Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
a year ago
4.5 kB
1
Indexable
Never
const fs = require("fs");


fs.readFile("data.csv", "utf8", function (err, data) {
 if (err) throw err;

 // Dela upp innehållet i filen baserat på radbrytningar och ta bort första raden (som förmodligen är en rubrik).
 let fileContent = data.split("\n");
 fileContent.shift();

 // Skapa en array för att lagra de tolkade transaktionsuppgifterna.
 let parsedData = [];

 // Loopa igenom varje rad i filen.
 fileContent.forEach((transaction) => {
  // Ersätt alla kommatecken med punkter för att kunna tolka decimaltal korrekt.
  transaction = transaction.replace(/,/g, ".");

  // Dela upp varje rad i dess komponentdelar baserat på semikolon.
  const transactionDetails = transaction.split(";");

  // Skapa ett objekt med transaktionsuppgifterna.
  const parsedTransaction = {
   date: new Date(`${transactionDetails[0]}`),
   transactionType: transactionDetails[2],
   stock: transactionDetails[3],
   amount: +(transactionDetails[4] >= 0
    ? transactionDetails[4]
    : transactionDetails[4] * -1),
   stockprice: +(transactionDetails[5] !== "-" ? transactionDetails[5] : 0),
   courtage: +(transactionDetails[7] !== "-" ? transactionDetails[7] : 0),
   currency: "SEK",
   isin: transactionDetails[9],
  };

  // Sortera parsedData arrayen baserat på datum.
  parsedData.sort((a, b) => a.date - b.date);

  // Kontrollera om det fanns några uppgifter i transaktionsobjektet och lägg till det i arrayen.
  if (!!parsedTransaction) {
   parsedData.push(parsedTransaction);
  }
 });

 // Skapa en Map för att spåra köp som ännu inte har matchats med en försäljning.
 let pendingBuys = new Map();

 // Skapa en array för att lagra information om genomförda affärer.
 let trades = [];

 // Loopa igenom varje tolkad transaktion.
 parsedData.forEach((transaction) => {
  // Om transaktionen är ett köp...
  if (transaction.transactionType === "Köp") {
   // Om det inte finns några väntande köp för den här aktien, skapa en ny lista.
   if (!pendingBuys.has(transaction.stock)) {
    pendingBuys.set(transaction.stock, []);
   }
   // Lägg till köpet till listan över väntande köp för den här aktien.
   pendingBuys.get(transaction.stock).push(transaction);
  }
  // Om transaktionen är en försäljning...
  else if (transaction.transactionType === "Sälj") {
   // Om det finns väntande köp för den här aktien...
   if (pendingBuys.has(transaction.stock)) {
    // Ta bort det första väntande köpet för den här aktien från listan.
    let correspondingBuy = pendingBuys.get(transaction.stock).shift();

    // Om det fanns ett väntande köp...
    if (correspondingBuy) {
     // Skapa ett objekt med uppgifter om affären och lägg till det i arrayen över genomförda affärer.
     let trade = {
      ...correspondingBuy,
      ...transaction,
      profit:
       transaction.amount * transaction.stockprice -
       correspondingBuy.amount * correspondingBuy.stockprice,
      buyDate: correspondingBuy.date,
     };
     trades.push(trade);
    }
   }
   // Om det inte fanns några väntande köp för den här aktien, skriv ut ett felmeddelande.
   else {
    console.error(
     `Ingen motsvarande köptransaktion hittades för säljtransaktion: ${transaction}`
    );
   }
  }
 });

 // Skriv ut arrayen med genomförda affärer.
 console.log(trades);

 // Skriv ut antalet genomförda affärer.
 console.log(`Totalt antal trades: ${trades.length}`);

 // Konvertera trades-arrayen till en sträng och skriv till en fil.
 fs.writeFile("trades.txt", JSON.stringify(trades, null, 2), (err) => {
  if (err) throw err;
  console.log("Trades data has been saved to trades.txt!");
 });

 // Initialisera variabler för att spåra antalet vinster och total vinst/förlust.
 let wins = 0;
 let totalProfit = 0;

 trades.forEach((trade) => {
  // Om trade har en positiv profit, öka vinstantalet.
  if (trade.profit > 0) {
   wins++;
  }
  totalProfit += trade.profit;
 });

 let winrate = (wins / trades.length) * 100;

 // Skriv ut winrate och totala vinsten/förlusten.
 console.log(`Winrate: ${winrate.toFixed(2)}%`);
 console.log(`Total Profit/Loss: ${totalProfit.toFixed(2)} SEK`);
});