Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
10 kB
3
Indexable
Never
import React from 'react';
import classes from '../Lesson.module.scss';
import CodeEditor from '../../../../components/CodeEditor';

const Lesson2111 = () => (
 <div className={classes.root}>
  <h1>PRAVILO LOŠEG KARAKTERA</h1>
  <p>
   U ovom pravilu kada dođemo do prvog nepodudaranja karaktera između teksta T i šablona P,
   preskačemo poravnanja (pomeramo šablon u desno) sve dok:
  </p>
  <p className={classes.indent1x}>- nepodudaranje postane podudaranje ili</p>
  <p className={classes.indent1x}>- šablon P ne prođe mesto (karakter) na kojem se desilo nepodudaranje.</p>
  <p>Kako bismo približili ovo pravilo, pogledajmo sledeći primer:</p>
  <p>PRIMER</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic1.svg" className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Krećemo od prvog poravnanja i radimo poređenje karaktera zdesna na levo.
  </p>
  <p className={classes.indent1x}>
   Dolazimo do prvog nepodudaranja kad dođemo do prvog T u šablonu, koje se ne podudara sa C iz
   teksta:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic2.svg" className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Preskačemo poravnjanja, odnosno pomeramo šablon P u desno tako da se C iz teksta podudara sa
   odgovarajućim C iz šablona ili ako ne postoji C u šablonu, onda pomeramo šablon desno tako da
   prođemo C iz teksta.
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic3.svg" className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Kako karakter C postoji u šablonu, šablon se pomera 3 mesta u desno ili posmatrajući
   poravnanja, preskačemo 2 poravnanja:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic4.svg" className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>Ponavljamo isti postupak.</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic5.svg" className={classes.indent1x} />
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic6.svg" className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Dolazimo do nepodudaranje sa karakterom A iz teksta koji se ne pojavljuje u šablonu P levo od
   karaktera G.
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic7.svg" className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Šablon P pomeramo u desno tako da prođe karakter gde se desilo nepodudaranje (karakter A):
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic8.svg" className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Završavamo drugi koraka i kako nismo došli do kraja teksta, ponavljamo isti postupak.
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic9.svg" className={classes.indent1x} />
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic10.svg" className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>Dolazimo do podudaranja na poziciji 10.</p>
  <p className={classes.indent1x}>
   Kako tražimo sva pojavljivanja datog šablona u tekstu, posmatramo sledeći karakter teksta, u
   ovom slučaju karakter G i tražimo karakter G u šablonu i zatim pomeramo šablon u desno tako da
   se oni nađu jedan ispod drugog. Ako G ne postoji u šablonu, onda se ceo šablon pomera tako da
   prođe karakter G iz teksta:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic11.svg" className={classes.indent1x} />
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic12.svg" className={classes.indent1x} />
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic13.svg" className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>Nastavljamo isti postupak sve dok ne dođemo do kraja teksta.</p>
  <h2>Algoritam za pravilo lošeg karaktera</h2>
  <p>
   {`Pomoćna funkcija heuristikaLosKarakter(p) vrši preprocesiranje šablona p, tj. vraća listu koja
   čuva poslednja pojavljivanja karaktera iz skupa {A, C, G, T} za sve prefikse šablona p.`}
  </p>
  <CodeEditor
   code={`
  mapaKaraktera = {'A': 0, 'C': 1,'G': 2,'T': 3}
  def heuristikaLosKarakter(niska):
    losKarakter = [0]*len(niska)
    # Inicijalizujemo pojavljivanje svih karaktera na -1 
    # za svaki prefiks koji se završava na poziciji i
    for i in range(len(niska)):
      losKarakter[i] = [-1, -1, -1, -1]
    # Popunjavamo prava poslednja pojavljivanja datih karaktera za svaki prefiks
    for i in range(len(niska)):
      if i > 0:
        losKarakter[i][mapaKaraktera['A']] = losKarakter[i - 1][mapaKaraktera['A']]
        losKarakter[i][mapaKaraktera['C']] = losKarakter[i - 1][mapaKaraktera['C']]
        losKarakter[i][mapaKaraktera['G']] = losKarakter[i - 1][mapaKaraktera['G']]
        losKarakter[i][mapaKaraktera['T']] = losKarakter[i - 1][mapaKaraktera['T']]
      losKarakter[i][mapaKaraktera[niska[i]]] = i
    return losKarakter`}
   customClass={classes.indent1x}
  />
  <p>U prethodnom primeru lista losKarakter bi imala sledeće vrednosti:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic14.svg" className={classes.indent1x} />
  <p>
   Funkcija pretragaLosKarakter(p, t) vraća sve pozicije na kojima počinje podudaranje šablona p
   sa tekstom t i ona koristi prethodnu pomoćnu funkciju preprocesiranja šablona p.
  </p>
  <CodeEditor
   code={`
  def pretragaLosKarakter(t, p): 
    ''' 
    Funkcija pretrage koja koristi pravilo 
    loš karakter Boyer-Moore algoritma
    '''
    m = len(p) 
    n = len(t) 
  
    # kreiramo losKarakter listu tako što zovemo 
    # funkicju preprocesiranja heuristikaLosKarakter()
    # za dati šablon p
    losKarakter = heuristikaLosKarakter(p) 
  
    # pom je pozicija gde se nalazi početak šablon u odnosu na tekst
    # krećemo od prvog poravnanja, tj. kad je šablon na početku teksta
    pom = 0
    while(pom <= n - m): 
      j = m - 1
  
      # Smanjujemo indeks j od šablona 
      # sve dok se karakteri šablona i teksta podudaraju za trenutno pom
      while j >= 0 and p[j] == t[pom + j]: 
        j -= 1
  
      # Ako se šablon nalazi u tekstu na poziciji pom, 
      # onda će indeks j postati -1 nakon petlje iznad
      if j<0: 
        print("Šablon se javlja na poziciji %d" %pom) 
  
        '''	 
          Pomeramo šablon tako da se sledeći karakter poravna 
            sa poslednjim pojavljivanjem tog karaktera u šablonu.
            Uslov pom + m < n je neophodan za slučaj da se šablon
            pojavio na kraju 
        '''
        pom += (m - losKarakter[m-1][mapaKaraktera[t[pom + m]]] if pom + m < n else 1) 
      else: 
        ''' 
        Pomeramo šablon tako da se loš karakter iz teksta 
          poravna sa poslednjim pojavljivanjem tog karaktera 
          u šablonu levo od karaktera nepodudaranja.
        '''
        pom += j - losKarakter[j - 1][mapaKaraktera[t[pom + j]]]`}
   customClass={classes.indent1x}
  />
  <p>
   Kako bi algritam bio u potpunosti jasan, detaljnije ćemo objasniti sledeća pomeranja, odnosno
   uvećavanja promenjive pom.
  </p>
  <p>Kada dođemo do podudaranja (j = -1), promenjiva pom se uvećava na sledeći način:</p>
  <CodeEditor
   code={`
   pom += (m - losKarakter[m-1][mapaKaraktera[t[pom + m]]] if pom + m < n else 1)`}
   customClass={classes.indent1x}
  />
  <p className={classes.indent1x}>Posmatrajmo sledeći deo prethodnog primera:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic15.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent2x}>
   Dolazimo do podudaranja. Želimo da odredimo koliko pomeramo šablon u desno.
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic16.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent2x}>Imamo da je t[pom + m] = G i mapaKaraktera[’G’] = 2.</p>
  <p className={classes.indent2x}>
   Pomoću liste losKarakter tražimo poziciju poslednjeg pojavljivanje slova G u šablonu i
   dobijamo da je losKarakter[7][mapaKaraktera[’G’]] = losKarakter[7][2] = 6.
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic17.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent2x}>
   Pošto šablon pomeramo u desno, onda ćemo ga pomeriti za broj mesta koji će biti razlika dužine
   tog šablona(m = 8) i pozicije poslednjeg pojavljivanja tog karaktera u šablonu (6) , odnosno
   za 8 - 6 = 2 pozicije u desno.
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic18.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent2x}>
   Međutim, ako smo došli do kraja teksta (pom + m = n), onda ćemo preći na sledeće poravnanje,
   tj. povećati pom za 1 i u sledećoj spoljašnjoj while petlji izaći iz programa.
  </p>
  <p>Ako do podudaranja nije došlo(slučaj else), tada ćemo pom povećati na sledeći način:</p>
  <CodeEditor
   code={`
   pom += j - losKarakter[j - 1][mapaKaraktera[t[pom + j]]]`}
   customClass={classes.indent1x}
  />
  <p className={classes.indent1x}>Posmatrajmo sledeći deo prethodnog primera:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic19.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent2x}>
   Dolazimo do nepodudaranja na poziciji j=4 (karakter T). To je karakter t[pom + j] = t[0 + 4] =
   t[4] = ‘C’ teksta T.
  </p>
  <p className={classes.indent2x}>
   Tražimo karakter C u šablonu levo od pozicije nepodudaranja odnosno u prefiksu šablona koji ne
   sadrži karakter nepodudaranja . Kako je pozicija nepodudaranja j=4, a pozicija tog karaktera u
   prefiksu šablona losKarakter[3][mapaKaraktera[‘C’]] = 1, onda pomeramo šablon u desno za 4 - 1
   = 3 pozicije:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic20.svg" className={classes.indent2x} />
  <img alt="" src="/assets/lesson2111/pic21.svg" className={classes.indent2x} />
 </div>
);

export default Lesson2111;