Untitled

 avatar
Darin
plain_text
a year ago
2.2 kB
1
Indexable
Never
package NotepadProgram;

import java.util.ArrayList;

class UserSolution {
  int H, W, cursor, size;
  ArrayList<Character> notepad[];
  int count[][];

  void init(int H, int W, char mStr[]) {
    this.H = H;
    this.W = W;
    notepad = new ArrayList[H];
    // mỗi hàng là một ArrayList
    for (int i = 0; i < H; i++)
      notepad[i] = new ArrayList<Character>();

    count = new int[H][26];
    cursor = 0;
    size = 0;

    int i = 0; // index của xâu cần nhập - dùng để nhập
    int row = 0;
    while (mStr[i] != '\0') {
      if (i == (row + 1) * W)
        row++;
      notepad[row].add(mStr[i]); // nhập ký tự mStr[i]
      count[row][mStr[i] - 'a']++;
      // đếm số lần xuất hiện trong hàng của ký tự
      size++;
      i++;
    }
  }

  void insert(char mChar) {
    int row = cursor / W;
    int col = cursor % W;
    // thêm ký tự vào vị trí col của ArrayList row
    notepad[row].add(col, mChar);
    count[row][mChar - 'a']++;
    cursor++;
    size++;

    // dịch phần tử tràn xuống hàng dưới
    for (int i = row; i < H; i++) {
      if (notepad[i].size() > W) {
        char temp = notepad[i].remove(notepad[i].size() - 1);
        count[i][temp - 'a']--;
        notepad[i + 1].add(0, temp);
        count[i + 1][temp - 'a']++;
      }
    }
  }

  char moveCursor(int mRow, int mCol) {
    // -1 để đưa về index 0
    cursor = (mRow - 1) * W + mCol - 1;
    if (cursor >= size) {
      cursor = size;
      return '$';
    }
    return notepad[mRow - 1].get(mCol - 1);
  }

  int countCharacter(char mChar) {
    int row = cursor / W;
    int col = cursor % W;
    int cnt = 0;
    int i = 0;
    for (char c : notepad[row]) {
      if (i >= col && mChar == c)
        cnt++;
      i++;
    }
    for (int j = row + 1; j < H; j++)
      cnt += count[j][mChar - 'a'];

    return cnt;
  }
}