody);
          const isValid = newFormBody.find('[name="IsValid"]').val() === 'True';
          
          if (isValid) {
            placeHolderDiv.find('.modal').modal('hide');
            const currentCategoryTableRow = $(`[name="${categoryUpdateAjaxModel.CategoryDto.Category.Id}"]`);
            if (!categoryUpdateAjaxModel.CategoryDto.Category.IsDeleted) {
              const newTableRow = `
                <tr name="${categoryUpdateAjaxModel.CategoryDto.Category.Id}">
                  <td>${categoryUpdateAjaxModel.CategoryDto.Category.Id}</td>
                  <td>${categoryUpdateAjaxModel.CategoryDto.Category.Name}</td>
                  <td>${categoryUpdateAjaxModel.CategoryDto.Category.Description}</td>
                  <td>${convertFirstLetterToUpperCase(categoryUpdateAjaxModel.CategoryDto.Category.IsActive)}</td>
                  <td>${convertToShortDate(categoryUpdateAjaxModel.CategoryDto.Category.CreatedDate)}</td>
                  <td>${categoryUpdateAjaxModel.CategoryDto.Category.CreatedByName}</td>
                  <td>
                    <button class="btn btn-warning btn-sm btn-update" data-     id="${categoryUpdateAjaxModel.CategoryDto.Category.Id}"><span class="fas fa-edit text-white"></   span></button>
                    <button class="btn btn-danger btn-sm btn-delete" data-     id="${categoryUpdateAjaxModel.CategoryDto.Category.Id}"><span class="fas fa-minus-circle"></span></      button>
                  </td>
  
                 </tr>
                 `;
              const newTableRowObject = $(newTableRow);
              newTableRowObject.hide();
              currentCategoryTableRow.replaceWith(newTableRowObject);
              newTableRowObject.fadeIn(1000);
              toastr.success(`${categoryUpdateAjaxModel.CategoryDto.Message}`, 'İşlem Başarılı!');
            }
            else {
              currentCategoryTableRow.fadeOut(1000);
              toastr.success(`${categoryUpdateAjaxModel.CategoryDto.Category.Name} adlı kategori silindi`,'İşlem Başarılı!')
            }
            

          }
          else {
            let summaryText = '<br>';
            $('#validation-summary > ul > li').each(function () {
              let text = $(this).text();
              toastr.error(text);

            });
          }

        });

    });
  })


});