Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
12 days ago
2.8 kB
1
Indexable
Never
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;

int T, n, m, p, q, s, t, ri[201], ci[201], map[201][201], visited[201][201];

int dx[4] = {1, -1, -1, 1};
int dy[4] = {1, 1, -1, -1};
const int MAX = 101;

struct Queue {
  int queue[MAX];
  int front, rear;
  Queue() {
    reset();
  }
  void reset() {
    front = -1;
    rear = -1;
  }

  void push(int value) {
    queue[++rear % MAX] = value;
  }

  int pop() {
    return queue[++front % MAX];
  }

  bool isEmpty() {
    return front == rear;
  }
};

bool isValid(int x, int y) {
  return x > 0 && x <= n && y > 0 && y <= n;
}

void bfs(int x, int y) {
  Queue q;
  visited[x][y] = 1;
  q.push(x);
  q.push(y);

  while (!q.isEmpty()) {
    int r = q.pop();
    int c = q.pop();
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
      for (int j = 1; j <= n; j++) {
        int nx = r + j * dx[i];
        int ny = c + j * dy[i];

        if (!isValid(nx, ny)) break; // Đảm bảo nx, ny nằm trong bàn cờ
        if (map[nx][ny] == 1) break; // Đường đi gặp quân cờ
        if (visited[nx][ny]) continue; // Ô đã được thăm
        visited[nx][ny] = 1;
        if (s == nx && t == ny) { // Đã đến ô đích
          map[nx][ny] = map[r][c] + 1;
          return;
        }
        // Kiểm tra đường đi từ (r, c) đến (nx, ny) có ô nào có quân cờ không
        bool hasObstacle = false;
        int step = abs(nx - r);
        for (int k = 1; k < step; k++) {
          int px = r + k * (nx > r ? 1 : -1);
          int py = c + k * (ny > c ? 1 : -1);
          if (map[px][py] == 1) {
            hasObstacle = true;
            break;
          }
        }
        if (!hasObstacle) {
          map[nx][ny] = map[r][c] + 1;
          q.push(nx);
          q.push(ny);
        }
      }
    }
  }
}

int main() {
  cin >> T;

  for (int test_case = 1; test_case <= T; ++test_case) {
    cin >> n >> m >> p >> q >> s >> t;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      for (int j = 1; j <= n; j++) {
        map[i][j] = 0;
        visited[i][j] = 0;
      }
    }
    map[p][q] = 2;
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
      cin >> ri[i] >> ci[i];
      map[ri[i]][ci[i]] = 1;
    }

    if (p == s && q == t) {
      cout << 0 << endl;
    } else {
      bfs(p, q);
      if (map[s][t] == 0) {
        cout << -1 << endl;
      } else cout << map[s][t] - 2 << endl;
    }
  }
  return 0;
}
Leave a Comment