Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
19 days ago
6.7 kB
1
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <fstream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
#include <locale>

using namespace std;

// Struktura reprezentująca zadanie
struct Task {
  int id; // Identyfikator zadania
  vector<int> processingTimes; // Czasy wykonania zadania na poszczególnych procesorach

  Task(int _id, const vector<int>& _processingTimes) : id(_id), processingTimes(_processingTimes) {}
};

// Funkcja do wczytywania danych z pliku tekstowego
vector<Task> readDataFromFile(const string& filename, int& numProcessors, int& numTasks) {
  ifstream file(filename);
  if (!file.is_open()) {
    cerr << "Error: Couldn't open the file." << endl;
    exit(1);
  }

  file >> numProcessors >> numTasks;

  vector<Task> tasks;
  for (int taskId = 1; taskId <= numTasks; ++taskId) {
    vector<int> processingTimes(numProcessors);
    for (int i = 0; i < numProcessors; ++i) {
      int processingTime;
      file >> processingTime;
      processingTimes[i] = processingTime;
    }
    tasks.emplace_back(taskId, processingTimes);
  }
  file.close();

  return tasks;
}

// Funkcja obliczająca czas zakończenia ostatniego zadania na wszystkich procesorach
int calculateCompletionTime(const vector<Task>& schedule, int numProcessors) {
  vector<int> completionTimes(numProcessors, 0);
  for (const Task& task : schedule) {
    for (int i = 0; i < numProcessors; ++i) {
      completionTimes[i] += task.processingTimes[i];
    }
  }
  return *max_element(completionTimes.begin(), completionTimes.end());
}

// Funkcja oceny (fitness) - oblicza czas zakończenia ostatniego zadania
int evaluateFitness(const vector<Task>& schedule, int numProcessors) {
  return calculateCompletionTime(schedule, numProcessors);
}

// Funkcja krzyżowania - mieszanie genów dwóch rodziców
vector<Task> crossover(const vector<Task>& parent1, const vector<Task>& parent2) {
  int crossoverPoint = rand() % parent1.size();
  vector<Task> child(parent1.begin(), parent1.begin() + crossoverPoint);
  child.insert(child.end(), parent2.begin() + crossoverPoint, parent2.end());
  return child;
}

// Funkcja mutacji - zamiana miejscami dwóch zadań
void mutate(vector<Task>& schedule) {
  int index1 = rand() % schedule.size();
  int index2 = rand() % schedule.size();
  swap(schedule[index1], schedule[index2]);
}

// Funkcja zachłanna do przypisania zadań do procesorów
vector<Task> greedyAlgorithm(const vector<Task>& tasks, int numProcessors) {
  vector<Task> schedule;
  vector<int> processorTimes(numProcessors, 0);

  // Przypisz zadania do procesorów w sposób zachłanny, wybierając procesor o najdłuższym czasie pracy
  for (const Task& task : tasks) {
    int maxProcessorTime = *max_element(processorTimes.begin(), processorTimes.end());
    int processorIndex = find(processorTimes.begin(), processorTimes.end(), maxProcessorTime) - processorTimes.begin();

    schedule.push_back(task);
    processorTimes[processorIndex] += task.processingTimes[processorIndex];
  }

  return schedule;
}

// Główna funkcja szeregowania zadań
vector<Task> scheduleTasks(const vector<Task>& tasks, int numGenerations, int populationSize, int numProcessors) {
  srand(time(nullptr));
  vector<Task> bestSchedule;
  int bestFitness = INT_MAX;

  for (int generation = 0; generation < numGenerations; ++generation) {
    // Algorytm zachłanny
    vector<Task> greedySchedule = greedyAlgorithm(tasks, numProcessors);

    // Ocena harmonogramu algorytmem zachłannym
    int greedyFitness = evaluateFitness(greedySchedule, numProcessors);

    // Jeśli nowy najlepszy harmonogram, zapamiętaj go
    if (greedyFitness < bestFitness) {
      bestFitness = greedyFitness;
      bestSchedule = greedySchedule;
    }

    // Mutacja
    mutate(bestSchedule);

    // Krzyżowanie
    int parent1Index = rand() % populationSize;
    int parent2Index = rand() % populationSize;
    vector<Task> child = crossover(bestSchedule, bestSchedule); // Krzyżuj najlepsze harmonogramy
    bestSchedule = child;
  }

  return bestSchedule;
}

// Funkcja pomocnicza do wyświetlania harmonogramu
void printSchedule(const vector<Task>& schedule) {
  cout << "Optimal schedule:" << endl;

  // Wektor do przechowywania przypisanych zadań dla każdego procesora
  vector<vector<int>> tasksAssigned(schedule[0].processingTimes.size());

  for (size_t i = 0; i < schedule.size(); ++i) {
    int processorIndex = i % schedule[i].processingTimes.size();
    tasksAssigned[processorIndex].push_back(schedule[i].id);
  }

  // Wyświetlanie przypisanych zadań dla każdego procesora
  for (size_t i = 0; i < tasksAssigned.size(); ++i) {
    cout << "Processor " << i + 1 << " - ";
    for (size_t j = 0; j < tasksAssigned[i].size(); ++j) {
      cout << "Task " << tasksAssigned[i][j];
      if (j != tasksAssigned[i].size() - 1) {
        cout << ", ";
      }
    }
    cout << endl;
  }

  // Wektor do przechowywania czasów zakończenia dla każdego procesora
  vector<int> processorCompletionTimes(schedule[0].processingTimes.size(), 0);

  // Obliczanie czasów zakończenia dla każdego procesora
  for (size_t i = 0; i < schedule.size(); ++i) {
    int processorIndex = i % schedule[i].processingTimes.size();
    processorCompletionTimes[processorIndex] += schedule[i].processingTimes[processorIndex];
  }

  // Znajdowanie najdłuższego czasu zakończenia procesora
  int maxCompletionTime = *max_element(processorCompletionTimes.begin(), processorCompletionTimes.end());
  cout << "Longest processor completion time: " << maxCompletionTime << " units" << endl;
}

int main() {
  // Ustawienie odpowiedniej lokalizacji dla wyjścia
  setlocale(LC_ALL, "");

  // Liczba procesorów i zadań
  int numProcessors, numTasks;

  // Wczytanie danych z pliku
  vector<Task> tasks = readDataFromFile("m25.txt", numProcessors, numTasks);

  // Parametry algorytmu genetycznego
  int numGenerations = 1000;
  int populationSize = numTasks;

  // Szeregowanie zadań
  vector<Task> optimalSchedule = scheduleTasks(tasks, numGenerations, populationSize, numProcessors);

  // Wyświetlenie optymalnego harmonogramu
  printSchedule(optimalSchedule);

  return 0;
}
Leave a Comment