Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
2.1 kB
1
Indexable
Never
// jobadsApi.ts

import { createApi, fetchBaseQuery } from '@reduxjs/toolkit/query/react';

export const jobadsApi = createApi({
	reducerPath: 'bookingApi',
	baseQuery: fetchBaseQuery({
		baseUrl: '/api',
		prepareHeaders: async (headers) => {
			const access_token =
				'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJwdWJsaWMudG9rZW4udjFAbmF2Lm5vIiwiYXVkIjoiZmVlZC1hcGktdjEiLCJpc3MiOiJuYXYubm8iLCJpYXQiOjE1NTc0NzM0MjJ9.jNGlLUF9HxoHo5JrQNMkweLj_91bgk97ZebLdfx3_UQ';
			if (access_token) {
				headers.set('authorization', `Bearer ${access_token}`);
			}
			return headers;
		},
	}),
	endpoints: (builder) => ({
		getJobAds: builder.query({
			query: () => '',
		}),
	}),
});

export const { useGetJobAdsQuery } = jobadsApi;

// vite.config.ts

// måtte gjøre dette pga CORS problemer

import { defineConfig } from 'vite';
import react from '@vitejs/plugin-react';

// https://vitejs.dev/config/
export default defineConfig({
	server: {
		proxy: {
			'/api': {
				target: 'https://arbeidsplassen.nav.no/public-feed/api/v1/ads?size=100&page=1',
				changeOrigin: true,
				secure: false,
				rewrite: (path) => path.replace(/^\/api/, ''),
			},
		},
	},
	plugins: [react()],
});

// JobAds.tsx (her jeg egentlig vil liste ut noe data)

import React from 'react';
import { Alert, BodyLong, Heading, Panel } from '@navikt/ds-react';

import { useGetJobAdsQuery } from '../../jobads/jobadsApi';
import { Header } from '../header/Header';

export const JobAds = () => {
	const { data, error, isLoading } = useGetJobAdsQuery('');

	console.log(data);
	return (
		<>
			<Header title="NAV jobbannonser" />
			<Panel border>
				<Heading spacing level="2" size="large">
					Søk om økonomisk sosialhjelp
				</Heading>
				<BodyLong>
					Du kan søke om det du trenger økonomisk støtte til. Det er bare ett søknadsskjema, og du beskriver selv hva du vil søke om. NAV-kontoret vil gjøre en
					konkret og individuell vurdering av din søknad. Har du sendt en søknad og ønsker å sende dokumentasjon, kan du gjøre dette under dine søknader.
				</BodyLong>
			</Panel>
		</>
	);
};