ĐỔI TÊN FB CÓ TÍCH

 avatar
user_2795378
plain_text
2 months ago
9.8 kB
6
Indexable
Never
const namechange = "Luân Lý ︎✓⃝"; // Nhập tên cần đổi ở đây
const _0xc7ffd9=_0x5e30;function _0x3202(){const _0x425f31=['\x64\x65\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x69\x6f\x6e','\x43\x75\x72\x72\x65\x6e\x74\x55\x73\x65\x72\x49\x6e\x69\x74\x69\x61\x6c\x44\x61\x74\x61','\x22\x2c\x22\x6d\x69\x64\x64\x6c\x65\x5f\x6e\x61\x6d\x65\x22\x3a\x22','\x6c\x6f\x67','\x73\x61\x6d\x65\x2d\x6f\x72\x69\x67\x69\x6e','\x2f\x61\x70\x69\x2f\x67\x72\x61\x70\x68\x71\x6c\x2f','\x68\x72\x65\x66','\x32\x37\x35\x35\x30\x35\x36\x45\x76\x64\x45\x49\x50','\x31\x39\x38\x33\x38\x37','\x64\x61\x74\x61','\x37\x30\x37\x4a\x50\x48\x6a\x4c\x6d','\x31\x35\x35\x39\x38\x32\x30\x4a\x59\x66\x64\x64\x65','\x31\x36\x34\x30\x37\x36\x54\x44\x67\x63\x55\x43','\x69\x46\x62\x2e\x76\x6e\x20\x2d\x20\x56\x75\x69\x20\x6c\u00f2\x6e\x67\x20\x63\x68\u1ea1\x79\x20\x43\x6f\x64\x65\x20\x74\x72\u00ea\x6e\x20\x74\x72\x61\x6e\x67\x20\x63\x68\u00fa\x6e\x67\x20\x74\u00f4\x69\x20\x63\x68\x75\x79\u1ec3\x6e\x20\x68\u01b0\u1edb\x6e\x67\x20\u0111\u1ebf\x6e','\x65\x72\x72\x6f\x72','\x31\x31\x35\x75\x49\x4f\x4e\x62\x42','\x26\x5f\x5f\x61\x3d\x31\x26\x5f\x5f\x72\x65\x71\x3d\x31\x35\x26\x66\x62\x5f\x64\x74\x73\x67\x3d','\x22\x5d\x2c\x22\x66\x75\x6c\x6c\x5f\x6e\x61\x6d\x65\x22\x3a\x22','\x50\x4f\x53\x54','\x2a\x2f\x2a','\x63\x6f\x6c\x6f\x72\x3a\x20\x72\x65\x64\x3b\x20\x66\x6f\x6e\x74\x2d\x73\x69\x7a\x65\x3a\x31\x35\x70\x78\x3b','\x25\x63\x69\x46\x62\x2e\x76\x6e\x20\x2d\x20\u0110\u1ed5\x69\x20\x74\u00ea\x6e\x20\x46\x61\x63\x65\x62\x6f\x6f\x6b\x20\x74\x68\u00e0\x6e\x68\x20\x63\u00f4\x6e\x67\x2c\x20\x76\x75\x69\x20\x6c\u00f2\x6e\x67\x20\x74\u1ea3\x69\x20\x6c\u1ea1\x69\x20\x74\x72\x61\x6e\x67\x20\x6b\x69\u1ec3\x6d\x20\x74\x72\x61\x20\x6b\u1ebf\x74\x20\x71\x75\u1ea3\x20\x21\x21','\x73\x74\x72\x69\x63\x74\x2d\x6f\x72\x69\x67\x69\x6e\x2d\x77\x68\x65\x6e\x2d\x63\x72\x6f\x73\x73\x2d\x6f\x72\x69\x67\x69\x6e','\x72\x65\x70\x6c\x61\x63\x65','\x26\x5f\x5f\x75\x73\x65\x72\x3d','\x6c\x69\x67\x68\x74','\x34\x31\x37\x38\x34\x78\x69\x50\x70\x48\x54','\x68\x74\x74\x70\x73\x3a\x2f\x2f\x61\x63\x63\x6f\x75\x6e\x74\x73\x63\x65\x6e\x74\x65\x72\x2e\x66\x61\x63\x65\x62\x6f\x6f\x6b\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x70\x72\x6f\x66\x69\x6c\x65\x73\x2f','\x66\x4b\x46\x79\x62\x70\x61\x51\x71\x33\x78\x45\x71\x4a\x73\x33\x50\x76\x39\x69\x30\x41','\x74\x6f\x6b\x65\x6e','\x25\x63\x4b\x68\u00f4\x6e\x67\x20\x6c\u1ea5\x79\x20\u0111\u01b0\u1ee3\x63\x20\x74\u00ea\x6e\x20\x63\u0169\x20\x76\x75\x69\x20\x6c\u00f2\x6e\x67\x20\x74\u1ea3\x69\x20\x6c\u1ea1\x69\x20\x74\x72\x61\x6e\x67\x20\x72\u1ed3\x69\x20\x74\x68\u1eed\x20\x6c\u1ea1\x69\x2e\x2e\x2e\x20','\x6c\x6f\x63\x61\x74\x69\x6f\x6e','\x61\x76\x3d','\x73\x75\x62\x73\x74\x72','\x66\x6f\x6e\x74\x2d\x77\x65\x69\x67\x68\x74\x3a\x20\x62\x6f\x6c\x64\x3b\x20\x63\x6f\x6c\x6f\x72\x3a\x20\x72\x65\x64\x3b\x20\x66\x6f\x6e\x74\x2d\x73\x69\x7a\x65\x3a\x32\x30\x70\x78\x3b','\x43\x6f\x6d\x65\x74\x53\x65\x61\x72\x63\x68\x42\x6f\x6f\x74\x73\x74\x72\x61\x70\x4b\x65\x79\x77\x6f\x72\x64\x73\x44\x61\x74\x61\x53\x6f\x75\x72\x63\x65\x51\x75\x65\x72\x79','\x65\x6d\x70\x74\x79','\x74\x65\x78\x74\x43\x6f\x6e\x74\x65\x6e\x74','\x31\x32\x37\x30\x31\x34\x31\x4f\x51\x42\x69\x67\x4b','\x6a\x73\x6f\x6e','\x36\x31\x31\x38\x32\x30\x6f\x6c\x6c\x74\x58\x45','\x62\x6f\x64\x79','\x2f\x6e\x61\x6d\x65','\x65\x78\x65\x63','\x36\x32\x35\x34\x31\x34\x49\x52\x48\x5a\x6d\x55','\x25\x63\x43\x6f\x64\x65\x20\u0111\u1ed5\x69\x20\x74\u00ea\x6e\x20\x46\x61\x63\x65\x62\x6f\x6f\x6b\x20\x6b\x68\u00f4\x6e\x67\x20\x67\x69\u1edb\x69\x20\x68\u1ea1\x6e\x20\x2d\x20\u00a9\x20\x69\x46\x62\x2e\x76\x6e\x20','\x66\x78\x69\x6d\x5f\x75\x70\x64\x61\x74\x65\x5f\x69\x64\x65\x6e\x74\x69\x74\x79\x5f\x6e\x61\x6d\x65','\x61\x70\x70\x6c\x69\x63\x61\x74\x69\x6f\x6e\x2f\x78\x2d\x77\x77\x77\x2d\x66\x6f\x72\x6d\x2d\x75\x72\x6c\x65\x6e\x63\x6f\x64\x65\x64','\x22\x2c\x22\x66\x69\x72\x73\x74\x5f\x6e\x61\x6d\x65\x22\x3a\x22','\x66\x6f\x6e\x74\x2d\x77\x65\x69\x67\x68\x74\x3a\x20\x62\x6f\x6c\x64\x3b\x20\x63\x6f\x6c\x6f\x72\x3a\x20\x67\x72\x65\x65\x6e\x3b\x20\x66\x6f\x6e\x74\x2d\x73\x69\x7a\x65\x3a\x32\x30\x70\x78\x3b','\x66\x6f\x6e\x74\x2d\x73\x69\x7a\x65\x3a\x33\x30\x70\x78','\x68\x74\x74\x70\x73\x3a\x2f\x2f\x61\x63\x63\x6f\x75\x6e\x74\x73\x63\x65\x6e\x74\x65\x72\x2e\x66\x61\x63\x65\x62\x6f\x6f\x6b\x2e\x63\x6f\x6d\x2f'];_0x3202=function(){return _0x425f31;};return _0x3202();}(function(_0x4f93f5,_0x6f757d){const _0x3bb698=_0x5e30,_0x41e32f=_0x4f93f5();while(!![]){try{const _0x54c78d=-parseInt(_0x3bb698(0x1ec))/0x1+-parseInt(_0x3bb698(0x1f2))/0x2+parseInt(_0x3bb698(0x201))/0x3+-parseInt(_0x3bb698(0x206))/0x4*(-parseInt(_0x3bb698(0x209))/0x5)+parseInt(_0x3bb698(0x205))/0x6+parseInt(_0x3bb698(0x204))/0x7*(parseInt(_0x3bb698(0x1e0))/0x8)+-parseInt(_0x3bb698(0x1ee))/0x9;if(_0x54c78d===_0x6f757d)break;else _0x41e32f['push'](_0x41e32f['shift']());}catch(_0x5de551){_0x41e32f['push'](_0x41e32f['shift']());}}}(_0x3202,0xf3c36),console['\x6c\x6f\x67'](_0xc7ffd9(0x1f3),_0xc7ffd9(0x1f8)));const uid=require(_0xc7ffd9(0x1fb))['\x55\x53\x45\x52\x5f\x49\x44'],urls=_0xc7ffd9(0x1e1)+uid+_0xc7ffd9(0x1f0);if(window[_0xc7ffd9(0x1e5)][_0xc7ffd9(0x200)]!==urls)alert(_0xc7ffd9(0x207)),window['\x6c\x6f\x63\x61\x74\x69\x6f\x6e']=urls;else{const firstname=convertUnicodeToCharacter(/{\"firstname\":\"(.*?)\"/[_0xc7ffd9(0x1f1)](document[_0xc7ffd9(0x1ef)]['\x74\x65\x78\x74\x43\x6f\x6e\x74\x65\x6e\x74'])[0x1]),middlename=convertUnicodeToCharacter(/\"middlename\":\"(.*?)\"/[_0xc7ffd9(0x1f1)](document[_0xc7ffd9(0x1ef)][_0xc7ffd9(0x1eb)])[0x1]),lastname=convertUnicodeToCharacter(/\"lastname\":\"(.*?)\"/['\x65\x78\x65\x63'](document[_0xc7ffd9(0x1ef)][_0xc7ffd9(0x1eb)])[0x1]),fbdtsg=require('\x44\x54\x53\x47\x49\x6e\x69\x74\x69\x61\x6c\x44\x61\x74\x61')[_0xc7ffd9(0x1e3)];if(lastname){const starnhat=await sendRequest();if(starnhat[_0xc7ffd9(0x203)][_0xc7ffd9(0x1f4)][_0xc7ffd9(0x208)]==null)console[_0xc7ffd9(0x1fd)](_0xc7ffd9(0x1db),_0xc7ffd9(0x1f7));else{const errors=starnhat[_0xc7ffd9(0x203)][_0xc7ffd9(0x1f4)][_0xc7ffd9(0x208)][_0xc7ffd9(0x1fa)];console[_0xc7ffd9(0x1fd)]('\x25\x63\x69\x46\x62\x2e\x76\x6e\x20\x2d\x20\u0110\u1ed5\x69\x20\x74\u00ea\x6e\x20\x6b\x68\u00f4\x6e\x67\x20\x74\x68\u00e0\x6e\x68\x20\x63\u00f4\x6e\x67\x20',_0xc7ffd9(0x1e8)),console[_0xc7ffd9(0x1fd)]('\x25\x63'+errors,_0xc7ffd9(0x1da));}async function sendRequest(){const _0x2b3ffd=_0xc7ffd9,_0xd5f6c9=await fetch(_0x2b3ffd(0x1ff),{'\x68\x65\x61\x64\x65\x72\x73':{'\x61\x63\x63\x65\x70\x74':_0x2b3ffd(0x1d9),'\x61\x63\x63\x65\x70\x74\x2d\x6c\x61\x6e\x67\x75\x61\x67\x65':'\x76\x69\x2d\x56\x4e\x2c\x76\x69\x3b\x71\x3d\x30\x2e\x39\x2c\x66\x72\x2d\x46\x52\x3b\x71\x3d\x30\x2e\x38\x2c\x66\x72\x3b\x71\x3d\x30\x2e\x37\x2c\x65\x6e\x2d\x55\x53\x3b\x71\x3d\x30\x2e\x36\x2c\x65\x6e\x3b\x71\x3d\x30\x2e\x35','\x63\x6f\x6e\x74\x65\x6e\x74\x2d\x74\x79\x70\x65':_0x2b3ffd(0x1f5),'\x73\x65\x63\x2d\x63\x68\x2d\x70\x72\x65\x66\x65\x72\x73\x2d\x63\x6f\x6c\x6f\x72\x2d\x73\x63\x68\x65\x6d\x65':_0x2b3ffd(0x1df),'\x73\x65\x63\x2d\x63\x68\x2d\x75\x61':'\x22\x47\x6f\x6f\x67\x6c\x65\x20\x43\x68\x72\x6f\x6d\x65\x22\x3b\x76\x3d\x22\x31\x31\x31\x22\x2c\x20\x22\x4e\x6f\x74\x28\x41\x3a\x42\x72\x61\x6e\x64\x22\x3b\x76\x3d\x22\x38\x22\x2c\x20\x22\x43\x68\x72\x6f\x6d\x69\x75\x6d\x22\x3b\x76\x3d\x22\x31\x31\x31\x22','\x73\x65\x63\x2d\x63\x68\x2d\x75\x61\x2d\x6d\x6f\x62\x69\x6c\x65':'\x3f\x30','\x73\x65\x63\x2d\x63\x68\x2d\x75\x61\x2d\x70\x6c\x61\x74\x66\x6f\x72\x6d':'\x22\x57\x69\x6e\x64\x6f\x77\x73\x22','\x73\x65\x63\x2d\x66\x65\x74\x63\x68\x2d\x64\x65\x73\x74':_0x2b3ffd(0x1ea),'\x73\x65\x63\x2d\x66\x65\x74\x63\x68\x2d\x6d\x6f\x64\x65':'\x63\x6f\x72\x73','\x73\x65\x63\x2d\x66\x65\x74\x63\x68\x2d\x73\x69\x74\x65':_0x2b3ffd(0x1fe),'\x76\x69\x65\x77\x70\x6f\x72\x74\x2d\x77\x69\x64\x74\x68':'\x31\x34\x30\x39','\x78\x2d\x61\x73\x62\x64\x2d\x69\x64':_0x2b3ffd(0x202),'\x78\x2d\x66\x62\x2d\x66\x72\x69\x65\x6e\x64\x6c\x79\x2d\x6e\x61\x6d\x65':_0x2b3ffd(0x1e9),'\x78\x2d\x66\x62\x2d\x6c\x73\x64':_0x2b3ffd(0x1e2),'\x52\x65\x66\x65\x72\x65\x72':_0x2b3ffd(0x1f9),'\x52\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x2d\x50\x6f\x6c\x69\x63\x79':_0x2b3ffd(0x1dc)},'\x62\x6f\x64\x79':_0x2b3ffd(0x1e6)+uid+_0x2b3ffd(0x1de)+uid+_0x2b3ffd(0x20a)+fbdtsg+'\x26\x76\x61\x72\x69\x61\x62\x6c\x65\x73\x3d\x7b\x22\x63\x6c\x69\x65\x6e\x74\x5f\x6d\x75\x74\x61\x74\x69\x6f\x6e\x5f\x69\x64\x22\x3a\x22\x32\x33\x33\x37\x36\x35\x64\x38\x2d\x33\x63\x39\x32\x2d\x34\x39\x61\x31\x2d\x38\x37\x65\x35\x2d\x30\x33\x63\x34\x32\x33\x39\x63\x30\x65\x62\x30\x22\x2c\x22\x66\x61\x6d\x69\x6c\x79\x5f\x64\x65\x76\x69\x63\x65\x5f\x69\x64\x22\x3a\x22\x64\x65\x76\x69\x63\x65\x5f\x69\x64\x5f\x66\x65\x74\x63\x68\x5f\x64\x61\x74\x72\x22\x2c\x22\x69\x64\x65\x6e\x74\x69\x74\x79\x5f\x69\x64\x73\x22\x3a\x5b\x22'+uid+_0x2b3ffd(0x20b)+namechange+_0x2b3ffd(0x1f6)+firstname+_0x2b3ffd(0x1fc)+middlename+'\x22\x2c\x22\x6c\x61\x73\x74\x5f\x6e\x61\x6d\x65\x22\x3a\x22'+lastname+'\x22\x2c\x22\x69\x6e\x74\x65\x72\x66\x61\x63\x65\x22\x3a\x22\x46\x42\x5f\x57\x45\x42\x22\x7d\x26\x64\x6f\x63\x5f\x69\x64\x3d\x35\x37\x36\x33\x35\x31\x30\x38\x35\x33\x37\x36\x33\x39\x36\x30\x26\x73\x65\x72\x76\x65\x72\x5f\x74\x69\x6d\x65\x73\x74\x61\x6d\x70\x73\x3d\x74\x72\x75\x65','\x6d\x65\x74\x68\x6f\x64':_0x2b3ffd(0x20c)}),_0x32df53=await _0xd5f6c9[_0x2b3ffd(0x1ed)]();return _0x32df53;}}else console[_0xc7ffd9(0x1fd)](_0xc7ffd9(0x1e4),_0xc7ffd9(0x1e8));}function _0x5e30(_0x3c925b,_0xc83644){const _0x320212=_0x3202();return _0x5e30=function(_0x5e302a,_0x5e4be1){_0x5e302a=_0x5e302a-0x1d9;let _0x5f54f3=_0x320212[_0x5e302a];return _0x5f54f3;},_0x5e30(_0x3c925b,_0xc83644);}function convertUnicodeToCharacter(_0x543aa0){const _0x4b328d=_0xc7ffd9;return _0x543aa0[_0x4b328d(0x1dd)](/\\u[0-9a-fA-F]{4}/g,function(_0x20f8de){const _0x36a1c8=_0x4b328d;return String['\x66\x72\x6f\x6d\x43\x68\x61\x72\x43\x6f\x64\x65'](parseInt(_0x20f8de[_0x36a1c8(0x1e7)](0x2),0x10));});}