Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.0 kB
4
Indexable
Never
npm init
npm i --save-exact express@
npm i --save-exact dotenv@
npm i --save-exact ejs@
npm i --save-exact nodemon@

# express
```
const express = require('express') //import express
const app = express() // tạo express application
const port = 3000 // init port
// khai báo routes
// req (request), res(response) là 2 object trong môi trường Node.js
app.get('/', (req, res) => {
res.send('Hello World!')
})
// run server trên port đã khởi tạo trước đấy
// nạp các thông tin khai báo ở trên rồi chạy (ví dụ như nạp routes)
app.listen(port, () => {
console.log(`Example app listening on port ${port}`)
})
```

# dotenv
- tham số môi trường
- định dạng: KEY=VALUE


# ejs
- template egine for view
https://github.com/mde/ejs
https://ejs.co/
https://www.npmjs.com/package/ejs

# nodemon
- tu dong restart mỗi khi có file thay đổi (js, mjs, coffee, litcoffee, ...)
```
//package.json
"start" : "nodemon index.js"
>>> npm run start
```
Leave a Comment