Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
json
a month ago
22 kB
1
Indexable
Never
{1048749972: 'Bông E1467 PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 10-11mm', 1048749973: 'Bông PS silver 2 viên ngọc F trắng 6-7mm', 1048749974: 'Bông PS silver 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048749975: 'Bông vàng 14k 2 viên ngọc M trắng 12-13mm', 1048749976: 'Bông vàng 14k đính kim cương 2 viên ngọc M trắng 12-13mm', 1048749977: 'Bông vàng 18k đính kim cương 2 viên ngọc A trắng 7-8mm', 1048749978: 'Chuỗi cổ ngọc 211 viên ngọc F trắng 7.6-8.5mm', 1048749979: 'Chuỗi cổ ngọc đính khóa PS silver 39 viên ngọc F tím 10-14.5mm', 1048749980: 'Chuỗi cổ ngọc đính khóa PS silver 57 viên ngọc F trắng 6.5-10mm', 1048749981: 'Dây silver 15 viên ngọc F trắng 6-9mm', 1048749982: 'Dây silver 23 viên ngọc F trắng 3-10mm', 1048749983: 'Dây vàng 14k 7 viên ngọc A trắng 3-8mm', 1048749984: 'Dây vàng trắng 14k 1 viên ngọc A trắng 8.1-9mm', 1048749985: 'Lắc tay silver 11 viên ngọc F trắng 6.5-10mm', 1048749986: 'Mặt vàng 14k 1 viên ngọc M trắng 14-15mm', 1048749987: 'Mặt vàng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14-15mm', 1048749988: 'Nhẫn R5181 vàng trắng 14k đính kim cương', 1048749989: 'Nhẫn silver xi vàng 1 viên ngọc F trắng 15.1-17.5mm', 1048749990: 'Nhẫn vàng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14-15mm', 1048749991: 'Nhẫn vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 13-14mm', 1048749992: 'Vòng silver 11 viên ngọc F trắng 5.5-10mm', 1048749993: '"Bông E1392 vàng trắng 18k đính kim cương 2 viên ngọc T đen 9- 10mm "', 1048749994: '"Bông E5551 vàng trắng 9k đính các loại đá quý topa/ citrine/ cz 1 viên ngọc T đen 10-11mm "', 1048749995: '"Bông E1982 vàng trắng 18k đính kim cương 2 viên ngọc T đen 10- 11mm "', 1048749996: '"Bông E2798 vàng trắng 14k đính kim cương 2 viên ngọc M trắng 12- 13mm "', 1048749997: '"Bông E2799 vàng trắng 14k đính kim cương 2 viên ngọc M trắng 13- 14mm "', 1048749998: '"Chuỗi Cổ Ngọc Trai The Lover Khoá Bạc"', 1048749999: '"Chuỗi cổ C1133 ngọc đính khóa PS silver 61 viên ngọc F nhiều màu 6.5-7.5mm "', 1048750000: '"Chuỗi cổ C1715 ngọc đính khóa vàng trắng 44 viên ngọc A trắng 6.5- 10mm  "', 1048750001: '"Chuỗi cổ C1716 ngọc đính mặt vàng 9k đá cz,... 55 viên ngọc A&S trắng 7-11mm "', 1048750002: '"Chuỗi cổ C2140 ngọc đính khóa PS silver 123 viên ngọc F trắng 7- 9.5mm "', 1048750003: '"Chuỗi cổ C2157 ngọc đính khóa PS silver 95 viên ngọc F trắng 8.5- 9.5mm "', 1048750004: '"Dây N4085 vàng 18k 3 viên ngọc F trắng 6.5-10mm  "', 1048750005: '"Mặt P2210 vàng trắng 18k đính kim cương 1 viên ngọc A trắng 9- 10mm "', 1048750006: '"Mặt P2134 vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 13- 14mm "', 1048750007: '"Nhẫn R5551 vàng trắng 9k đính các loại đá quý topa/ citrine/ cz 1 viên ngọc T đen 10-11mm "', 1048750008: '"Nhẫn R1923 vàng trắng 18k đính kim cương 1 viên ngọc S vàng 14- 15mm "', 1048750009: '"Nhẫn R2134 vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14- 15mm "', 1048750010: '"Nhẫn R2513 vàng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 15.1- 17.5mm "', 1048750011: '"Nhẫn R2798 vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14- 15mm "', 1048750012: '"Nhẫn R2799 vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14- 15mm "', 1048750013: '"Nhẫn R5072 vàng trắng 9k đính kim cương 1 viên ngọc S vàng 8.1- 9mm "', 1048750014: 'BÔNG E2725 ": Akoya vàng 7.0 - 8.0 mm : 18K White Gold"', 1048750015: 'BÔNG E5185 - ": South Sea vàng : Cubic Zirconia  : 11.0 - 12.0 mm : 9K White Gold"', 1048750016: 'BÔNG TAI E1283', 1048750017: 'BÔNG TAI E1484 - ": Freshwater trắng : Cubic Zirconia  : 10.0 - 11.0 mm : 9K White Gold"', 1048750018: 'BÔNG TAI E2006 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750019: 'BÔNG TAI E2042 - Bông tai PS silver 2 viên ngọc F trắng 7- 8mm', 1048750020: 'BÔNG TAI E2056 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750021: 'BÔNG TAI E3021 - ": Freshwater trắng : 8.1 - 9.0 mm : 9K White Gold"', 1048750479: 'Bông E1467 PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 10-11mm', 1048750480: 'Bông PS silver 2 viên ngọc F trắng 6-7mm', 1048750481: 'Bông PS silver 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750482: 'Bông vàng 14k 2 viên ngọc M trắng 12-13mm', 1048750483: 'Bông vàng 14k đính kim cương 2 viên ngọc M trắng 12-13mm', 1048750484: 'Bông vàng 18k đính kim cương 2 viên ngọc A trắng 7-8mm', 1048750485: 'Chuỗi cổ ngọc 211 viên ngọc F trắng 7.6-8.5mm', 1048750486: 'Chuỗi cổ ngọc đính khóa PS silver 39 viên ngọc F tím 10-14.5mm', 1048750487: 'Chuỗi cổ ngọc đính khóa PS silver 57 viên ngọc F trắng 6.5-10mm', 1048750488: 'Dây silver 15 viên ngọc F trắng 6-9mm', 1048750489: 'Dây silver 23 viên ngọc F trắng 3-10mm', 1048750490: 'Dây vàng 14k 7 viên ngọc A trắng 3-8mm', 1048750491: 'Dây vàng trắng 14k 1 viên ngọc A trắng 8.1-9mm', 1048750492: 'Lắc tay silver 11 viên ngọc F trắng 6.5-10mm', 1048750493: 'Mặt vàng 14k 1 viên ngọc M trắng 14-15mm', 1048750494: 'Mặt vàng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14-15mm', 1048750495: 'Nhẫn R5181 vàng trắng 14k đính kim cương', 1048750496: 'Nhẫn silver xi vàng 1 viên ngọc F trắng 15.1-17.5mm', 1048750497: 'Nhẫn vàng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14-15mm', 1048750498: 'Nhẫn vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 13-14mm', 1048750499: 'Vòng silver 11 viên ngọc F trắng 5.5-10mm', 1048750500: '"Bông E1392 vàng trắng 18k đính kim cương 2 viên ngọc T đen 9- 10mm "', 1048750501: '"Bông E5551 vàng trắng 9k đính các loại đá quý topa/ citrine/ cz 1 viên ngọc T đen 10-11mm "', 1048750502: '"Bông E1982 vàng trắng 18k đính kim cương 2 viên ngọc T đen 10- 11mm "', 1048750503: '"Bông E2798 vàng trắng 14k đính kim cương 2 viên ngọc M trắng 12- 13mm "', 1048750504: '"Bông E2799 vàng trắng 14k đính kim cương 2 viên ngọc M trắng 13- 14mm "', 1048750505: '"Chuỗi Cổ Ngọc Trai The Lover Khoá Bạc"', 1048750506: '"Chuỗi cổ C1133 ngọc đính khóa PS silver 61 viên ngọc F nhiều màu 6.5-7.5mm "', 1048750507: '"Chuỗi cổ C1715 ngọc đính khóa vàng trắng 44 viên ngọc A trắng 6.5- 10mm  "', 1048750508: '"Chuỗi cổ C1716 ngọc đính mặt vàng 9k đá cz,... 55 viên ngọc A&S trắng 7-11mm "', 1048750509: '"Chuỗi cổ C2140 ngọc đính khóa PS silver 123 viên ngọc F trắng 7- 9.5mm "', 1048750510: '"Chuỗi cổ C2157 ngọc đính khóa PS silver 95 viên ngọc F trắng 8.5- 9.5mm "', 1048750511: '"Dây N4085 vàng 18k 3 viên ngọc F trắng 6.5-10mm  "', 1048750512: '"Mặt P2210 vàng trắng 18k đính kim cương 1 viên ngọc A trắng 9- 10mm "', 1048750513: '"Mặt P2134 vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 13- 14mm "', 1048750514: '"Nhẫn R5551 vàng trắng 9k đính các loại đá quý topa/ citrine/ cz 1 viên ngọc T đen 10-11mm "', 1048750515: '"Nhẫn R1923 vàng trắng 18k đính kim cương 1 viên ngọc S vàng 14- 15mm "', 1048750516: '"Nhẫn R2134 vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14- 15mm "', 1048750517: '"Nhẫn R2513 vàng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 15.1- 17.5mm "', 1048750518: '"Nhẫn R2798 vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14- 15mm "', 1048750519: '"Nhẫn R2799 vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14- 15mm "', 1048750520: '"Nhẫn R5072 vàng trắng 9k đính kim cương 1 viên ngọc S vàng 8.1- 9mm "', 1048750521: 'BÔNG E2725 ": Akoya vàng 7.0 - 8.0 mm : 18K White Gold"', 1048750522: 'BÔNG E5185 - ": South Sea vàng : Cubic Zirconia  : 112023-08-13 05:08:55,616 38619 INFO hgp_production werkzeug: 127.0.0.1 - - [13/Aug/2023 05:08:55] "POST /web/dataset/call_button HTTP/1.1" 200 -
.0 - 12.0 mm : 9K White Gold"', 1048750523: 'BÔNG TAI E1283', 1048750524: 'BÔNG TAI E1484 - ": Freshwater trắng : Cubic Zirconia  : 10.0 - 11.0 mm : 9K White Gold"', 1048750525: 'BÔNG TAI E2006 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750526: 'BÔNG TAI E2042 - Bông tai PS silver 2 viên ngọc F trắng 7- 8mm', 1048750528: 'BÔNG TAI E2056 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750529: 'BÔNG TAI E3021 - ": Freshwater trắng : 8.1 - 9.0 mm : 9K White Gold"', 1048750530: 'BÔNG TAI E6006 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F đen 8.1-9mm', 1048750531: 'BÔNG TAI E6018 Bông tai PS silver 2 viên ngọc F trắng 9- 10mm', 1048750532: 'BÔNG TAI E6022', 1048750533: 'BÔNG TAI E6023 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750534: 'BÔNG TAI E6026 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750535: 'Bông E0225 silver đính đá cz 2 viên ngọc F hồng cam 8.1-9mm', 1048750536: 'Bông E1545 PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 5-6mm', 1048750537: 'Bông E1672 vàng trắng 9k đính đá cz 2 viên ngọc S vàng 9-10mm', 1048750538: 'Bông E1676 vàng trắng 18k đính kim cương 2 viên ngọc S trắng 9-10mm', 1048750539: 'Bông E1991 vàng 9k đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750540: 'Bông E2742 vàng trắng 14k đính kim cương 2 viên ngọc T đen 10-11mm', 1048750541: 'Bông E4127 vàng trắng 18k 2 viên ngọc F trắng 8.1-9mm', 1048750542: 'Bông E4155 vàng 18k 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750543: 'Bông E5046 vàng 9k đính đá cz 1 viên ngọc A trắng 8.1-9mm', 1048750544: 'Bông E5125 PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F hồng cam 6-7mm', 1048750545: 'Bông E5316 PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 8.1-9mm', 1048750546: 'Bông E5444 PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 6-7mm', 1048750547: 'Bông E5533 PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750548: 'Bông E5541 vàng trắng 9k đính đá cz 2 viên ngọc T đen 9-10mm', 1048750549: 'Bông (mã cũ) PS silver đính đá cz 1 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750550: 'Bông 0150 hợp kim đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 8.1-9mm', 1048750551: 'Bông 0171 silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 7-8mm', 1048750552: 'Bông 0172 silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 6-7mm', 1048750553: 'Bông 0173 silver đính đá cz 2 viên ngọc F hồng cam 6-7mm', 1048750554: 'Bông 0174 silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 8.1-9mm', 1048750555: 'Bông 0175 silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 6-7mm', 1048750556: 'Bông 0176 silver đính đá cz 4 viên ngọc F hồng cam 5-6mm', 1048750557: 'Bông 0177 silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 7-8mm', 1048750558: 'Bông 0180 silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750559: 'Bông 0183 silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 8.1-9mm', 1048750563: 'Bông 1977 vàng trắng 9k đính đá cz 2 viên ngọc A vàng 7-8mm', 1048750572: 'Bông 2676 vàng 18k đính kim cương 2 viên ngọc S nhiều màu 9-10mm', 1048750573: 'Bông 2678 vàng 18k 10 viên ngọc A trắng 5-6mm', 1048750583: 'Bông 4163 vàng 18k 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750585: 'Bông 5267 PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 10-11mm', 1048750586: 'Bông 5312 PS silver đính các loại đá quý topa/ citrine/ cz 2 viên ngọc F trắng 8.1-9mm', 1048750589: 'Bông 5501 PS silver', 1048750591: 'Bông E0125 Silver đính đá cz 2 viên ngọc F đen 9-10mm', 1048750606: 'Bông PS silver 2 viên ngọc F trắng 6-7mm', 1048750608: 'Bông vàng 14k 2 viên ngọc M trắng 12-13mm', 1048750610: 'Bông vàng 18k đính kim cương 2 viên ngọc A trắng 7-8mm', 1048750615: 'Dây silver 23 viên ngọc F trắng 3-10mm', 1048750617: 'Dây vàng trắng 14k 1 viên ngọc A trắng 8.1-9mm', 1048750619: 'Mặt vàng 14k 1 viên ngọc M trắng 14-15mm', 1048750628: '"Bông E1982 vàng trắng 18k đính kim cương 2 viên ngọc T đen 10- 11mm "', 1048750629: '"Bông E2798 vàng trắng 14k đính kim cương 2 viên ngọc M trắng 12- 13mm "', 1048750630: '"Bông E2799 vàng trắng 14k đính kim cương 2 viên ngọc M trắng 13- 14mm "', 1048750631: '"Chuỗi Cổ Ngọc Trai The Lover Khoá Bạc"', 1048750632: '"Chuỗi cổ C1133 ngọc đính khóa PS silver 61 viên ngọc F nhiều màu 6.5-7.5mm "', 1048750633: '"Chuỗi cổ C1715 ngọc đính khóa vàng trắng 44 viên ngọc A trắng 6.5- 10mm  "', 1048750634: '"Chuỗi cổ C1716 ngọc đính mặt vàng 9k đá cz,... 55 viên ngọc A&S trắng 7-11mm "', 1048750635: '"Chuỗi cổ C2140 ngọc đính khóa PS silver 123 viên ngọc F trắng 7- 9.5mm "', 1048750636: '"Chuỗi cổ C2157 ngọc đính khóa PS silver 95 viên ngọc F trắng 8.5- 9.5mm "', 1048750637: '"Dây N4085 vàng 18k 3 viên ngọc F trắng 6.5-10mm  "', 1048750638: '"Mặt P2210 vàng trắng 18k đính kim cương 1 viên ngọc A trắng 9- 10mm "', 1048750639: '"Mặt P2134 vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 13- 14mm "', 1048750640: '"Nhẫn R5551 vàng trắng 9k đính các loại đá quý topa/ citrine/ cz 1 viên ngọc T đen 10-11mm "', 1048750641: '"Nhẫn R1923 vàng trắng 18k đính kim cương 1 viên ngọc S vàng 14- 15mm "', 1048750642: '"Nhẫn R2134 vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14- 15mm "', 1048750643: '"Nhẫn R2513 vàng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 15.1- 17.5mm "', 1048750645: '"Nhẫn R2798 vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14- 15mm "', 1048750646: '"Nhẫn R2799 vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14- 15mm "', 1048750647: '"Nhẫn R5072 vàng trắng 9k đính kim cương 1 viên ngọc S vàng 8.1- 9mm "', 1048750648: 'BÔNG E2725 ": Akoya vàng 7.0 - 8.0 mm : 18K White Gold"', 1048750649: 'BÔNG E5185 - ": South Sea vàng : Cubic Zirconia  : 11.0 - 12.0 mm : 9K White Gold"', 1048750650: 'BÔNG TAI E1283', 1048750651: 'BÔNG TAI E1484 - ": Freshwater trắng : Cubic Zirconia  : 10.0 - 11.0 mm : 9K White Gold"', 1048750652: 'BÔNG TAI E2006 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750653: 'BÔNG TAI E2042 - Bông tai PS silver 2 viên ngọc F trắng 7- 8mm', 1048750654: 'BÔNG TAI E2056 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750655: 'BÔNG TAI E3021 - ": Freshwater trắng : 8.1 - 9.0 mm : 9K White Gold"', 1048750656: 'BÔNG TAI E6006 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F đen 8.1-9mm', 1048750657: 'BÔNG TAI E6018 Bông tai PS silver 2 viên ngọc F trắng 9- 10mm', 1048750658: 'BÔNG TAI E6022', 1048750659: 'BÔNG TAI E6023 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750660: 'BÔNG TAI E6026 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750661: 'Bông E0225 silver đính đá cz 2 viên ngọc F hồng cam 8.1-9mm', 1048750662: 'Bông E1545 PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 5-6mm', 1048750663: 'Bông E1672 vàng trắng 9k đính đá cz 2 viên ngọc S vàng 9-10mm', 1048750664: 'Bông E1676 vàng trắng 18k đính kim cương 2 viên ngọc S trắng 9-10mm', 1048750665: 'Bông E1991 vàng 9k đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750666: 'Bông E2742 vàng trắng 14k đính kim cương 2 viên ngọc T đen 10-11mm', 1048750667: 'Bông E4127 vàng trắng 18k 2 viên ngọc F trắng 8.1-9mm', 1048750668: 'Bông E4155 vàng 18k 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750669: 'Bông E5046 vàng 9k đính đá cz 1 viên ngọc A trắng 8.1-9mm', 1048750670: 'Bông E5125 PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F hồng cam 6-7mm', 1048750671: 'Bông E5316 PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 8.1-9mm', 1048750673: 'Bông E5533 PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750675: 'Bông (mã cũ) PS silver đính đá cz 1 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048750677: 'Bông 0171 silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 7-8mm', 1048750678: 'Bông 0172 silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 6-7mm', 1048750679: 'Bông 0173 silver đính đá cz 2 viên ngọc F hồng cam 6-7mm', 1048750680: 'Bông 0174 silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 8.1-9mm', 1048750681: 'Bông 0175 silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 6-7mm', 1048754187: 'Bông E1467 PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 10-11mm', 1048754188: 'Bông PS silver 2 viên ngọc F trắng 6-7mm', 1048754189: 'Bông PS silver 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048754190: 'Bông vàng 14k 2 viên ngọc M trắng 12-13mm', 1048754191: 'Bông vàng 14k đính kim cương 2 viên ngọc M trắng 12-13mm', 1048754192: 'Bông vàng 18k đính kim cương 2 viên ngọc A trắng 7-8mm', 1048754193: 'Chuỗi cổ ngọc 211 viên ngọc F trắng 7.6-8.5mm', 1048754194: 'Chuỗi cổ ngọc đính khóa PS silver 39 viên ngọc F tím 10-14.5mm', 1048754195: 'Chuỗi cổ ngọc đính khóa PS silver 57 viên ngọc F trắng 6.5-10mm', 1048754196: 'Dây silver 15 viên ngọc F trắng 6-9mm', 1048754197: 'Dây silver 23 viên ngọc F trắng 3-10mm', 1048754198: 'Dây vàng 14k 7 viên ngọc A trắng 3-8mm', 1048754199: 'Dây vàng trắng 14k 1 viên ngọc A trắng 8.1-9mm', 1048754200: 'Lắc tay silver 11 viên ngọc F trắng 6.5-10mm', 1048754201: 'Mặt vàng 14k 1 viên ngọc M trắng 14-15mm', 1048754202: 'Mặt vàng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14-15mm', 1048754203: 'Nhẫn R5181 vàng trắng 14k đính kim cương', 1048754204: 'Nhẫn silver xi vàng 1 viên ngọc F trắng 15.1-17.5mm', 1048754205: 'Nhẫn vàng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14-15mm', 1048754206: 'Nhẫn vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 13-14mm', 1048754207: 'Vòng silver 11 viên ngọc F trắng 5.5-10mm', 1048754208: '"Bông E1392 vàng trắng 18k đính kim cương 2 viên ngọc T đen 9- 10mm "', 1048754209: '"Bông E5551 vàng trắng 9k đính các loại đá quý topa/ citrine/ cz 1 viên ngọc T đen 10-11mm "', 1048754210: '"Bông E1982 vàng trắng 18k đính kim cương 2 viên ngọc T đen 10- 11mm "', 1048754211: '"Bông E2798 vàng trắng 14k đính kim cương 2 viên ngọc M trắng 12- 13mm "', 1048754212: '"Bông E2799 vàng trắng 14k đính kim cương 2 viên ngọc M trắng 13- 14mm "', 1048754213: '"Chuỗi Cổ Ngọc Trai The Lover Khoá Bạc"', 1048754214: '"Chuỗi cổ C1133 ngọc đính khóa PS silver 61 viên ngọc F nhiều màu 6.5-7.5mm "', 1048754215: '"Chuỗi cổ C1715 ngọc đính khóa vàng trắng 44 viên ngọc A trắng 6.5- 10mm  "', 1048754217: '"Chuỗi cổ C1716 ngọc đính mặt vàng 9k đá cz,... 55 viên ngọc A&S trắng 7-11mm "', 1048754218: '"Chuỗi cổ C2140 ngọc đính khóa PS silver 123 viên ngọc F trắng 7- 9.5mm "', 1048754219: '"Chuỗi cổ C2157 ngọc đính khóa PS silver 95 viên ngọc F trắng 8.5- 9.5mm "', 1048754220: '"Dây N4085 vàng 18k 3 viên ngọc F trắng 6.5-10mm  "', 1048754221: '"Mặt P2210 vàng trắng 18k đính kim cương 1 viên ngọc A trắng 9- 10mm "', 1048754222: '"Mặt P2134 vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 13- 14mm "', 1048754223: '"Nhẫn R5551 vàng trắng 9k đính các loại đá quý topa/ citrine/ cz 1 viên ngọc T đen 10-11mm "', 1048754224: '"Nhẫn R1923 vàng trắng 18k đính kim cương 1 viên ngọc S vàng 14- 15mm "', 1048754225: '"Nhẫn R2134 vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14- 15mm "', 1048754226: '"Nhẫn R2513 vàng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 15.1- 17.5mm "', 1048754227: '"Nhẫn R2798 vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14- 15mm "', 1048754228: '"Nhẫn R2799 vàng trắng 14k đính kim cương 1 viên ngọc M trắng 14- 15mm "', 1048754229: '"Nhẫn R5072 vàng trắng 9k đính kim cương 1 viên ngọc S vàng 8.1- 9mm "', 1048754230: 'BÔNG E2725 ": Akoya vàng 7.0 - 8.0 mm : 18K White Gold"', 1048754231: 'BÔNG E5185 - ": South Sea vàng : Cubic Zirconia  : 11.0 - 12.0 mm : 9K White Gold"', 1048754233: 'BÔNG TAI E1283', 1048754234: 'BÔNG TAI E1484 - ": Freshwater trắng : Cubic Zirconia  : 10.0 - 11.0 mm : 9K White Gold"', 1048754235: 'BÔNG TAI E2006 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048754236: 'BÔNG TAI E2042 - Bông tai PS silver 2 viên ngọc F trắng 7- 8mm', 1048754237: 'BÔNG TAI E2056 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048754238: 'BÔNG TAI E3021 - ": Freshwater trắng : 8.1 - 9.0 mm : 9K White Gold"', 1048754240: 'BÔNG TAI E6006 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F đen 8.1-9mm', 1048754241: 'BÔNG TAI E6018 Bông tai PS silver 2 viên ngọc F trắng 9- 10mm', 1048754242: 'Bông tai ngọc trai E6022', 1048754243: 'BÔNG TAI E6023 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048754244: 'BÔNG TAI E6026 Bông tai PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048754245: 'Bông E0225 silver đính đá cz 2 viên ngọc F hồng cam 8.1-9mm', 1048754246: 'Bông E1545 PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 5-6mm', 1048754247: 'Bông E1672 vàng trắng 9k đính đá cz 2 viên ngọc S vàng 9-10mm', 1048754248: 'Bông E1676 vàng trắng 18k đính kim cương 2 viên ngọc S trắng 9-10mm', 1048754252: 'Bông E4155 vàng 18k 2 viên ngọc F trắng 9-10mm', 1048754255: 'Bông E5316 PS silver đính đá cz 2 viên ngọc F trắng 8.1-9mm', 1048760178: 'Dây chuyền ngọc trai N9200'}