OTT VNPAY Log

mail@pastecode.io avatar
unknown
json
a year ago
608 B
3
Indexable
Never
{"content":"BIDV xin thông báo đến Quý khách.\\n Thời gian GD743,297,434VND\\nTài khoản thanh toán: 2200648111\\nSố tiền: 5,000,000VND\\nNội dung giao dịch: SMBK-TKThe :0129837294, tai HLBANK. Chuyen tien SMB test OTT\\nSố dư: 743,297,434VND","type":1,"mobile":"0353341580","messageId":"20230317110501720","priority":1,"expireTime":"","messageTime":"","isEncrypt":false,"mediaUrl":"","mediaType":"","rawData":"","service_id":"","stored":"","title":""}

{"e":"gzWSEH0JP9E2lgmm69HBsUxhSorNXmzUtGmzLIPkLvOGbwV/TYnDMZyOb+fDYlvEjLHqnLw=","m":"tHDNKBGzR3pjYBigA5+qL/HiL4la5Q0wVSfpiRY/NOM="}